Общински съвет омуртагстраница1/4
Дата05.12.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Омуртаг

НАРЕДБА №6

за определяне и администриране на местните

такси и цени на услуги и права предоставяни

от община ОмуртагГлава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази Наредба урежда реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Омуртаг ,както и реда и начина на тяхното събиране и отчитане.

Чл. 2. /1/ Общината събира следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и

улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски кухни,детски градини,домове за

социални грижи,лагери, общежития и други социални услуги;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за откупуване на гробни места;

7. други местни такси, определени със закон.

/2/ За всички услуги и права,предоставяни от общината,с изключение на тези по ал.1,по предложение на Кмета на общината Общинския съвет определя цена.

Чл.3. Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Чл.4. /1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат

- безкасово-преводи по банков път в приходната бюджетна сметка на община Омуртаг;

- в брой –на приходни квитанции или таксови билети;

- общински таксови марки;

/2/ Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези ,за които с нормативен акт са предвидени други срокове на заплащане.

Чл.5. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;  1. ефективно разпределение на общински ресурси чрез

определяне на такси на цени и услуги;

Чл.6. /1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски;за управление и контрол; по събиране на таксите и други , имащи отношение към формирането на размера на таксата.

/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.Чл.7. /1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2)В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.Чл.8. За услуга,при която дейностите могат да се разграничават една от друга,се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.9. Лицата,неползващи услуга през съответната година или определен период от нея,заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл.10./1/ Общинският съвет, може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2)В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на приходите в общинския бюджет.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.11. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.12./1/ Услугите и правата, предоставяни от общината могат да бъдат:

1.обикновена;

2.бърза;

3.експресна.

/2/ Сроковете за извършване на услугите са:

1.обикновена – в рамките на 14 дневен срок;

2.бърза – в рамките на 5 работни дни;

3.експресна – в рамките на един работен ден;

/3/ Сроковете за извършване на услугите и правата започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 13 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

/4/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната приходна сметка на общината.

/5/ Бързата услуга се заплаща с 30% увеличение, а експресната – със 100%.

Чл.13. При неспазване на сроковете по чл. 12, ал. 2 размерът на цената на услугата и правата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.14. При предсрочно прекратяване на представеното право от страна на общината, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл. 15. /1/Местните такси и цени на услуги предоставяни от общината се събират от общинска администрация

/2/Приходите от по ал.1 постъпват в бюджета на общината.Чл.16./1/ Кмета на община Омуртаг със заповед определя:

1.Общинските дирекции,техните права,задължения и компетентност относно предоставяните от общината услуги и права на физически и юридически лица.

2.Подотчетните лица от съответната компетентна дирекция,относно начисляването,събирането и отчитането на местните такси,цени на услуги и права.

/2/ По предложение на директорите на компетентните дирекции Кмета на общината утвърждава необходимите документи,които не са регламентирани в нормативен документ за предоставяне на услуги и права.Чл.17./1/Контролът върху начисляването,събирането и отчитането на местните такси,цени на услуги и права се осъществява от Дирекция”Финансово-стопански дейности”.

/2/ Длъжностните лица по ал.1 се определят със заповед на Кмета на общината.Чл.18. Когато на общинския орган е възложено да извършва действие или за издава документ,за което е предвидена държавна такса,събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.Каталог: raw -> uploads -> obsnar
uploads -> Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
uploads -> Избирателен списък част I (за публикуване)
obsnar -> Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Омуртаг Глава първа общи положения
obsnar -> За организация и безопасност на движението в община омуртаг глава І. Общи положени
obsnar -> Територията на община омуртаг
obsnar -> Н а р е д б а за ползвания от горите
obsnar -> Н а р е д б а з а у п р а в л е н и е на общинските пътища в община омуртаг


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница