Общински план за развитие община етрополе, област софиястраница1/38
Дата16.10.2018
Размер5.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ОБЛАСТ СОФИЯ

2014-2020

СЪДЪРЖАНИЕСТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 301

Приоритет 1.1. Развитие на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт 301

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 348

Приоритет 1.1. Развитие на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт 348

Специфична цел 1.1.1. Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на общинската инфраструктура 348

Мярка 1.1.1.1. 348

Развитие на съвременните стандарти, съобразени със законодателната рамка за управление на общинската инфраструктура. 348

Проект: 348

Въвеждане цифров модел на кадастъра за цялата община/Създаване на кадастрални карти на населените места и специализирани кадастрални карти 348

1000 348


ОП и РБ 348

Община Етрополе 348

2014-2020 г. 348

Създадена кадастрална карта на населените места 348

Проект 349

Изготвяне на Общ устройствен план на Община Етрополе (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост) 349

700 349

Общински бюджет, Републикански бюджет, Оперативни програми 349Община Етрополе 349

Задължение на общината, по § 123, ал. 1 от преходните и закл. разпоредби на ЗУТ 349

2014-2016 349

Наличие на изготвен/приет Общ устройствен план (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост) 349

Специфична цел 1.1.2 Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината 349

Мярка 1.1.2.1.: 349

Пътна инфраструктура – разширяване и трайно подобряване на състоянието й - предвижда реконструкция на пътища от местната пътна мрежа 349

Проект 349

Завършване и пускане в експлоатация на главен път Етрополе – Златица. 349

Проект 350

Реконструкция и разширение на четвъртокласната пътна мрежа 350

1000 350


ОП и РБ 350

Община Етрополе 350

2014-2020 г. 350

Проект 350

Програма за идентификация и развитие на обслужваща инфраструктура по главен път Етрополе – Златица 350

Проект 350

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа 350

10000  350

Дарения, ОП 350

Община Етрополе 350

2014-2020 г. 350

Проект 350

Разширяване и трасиране на южен подход на път Етрополе – Правец в местността Правешки връх 350

Мярка 1.1.2.2.: 351

Изграждане и реконструкция на водопреносни мрежи, предотвратяване на потенциални бедствия и гарантиране на качеството на водата. 351

Проект 351

Доизграждане на градска пречиствателна станция за питейни води 351

6000 351


ОП 351

Община Етрополе 351

2014-2020 г. 351

Проект 351

Инвестиционна програма за отстраняване на свлачища, корекции на реки, почистване на замърсени води и др. мероприятия по управление на водите 351

4000 351


ОП и РБ 351

Община Етрополе 351

2014-2020 г. 351

Проект 352

Реконструкция на водоснабдителната система на град Етрополе 352

10000  352

ОП и РБ 352

Община Етрополе 352

2014-2020 г. 352

Проект 352

Реконструкция и доизграждане на водопреносните мрежи на малките населени места в Община Етрополе 352

10000 352

ОП и РБ 352

Община Етрополе 352

2014-2020 г. 352

Проект 352

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Рибарица и с. Бойковец – главни клонове 352

2 276 хил. лв. 352

2 732 хил. лв. 352

Програма за развитие на селските райони 352

Община Етрополе 352

Общинска програма за развитие на туризма 352

Юни, 2015 г 352

Дължина и % съотношение на рехабилитираната водопроводна мрежа 352

Проект 352

Изграждане на канализационна мрежа в селата 352

10000 352

ОП и РБ 352

Община Етрополе 352

2014-2020 г. 352

Проект 353

Проучване на възможностите и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води от малките населени места чрез съоръжения на децентрализиран принцип - като алтернатива на скъпоструващото им включване в конвенционални пречиствателни станции 353

Очаквани разходи за извършване на проучването: 353

70 хил. лв. 353

Общински бюджет 353

Община Етрополе 353

до 2016 353

Проект 353

Реконструкция и разширение на канализационна мрежа на град Етрополе 353

10000 353

ОП и РБ 353

Община Етрополе 353

2014-2020 г. 353

Проект 354

Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните корита и дерета 354

4000 354


ОП и РБ 354

Община Етрополе 354

2014-2020 г. 354

Проект 354

Рекултивация на свлачищни терени 354

Мярка 1.1.2.3: 354

Изграждане на високоефективни преносни мрежи и въвеждане на енергийно-ефективни технологии 354

Проект 355

Инсталации/ мощности за производство на топлина и/или електрическа енергия за общината от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/; разпределителна мрежа за био–горива или топлина/електричество от биомаса 355

Проект 355

Въвеждане на енергоспестяващи мерки и сертифициране на сгради общинска собственост 355

3000 355


ОП и РБ 355

Община Етрополе 355

2014-2020 г. 355

Проект 356

Изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление в населените места на Община Етрополе 356

1000 356


ПЧП 356

Община Етрополе 356

2014-2020 г. 356

Проект 356

Газификация на Община Етрополе 356

Мярка 1.1.2.4: 356

Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда 356

Проект: 357

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе (вкл. доизграждане на ГПСОВ, реконструкция на ВиК) 357

22219 хил. лв., от които съфинансиране от Община Етрополе 357

- 702,940 хил. лв. (3%) 357

ОП Околна среда / Общински бюджет 357

Община Етрополе 357

Интернет страница на Община Етрополе 357

до края на 2014 357

Изградено оборудване / рехабилитирана мрежа 357

Проект: 357

Закриване и рекултивация на съществуващо депо в местността „Правешки връх” 357

1 358 хил.лв. 357

ОП Околна среда / Общински бюджет 357

Община Етрополе 357

Интернет страница на Община Етрополе 357

2014-2015 357

Реализирана техническа рекултивацеия / Реализирана биологична рекултивация 357

Проект 358

Разработване и въвеждане на системи за управление на специфичните отпадъчни потоци в съответствие с нормативните изисквания 358

*липсва информация за финансова оценка 358

Общински бюджет / Външни източници 358

Община Етрополе 358

Изискване по Закон за управление на отпадъците 358

2014-2020 358

Реализиарани системи за събиране/управление на отпадъци 358

Проект 359

Създаване и поддържане на информационна система (вкл. карта) на замърсяванията с отпадъци и реализация на мерки за почистването им, в т.ч.: 359

- Изготвяне на база данни и локализиране на терените, увредени от натрупване на отпадъци (по данни, налични в Община Етрополе, РИОСВ и подадени жалби и сигнали от граждани) 359

- Изготвяне на публична интерактивна карта на интернет-страницата на Общината, улесняваща подаването на сигнали от гражданите 359

- Изготвяне и реализиране на календарен план за използване на определени дати и инициативи за почистване на замърсените участъци 359

Очаквани разходи за създаване на системата - около


50 хил. лв. без ДДС 359

Общински бюджет / Външни източници 359

Община Етрополе 359

2015 359


Създадена информационна система 359

Проект 360

Периодична актуализация (на период от 4 години) на Общинската програма за опазване на околната среда (вкл. Раздел „Лечебни растения” към нея) 360

Липсва информация за актуална финансова оценка. Очаквани разходи - около 50 хил. лв. 360

Общински бюджет 360

Община Етрополе 360

периодично (на всеки 4 г.) 360

Проект 360

Разработване на самостоятелна Общинска програма за управление на отпадъците и периодична актуализация (на период от 4 години) 360

Липсва информация за актуална финансова оценка. Очаквани разходи - около 50 хил. лв. 360

Общински бюджет 360

Община Етрополе 360

периодично (на всеки 4 г.) 360

Проект 360

Създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия 360

Проект 361

Създаване на системи от регионални съоръжения (инсталации) за обезвреждане на отпадъци 361

Проект 361

Съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци 361

Проект 361

Центрове за рециклиране на отпадъци 361

Проект 361

Закупуване на машини за организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване 361

Мярка 1.1.2.5: 362

Изграждане и реконструкция на инфраструктурата с висок социално-икономически и културен ефект 362

Проект 362

Реконструкция, обновяване и оборудване на болнични заведения в съответствие с Националната здравна карта 362

1500 362


ОПРР 362

Община Етрополе 362

Договор BG161PO001/4.1-05/2011 362

„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали” 362

Проект Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев”, Етрополе ЕООД” 362

2014-2016 362

Проект 363

Изграждане на нови спортни центрове и обекти 363

200 363

ОП и РБ 363Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Проект 363

Изграждане на открити и закрити пазари 363

1000 363

ПЧП и ОП 363

Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Проект 363

Изграждане и реконструкция на културни центрове 363

1000 363

ОП и РБ 363

Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Проект 363

Реконструкция и разширяване на гробищни паркове 363

500 363

ОП и РБ 363Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Проект 363

Реконструкция, модернизация и обновяване на общински сграден фонд 363

100 363

ОП и РБ 363Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Проект 363

Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура 363

500 363

ОП и РБ 363Община Етрополе 363

2014-2020 г. 363

Приоритет 1.2. Развитие на икономиката на територията на Община Етрополе и увеличаване на нейната конкурентоспособност 363

Специфична цел 1.2.1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане и задържане на инвестиции 364

Мярка 1.2.1.1. 364

Подобряване на бизнес-средата за инвестиции 364

Проект 364

Разработване на стратегия за икономическо развитие на община Етрополе 364

50 364

ОП и РБ 364Община Етрополе 364

2014-2020 г. 364

Проект 364

Разработване и изпълнение на инвестиционни програми в подкрепа на местния бизнес 364

Проект 364

Развитие на система от преференции за развитие на бизнеса 364

Проект 365

Развитие и промоция на Бизнес инкубатор Етрополе 365

50 365

ОП и РБ 365Община Етрополе 365

2014-2020 г. 365

Проект 365

Рехабилитация и изграждане на довеждаща водопроводна, канализационна, пътна и газификационна мрежи към промишлени и индустриални зони 365

Проект 365

Кампании за промоции и реклама на възможностите за бизнес в Община Етрополе. 365

10 365

ОП и РБ 365Община Етрополе 365

2014-2020 г. 365

Проект 366

Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори, организиране и участие в бизнес-форуми и срещи 366

10 366

ОБ 366


2014-2020 г. 366

Проект 366

Израждане на успешно публично-частно партньорство с МСП в община Етрополе 366

5 366


ОБ 366

Община Етрополе 366

2014-2020 г. 366

Проект 366

Развитие на партньорството с бизнес сдружения и неправителствени организации: РСО „ЦСП”, БТПП, СК, АРИР, БЦ, браншови камари и др. 366

Проект 367

Организиране на съвместни бизнес мисии от и до побратимени на Етрополе градове Ферес – Гърция; Можайск – Русия; Седълчани – Чехия. 367

Мярка 1.2.1.2: 367

Стимулиране на инвестициите във високотехнологични и иновационни производства. 367

Проект 367

Програма за стимулиране на инвестициите във високотехнологични и иновационни производства 367

Проект 368

Развитие на медицинска индустрия и превръщането на медицинското обслужване в успешен пазар 368

Мярка 1.2.1.3: 368

Създаване на подпомагащи развитието на бизнеса структури. 368

Проект 368

Създаване на Консултативен съвет за местно икономическо развитие. 368

Специфична цел 1.2.2. Осигуряване на възможности за инвестиции и развитие на туризма, електротехника, транспортни и логистични дейности 368

Мярка 1.2.2.1: 369

Насърчаване на инвестициите в областта на туристическата индустрия, електротехника, транспортни и логистични дейности. 369

Проект 369

Програма за стимулиране инвестициите във водещите за общината отрасли 369

Проект 369

Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие 369

Проект 370

Разработване на регионална стратегия за развитие на туризма, маркетингови стратегии, туристичеки пакети 370

Проект 370

Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга, туристически база данни 370

Мярка 1.2.2.2: 371

Насърчаване на туристическото предлагане и утвърждаването на общината като дeстинация за културен, ловен, лечебен и екотуризъм 371

Проект: 371

Развитие на туристическата инфраструктура в общината, когато и ако е необходима за нуждите на атракциите 371

500 371

ОБ и ОП 371Община Етрополе 371

2014-2020 г. 371

Проект 371

Възстановяване и обновяване на планински хижи публична собственост, заслони и съоръжения за безопасност 371

200 371

ОП и РБ 371Община Етрополе 371

2014-2020 г. 371

Проект 372

Създаване на екологични посетителски центрове в с. Бойковец и манастир “Св.Троица” 372

Проект 372

Развитие на регионалната идентичност и създаване на марка 372

Проект 373

Възстановяване на туристически екопътеки и туристически маршрути 373

Общински бюджет 373

Община Етрополе с партньорството на Клуб „Туризъм и екология”, Туристическо дружество, Алианс български командоси, представители на Туристическия бранш 373

Общинска програма за развитие на туризма 373

постоянен 373

Дължина на възстановените екопътеки и маршрути (км) 373

Проект 374

Подновяване системата от указателни табели и маркировка на нови и съществуващи туристически маршрути 374

4000лв./год. 374

Общински бюджет 374

Община Етрополе с партньорството на Клуб „Туризъм и екология”, Туристическо дружество, Алианс български командоси, Туристическо дружество 374

Общинска програма за развитие на туризма 374

постоянен 374

Брой подновени табели 374

Проект 374

Развитие и маркетинг на туристическите продукти 374

50 374


ОП и РБ 374

Община Етрополе 374

2014-2020 г. 374

Проект 375

Разширяване на устройствения план на с. Бойковец с оглед превръщането му в едно от първите наши курортни селища 375

Специфична цел 1.2.3. Развитие на селското стопанство като традиционен отрасъл и осигуряване на трайна заетост в селските райони на общината 375

Мярка 1.2.3.1: 375

Развитие на селата и земите извън селищата чрез създаване на алтернативна заетост и изграждане на ефективни селскостопански производства 375

Проект 376

Изграждане на алтернативни източници за условно-чиста вода. 376

(Предприемане на мерки за ограничаване ползването на вода с питейно-битови качества за други цели) 376

Липсва оценка 376

Община Етрополе 376

Общинска програма околна среда 376

Проект 376

Създаване на регистър площите от ерозирали и замърсени с тежки метали почви около РК Елаците 376

Липсва оценка 376

Община Етрополе 376

Общинска програма околна среда 376

Проект 376

Създаване на списък на съществуващите локални замърсявания 376

Липсва оценка 376

Община Етрополе 376

Общинска програма околна среда 376

Проект 377

Изграждане и поддръжка на селскостопанските пътища 377

Проект 377

Стимулиране развитието на ловните и рибовъдни стопанства 377

Проект 377

Развитие на производството на трайни насаждения – малини и лечебни растения 377

Проект 377

Създаване и развитие на частни животновъдни ферми 377

Мярка 1.2.3.2: 378

Изграждане на агро-структури от европейски тип 378

Проект 378

Подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански производители (маркетингови кооперации) 378

Проект 378

Обучение, правно-организационно и специализирано подпомагане на предприемачите в селското стопанство вкл. за развитие на алтернативни производства 378

Проект 379

Програма за подпомагане на местните земеделски производители за покриване на европейските стандарти и изисквания 379

Мярка 1.2.3.3: 379

Подобряване състоянието и стопанската значимост на горския фонд на територията на общината 379

Проект 380

Залесяване на изоставени и ерозирали земи, закупуване на подходящо оборудване, като: оборудване за сеч (моторни триони ); извозна техника (трактори, въжени линии) 380

200 380

ОП и РБ 380Община Етрополе 380

2014-2020 г. 380

Проект 380

Развитие производството на горскоплодни насаждения 380

Проект 380

Развитие на производството на ценни дървесни видове 380

Проект 381

Превантивни дейности за борба с горските пожари, създаване и поддръжка на противопожарна инфрастуктура 381

50 381

ОП и РБ 381Община Етрополе 381

2014-2020 г. 381

Проект 381

Възстановяване на опожарени гори 381

100 381

ОП и РБ 381Община Етрополе 381

2014-2020 г. 381

Проект 381

Подобряване и изграждане на горски пътища 381

Проект 381

Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за общин.гори 381

50 381

ОП и РБ 381Община Етрополе 381

2014-2020 г. 381

Проект 381

Кастрене в борови култури под 40 годишна възраст 381

Проект 382

Отгледни сечи в млади иглолистни култури 382

Проект 382

Осветления и прочистки в издънкови гори 382

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 382

Приоритет 2.1 Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация 382

Специфична цел 2.1.1. Адаптиране на социалната инфраструктура към определени обществени групи 382

Мярка 2.1.1.1: 382

Подобряване на инфраструктурата, ползвана от групи в неравностойно положение. 382

Проект 383

Изграждане на съоръжения за достъп до административни сгради и по основните пешеходни зони и пътеки за хора с увреждания 383

100 383


ОБ 383

Община Етрополе 383

2014-2020 г. 383

Мярка 2.1.1.2: 383

Стимулиране на обществената активност и въвеждане на “добри практики” за приобщаване на целеви групи. 383

Проект 383

Програми за адаптация на деца в риск 383

Проект 383

Програма за превенция на наркомании 383

Проект 384

Организиране на обществени форуми за проблемите на групите в неравностойно положение 384

Мярка 2.1.1.3: 384

Социална и образователна интеграция на малцинствени групи 384

Проект 384

Разработване и реализация на програми за придобиване на квалификация на младежи от ромски произход 384

Проект 385

Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми 385

Проект 385

Подобряване достъпа до образование на деца от малцинствата и предприемане на мерки, стимулиращи образователната им интеграция в българските училища 385

Проект 385

Организиране на публични дебати по проблемите на ромското население в община Етрополе 385

Проект 386

Популяризиране на културата, традициите и занаятите на етническите общности 386

Специфична цел 2.1.2. Подобряване условията за живот на младите хора 386

Мярка 2.1.2.1. 386

Стимулиране на младежите за включване им в обществения живот 386

Развитие на младежки центрове, дейности и спорт 386

20 386


ОП и РБ 386

Община Етрополе 386

2014-2020 г. 386

Проект 386

Програма за насърчаване на талантливи деца 386

Проект 387

Възстановяване и изграждане на детски и спортни площадки на територията на община Етрополе 387

100 387


ОП и РБ 387

Община Етрополе 387

2014-2020 г. 387

Мярка 2.1.2.2. 387

Подобряване на качеството на образованието 387

Проект 387

Подобряване на учебната и материално-техническата база в училищата, детските градини и детските ясли. 387

200 387


ОП и РБ 387

Община Етрополе 387

2014-2020 г. 387

Проект 387

Квалификация и преквалификация на кадрите 387

Специфична цел 2.1.3. Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда 388

Мярка 2.1.3.1. 388

Развитие на инфраструктура, осигуряваща възможности за висок жизнен стандарт 388

Проект 388

Облагородяване на междублоковите пространства 388

300 388

ОП и РБ 388Община Етрополе 388

2014-2020 г. 388

Проект 388

Залесителни кампании в селищата на общината 388

Проект 388

Инвестиционна обезпеченост за благоустрояване на централните части на населените места 388

1000 388

ОП и РБ 388

Община Етрополе 388

2014-2020 г. 388

Проект 389

Програма за развитие на паркове, пешеходни и зелени зони 389

500 389

ОП и РБ 389Община Етрополе 389

2014-2020 г. 389

Проект 389

Възстановяване на градските зелени зони в гр. Етрополе и гр. Бела Паланка - парка при Болницата – 1 етап 389

1 945 хил. лв 389

Програма трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 389

Община Етрополе 389

Общинска програма за развитие на туризма 389

до 21.01.2015 г 389

Брой / площ на облагородените зелени зони 389

Проект 389

Обновяване и реконструкция на „Мемориален парк 389

391 хил. лв. 389

Програма за развитие на селските райони 389

Община Етрополе 389

Общинска програма за развитие на туризма 389

до 2015 г. 389

Площ на облагородените зелени зони 389

Проект 389

Поддържане и опазване на зелените площи 389

Общински бюджет 389

Община Етрополе 389

Общинска програма за развитие на туризма 389

постоянен 389

Площ на поддържаните зелени зони / 389

Стойност на извършените мероприятия 389

Проект: 390

Облагородяване на входните артерии на града, вкл. малки корекции на река „Малки Искър” от „Баш Самоков”, до града и от отклонението за Бойковец до „Синия вир”, като се оформят зелените площи около реките и се поставят пейки и беседки, с оглед да станат приятни места за отдих на гражданите на Етрополе и туристите от страната. 390

Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на актуализиран документ 390

Създаване на публичен регистър (по чл. 63 на ЗУТ) на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение на територията на Община Етрополе 391

Липсва информация за актуална финансова оценка. Очаквани разходи - около 50 хил. лв. 391

Общинска програма околна среда 391

Залесяване около магистралните пътища и залесителни пояси, създаване на нови и възстановяване на съществуващите зелени площи в населените места 391

Общинска програма околна среда 391

Проект 392

Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване 392

Проект 392

Подобряване състоянието на природните забележителности 392

Проект 392

Поставяне на фасадно осветление на обществени сгради 392

Проект 392

Изграждане на система за наблюдение и охрана в общината 392

500 392

ОП и РБ 392Община Етрополе 392

2014-2020 г. 392

Проект 392

Изграждане на обществени паркинги 392

300 392

ОП и РБ 392Община Етрополе 392

2014-2020 г. 392

Проект 393

Извеждане на транзитния автомобилен трафик извън населените места 393

- Проучване на възможността за изграждане на околовръстни пътища 393

- Разработване и реализация на проекти за извеждане на транзитния трафик 393

Републикански бюджет Външни източници на финансиране 393

Община Етрополе с подкрепа от Областна администрация Агенция „Пътища" 393

Програма околна среда на общината 393

2014-2020 393

Изготвено проучване/ 393

Брой разработени проекти/ 393

Брой реализирани проекти 393

Мярка 2.1.3.2. 394

Създаване на предпоставки за превръщане на Община Етрополе в енергийно ефективна и екологична община 394

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013- 2022 394

(Програма ВЕИ) 394

Проект 395

Смяна на горивна база и въвеждане на енергоефективни мерки (вкл. термосоларни панели) в обществени сгради: 395

1. Административна сграда на община Етрополе; 395

2. Административна сграда на 2 етажа в гр, Етрополе; 395

3. ОУ „Христо Ботев” – основна и допълнителна сграда в гр. Етрополе; 395

4. ОУ „Христо Ботев” –сграда до часовниковата кула в гр. Етрополе; 395

5. Професионална гимназия в гр. Етрополе; 395

6. Общежитие към Професионална гимназия в гр. Етрополе; 395

7. МБАЛ „Ал. Герчев” 395

8. СЗ „Чавдар” в гр. Етрополе. 395

3 020 хил. лв. без ДДС 395

Общински/ Републикански бюджет / Външни източници на финансиране 395

Община Етрополе 395

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 395

до 2015 г. 395

Брой обществени сгради с реализирани проекти за енерг. Ефективност / 395

Намалено енергопотребление (kWh/MWh) / 395

Намалени емисии CO2 (t) 395

Проект 396

Проектиране и изграждане на инсталации за подгряване на вода за битови нужди в 15 общински сгради: социални домове, детски ясли, ЦДГ, ОДЗ, болници и др. 396

570 хил. лв. без ДДС 396

Общински/ Републикански бюджет / Външни източници на финансиране 396

Община Етрополе 396

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 396

до 2018 г. 396

Брой реализирани инсталации/ 396

Намалено енергопотребление (kWh/MWh) / 396

Намалени емисии CO2 (t) 396

Проект 396

Анализ и оценка на технологичните, икономическите и правните възможности за изграждане на 3 МВЕЦ 396

8 хил. лв. без ДДС 396

Общински бюджет 396

Община Етрополе 396

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 396

до 2020 г. 396

Наличие на доклад от разработения анализ 396

Проект 396

Разработване на технически задания за проектиране и тръжна документация за пълен инженеринг на 3 МВЕЦ 396

22 хил. лв. без ДДС 396

Общински бюджет 396

Община Етрополе 396

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 396

до 2020 г. 396

Разработени технически задания / тръжна документацуя 396

Проект 397

Анализ и оценка на икономическата и екологична ефективност на съвременни технологични схеми за топлоснабдяване на общинските сгради от Когенерационна централа захранвана от биомаса 397

270 хил. лв. без ДДС 397

Общински бюджет 397

Община Етрополе 397

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 397

2014 397


Наличие на доклад от разработения анализ 397

Проект 397

Изготвяне на Техническо задание за проектиране на 3 МВЕЦ с обща инсталирана мощност 800 kW 397

Общински бюджет 397

Община Етрополе 397

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 397

До 2020 г. 397

Разработено задание 397

Проект 398

Анализ и оценка на икономическата и екологична ефективност на съвременни технологични схеми за локално производство на електричество от слънчева енергия в общинските сгради 398

15 хил. лв. без ДДС 398

Общински бюджет 398

Община Етрополе 398

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 398

до 2015 г. 398

Наличие на доклад от разработения анализ 398

Проект 398

Проектиране и изграждане на автономни инсталации за локално производство на електричество от слънчева енергия в общински сгради 398

985 хил. лв. без ДДС 398

Общински бюджет / Външни източници на финансиране 398

Община Етрополе 398

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 398

До 2018 г. 398

Брой разработени проекти / Брой реализирани инсталации 398

Проект 399

Разработване на краткосрочни програми за ВЕИ 399

2 хил. лв. без ДДС / на програма 399

Общински бюджет 399

Община Етрополе 399

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 399

Двукратно: 399

- 2015 г. 399

- 2019 г. 399

Разработени програми 399

Проект 399

Проучване възможностите за финансиране на ВЕИ проекти. Подготовка на проектна документация и кандидатстване за финансиране по програми 399

Общински бюджет 399

Община Етрополе 399

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 399

постоянно 399

Проект 399

Създаване на консултативен съвет по ЕЕ и ВЕИ към кмета на общината 399

Община Етрополе 399

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 399

постоянно 399

Създаден съвет / брой заседания годишно 399

Проект 400

Повишаване на административния капацитет, относно ВЕИ на общинските служители 400

2 хил. лв. без ДДС 400

Общински бюджет 400

Община Етрополе 400

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 400

2013 – 2015 г. 400

Създадено специализирано звено от общински специалисти в община Етрополе / 400

Обучени специалисти от звената на общината за планиране, организиране и оценка на проекти по ВЕИ 400

Проект 400

Създаване на публична информационна система за ВЕИ на територията на общината 400

2 хил. лв. без ДДС 400

Общински бюджет 400

Община Етрополе 400

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 400

2013 – 2016 г. 400

Създадена информационна система 400

Проект 400

Кампании за промяна на отношението на гражданите на общината към промяната в климата 400

3,3 хил. лв. без ДДС / годишно 400

Общински бюджет 400

Община Етрополе 400

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 400

ежегодно 400

Проведени кампании 400

Проект 401

Публично-частно партньорство за изграждане на системи за оползотворяване на ВЕИ в общински обекти 401

600 хил. лв. без ДДС 401

Общински бюджет / Външни източници 401

Община Етрополе 401

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 401

2016-2020 г. 401

Създадено ПЧП 401

Проект 401

Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината 401

6 хил. лв. без ДДС 401

Общински бюджет 401

Община Етрополе 401

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 401

2014 401


Въведена процедура и правила за управление на разходите за енергия в общинските обекти 401

Проект 401

Изграждане и въвеждане на система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в общинските обекти 401

32 хил. лв. без ДДС 401

Общински бюджет / Външни източници 401

Община Етрополе 401

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 401

2015 - 2022 г. 401

Въведена компютърна система за наблюдение, отчитане и контрол на потреблението на енергия в общинските обекти 401

Проект 402

Анализ и оценка на икономическата и екологична ефективност на съвременни технологични схеми за въвеждане на соларно LED улично и парково осветление осветление на територията на общината 402

15 хил. лв. без ДДС 402

Общински бюджет 402

Община Етрополе 402

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 402

До 2016 г. 402

Разработена оценка / 402

Разработени идейни проекти 402

Проект 402

Проектиране и изграждане на соларно LED улично и парково осветление осветление на територията на общината 402

2 500 хил. лв. без ДДС 402

Общински бюджет / Външни източници 402

Община Етрополе 402

Общинска програма ВЕИ, 2013-2022 402

До 2022 г. 402

Изградено соларно LED улично и парково осветление 402

Спестена електроенергия (kWh/MWh) 402

Мярка 2.1.3.3: 403

Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство в Община Етрополе. 403

Проект 403

Консервационни и реставрационни дейности за паметници на културата 403

100 403


ОБ 403

Община Етрополе 403

2014-2020 г. 403

Проект 403

Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и културни празници 403

200 403


ОП и РБ 403

Проект 404

Подобряване на материално-техническата база на културните институции и повишаване квалификацията на кадрите им 404

Проект 404

Осъществяване на трансфер в областта на културата с национален и международен характер 404

Приоритет 2.2 Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила 404

Специфична цел 2.2.1. Повишаване на професионалното равнище на работната сила чрез допълнителна квалификация съобразно потребностите на пазара на труда 404

Мярка 2.2.1.1. 405

Подобряване качеството на образованието на младежите и квалификацията на работната сила. 405

Проект 405

Разработване и внедряване на система от професионални обучения, квалификационни и преквалификационни програми 405

Проект 405

Създаване на Програма за развитие на работната сила и общински консултативен съвет за партньорство в образованието и обучението 405

Проект 406

Разработване на критерии за оценка на индивидуалното изпълнение на задълженията на служителите 406

Проект 406

Подобряване на методите за мотивация на служителите, насърчаване тяхното професионално развитие 406

Проект 406

Подобряване условията за кариерно и професионално развитие 406

Специфична цел 2.2.2. Изграждане на съвременна и компетентна администрация 406

Мярка 2.2.2.1. 407

Развитие на капацитета на Община Етрополе за комплексно и професионално обслужване на гражданите 407

Проект 407

Ежегодно обновяване на материалната база 407

50 407

ОП и РБ 407Община Етрополе 407

2014-2020 г. 407

Проект 407

Сертифициране на общинската администрация по стандарта за качество ISO 9001-2000 407

Проект 408

Обучителни модули за повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските съветници 408

100 408

ОП и РБ 408Община Етрополе 408

2014-2020 г. 408

Проект 408

Разработване и въвеждане на комплексни административни услуги на местно ниво 408

Проект 408

Разработване на електронни услуги (“Електронно правителство”) 408

100 408

РБ 408


Община Етрополе 408

2014-2020 г. 408

Проект 409

Разработване на подробни каталози на услугите, информационни табла и брошури, усъвършенстване на методологии, вътрешни правила и процедури 409

Проект 409

Подобряване на организацията, работните процеси и координацията 409

Проект 409

Привличане на млади и образовани хора, включително представители на уязвимите групи 409

Проект 410

Оптимизиране на процесите в администрацията, с акцент върху прилагане на принципа на „едно гише” 410

Проект 410

Въвеждане на надеждни системи за работа с жалби, предложения и сигнали 410

Проект 411

Улесняване на достъпа до административни услуги преди всичко на хората с физически увреждания, подобряване на информираността им, както и наемане на специалисти, които да предоставят информация и да им оказват подкрепа при попълването на документи 411

Специфична цел 2.2.3. Развитие и укрепване на институционалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране целите и задачите на плана 411

Мярка 2.2.3.1 412

Поддържане и разширяване участието на Община Етрополе в местни, регионални, национални, международни мрежи и партньорства. 412

Проект 412

Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно ниво 412

10 412


ОП и РБ 412

Община Етрополе 412

2014-2020 г. 412

Проект 412

Развитие на проекти с висок социално икономически ефект за област София, ЮЗР и интегриране в европейски регионални мрежи 412

Проект 413

Реализиране на съвместни инициативи с побратимени градове и развитие на нови международни връзки 413

50 413


ОП и РБ 413

Община Етрополе 413

2014-2020 г. 413

Проект 413

Изграждане и развитие на публично-частни партньорства в подкрепа на местното и регионално развитие 413

10 413


ОП и РБ 413

Община Етрополе 4132014-2020 г. 413

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница