Общински план за развитие на община мизия 2014-2020 гстраница1/11
Дата28.02.2018
Размер2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2014-2020 г.

АВГУСТ 2013
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ...........................................................................................................4

І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на икономическото и социално развитие.........................................6

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика ...............6

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници..........................6

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси .............................................................7

1.2. Природно - ресурсен потенциал ...................................................................8

1.2.1. Релеф и климат ...............................................................................................8

1.2.2. Води и почви...................................................................................................8

1.2.3. Защитени зони и биоразнообразие................................................................91.3. Културно-историческо наследство..............................................................10

1.4. Селищна система и урбанизация.................................................................12

1.4.1. Селищна система ...........................................................................................12

1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината ...............13

1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства..................................................181.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера..............................19

1.5.1. Демографска характеристика .......................................................................19

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица ......................................................21

1.5.3. Образование....................................................................................................23

1.5.4. Здравеопазване................................................................................................25

1.5.5. Социални дейности, услуги и социално включване....................................26

1.5.6. Култура и културни дейности.......................................................................28

1.5.7. Младежки дейности и спорт..........................................................................291.6. Икономическо развитие.................................................................................30

1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и промишленост...........................................................................................................30

1.6.2. Селско стопанство .........................................................................................31

1.6.3. Горско стопанство .........................................................................................34

1.6.4. Туризъм ..........................................................................................................35

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията на община Мизия ....................................................................................................36

1.7.1. Транспортно-комуникационна система.........................................................36

1.7.2. Водоснабдяване и канализация ......................................................................37

1.7.3. Енергийни мрежи, ВЕИ и енергийна ефективност ......................................39

1.7.4. Електронно-съобщителна система .................................................................40

1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове.............40

1.8.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация.......................................40

1.8.2. Дейности по управление на отпадъците.........................................................44

1.9. Административен и финансов капацитет на Община Мизия .................46

1.9.1 Административен капацитет и структура на общинската администрация.............................................................................................................46

1.9.2. Общински бюджет и финансов капацитет ....................................................47

2. Обобщен SWOT анализ........................................................................................49

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

1. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на община Мизия за периода 2014 – 2020 г. ...............................................................................................51

1.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината...............................56

1.2. Приоритети, специфични цели и мерки……….............................................58

ІІІ. Индикативна финансова таблица....................................................................68

ІV. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка.....................72

V. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на

информация и публичност......................................................................................78
Списък на използваните съкращения............................................81
Списък на таблиците, графиките, схемите.................................83
ПриложениЯ:

1. Програма за реализация на Общински план за развитие на община Мизия 2014-2020 г.

2. Предварителната оценка на Общински план за развитие на община Мизия 2014-2020 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Мизия за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Враца, Регионалния план за развитие на Северозападния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.

Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на общината.Основните задачи на плана за развитие на община Мизия за периода 2014-2020 г. са:

 • Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни общини, областта и страната.

 • Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и стратегически документи на Община Мизия.

 • Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни структури, относно бъдещето на община Мизия в дългосрочен аспект и как те си я представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./

 • Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни приоритетни направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.

 • Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез които ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване.

 • Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности.

При разработването на ОПР са използвани следните методи:

 • Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет.

 • Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения чрез въпросници и анкети и др.

 • Описание – създаване на писмени документи.

 • Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и обобщаване на резултатите.

 • Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана.

 • Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана.

 • Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията на екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Мизия.

 • SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мизия до 2020 г.

 • Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, прието за база.

 • Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми.

Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са:

 1. Общински план за развитие на община Мизия 2007-2013 г.;

 2. Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Мизия 2007-2013 г.

 3. Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г.;

 4. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро - Враца, Бюрото по труда, Областна и Общинска служби по земеделие, Разплащателна агенция на ДФЗ – Враца, РИОСВ – Враца, РЗИ – Враца и др. институции;

 5. Официални справки и въпросник, попълнени от Община Мизия;

 6. Анкети на граждани, общински служители и кметове на малки населени места;

 7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;

 8. Интернет сайтове на Общинска администрация – Мизия, Структурните фондове на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др.

ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на хората в община Мизия, по-добра жизнена среда и качество на живот.

Общинският план за развитие на община Мизия 2014-2020 г. има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.

Планът е разработен от eкспертен екип на ДЗЗД „Център за стратегическо и устройствено планиране”- гр. Шумен, с участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и информация.

І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на икономическото и социално развитие

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници


Фиг. 1: Карта на област Враца

Община Мизия е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е включена в териториалните граници на област Враца.

Територията на общината е 209,3 кв.км. и заема 5,7% от територията на област Враца и 1% от територията на Северозападен район (СЗР, NUTS 2).

В Мизия живее 4% от населението на област Враца (7570 души към 01.02.2011 г.) и едва 0.5% от населението на СЗПР.

На север Мизия граничи с бреговата ивица на река Дунав и Румъния при 686-ти километър на реката. На североизток граничи с Община Оряхово, на юг с Община Бяла Слатина, а на северозапад с Общините Козлодуй и Хайредин.


През територията на общината преминават: път ІІ-15 Враца – Оряхово, свързващ България с Румъния чрез ферибот Оряхово-Бекет, път ІІ–11 Видин – Козлодуй – Оряхово - Гиген; път ІІІ-1503 Крушовица - Софрониево– Бутан.
Таблица 1: Разстояния в километри от Мизия до някои градове в България

София

Пловдив

Русе

Враца

Бургас

Варна

172

286

243

64

534

394

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/
Мизия е разположена на 64 км от областния град Враца, на 172 км от столицата на страната гр. София и на 17 км от гр.Козлодуй. Отстоянията на град Мизия от пристанищата в Оряхово и Лом са съответно 14 и 65 км, а от Козлодуй 17 км. В общината има добре уреден градски и междуселищен автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на Общините Козлодуй и Оряхово, Община Мизия има връзка с гр. Плевен, София, Габрово, Свищов, Русе, Враца.

Община Мизия е една от 10-те общини в област Враца. Тя е на девето място по територия и на седмо място по население сред общините в областта. Най-голяма по територия и население е община Враца (679,4 кв.км. и 73 894 души). В община Враца живее 40% от населението в областта, след нея най- голяма концентрация на населението има в общините: Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй. Най-малката община в областта по територия и население е Хайредин. Средната гъстота на населението в община Мизия (36,17 души на кв. км. за 2011 г.) е по-ниска от средните стойности за област Враца (51,62), от средната гъстота за страната (66,36) и за СЗПР (77,59). По брой населени места (6), Мизия се нарежда на предпоследно място в областта.Таблица 2: Основни данни за община Мизия и останалите общини в област Враца

Район, област, община

Територия

кв. км

Население

брой

Преброяване 2011 г.

Гъстота на населението за 2011 г.

(души на кв.км.)

Населени

места

(брой)

Градове

(брой)

Села

(брой)

България

110972.4

7 364 570

66,36

5 342

253

5 089

Северозападен район

19065.1

1 479 373

77,59

667

45

622

Област Враца

3619.8

186 848

51,62

123

8

115

Борован

210,7

5714

27,12

5

-

5

Бяла Слатина

572,3

24606

42,99

16

1

15

Враца

679,4

73894

108,76

22

1

21

Козлудуй

284,8

21180

74,37

5

1

4

Криводол

327,1

9390

28,71

15

1

14

Мездра

519,3

21748

41,90

28

1

27

Мизия

209,3

7570

36,17

6

1

5

Оряхово

326,6

11522

35,28

7

1

6

Роман

301,5

6223

20,64

13

1

12

Хайредин

188,9

5001

26,47

6

-

6

Източник: Национален статистически институт

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси

Около 92% от територията на община Мизия се състои от земеделски и горски площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 180 399 дка (86% при средно за страната 57,4%). Обработваемата земеделска земя по официални статистически данни е около 163 475 дка или около 91% от земеделските територии. Горските площи в общината са 5,3% – 10 999 дка.
Фиг. 2: Баланс на площта на община Мизия по видове територииИзточник: Общинска служба „Земеделие” - Мизия
Населените места и другите урбанизирани територии са 6,4% от общата площ на община Мизия (13  433 дка). Водните течения и водни площи имат относителен дял 1,5%, а териториите за транспорт и инфраструктура 0,5%. Териториите за добив на полезни изкопаеми са 314 дка или 0.2 % от общата площ на общината. В землищата на населените места от община Мизия няма залежи на подземни природни богатства и полезни изкопаеми. (фиг. 2)


Каталог: attachments
attachments -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments -> Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница