Общински съветДата30.11.2018
Размер75 Kb.
ТипПротокол
Приложение 1
До
Общински съвет

Град Добрич


Протокол

от

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, необходим за осигуряване на собствено финансово участие по договори за безвъзмездна помощ от европейски фондовеНа основание чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг Община Добрич отправи покана до местната общност за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, необходим за осигуряване на собствено финансово участие по договори за безвъзмездна помощ от европейски фондове. Публичното обсъждане стартира на 27 май 2013 г. като крайният срок за получаване на предложения на гражданите бе 13 юни. Поканата на Община Добрич с всички необходими материали за публичното обсъждане, бяха публикувани в регионалните печатни и електронии медии, на интернет-страницата на Община Добрич www.dobrich.bg и на информационното табло. На 6 юни от 16.00 часа в Голямата зала на Община Добрич се проведе публичен дебат за представяне на необходимите действия и условия за кандидатстване за дългосрочен дълг. В дебата участваха граждани, общински съветници и журналисти. В началото на дебата заместник кметовете Иван Колев и Надежда Петкова представиха целта за поемане на дългосрочния дълг и проектите, които ще бъдат съфинансирани:

От 2007 година Община Добрич реализира повече от 30 проектни предложения, свързани с решаванe на различни проблеми в нашия град – инфраструктура, услуги и човешки ресурси. До момента Община Добрич осигури значителен бюджет за съфинансирането им. През 2013 г. предстои приключването на 7 инфраструктурни проекта на стойност над 60 млн. лева по Оперативна Програма «Регионално Развитие», Оперативна програма „Околна среда”, Програма Трансгранично сътрудничество Румъния България. Започна и реализацията на Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”. Необходим е финансов ресурс в размер на 1 205 082,04 лв. за осигуряване на средствата предвидени като съфинансиране от страна на Общината по всеки от тях, за да се осъществи приключване на дейностите, разплащане с изпълнителите и отчитане на проектите в срок. Към момента Община град Добрич не разполага с необходимите финансови средства от собствени приходи.

В тази връзка предлагаме Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – «ФЛАГ» ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, предназначен за финансиране и рефинансиране на собствения финансов принос на община Добрич за изпълнението на одобрените проекти. А те са:

1. Проект: - “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” - Договор № BG51112122 – C011, подписан на . 14. 12. 2012 г. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца. Общата стойност на договора е 38 877 375, 67 лв.

Необходимо съфинансиране – 900 788,80 лв;

2. Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” - Договор № BG161PO001/3.1 – 03/2010/0208, подписан на 23. 11. 2011 г. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Общата стойност на договора е 3 602 052 лв.

Необходимо съфинасиране – 41 146,97 лв.

3. Проект: “Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка” - Договор № BG161PO001/1.4 – 06/2010/008, подписан на 3. 06. 2011 г. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Общата стойност на договора е 909 687 лв.


Необходимо съфинасиране – 28 521,76 лв.

4. Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” (ИПГВР) - Договор № BG 161 PO 001/1.4.-07/2010/020, подписан на 26. 06. 2011 г. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Общата стойност на договора – 423 496 лв.

Необходимо съфинасиране – 21 096,47 лв.

5. Проект: SMART – „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич – Транспортна инфраструктура” - Договор MIS CODE 114 № 49417/28.06.2011 г. подписан на 28. 06. 2011 г. Срокът за изпълнение на проекта е 25 месеца. Общата стойност на договора е 15`321`925 лв.

Необходимо съфинасиране – 213 528,04 лв.

Главницата по поетия дълг ще се погасява от собствени бюджетни средства през периода от 25.11.2014 г. до 25.10.2019 г., на 59 равни погасителни вноски по 20 000 лв. и една вноска от 25 082,04 лв.

От собствени бюджетни средства през 2013 г. ще се изплащат само лихвите от усвоения дълг и такси, съгласно ценовата политика на Фонд «ФЛАГ»ЕАД и Управляващата банка. Съгласно § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите за местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, по критерии и ред, определени от Министерски съвет. В тази връзка е прието Постановление на Министерски съвет № 117 от 18.05.2013 г. С постановлението се определя размерът на целевият трансфер за покриване на начислените през 2013 г. лихви и такси по обслужване на дълга на общините към Фонда за органите за местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД. За Община Добрич размера на целевият трансфер е 70 % от начислените през 2013 г. лихви и такси.
Въпроси, зададени по време на дебата:

Десислава Първанова: Защо се иска съфинансиране на проекта за депото в село Стожер при условие, че тази сума е осигурена към план – сметката за такса битови отпадъци?

Зам. кмет Иван Колев – Съфинансирането на проекта за регионалното депо в село Стожер няма нищо общо с такса битови отпадъци. План – сметката включва единствено и само завишението спрямо 2012 г. на отчисленията, които трябва да се направят съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и конкретизирани с постановление на Министерски съвет № 207 от 2010 г. и Наредба №14 от 2010 г.

Венелина Бербенкова – клуб „Екоравновесие” – Преди 5 години е съществувала възможност за управление на отпадъците чрез изграждане на завод за рециклиране на отпадъци. Отчита се като грешка, че Общинския съвет в Добрич не е одобрил инвестиционното предложение за изграждане на завод в Добрич.

Гражданите имаха възможност в периода от 27 май до 13 юни да представят своите мотивирани предложения и чрез електронната поща на Общината dobrich@dobrich.bg.

Протоколът съдържа мнения и конкретни предложения на гражданите, получени по време на дебата, проведен на 6 юни и включващи периода от 27 май до 13 юни на електронната пощи dobrich@dobrich.bg

Мнения и предложения, получени на: dobrich@dobrich.bg

Ася Петрова – assya70@abv.bg – “Да се използват всички начини за изпълнение на добрите проекти в Добрич. Приветствам решението Ви да вземете нисколихвен кредит от Фонд «Флаг», защото осъзнавам, че проектите ще променят нашия град към по – добро».

Нели Стоянова – detebg1@abv.bg – „…Всички знаем, че както в едно семейство, така и в общината в повечето случаи, за да се направи нещо голямо, полезно и хубаво, трябва да се изтегли заем. Още повече когато става въпрос за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти. Благодарение на проектите града ми стана по – добро място за живеене, децата ни учат в модерни училища, а не в руини. Адмирирам стремежа на общината да търси и намира най-удачните начини за постигане на просперитет на Добрич”

Свилен Емилов – svilen5@gmail.bg„Не успях да присъствам на организираното публично обсъждане за заема на депото, но искам да кажа, че напълно подкрепям кмета – Защо да плащаме само тази година, за да го строят като можем да вземем заем. Нали поколения наред ще ползват сметището, нормално е и от техните данъци да се взима”.

Ина Димитрова – music_girl_7@abv.bg„Здравейте, разбрах, че много от хубавите неща, които се случват в нашия град стават с пари от Европейския съюз, но за да се получат тези пари първо трябва да вложим нещо. Ако за изпълнението на всички тези проекти е необходим заем, то аз съм съгласна. Важното е, че имаше празник на първи юни, ремонтират се музеите, строи се депо за отпадъци.

Ралица Петрова – mama_ralica@abv.bg „Очаровани сме и ви благодарим за празника, който подарихте на нашите деца за първи юни. Надявам се тази традиция за продължи и в идните години. Забелязахме, че се прави нещо и по музеите. Разбрахме от информационната табела до музея, че парите за ремонта са от европейския съюз по проект Йовковия Добрич. Нашия музей имаше нужда от ремонт, защото експозициите са много хубави но вътре беше доста неугледно. Не знам колко пари дава Европа и колко общината, но си заслужава, даже и ако трябва да се тегли кредит, защото това остава за децата ни. Нали знаете – без култура и образования няма просперитет. / Сем. Петрови/Община град Добрич
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница