Обследване на обекти с висок риск за възникване на пожари и експлозииДата16.10.2018
Размер74.71 Kb.
#89962


ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ С ВИСОК РИСК ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

ОБЕКТИ С ВИСОК РИСК ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ:

/класифицирани съгласно чл. 5 от Наредба № І-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност/ Да им се обърне по-специално внимание при оценката!

обекти с преобладаваща категория на производство "А" и "Б" по пожарна опасност с обща застроена площ над 500 кв. м;производствени обекти от категория на производство "В" по пожарна опасност с обща застроена площ над 1000 кв. м;обекти с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека (театри, кина, концертни и спортни зали, хотели, почивни станции, общежития и заведения за хранене и развлечения), както и обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека;търговски комплекси с обща разгъната площ над 2000 кв. м;учебни, детски, социални и лечебни заведения за болнична помощ (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и др.);високи административни и обществени сгради и такива с разгъната площ над 5000 кв. м;сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции - централни и местни, и сградите на националните медии.


Оформяне на резултатите от проверката:

(Анализ на елементите формиращи опасност – приложим за всички оценявани обекти)
А) Организация на пожарната и аварийна безопасност в обекта:

№ по ред

Елементи, характеризиращи организацията на ПАБ в обекта

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................

(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на нормативните актове и се оценява качеството на разработените документи)
Б) Създадени условия за успешна евакуация при пожар:

№ по ред

Елементи, характеризиращи условията за успешна евакуация

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................

(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове и се оценява техническото състояние на елементите, характеризиращи условията за успешна евакуация)


В) Създадени условия за успешно пожарогасене:

№ по ред

Елементи, характеризиращи условията за успешно пожарогасене

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


Г) Противопожарни инсталации за известяване и гасене на пожари – ако има такива:

№ по ред

Вид на инсталацията

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


Д) Състояние на технологичния процес и оборудване:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на технологичния процес

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


Е) Състояние на строителните конструкции и елементи:

№ по ред

Наименование и характеристика на строителната конструкция или елемент

Граница на пожароустойчивост

Група по горимост

Заключение за съответствие

Норма-тивно

Факти-ческо

Норма-тивно

Факти-ческо

Извод: .....................................................................

(прави се извод за фактическата степен на пожароустойчивост на сградата и за съответствието й с нормативно изискващата се)


Ж) Вътрешна планировка:

№ по ред

Елементи, характеризиращи вътрешната планировка

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


З) Генерален план и състояние на територията на обекта:

№ по ред

Елементи, характеризиращи състоянието на територията на обекта

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


И) Състояние на електрическите инсталации:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на електрическите инсталации

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................


Й) Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствиеИзвод: .....................................................................

(дава се оценка за съответствието на обекта с изискванията на нормативните документи за пожарна безопасност)


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 4PAB Dosie
4PAB Dosie -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
4PAB Dosie -> Правила за безопасна работа с бутилки за пропан-бутан
4PAB Dosie -> Инструкция №2 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "национална служба "гражданска защита"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница