Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020гстраница1/20
Дата26.04.2017
Размер1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020г.Юни 2014г.
rectangle 54 rectangle 52 rectangle 55

Съдържание

1. Въведение 6

2. Анализ на социално-икономическия профил на община Момчилград 10

2.1. Обща характеристика 10

Местоположение, граници и обхват на община Момчилград 10

Релеф, геоложки строеж 10

Климат 11

Води и водни р есурси 12

Почви 13

Растителен и животински свят 15

Полезни изкопаеми 16

Рискови процеси с природен характер 16

2.2. Икономическо развитие 17

Обща характеристика на икономиката на община Момчилград 17

Анализ на икономическото развитие по сектори 18

2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 29

Демографска характеристика на община Момчилград 29

Пазар на труда – заетост, безработица 41

Образование 50

Здравеопазване 61

Социални дейности 64

Младежка дейност и спорт 71

2.4. Култура и културно наследство 78

Културно наследство 78

Културна инфраструктура 83

Народни традиции и културни обичаи 83

2.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 86

Техническа инфраструктура 86

2.6. Анализ на селищната мрежа и моделите на устройството на територията 91

Териториално-урбанистична структура 91

Урбанизация и модели на устройство на територията 96

2.7. Екологично състояние и рискове 98

Анализ по компоненти на околната среда 98

2.8. Административен капацитет 106

Структура на администрацията. Човешки ресурси 106

Проекти по ОП „Административен капацитет”, изпълнени или в процес на изпълнение в периода 2007-2013г. 108

Административно обслужване 109

3. SWOT анализ 112

4. Стратегическа рамка на Общински план за развитие на община Момчилград 115

4.1. Визия 117

4.2. Стратегически цели и приоритети 118

5. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана 119

6. Индикатори за наблюдение и оценка на Общински план за развитие на община Момчилград 120

7. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана 122

8. Необходими действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност 125

9. Програма за реализация на Общински план за развитие на община Момчилград 129

10. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени 130

11. Приложения 132


Съкращения

АД – Акционерно дружество

БАН – Българска академия на науките

БВП – Брутен вътрешен продукт

ДГС – Държавно горско стопанство

ДОП – Долен оценъчен праг

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕС – Европейски съюз

ЗКН – Закон за културното наследство

ЗРР – Закон за регионално развитие

ЗТ – Защитени територии

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИКОМОС – Международния комитет за паметници на културата и забележителни места

КН – Културно наследство

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МЗ – Министерство на здравеопазването

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ – Недвижими културни ценности

НП – Национална програма

НПП – Нетни приходи от продажби

НПР – Национална програма за развитие

НСИ – Национален статистически институт

НСМОС – Национална система за мониторинг на околната среда

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НСРР – Националната стратегия за регионално развитие

ОбС – Общински съвет

ООД – Дружество с ограничена отговорностОП – Оперативна програма

ОПОС – Общинска програма за опазване на околната среда

ОПР – Общински план за развитие

ОПРР 2014-2020г. – Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ОСР – Областна стратегия за развитие

ОУПО – Общ устройствен план на община

ПАВ – Полиароматни въглеводороди

ПГ – Професионална гимназия

ПГ по МЛП – Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост

ПГ по ТХВП – Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост

ПЗ – Природна забележителност

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и водите

РПР – Регионален план за развитие

СОУ – Средно образователно училище

СОДУ – Средно общообразователно духовно училище

ССФ – Селскостопански фонд

ФПЧ – Фини прахови частици

ЦОП – Център за обществена подкрепа

ЮНЕСКО – Организацията на обединените нации за образование, наука и култура

ЮЦР – Южен Централен район

1.Въведение


Общинският план за развитие (ОПР) на община Момчилград за периода 2014 -2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината. Планът определя в средносрочен план общата рамка и насоките за развитие на общината, които съответстват на целите и приоритетите на по-високите нива и които обуславят постигането на устойчивост в развитието на общинската териториална и местна общност.

Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитие през новия програмен период, т.е. ОПР определя стратегическата рамка, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията на общината. Документът отразява новите политически директиви на ЕС за интегриран подход в планирането, ориентиран към използване на потенциалите и залагащ на партньорства, пространствена и времева координация, както и концентрация върху ограничен брой подбрани приоритети в условията на световната криза.

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В съответствие с изискванията на Методическите указания, Общинският план за развитие на община Момчилград за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020 г. и ОСР на Област Кърджали.).

Общинският план за развитие на община Момчилград като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.

Следвайки принципа за приемственост, новият ОПР запазва стратегическата насоченост на ОПР 2007-2013, като го надгражда с цели и приоритети, гарантиращи съответен принос на община Момчилград към регионалните и националните ангажименти по стратегията „Европа 2020”, както и покритие на финансируемите мерки по новия пакет оперативни програми.

При съставянето на ОПР 2014-2020 са отчетени следните принципни изисквания, които реално отразяват протичащите процеси в общината:


  • Степен на въздействие на демографското, социално-икономическото и инфраструктурното развитие на територията, което активизира или задържа местното развитие;

  • Координираност и съответствие, които гарантират, че стратегическият документ е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство и опазването на околната среда за територията на общината.

  • Активно включване на заинтересованите страни, което цели да повиши устойчивостта на взетите решения, както и да осигури широка обществена подкрепа за ефективна реализация на планираните проектни инициативи. За целта бяха проведени обсъждания с представителите на неправителствени организации, бизнеса, администрацията и гражданите в общината.

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Тези документи са:

Стратегия „Европа 2020“

Стратегията „Европа 2020“ е най-общата рамка за развитието на Европейския съюз до края на текущото десетилетие. Основната задача пред страните членки на ЕС е да се преодолеят съществуващите проблеми, породени от сериозната криза и да се провокира нов икономически растеж, който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Стратегията ясно подчертава значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на социалните неравенства, като фактори за постигането на балансирано европейско развитие.Национална програма за развитие „България 2020"

Този основен програмен документ за България поставя рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. Националната програма за развитие „България 2020" изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" в границите на страната. НПР БГ 2020 е насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект.Националната стратегия за регионално развитие

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. Тя цели намаляване на неравенствата между отделните региони, области и общини в страната за периода 2012 – 2020 г., като очертава подходи и средства за координация между управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2020.Национална концепция за пространствено развитие

Устройството и управлението на националната територия до 2025 г., се регламентира от Националната концепция за пространствено развитие (НКПР). Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии.Регионален план за развитие на Южен централен район

В РПР на ЮЦР икономическото, социалното и териториалното сближаване са разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната интегрирана концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е разгледана визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, приоритети и специфични дейности, изброени са примерни допустими дейности за изпълнение на специфичните цели. В рамките на плана е представено индикативното разпределение на ресурсите по стратегически цели и приоритети. РПР на ЮЦР е ориентиран към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” с активното участие на регионите, и в същото време със засилен акцент за териториалното сътрудничество и подход, изискващ резултати и добавена стойност.Областна стратегия за развитие на област Кърджали

Областната стратегия за развитие очертава рамката на Общинския план за развитие. ОСР на Област Кърджали за периода 2014-2020 се основава на приемствеността в стратегическото планиране, формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020“.
Каталог: webfiles -> polezno
webfiles -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> П л у в н о л я т о 2 0 1 6 ” І – ва г р у п а 6 – 7 години /родени през 2009 г. – 2010 г
webfiles -> За развитие на дейността на „Вик оод гр. Силистра
webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> Заповед № рд – 19 – 43
webfiles -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
polezno -> Решение на Об съвет (да/не) продажби 2009 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница