Общинско планиране на социалните услуги Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услугистраница1/9
Дата07.05.2018
Размер0.64 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Общинско планиране на социалните услуги

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите

от социални услуги

в Община Пазарджик

за периода 2011-2015 г.

1.Въведение

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община Пазарджик е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно и общинско ниво, инициирано от областна администрация Пазарджик в партньорство с МТСП и АСП.

В рамките на тази инициатива се пилотира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно и общинско ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.

Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане”, доставчици на услуги, граждански организации, местно базирани държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Областна администрация координира процеса на планиране, подкрепя изработването и изпълнението на общинската стратегия чрез техническа помощ - за управление и предоставяне на социални услуги.

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Община Пазарджик, Д”СП” – Пазарджик, РЦЗ – Пазарджик, РИО – Пазарджик, Д”БТ” – Пазарджик, ТСБ – Пазарджик, РУСО – Пазарджик, НОИ – Пазарджик, доставчици на социални услуги и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Пазарджик, проведено през първата половина на 2010 г. Проучването е координирано от екипа на ТЗ и е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в общината.

Представеният предварителен доклад беше финализиран след обсъждането му на работни срещи на Териториалните екипи по планиране на социални услуги, в които взеха участие представители на община Пазарджик, Неправителствени организации доставчици на социални услуги, специалисти и ръководители работещи в социалната сфера.


2.Методология

2.1.Цели и обхват на проучването


Проучването на ситуацията в община Пазарджик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община Пазарджик.Целите на проучването са:

 • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Пазарджик – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

 • Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди /общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

 • Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

 • Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Пазарджик като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията от общинското планиране на заинтересованите страни – местна власт, ДСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването покрива община Пазарджик и всички 31 кметства на нейна територия, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят: • Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Общинската стратегия и план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик;

 • Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в общинската стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

 • Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места на общината и кметствата.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в общината, както и за разработване на „смесени” услуги за рискови групи – комбиниране на две или повече услуги под един „административен покрив”.

2.2.Методи и инструменти за събиране на информация и анализ


В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от общината, обединени в работни групи на териториален принцип. Териториалните работни групи работиха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в община Пазарджик.

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички налични източници на информация в общината, като: • Анализи, доклади, стратегически документи на национално и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);

 • Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от:

  • институциите на областно ниво - РИО, РЦЗ;

  • общинска администрация и институции на общинско ниво – ЕСГРАОН и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др., ДБТ, РУСО, ТСБ;

  • ДСП и отдел „Социална закрила” в общината;

 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РПУ, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск;

 • Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общината;

 • Училища, болници, лични лекари и др., които разполагат с информация за състоянието на свързаните със социалните услуги сектори;

 • Граждански организации и НПО.

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на частични данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от работните групи. Включена е статистическа информация от 32 населени места на територията на Община Пазарджик. Това дава възможност да се изведат общите тенденции и да се планират социални услуги.

Използваните методи за събиране на информация включват: • Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от общинската администрация и местно-базираните държавни институции;

 • Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села и махали);

 • Посещения на място от представители на общината за наблюдение, срещи и дискусии с представители областна администрация, услуги, териториални структури на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск.

В резултат от срещите и индивидуалните разговори е събрана и обобщена качествена информация за нагласите, мненията, позициите и очакванията на различните участници в предоставянето на услугите.

При обработването на данните и анализа на ситуацията са прилагани количествени и качествени методи, сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в свързаните сектори, анализ на силните и слабите страни.Каталог: new
new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията
new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
new -> Тантриското преобразяване
new -> Тема: здравеопазване
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница