Общински съвет-БанскоДата02.02.2018
Размер238.52 Kb.
ТипРешение
Общински съвет-Банско

Решения от Протокол 48/30.06.2011г.

Решение №971

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с жалба с вх. №ОС-Ж-49/06.06.2011г. от Асен Ангелов Дамянов и други граждани от гр. Добринище, Общински съвет-Банско реши:

Включва към дневния ред т.19 - разглаждане на жалба с вх. №ОС-Ж-49/06.06.2011г. от Асен Ангелов Дамянов и други граждани от гр. Добринище със съответните промени, които ще настъпят по дневния ред.
Решение №972

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-741/11.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПП за “Външно ел. захранване кабели 20 kV за жилищна сграда” в ПИ 176066, местността “Свети Иван”, землище на гр. Банско.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-747/17.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно преработка на ПУП за квартали 238, 239, 240 по плана на гр. Банско, във връзка с отмяна на Решение №178/26.06.2008г. на ОбС.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-716/09.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно ПУП – план за застрояване, план-схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя в “за Микро ВЕЦ” в ПИ 006205, местност “Балтаковица”, землище с. Кремен.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-744/12.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно придобиване на собственост във връзка с изграждането на улица “Найден Геров” (околовръстен път).

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-771/21.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно:

5.1.Приемане на пазарна оценка на право на строеж над улица с О.Т.№ №1095-1096 по плана на гр. Банско за изграждане на топла връзка между обект: “Конферентен блок” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.16.69 и обект: Хотелски комплекс “Тамплиер” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.11.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско

5.2. Приемане на пазарна оценка на право на строеж над улица с О.Т.№ №1097-1097 по плана на гр. Банско за изграждане на топла връзка между обект: “Конферентен блок” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.16.69 и обект: “Хотел” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.11.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-766/10.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно писмо от “Тур Хотел София – Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1502/12.05.2011г. от Костадин Даракчиев – президент на “Ротаракт клуб Банско – Разлог”, относно отпускане на финансови средства за провеждане на мероприятие “Спорт срещу агресия”.

докл. Е. Янчовичина

8. Разглеждане на молба – заявление с вх. №ОС-З-1525/25.05.2011г. от Михаил Рахов – президент на “Ротари клуб Банско – Разлог”, относно отпускане на финансови средства за провеждане на турнир по тенис на маса.

докл. Е. Янчовичина

9. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-743/12.05.2011г. от Александър Краваров – Кмет на община Банско, относно включване на Община Банско в Национална гражданска коалиция “Природата за хората и регионите”.

докл. И. Ръхов

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-764/30.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал на “Оксал Банско” АД към 31.12.2010г.

докл. И. Ръхов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-750/18.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка на части от ПИ 02676.501.2913 и 02676.501.4627 по КК на гр. Банско и пазарна оценка части от ПИ с идентификатор 02676.501.3643.

докл. А. Рупчина

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-762/27.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отчуждаване на част от имот с идентификатор 02676.19.127 по КК на гр. Банско.

докл. А. Рупчина

13. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1543/03.06.2011г. от Христо Дончов Георгиев, относно закупуване на общински имот.

докл. Ю. Туталъ

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-739/11.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на Георги Радков Чучулайн – представител на “БГСЕКЪНДХОУМ” ООД и заявление с вх. №29-00-4717/19.04.2011г. от Български спортен тотализатор.

докл. Ю. Туталъ

15. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-514//14.06.2011г. от Йорданка Чакърова, относно възмездно ползване, поддържане и стопанисване на публична общинска собственост – гробищен парк гр. Банско.

докл. Ю. Туталъ

16. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-772/23.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно запазване на статута на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Места, Община Банско като защитено училище.

докл. Ю. Туталъ

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-745/16.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна на вида на социалната услуга Социален учебно – професионален център (СУПЦ) – Банско.

докл. А. Кирицов

18. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-519/20.06.2011г. от Даниела Рашева – директор на дирекция “Социално подпомагане”, относно Програма на Община Банско за закрила на детето – м. юни 2011г.-м. юни 2012г.

докл. А. Кирицов

19. Разглаждане на жалба с вх. №ОС-Ж-49/06.06.2011г. от Асен Ангелов Дамянов и др.

докл. Д. Русков

20. Парични помощи.

докл. А. Кирицов

- заявление с вх. №ОС-З- 1504/13.05.2011г. от Цветанка Емилова Шабанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1505/13.05.2011г. от Мариана Димитрова Ценкина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З- 1507/16.05.2011г. от Росица Лазарова Катеринина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1508/16.05.2011г. от Асен Борисов Ковачев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З- 1509/16.05.2011г. от Георги Филипов Филипов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1510/16.05.2011г. от Здравко Николов Радулов от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-1511/16.05.2011г. от Дафин Благоев Каферинов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1512/16.05.2011г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1513/16.05.2011г. от Венета Спасова Бондева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1514/16.05.2011г. от Мария Славчова Тодорова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1515/16.05.2011г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1516/16.05.2011г. от Никола Христов Кавръков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1519/17.05.2011г. от Елена Наумова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1526/30.05.2011г. от Зоя Иванова Куньова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1527/30.05.2011г. от Величка Атанасова Пръчкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1528/30.05.2011г. от Цветанка Росенова Павлова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1529/30.05.2011г. от Павлинка Николова Сакарена от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1530/30.05.2011г. от Незабравка Методиева Кушлева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1531/30.05.2011г. от Таня Николова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1532/30.05.2011г. от Георги Иванов Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1533/30.05.2011г. от София Иванова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1543/06.06.2011г. от Магда Георгиева Крапузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1544/06.06.2011г. от Иван Савов Гальов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З- 1536/03.06.2011г. от Йордан Александров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1537/06.06.2011г. от Никола Иванов Кушлев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З- 1538/06.06.2011г. от Росица Петрова Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1539/06.06.2011г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1540/06.06.2011г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1542/06.06.2011г. от Елена Александрова Гроздина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1545/06.06.2011г. от Иван Димитров Родин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1546/06.06.2011г. от Минка Маринова Иванова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1547/06.06.2011г. от Чонка Илиева Самарджиева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1548/06.06.2011г. от Елена Лазарова Катеринина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1549/06.06.2011г. от Емил Лазаров Гроздин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1550/08.06.2011г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З- 1551/14.06.2011г. от Искра Мирчова Бекирова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З- 1553/14.06.2011г. от Гълъбица Костадинова Донкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З- 1560/14.06.2011г. от Здравчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1554/14.06.2011г. от Райна Иванова Вишанина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1555/14.06.2011г. от Стефка Зойна Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1556/14.06.2011г. от Мариана Борисова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1557/14.06.2011г. от Василка Наумова Гроздина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1558/14.06.2011г. от Данайл Илиев Кафеджиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1559/14.06.2011г. от Гергана Райчева Даскалова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1561/14.06.2011г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1562/14.06.2011г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1563/14.06.2011г. от Иванка Иванова Средкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1564/14.06.2011г. от Невена Борисова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1565/14.06.2011г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1566/14.06.2011г. от Марушка Николова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1567/14.06.2011г. от Гергана Красимирова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1568/14.06.2011г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1569/14.06.2011г. от Стоилка Лазарова Петрова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1571/14.06.2011г. от Магдалина Иванова Копанарова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1541/06.06.2011г. от Димитрия Стефанова Спиварова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1573/20.06.2011г. от Здравка Николова Костова от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-1574/20.06.2011г. от Петранка Георгиева Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1575/20.06.2011г. от Филип Дечков Кафеджиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1576/20.06.2011г. от Надежда Борисова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1577/20.06.2011г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1578/20.06.2011г. от Цана Костадинова Галчева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1579/20.06.2011г. от Мария Костадинова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1580/20.06.2011г. от Вангелия Борисова Величкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1581/20.06.2011г. от Костадин Димитров Слаев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1582/23.06.2011г. от Христина Георгиева Кулина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1583/27.06.2011г. от Илия Георгиев Мичев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1590/28.06.2011г. от Румен Якимов Чуков от гр. Банско;
21. Питания.

22. Разни - запознаване с благодарствено писмо с вх. №ОС-С-517/20.06.2011г. от г-н Георги Обецанов.

докл. Вл. Колчагов.
Решение №973

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ и предложение с вх. №ОС-01-741/11.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет–Банско реши:

Одобрява ПУП – ПП за “Външно ел. захранване кабели 20 kV за жилищна сграда” в ПИ 176066, местността “Свети Иван”, землище на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград.

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – гр. Благоевград.
Решение №974

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-747/17.05.2011г. от Александър Краваров – Кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Допуска изработването на изменение на действуващия от 1990г. Подробен устройствен план на квартали 238, 239, 240 в гр. Банско, на основание чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ.

Възлага на Кмета на Община Банско да изработи задание, съдържащо необходимата информация за изработка на плана, изискванията към съдържанието му, териториален обхват, срокове и етапите за изработване, съгласно чл.125 ал.2 от ЗУТ.
Решение №975

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, Решение №13 от Протокол №11/20.01.2011г. на Общински екпертен съвет по устройство на територията на Община Банско и предложение с вх. №ОС-01-716/09.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет–Банско реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване, план-схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя в “за Микро ВЕЦ” в ПИ 006205, местност “Балтаковица”, землище с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград.

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – гр. Благоевград.
Решение №976

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.8 и ал. 9 от ЗОС и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-744/12.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско през 2011г. в Раздел VІ “Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване”, следните имоти, попадащи в изграждането на ул. “Найден Геров” (околовръстен път), както следва:

1. Имот с идентификатор 02676.501.4018 – собственост на н-ци на Иван Клечаров, с площ 261 кв.м.

2. Имот с идентификатор 02676.501.3646 – собственост на Асен Георгиев Хаджиласков и Костадин Димитров Сугарев, с площ 684 кв.м.

3. Имот с идентификатор 02676.501.2910 – собственост на н-ци на Васил Иванов Гурев, с площ 283 кв.м.

4. Имот с идентификатор 02676.501.2903 – собственост на н-ци на Лазар Димитров Рискьов, с площ 169 кв.м.
Решение №977

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от ЗОС, чл.61 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №776 от Протокол 37/28.10.2010г. и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-771/21.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Приема изготвената от лицензиран оценител Красимир Стайков пазарна оценка за право на строеж над улица с о.т. №№ 1095-1096 по плана на гр. Банско за изграждане на топла връзка между обект; “Конферентен блок” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.16.69 и обект: Хотелски комплекс “Тамплиер” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.11.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско в размер на 9400.00 (девет хиляди и четиристотин лева).
Решение №978

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от ЗОС, чл.61 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №776 от Протокол 37/28.10.2010г. и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-771/21.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Приема изготвената от лицензиран оценител Красимир Стайков пазарна оценка за право на строеж над улица с о.т. № №1097-1097 по плана на гр. Банско за изграждане на топла връзка между обект: Конферентен блок” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.16.69 и обект: “Хотел” изграден върху ПИ с идентификатор 02676.11.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско в размер на 5600.00 (пет хиляди и шестстотин лева).
Решение №979

На основание чл.ал.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с предложение с вх. №ОС-01-766/10.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Връща предложение с вх. №ОС-01-766/10.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно писмо от “Тур Хотел София – Банско” ЕООД за преразглеждане в Постоянната комисия по ТСУ и Постоянната комисия по приватизация, управление на общинска собственост и стопански дейности.
Решение №980

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-1502/12.05.2011г. от Костадин Даракчиев – президент на “Ротаракт клуб Банско – Разлог”, Общински съвет-Банско реши:

Не приема предложението на Димитър Костадинов Юлев относно неудовлетворяване на заявление с вх. №ОС-З-1502/12.05.2011г. от Костадин Даракчиев – президент на “Ротаракт клуб Банско – Разлог” за отпускане на финансови средства за провеждане на мероприятието “Спорт срещу агресия”.
Решение №981

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-1502/12.05.2011г. от Костадин Даракчиев – президент на “Ротаракт клуб Банско – Разлог”, Общински съвет-Банско реши:

Приема предложението на Асен Петров Кирицов относно удовлетворяване на заявление с вх. №ОС-З-1502/12.05.2011г. от Костадин Даракчиев – президент на “Ротаракт клуб Банско – Разлог” за отпускане на финансови средства в размер на 300 лв. за провеждане на мероприятието “Спорт срещу агресия”.

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи в бюджета на Община Банско.
Решение №982

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с молба–заявление с вх. №ОС-З-1525/25.05.2011г. от Михаил Рахов – президент на “Ротари клуб Банско – Разлог”, Общински съвет-Банско реши:

Не приема предложението за проекторешение от Иван Костадинов Галчев относно удовлетворяване на молба–заявление с вх. №ОС-З-1525/25.05.2011г. от Михаил Рахов – президент на “Ротари клуб Банско – Разлог” за отпускане на финансови средства за провеждане на турнир по тенис на маса.
Решение №983

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА във връзка с молба – заявление с вх. №ОС-З-1525/25.05.2011г. от Михаил Рахов – президент на “Ротари клуб Банско – Разлог”, Общински съвет-Банско реши:

Не приема предложението за проекторешение на Димитър Костадинов Юлев, относно не удовлетворяване на молба – заявление с вх. №ОС-З-1525/25.05.2011г. от Михаил Рахов – президент на “Ротари клуб Банско – Разлог” за отпускане на финансови средства за провеждане на турнир по тенис на маса.
Решение №984

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-743/12.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие Община Банско да участва в национална гражданска коалиция “Природата за хората и регионите”.

2. Определя за представител на Община Банско в коалицията кмета на Община Банско.
Решение №985

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.8 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества и в сдружения с нестопанска цел и във връзка с неразвиване на дейността и неизпълнение на заложените цели за създаването на търговско дружество с общинско участие “Оксал Банско” АД и предложение с вх. №ОС-01-764/30.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Да бъде прекратено търговското дружество с общинско участие “Оксал Банско” АД.

2. Да бъде отправено писмено искане за свикване на Общо събрание на акционерите на “Оксал Банско” АД и в дневния ред да бъде включено вземане на решение за прекратяване на дружеството.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да предприеме всички необходими действия и да подпише всички необходими документи.
Решение №986

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на свое Решение №908/07.04.2011г. и предложение с вх. №ОС-01-750/18.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Приема изготвената от лицензиран оценител Красимир Стайков пазарна оценка на части от поземлени имоти с идентификатори 02676.501.2913 и 02676.501.4627 по КК и кадастралните регистри на гр. Банско, ведно с извършените върху им подобрения – асфартова настилка в размер на 42500 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева).

2. Приема изготвената от лицензиран оценител Красимир Стайков пазарна оценка на 254/873 идеални части от ПИ с идентификатор 02676.501.3643, подлежаща на замяна с части от имоти с идентификатори 02676.501.2913 и 02676.501.4627 в размер на 42500 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева).

3. Упълномощава кмета на Община Банско да подпише необходимите документи за ликвидиране съсобствеността между Община Банско и Иван Георгиев Иванов.

Решение №987

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 от ЗОС, становище с вх. №ОС-01-611/18.08.2010г. от дирекция ТСУ и отдел “Общинска собственост” към Общинска администрация Банско и предложение с вх. №ОС-01-762/27.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Възлага на кмета на Община Банско да открие процедура по отчуждаване на 80 кв.м от имот с идентификатор 02676.19.127 по КК и кадастралните регистри на гр. Банско.

2. Да представи пазарна оценка от независим оценител на горепосочения имот за приемане от Общински съвет-Банско.
Решение №988

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 и чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.46 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), чл.3 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско (НУРПТК) и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-1543/03.06.2011г. от Христо Дончов Георгиев, Общински съвет-Банско реши:

1. Да бъде извършена продажба на следния имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 02676.2.124 в гр. Банско, Община Банско по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп. д. на АК, местността “Дурово блато”, площ: 1708.00 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада. Стар идентификатор: 002124. Съседи: 02676.2.1094, 02676.2.125, 02676.2.131, 02676.2.133, 02676.2.1102. За имота има издаден Акт за частна общинска собственост №647/01.06.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх. р. №1614/07.06.2011г., томVІ, №34. Данъчната оценка на имота е 32.30лв. (тридесет и два лева и тридесет стотинки).

2. Да се възложи изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, която да се приеме от Общински съвет-Банско.

3. Продажбата да бъде извършена чрез търг с явно наддаване.

4. Възлага на кмета на общината да организира, да проведе търга и да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.
Решение №989

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 (ДВ бр.15 от 2011г.) от Закона за общинската собственост във връзка с предложение с вх. №ОС-01-739/11.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско и със заявление с вх. №33-01-5368/04.04.2011г. от Георги Радков Чучулайн - представител на “БГСЕКЪНДХОУМ” ООД и заявление с вх. №29-00-4717/19.04.2011г. от Български спортен тотализатор, Общински съвет-Банско реши:

Упълномощава кмета на Община Банско да удължи срока за наем до 10 г. само за помещение представляващо “Тото-пункт”, разположено в партерното пространство на читалище “Никола Вапцаров”, находящо се в УПИ І в кв.16 по плана на гр. Банско с площ 22 кв.м, наето с договор за наем №01306Б/13.06.2006г.
Решение №990

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с предложение с вх. №ОС-С-514//14.06.2011г. от Йорданка Чакърова, относно възмездно ползване, поддържане и стопанисване на публична общинска собственост – Гробищен парк в гр. Банско, Общински съвет-Бансо реши:

Връща предложение с вх. №ОС-С-514//14.06.2011г. от Йорданка Чакърова за преразглеждане в Постоянната комисия по приватизация, управление на общинска собственост и стопански дейности.
Решение №991

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-772/23.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за запазване статута на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Места, Община Банско като защитено училище и предлага да бъде включено в актуализирания списък на защитените училища.
Решение №992

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-772/23.06.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за запазване статута на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Места, Община Банско като средищно защитено училище и предлага да бъде включено в актуализирания списък на средищните училища, като единствено в район Места с осигурена целодневна организация на учебния ден, столово хранене на всички ученици и осигурен собствен транспорт.
Решение №993

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в ал.1 т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и съгласно годишния план за развитие на социалните услуги в Община Банско за 2011г. и предложение с вх. №ОС-01-745/16.05.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет–Банско реши:

1. Променя вида на социалната услуга Социален учебно-професионален център (СУПЦ) – Банско в следните социални услуги – делегирана държавна дейност:

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ);

Център за обществена подкрепа (ЦОП);

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

2. Одобрява натуралните показатели и проекто-бюджет на съответните социални услуги, както следва:
Център за социална рехабилитация и интеграция – Банско

- капацитет – 25

- численост на персонала – 5

- средства за работна заплата – 34300 лв.;

- стандарт за издръжка – 2328 лв.;

- общовещева издръжка – 23900 лв.;

- дата на откриване – 01.01.2012г.

- адрес: гр. Банско, ул. “Хаджи Вълчо” №7
Център за обществена подкрепа – Банско

- капацитет – 35

- численост на персонала – 5

- средства за работна заплата – 34300 лв.;

- стандарт за издръжка – 2566 лв.;

- общовещева издръжка – 55510 лв.;

- дата на откриване – 01.01.2012г.

- адрес: гр. Банско, ул. “Радон Тодев” №14
Център за настаняване от семеен тип – Банско

- капацитет – 15

- численост на персонала – 7

- средства за работна заплата – 47900 лв.;

- стандарт за издръжка – 7255 лв.;

- общовещева издръжка – 60925 лв.;

- дата на откриване – 01.01.2012г.

- адрес: гр. Банско, ул. “Хаджи Вълчо” №7
Решение №994

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.21 т.1 от Закона за зарила на детето и във връзка с предложение с вх. №ОС-С-519/20.06.2011г. от Даниела Рашева – директор на дирекция “Социално подпомагане” за осъществяване текущата практическа дейност за закрила на детето в Община Банско, Общински съвет–Банско реши:

Приема Програма на Община Банско за закрила на детето – м. юни 2011г. - м. юни 2012г.
Решение №995

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с жалба с вх. №ОС-Ж-49/06.06.2011г. от Асен Ангелов Дамянов, Георги Дамянов, Мария Калайджиева, Славчо Дамянов, Георги Макриев, Благой Галчов, Общински съвет-Банско реши:

Сформира временна комисия за извършване на проверка относно незаконни постройки върху имотите на жалбоподателите, която да бъде в следния състав:

1. Димитър Русков – общински съветник

2. Китан Галчев – общински съветник

3. Лазар Захов – заместник кмет

4. Катерина Янчовичина – директор Дирекция ТСУ към ОбА

5. Представител на РДНСК - Благоевград

В срок до следващото редовно заседание на Общински съвет-Банско временната комисия да представи протокол от извършената проверка пред Общински съвет-Банско и кмета на Община Банско.
Решение №996

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Банско реши:

1. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1504/13.05.2011г. от Цветанка Емилова Шабанова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

2. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1505/13.05.2011г. от Мариана Димитрова Ценкина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

3. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1507/16.05.2011г. от Росица Лазарова Катеринина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

4. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1464/26.04.2011г. от Асен Борисов Ковачев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

5. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1509/16.05.2011г. от Георги Филипов Филипов от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

6. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1510/16.05.2011г. от Здравко Николов Радулов от с. Места и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

7. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1511/16.05.2011г. от Дафин Благоев Каферинов от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

8. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1512/16.05.2011г. от Гергина Сергеева Георгиева и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

9. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1513/16.05.2011г. от Венета Спасова Бондева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

10. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1514/16.05.2011г. от Мария Славчова Тодорова от гр. Добринище за отпускане на еднократна парична помощ.

11. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1515/16.05.2011г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

12. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1516/16.05.2011г. от Никола Христов Кавръков от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

13. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1519/17.05.2011г. от Елена Наумова Апостолова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

14. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1526/30.05.2011г. от Зоя Иванова Куньова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

15. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1527/30.05.2011г. от Величка Атанасова Пръчкова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

16. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1528/30.05.2011г. от Цветанка Росенова Павлова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

17. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1529/30.05.2011г. от Павлинка Николова Сакарева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

18. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1530/30.05.2011г. от Незабравка Методиева Кушлева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

19. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1531/30.05.2011г. от Таня Николова Ковачева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

20. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1532/30.05.2011г. от Георги Иванов Семов от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

21. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1533/30.05.2011г. от София Иванова Семова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

22. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1543/06.06.2011г. от Магда Георгиева Крапузова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

23. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1544/06.06.2011г. от Иван Савов Гальов от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

24. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1536/03.05.2011г. Йордан Александров Лефтеров от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

25. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1537/06.06.2011г. от Никола Иванов Кушлев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

26. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1538/06.06.2011г. от Росица Петрова Лефтеров от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

27. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1539/06.06.2011г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

28. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1540/06.06.2011г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

29. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1542/06.06.2011г. от Елена Александрова Гроздина от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

30. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1545/06.06.2011г. от Иван Димитров Родин от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 300 лв.

31. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1546/06.06.2011г. от Минка Маринова Иванова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

32. Нудовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1547/06.06.2011г. от Чонка Илиева Самарджиева от гр. Добринище за отпускане на еднократна парична помощ.

33. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1548/06.06.2011г. от Елена Лазарова Катеринина от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

34. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1549/06.06.2011г. от Емил Лазаров Гроздин от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

35. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1550/08.06.2011г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

36. Не удовлетворява заявление заявление с вх. №ОС-З-1551/14.06.2011г. от Искра Мирчова Бекирова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

37. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1553/14.06.2011г. от Гълъбица Костадинова Донкова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 800 лв.

38. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1560/14.06.2011г. от Здравчо Иванов Лефтеров от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

39. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1554/14.06.2011г. от Райна Иванова Вишанина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

40. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1555/14.06.2011г. от Стефка Зойна Стоянова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

41. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1556/14.06.2011г. от Мариана Борисова Манова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

42. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1557/14.06.2011г. от Василка Наумова Гроздина от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

43. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1558/14.06.2011г. от Данаил Илиев Кафеджиев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

44. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1559/14.06.2011г. от Гергана Райчева Даскалова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

45. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1561/14.06.2011г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

46. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1562/14.06.2011г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

47. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1563/14.06.2011г. от Иванка Иванова Средкова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

48. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1564/14.06.2011г. от Невена Борисова Лефтерова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

49. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1565/14.06.2011г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

50. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1566/14.06.2011г. от Марушка Николова Семова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

51. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1567/14.06.2011г. от Гергана Красимирова Семова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

52. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1568/14.06.2011г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

53. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1569/14.06.2011г. от Стоилка Лазарова Петрова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

54. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1571/14.06.2011г. от Магдалина Иванова Копанарова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

55. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1541/06.06.2011г. от Димитрия Стефанова Спиварова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

56. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1573/20.06.2011г. от Здравка Николова Костова от с. Места и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

57. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1574/20.06.2011г. от Петранка Георгиева Ковачева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

58. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1575/20.06.2011г. от Филип Дечков Кафеджиев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

59. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1577/20.06.2011г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

60. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1578/20.06.2011г. от Цана Костадинова Галчева от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

61. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1579/20.06.2011г. от Мария Костадинова Стоянова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

62. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1580/20.06.2011г. от Вангелия Борисова Величкова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

63. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1581/20.06.2011г. от Костадин Димитров Слаев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв.

64. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1582/23.06.2011г. от Христина Георгиева Кулина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 300 лв.

65. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1583/27.06.2011г. от Илия Георгиев Мичев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

66. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1590/28.06.2011г. от Румен Якимов Чуков от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница