Общински съвет – град стралджаДата22.10.2018
Размер16.11 Kb.
#92005

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД СТРАЛДЖА

ДО……………………………………


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 42, ал.1, т.1 от Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам 23 - то заседание на Общински съвет – Стралджа на 01.08.2013 г. от 10.00 часа в Информационен център „Инджови извори” хижа Войника.

Тръгване от община Стралджа 9.00 часа с автобус.Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно създаване на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство.


2. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно отчета по бюджета за шестмесечието на 2013 г. и актуализация на бюджета за 2013 г.
3. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно промяна предназначението на земеделски земи необходими за реализирането на проект „Енергоефективно използване на геотермална вода в съществуващи отоплителни системи на сгради от образователната инфраструктура и мотивите към нея за повторно разглеждане от ОбС .
4. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници на автобусна линия Стралджа – Сливен и обратно от Републиканската транспортна схема.
5. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно ликвидиране на съсобственост в урегулирани поземлени имоти – УПИ Х-170 и УПИ ХІ-170 в кв. 22 по рег. План на с. Лозенец, общ. Стралджа.
6. Докладна записка от Митко Андонов – Кмет на община Стралджа относно кандидатстване на община Стралджа за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Воденичане и рехабилитация на общински път ІV – 79323 от с. Иречеково до разклон с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол”.
7. Изказвания, становища и питания на граждани.

Председател на ОбС:/Ат. Кабакова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница