Общински съвет бяла, област русеДата17.08.2018
Размер106 Kb.
#80511

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ
ДО....................................................


..........................................................

БЯЛА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 30 април 2018 год. / понеделник / от 10.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Докладна записка относно приемане на годишния отчет и баланса за 2017 г. доклада за икономическото и финансовото състояние на дружеството за 2017 г. и информация за финансово-икономическото състояние на: МБАЛ “ Ю. Вревска ” ЕООД – гр. Бяла, Медицински център I – Бяла ” ЕООД – гр. Бяла и “ БЕСКУ ” ЕООД – гр. Бяла, през първото тримесечие на 2018 г.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла

и управителите на дружествата


 1. Докладна записка относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност и изразходваните от бюджета средства за 2017 год. на НЧ ” Трудолюбие 1884 ”– гр. Бяла, НЧ ” ПРОСВЕТА 1919 ”- с. Босилковци, НЧ ” РАЗВИТИЕ 1899 ”– с.П.Косово, НЧ ” СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1922 ” – с. Копривец, , НЧ ” ПРОБУДА 1927 ” - с. Дряновец, НЧ ” Н.Й.ВАПЦАРОВ 1908” – с. Лом Черковна, НЧ ” РАЗВИТИЕ 1927 ”- с. Стърмен, НЧ ” СЪГЛАСИЕ 1918 ”- с. Пейчиново и НЧ ” ПРОБУДА–1928 ”- с.Ботров.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно приемане на информация за финансово-икономическото състояние за 2017 год. и първото тримесечие на 2018 година на: ОУСв.Св.Кирил и Методий- с.П.Косово, ОУН.Й.Вапцаров- гр.Бяла и ОУН. Рилски - с.Копривец.

Докладват: Директорите на училищата

 1. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Общинската комисия за детето и реализирани дейности, заложени в общинската програма за закрила на детето в Община Бяла за 2017 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно съгласуване на позиция на Община Бяла по дневния ред от предстоящо заседание на извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К- Русе на 30.04.2018 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00276 от 01.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект “Реконструкция и рехабилитация на част от ІV-класен път VTR-1233 (№ ІV-40964) “Павел-Босилковци-Гара Бяла” от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с обща дължина 10 000 м“, сключен между Община Бяла и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно подписване на договор за финансиране и участие на Община Бяла в изпълнение на Проект B-TeN: Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T infrastructure” /„B-TЕN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-T мрежата“/ с e-MS код ROBG -442 по Програма за трансгранично сътрудничество INTRREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2018 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на минимална цена за отдаване под наем без търг на Поземлен имот 07603.251.7, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, местност „ОРТА БОРУН“, категория 5, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, площ 159,530 дка., стар номер 251007, по кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Русе за ползване на недървесни горски продукти.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отказ от закупуване на съсобствен поземлен имот с идентификатор 07603.502.709 по кадастралната карта на гр.Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно продажба на имоти - частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 07603.909.18 – АЧОС №3448/03.04.2018 г. с площ 405 кв.м.; поземлен имот с идентификатор 07603.909.21 – АЧОС №3449/04.04.2018 г. с площ 289 кв.м и поземлен имот с идентификатор 07603.909.22 - АЧОС № 3450/04.04.2018 г. с площ 290 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, местност „Край града“, категория: Пета и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2018 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните дейности в Община Бяла за 2019 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно съгласие за провеждане на археологическо проучване през 2018 г. в имот – общинска собственост.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отдаване под наем без търг на сдружение с обществено полезна дейност на 1 /един/ брой преместваем обект - павилион 6.00/3.00 с покрита площ от 18.00 кв.м.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно информация за извършените промени по бюджета на Община Бяла по реда на чл. 112, ал. 5 и чл. 125, ал. 1 и от Закона за публичните финанси към 31.03.2018 година.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно изменение на бюджета на Община Бяла за 2018 год.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Молби на граждани.

 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИАН АНТОНОВ
Председател на Общински съвет Бяла
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница