Общоикономически факултет катедра “интелектуална собственост”Дата09.04.2018
Размер121.87 Kb.
#65266
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ”

В Ъ П Р О С Н И К

за КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ

по специалност
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

(ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ)София, 2011 г. 1. Концепция за интелектуална собственост. Развитие на теориите за интелектуална собственост. Обхват и съдържание на понятието «интелектуална собственост». Индустриална и художествена собственост. Световна система и структури за закрила на интелектуалната собственост. Световна организация за интелектуална собственост.

 2. Художествената собственост като културно богатство и икономически феномен. Индустрии, базирани върху художествена собственост. Приносът на творческите индустрии в икономиката. Показатели за оценка и сравнение. Национално законодателство в областта на културата. Държавни инициативи за развитие на културата и опазване на културно-историческото наследство.

 3. Концепция за художествена собственост. Международна система за закрила на художествената собственост. Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуството – възникване и основни положения. Други международни договори и Европейски директиви в областта на художествената собственост.

 4. Национална система за закрила на художествената собственост. Държавни, обществени и частни организации с функции по администриране и управление на художествената собственост. Възникване, развитие и състояние на законодателството в областта на художествената собственост в България.

 5. Съдържание на художествената собственост. Обекти на художествената собственост – същност, видове и класификации. Първични и производни произведения; авторски, съавторски, колективни и сборни произведения. Същност и характеристики. Обекти, изключени от закрила.

 6. Автор и съавтори на произведения. Способи за възникване и притежатели на авторски права върху произведения. Режими на използване на произведения, създадени по трудово правоотношение и чрез възлагане. Икономически отношения между автор и работодател/ възложител.

 7. Произведенията на литературата, науката и изкуството като обекти на художествена собственост. Същност и обща характеристика на имуществените и неимуществените права на авторите на художествени произведения. Възникване, упражняване и времетраене на правата върху художествени произведения. Режими на създаване и използване на първични и производни, единични и сборни, индивидуални и съавторски произведения.

 8. Същност и обхват на неимуществените права на авторите на художествени произведения. Действия по упражняване на неимуществените авторски права - разгласяване, промяна, спиране на използването и други.

 9. Същност и обхват на имуществените права на авторите на художествени произведения. Действия по упражняване на имуществените авторски права - възпроизвеждане, разпространение, публично изпълнение, излъчване по безжичен път, предаване по кабел и други.

 10. Обхват на действията по използване на художествени произведения. Икономическа същност на изключителното право на използване. Свободно използване на художествени произведения. Същност и характеристика. Форми на свободно използване и на икономическа компенсация на авторите.

 11. Специфични режими и действия по използване на художествени произведения. Разпространение на произведения и изчерпване на възможността за разпространение. Разгласяване; публикуване; означаване; депозиране и др.

 12. Произведенията на литературата като интелектуални продукти. Същност и характеристики на литературните произведения. Действия по използване на литературни произведения. Участници в процеса на пазарна реализация на литературни произведения и отношенията между тях. Издателски бизнес - състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост.

 13. Музикалните произведения като интелектуални продукти. Същност и характеристика на музикалните произведения. Действия по използване на музикални произведения. Участници в процеса на пазарна реализация на музикални произведения и отношенията между тях. Музикален бизнес – състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост.

 14. Филмите и други аудиовизуални произведения като интелектуални продукти. Същност и характеристика на аудиовизуалните произведения. Действия по използване на аудиовизуални произведения. Участници в процеса на създаване и пазарна реализация на аудиовизуални произведения. Състояние, тенденции и проблеми пред интелектуалната собственост в съвременната филмова индустрия.

 15. Сценичните произведения като интелектуални продукти. Същност и характеристика на сценичните произведения. Действия по използване на сценични произведения. Участници в процеса на пазарна реализация на сценични произведения и отношенията между тях. Бизнес с произведенията на сценичното изкуство - състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост.

 16. Произведенията на изобразителното изкуство като интелектуални продукти. Същност, обхват и характеристика на произведенията на изобразителното изкуство. Действия по използване на произведенията на изобразителното изкуство. Участници в процеса на пазарна реализация на произведения на изобразителното изкуство и отношенията между тях. Режим на следваща продажба. Бизнес с произведения на изобразителното изкуство, с оригинали, фалшификати и “оригинални фалшификати” - състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост.

 17. Произведенията на приложните изкуства, дизайна и художествените занаяти като интелектуални продукти. Същност, обхват и характеристика на произведенията. Използване и пазарна реализация на произведенията на приложните изкуства, дизайна и художествените занаяти. Участници в процеса на реализация на произведенията и отношенията между тях. Състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост в областта на приложните изкуства, дизайна и художествените занаяти

 18. Произведенията на архитектурата като интелектуални продукти. Същност и характеристика на архитектурните произведения. Действия по използване на произведенията на архитектурата. Връзка между архитектурни планове и проекти и произведения на архитектурата. Състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост на пазара на архитектурни произведения.

 19. Произведенията на науката като интелектуални продукти. Същност и

характеристика на произведенията на науката. Действия по използване на произведенията на науката. Участници в процеса на създаване и реализация на произведения на науката. Аутсорсинг в изследователската дейност. Връзка между произведенията на науката и обекти на индустриална собственост Бизнес с произведения на науката - състояние, проблеми и тенденции.

20. Академичната лекция като интелектуален продукт. Същност и характеристика на академичната лекция като обект на авторско право. Лекторът като носител на авторски права. Форми на реализация на академичната лекция. Тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост в областта на академичното образование. 1. Компютърните програми като интелектуални продукти. Същност и характеристика на компютърните програми. Видове компютърни програми. Способи за закрила на компютърните програми като обекти на интелектуална собственост. Действия по използване на компютърните програми. Участници в процеса на създаване и реализация на компютърните програми. Бизнес с компютърните програми - състояние, проблеми и тенденции.

 2. Базите данни като интелектуални продукти. Същност и характеристика на базите данни. Видове бази данни. Способи за закрила на базите данни като обекти на интелектуална собственост. Действия по използване на бази данни. Участници в процеса на създаване и реализация на бази данни. Защита на инвестициите на производителите на бази данни. Бизнес с компютърните програми - състояние, проблеми и тенденции.

 3. Мултимедийните произведения като интелектуални продукти. Същност, обхват и характеристики. Използване и пазарна реализация на мултимедийните произведенията. Участници в процеса на реализация на произведения и отношенията между тях. Състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост в областта на мултимедийните произведения.

 4. Фотографски и други оригинални произведения на художествената собственост. Действия по използването им. Участници в процеса на създаването и реализацията им - състояние, тенденции и проблеми пред системата на интелектуалната собственост.

 5. Традиционните знания в областта на художествената собственост. Същност и характеристика. Видове традиционни знания. Сбособи за закрила на традиционните знания. Ситема на sui generis закрилата-колективно право на интелектуална собственост, носители, съдържание, обекти на закрила.

 6. Артистичните изпълнения, аудио- и видеозаписите и програмите на радио- и телевизионни организации като интелектуални продукти. Обща характеристика на правата, сродни на авторските. Международни договори и национално законодателство в областта на сродните права.

 7. Артистът изпълнител като участник в процеса на създаване и реализация

на интелектуални продукти. Колективни изпълнители. Артистичните изпълнения като интелектуални продукти - същност и характеристики. Икономическа реализация на артистичните изпълнения като интелектуални продукти.

 1. Продуцентът на звукозапис като участник в процеса на създаване и

реализация на интелектуален продукт. Звукозаписите като интелектуален

продукт и като пазарно предложение - същност и характеристики. Звукозаписна индустрия и пазар на музикални произведения. 1. Продуцентът на филм като участник в процеса на създаване и реализация на интелектуален продукт. Филмите като интелектуален продукт и като пазарно предложение - същност и характеристики. Филмова индустрия и филмов пазар.

 2. Радио- и телевизионните организации като участници в процеса на създаване и реализация на интелектуални продукти. Програмите и предаванията на радио- и телевизионните организации като интелектуални продукти - същност и характеристики. Радио и телевизионен пазар.

 3. Лицензиране на права на художествена собственост. Същност и характеристика на договорите за използване на авторски произведения, артистични изпълнения, звукозаписи и филми. Видове лицензии. Императивни и диспозитивни правила за формиране съдържанието на договорите. Свободни лицензии.

 4. Съдържание на договорите за използване на обекти на художествена собственост. Специфики при уговарянето на предмета, правата и задълженията на страните в издателския договор и в договора за създаване на аудиовизуално произведение. Субординиране на авторски и сродни права в договорите за използване на артистични изпълнения и звукозаписи.

 5. Колективно управление на използването на обекти на художествена собственост. Организации за колективно управление. Режим на колективното управление. Договори, сключвани от организациите за колективно управление. Проблеми на колективното управление и възможности за решаването им.

 6. Възнаграждение за използване на авторски произведения, артистични изпълнения, звукозаписи и филми. Видове възнаграждения - договорно възнаграждение, „справедливо” възнаграждение, възнаграждение при следваща продажба, „компенсационно” възнаграждение. Начини на формиране и на изплащане на възнагражденията.

 7. Нарушения на авторските и сродите на тях права и способи за защита. Пиратство и плагиатство. Същност, характеристика и форми. Правни, организационни и технологични мерки за противодействие на нелегалното използване на произведения на художествената собственост. Гранични мерки - режим и механизми на действие.

 8. Маркетинг на обекти на художествена собственост. Същност и елементи.

Специфика на маркетинг-микса за художествената собственост Спонсорство, дарителство, патронаж и меценатство – същност и характеристика. Форми и реализация.

 1. Обектите на художествена собственост като продукт в концепцията на маркетинг-микса. Същност и специфики на продукта. Основни характеристики на продукта като интелектуален продукт, културен продукт и пазарно предложение.

 2. Цена на обектите на художествена собственост като интелуктуални продукти. Стойност и цена. Ценова диференциация на интелектуалните продукти за различните пазарни сегменти. Оценка на база класически и експертни методи.

 3. Пазар на обектите на художествена собственост. Същност, участници и тенденции на развитие. Специфични пазарни форми. Кластерен и сегментационен анализ. Пазарни сегменти. Потребители и специфика на потребителските групи.

 4. Реализация на обекти на художествена собственост. Класически и специфични канали за реализация. Участници в процеса на реализация. Импресарио, мениджър, продуцент и артистичен агент - функции и място в процеса.

 5. Комуникационна стратегия за обекти на художествена собственост. Същност и специфика на комуникационния микс. Паблик рилейшънс, лични продажби и пряка реклама на художествените произведения. Директен маркетинг и цифрови технологии в реализацията на комуникационната стратегия за продуктите на художествената собственост.

41. Електронна търговия. Функции на Интернет като медия, разпространителска

мрежа и бизнес. Същност на електронната търговия. Видове електронна търговия. Икономически предимства на търговията в електронна среда. Интелектуалната собственост в електронна среда – интелектуалните продукти като основа и двигател на електронната търговия. Управление на интелектуалната собственост в електронна среда.О С Н О В Н А Л И Т Е Р А Т У Р А: 1. Борисов Б., Маркова М., Нови обекти на интелектуална собственост,С., УИ „Стопанство” 2002

 2. Борисова В. Интелектуална собственост в културата, С., ИСК при УНСС, 2003

 3. Борисова, Вл., "Творческа икономика, културни индустрии и интелектуална собственост", УИ "Стопанство", 2009

 4. Борисова, Вл., "Традиционните знания като интелектуална собственост", УИ "Стопанство", 2007

 5. Върбанова Л., Управление на изкуствата, С., УИ „Стопанство”, 2007

 6. Каменова Ц., Авторско право - международно и национално, С., Институт за правни науки - БАН, 1999

 7. Караянев П., Международни конвенции за интелектуалната собственост - книга първа, С., „Информа Интелект”, 1994

 8. Лозев Е., Актуални проблеми на авторското право и сродните му права, С.Сиела”, 2007

 9. Маркова М., Художествено-литературна собственост, С., УИ „Стопанство”, 2003

 10. Саракинов Г., Авторско право и сродните му права в Р България, С., „Сиби”, 2007

 11. Цакова В., Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации, С., ИСК при УНСС, 2004

 12. Цакова В., Управление на правата на артисти изпълнители, С., УИ „Стопанство” 2007

 13. Цакова В., Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост, С., УИ „Стопанство”, 2008

 14. Еdwards, J., S. Tiwar, Policing copyright in the digital age, Copyright World, March, 2000

 15. Hart, M., The future of copyright protection in the digital netwoked age, Copyright World, January, 2000

 16. Idris, K. Intellectual property – a power tool for economic growth, WIPO, 2003

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


 1. Борисова, Вл., "Културно наследство и интелектуалната собственост", УИ "Стопанство", 2008

 2. Върбанова Л., Спонсорство и дарителство в изкуството, С., УИ „Стопанство”, 1997

 3. Икономически принос на авторскоправните индустрии в България, С., УИ „Стопанство”, 2007

 4. Котлър Ф., Андерсен А., Стратегически маркетинг за нестопански организации, С., 2005.

 5. Лозев Е., Договорите на СОИС относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми, С., АИ „Проф. Марин Дринов”, 1999

 6. Манчев А., Издателски договори за литературни произведения, С.,”Сиела”, 2007

 7. Маркова, М., “Дизайн мениджмънт”, УИ “Стопанство”, 2010

 8. Молхова, М., “Електронен бизнес” ”, УИ “Стопанство”, 2009

 9. Филипов Д., Културата и икономическата теория, С., УИ „Стопанство”, 1996

 10. Законови и подзаконови нормативни актове в областта на културата, авторското право и сродните му права, ДВ, 1993 - 2010

 11. Списание „ИнСо”, 2000 - 2007

 12. Списание „Собственост и право”, 2000–2010

 13. Списание «Икономически алтернативи», 2000-2010

 14. WIPO publications:

   1. WIPO Guide on managing IP for Museums,

   2. Learn from the past, Create the future – the arts and copyright,

   3. Collective managenment in Reprography,

   4. Collective Management of Copyright and Related Rights

   5. Study on the Economic Importance of Industries and Activities protected by Copyright and Related Rights

 15. Towse, R., Cultural economics, copyright and the cultural industries, http://www.lib.uni-corvinus.hu/gt/2000-4/towse.pdf

 16. Howkins, J., The Creative Economy: How People make Money from Ideas, London, 2001

 17. Pratt, A. C., 2004, The new economy, creativity and consumption, International Journal of cultural studies, March

 18. Cunningaham , S., What price a creative economy, Platform papers, 2006
 19. Закон за електронната търговия, Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006 г.

 20. Intellectual Property on the Internet : A Survey of Issues, WIPO Publication Number: 856, ISBN: 978-92-805-1143-7

 21. Quash, D., „Digital goods and the new economy”, LSE Economics Department,

 22. Kalakota, R., Whinston, A. „E-commerce – A manager’s guide”, Addison Wesley Professional

 23. Higgs, P., “Managing Intellectual Property in the knowledge based society”, IPR Systems Pty LtdСептември, 2011 г.
Каталог: archive -> docs -> doktoranti
doktoranti -> Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
doktoranti -> П р о г р а м а по Икономикс
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
doktoranti -> Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
doktoranti -> Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
doktoranti -> Конкурс за учебната 2011/2012
doktoranti -> Катедра “международни отношения”
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница