Обяснителен меморандум контекст на предложениетостраница1/3
Дата20.09.2016
Размер461.23 Kb.
#10395
ТипАнализ
  1   2   3


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Общата организация на пазара (ООП) на продукти от риболов и аквакултури функционира от 1970 г. Тя представлява един от стълбовете на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Понастоящем нейното правно основание е Регламент № 104/2000, приет през 1999 г. Реформата на общата политика в областта на рибарството предоставя отлична възможност за преразглеждане и евентуално актуализиране на целите и инструментите на общата организация на пазара за продукти от риболов и аквакултури.Установени проблеми и цели на реформата

От 2008 г. насам Комисията извършва обстойни оценки и консултации с цел оценяване на функционирането на настоящата правна рамка, равносметка и анализ на развитието и тенденциите на пазара в ЕС през последното десетилетие и вземане под внимание на гледните точки на засегнатите страни.

Анализите доведоха да определяне на пет основни проблемни области, които могат да бъдат обобщени по следния начин.

Общата организация на пазара на ЕС не допринесе достатъчно за устойчивото производство: въпреки че голяма част от риболова на ЕС не се експлоатира по устойчив начин, до неотдавна съществуваха силно ограничени пазарни премии за устойчиви практики или не съществуваха пазарни санкции за потенциални или реални неустойчиви практики. Настоящата политика не предоставяше в достатъчна степен правилни политически сигнали.

Пазарната позиция на производството на ЕС се е влошила: производителите от ЕС са изправени пред ограничени или намалени възможности за производство (рибарство и аквакултури). В допълнение производството е разпокъсано поради броя на видовете, местата за разтоварване на сушата и за продажба, докато търсенето е силно концентрирано. Производството на ЕС не е достатъчно конкурентоспособно на пазар с нарастваща глобализация.

Не успяхме да предвидим или управляваме колебанията на пазара: риболовът се характеризира, повече от всеки друг сектор за производство на храна, с несигурност по отношение на условията и достъпа до производство. Независимо от това предлагането за ЕС е непредвидимо по отношение на търсения обем и качество. От друга страна производителите от ЕС до голяма степен не предвиждат пазарното търсене, когато планират своето производство. Това води до висока нестабилност на цените при първата продажба.

Нашият пазарен потенциал до голяма степен остава неоползотворен: нарастващото потребление в ЕС предлага съществени икономически възможности за производителите от ЕС. Но разходите за информация и сделки са високи в пазарната верига. От потребителска гледна точка ограничената информация, която се предоставя, не позволява да бъде направен информиран и отговорен избор.

Изпълнението на общата организация на пазара се възпрепятства от тромава и прекалено усложнена рамка.В този контекст предложението за реформа на общата организация на пазара е насочено към следните цели:

Актуализиране на пазарните стимули за подпомагане на практиките за устойчиво производство: производителите от ЕС (рибарство и аквакултури), участващи в организациите на производители, се сблъскват ежедневно с проблеми, свързани с производството, ежедневното управление на ресурсите и с пазара. Тяхната роля, отговорност и правомощия трябва да бъдат преразгледани в съответствие с целите на реформата на ОПОР, за да се насочат производствените дейности към устойчивост. Другите оператори, които са нагоре по веригата в сектора, също следва да бъдат обхванати, така че те да станат по-ангажирани и отговорни по отношение на устойчивостта на своето снабдяване.

Подобряване на пазарната позиция на производството на ЕС: Справянето с пазарните недостатъци, високите разходи за информация и сделки, както и с организационните въпроси, води до насочване към производствени дейности (групиране на предлагането и по-добро търгуване при първа продажба), увеличаване на конкурентоспособността на производството на ЕС (качество, иновации и добавена стойност), укрепване на позицията на производителите при договарянето на цени и осигуряване на равнопоставеност за всички продукти, търгувани в ЕС.

Подобряване на връзката между производството на ЕС и структурните промени на пазара на ЕС, като краткосрочните цели следва да бъдат по-добре отразени в стратегиите на производителите. Това подкрепя развитието на познанията за пазара и анализа на търсенето и конкурентното предлагане. Увеличаването на прозрачността по пазарната верига на пазарите следва да улесни търсенето, което отговаря на предлагането, и да подобри вземането на решения относно политиките. Нестабилността на цените при първата продажба може да бъде намалена чрез подобряване на условията за предлагане на пазара на продуктите на организациите на производителите и чрез гарантиране, че производството е планирано и съобразено с търсенето по отношение на качеството, количеството и представянето.

Увеличаване на пазарния потенциал на продуктите на ЕС: Вътрешният пазар на продукти от риболов и аквакултури функционира под своето оптимално ниво, което се дължи основно на неуспешен информационен обмен. Сравнителните преимущества на производството на ЕС (пресни продукти, местно производство, разнообразие и др.) могат да бъдат използвани по-добре, с по-голямо диференциране и търгуване. В допълнение потребителите на ЕС имат право да получават по-точна и надеждна информация, за да бъде утвърдено доверието в продуктите от риболов и аквакултури.

Подкрепяне на по-доброто управление, намаляване на административната тежест и опростяване на правната рамка: Съществуващите разпоредби и инструменти следва да бъдат преразгледани, опростени и разяснени. Общата организация на пазара следва да бъде подкрепена в контекста на нов финансов фонд, който да бъде реализиран в рамките на реформираната ОПОР.Взаимодействие с реформата на ОПОР

Основната цел на реформата на общата политика в областта на рибарството е насърчаване на устойчивото управление на рибните ресурси посредством икономически жизнеспособен сектор, който на свой ред трябва да получи по-големи правомощия чрез свое собствено управление. В оценката на въздействието на ОПОР се достигна до заключението, че, предвид новите цели и инструменти на ОПОР, е необходима широкообхватна реформа на общата организация на пазара: пазарно ориентираните инструменти следва да допринасят пряко или косвено за постигане на основните цели на ОПОР.

За да се справи с прекомерния улов и неустойчивите практики и за да преустанови прилагането на производствените стратегии, основани единствено на обема, новата обща организация на пазара ще подкрепя:

предоставянето на правомощия на организациите на производители и тяхното участие в управлението на дейности за производство и търговия;

пазарните мерки, които увеличават влиянието на производителите при договарянето на цени (при рибарството и аквакултурите), подобряват прогнозирането, предотвратяването и управлението на пазарни кризи и насърчават прозрачността и ефективността на пазарите;

пазарните стимули и премии за устойчиви практики; партньорства за устойчиво производство, снабдяване и потребление; сертифициране (екомаркировки), реклама, информация за потребителите;

допълнителни пазарни мерки по отношение на изхвърлянето на улов.

Съществуващи разпоредби на ЕС в тази област

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури представлява настоящата регулаторна рамка. Целта на настоящото предложение е да замени този регламент.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

От 2008 г. насам се провеждат консултации със заинтересовани страни на различни равнища:

От 9 април 2009 г. до 31 декември 2009 г. беше проведена публична консултация чрез интернет по въпроси, свързани с пазарите и търговията, в рамките на Зелена книга — Реформа на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)163 окончателен). Почти всички от получените 400 коментара по Зелената книга бяха насочени към въпроси, свързани с реформа на общата организация на пазара. Това е обобщено в отделна глава (3.4) от работния документ на службите на Комисията относно „Обобщение на консултациите относно реформата на общата политика в областта на рибарството“ SEC(2010)428 окончателен — април 2010 г.

Бяха проведени широки консултации с представители на този сектор (производители, вносители, преработватели, търговци на дребно) и на неправителствения сектор (НПО, свързани с развитието и околната среда, потребителски организации) в рамките на консултативните органи, създадени във връзка с ОПОР, и на тематични семинари. Беше осъществен обстоен диалог с държавите-членки, включително двустранни срещи с национални представители от сектора, националната и регионалната администрация и управителния комитет. Европейският парламент, по-специално Комитетът по рибарство, беше тясно свързан с тези консултации и събития.Оценки на въздействието

В рамките на Комисията беше създадена междуведомствена ръководна група, която даде своя принос по време на процеса на оценяване на въздействието. Анализът на настоящата политическа рамка и развитието на пазара на ЕС на продукти от риболов и аквакултури беше последван от набелязване на предварителни цели за реформираната обща организация на пазара. Предвид тези цели бяха разгледани различни политически алтернативи:

Продължаване на настоящата обща организация на пазара на продукти от риболов и аквакултури. Това означава насочване предимно към пазарните интервенции за подпомагане на ценовата стабилност.

Актуализиране на общата организация на пазара на продукти от риболов и аквакултури чрез свеждане на механизмите за интервенция до единична помощ за съхранение на продукти от риболов, предназначени за консумация от човека, и превръщане на останалите инструменти в по-опростени, подходящи и гъвкави инструменти (търговски стандарти и информация за потребителите).

Разширяване на общата организация на пазара за продукти от риболов и аквакултури чрез създаване на нови цели за организациите на производителите и междубраншовите организации и предоставяне на финансова подкрепа на същите за изготвяне и изпълнение на планове за устойчиво производство и предлагане на пазара. Съдържанието и обхватът на задължителната информация за потребителите са разширени. Вземат се предвид точността и контролът на доброволната маркировка.

Дерегулиране на настоящата обща организация на пазара на продукти от риболов и аквакултури. При този вариант се отстраняват всички видове финансова подкрепа (намеса и подпомагане на колективни действия) и всеки специфичен правен инструмент, свързан с продуктите от риболов и аквакултури.

Вариантът на запазване на настоящото положение беше оценен като частично неефективен и твърде сложен, за да изпълнява нейните настоящи цели. Днес, 12 години след нейното приемане, настоящата ООП изглежда неподходяща за посрещане на предизвикателствата на пазара на ЕС. Нейният резултат ще бъде още по-неефективен и вероятно несъгласуван с целите на реформираната ОПОР.

Отстраняване на основните недостатъци на съществуващата ООП чрез предлагане на корекции и опростявания, които биха подобрили нейното функциониране. Приложимостта на основните цели на реформата на ОПОР обаче остава ограничена.

Цялостното премахване на общата организация на пазара на ЕС, дори ако се вземе предвид, че диктуваните от пазара развития и стимулите за постигане на устойчивост са се увеличили, няма да реши изцяло основните установени проблеми, а именно сложността и разпокъсаността на сектора на предлагането в ЕС и рисковете от подвеждаща или объркваща потребителите информация.

Следователно Комисията подкрепя засилването на общата организация на пазара, така че тя да съпътства сектора на рибарството и аквакултурите, докато той се насочва към практики за устойчиво производство. Много може да се направи по отношение на организацията и предлагането на пазара, за да бъде увеличена предвидимостта на предлагането и да бъдат намалени разходите по сделките. Този вариант подчертава ролята на всяка основна заинтересована страна при избирането на устойчиви практики. Общата организация на пазара следва да спомогне за увеличаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури в контекст, при който се оттегля финансовата подкрепа за риболовния флот (особено бракуване и временно преустановяване), в полза на интелигентни, екологични, новаторски и пазарно ориентирани решения за сектора на рибарството и аквакултурите.3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Правно основание

Член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.Принцип на субсидиарност

Предложението попада в обхвата на споделената компетентност и следователно се прилага принципът на субсидиарност.Принцип на пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следните причини:

Общата политика в областта на рибарството представлява обща политика и следва да се изпълнява чрез регламент, приет от Европейския парламент и Съвета.

За постигане на основната цел за гарантиране на това, че секторите на рибарството и аквакултурите осигуряват дългосрочни устойчиви икономически, екологични и социални условия и допринасят за наличността на доставките на храни, е необходимо и подходящо да бъдат определени правила за опазването и експлоатацията на морските биологични ресурси. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.2011/0194 (COD)

Предложение заРЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението от Европейската комисия,

след като предадоха проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с обикновената законодателна процедура ,като имат предвид, че:

 1. Обхватът на общата политика в областта на рибарството се разширява към мерките по отношение на пазарите на продукти от риболов и аквакултури в Съюза. Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, наричана по-долу „обща организация на пазарите“, е неразделна част от общата политика в областта на рибарството и следва да допринася за постигането на нейните цели. Тъй като общата политика в областта на рибарството е обект на актуализация, общата организация на пазарите следва да бъде адаптирана по съответния начин.

 2. Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури3 трябва да бъде актуализиран, за да се отчетат недостатъците, установени при изпълнението на действащите понастоящем разпоредби, неотдавнашното развитие в Съюза и на световните пазари, както и развитието на дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите.

 3. Разпоредбите на общата организация на пазарите следва да се изпълняват в съответствие с международните ангажименти на Съюза, по-специално по отношение на разпоредбите на Световната търговска организация.

 4. Общата организация на пазарите следва да допринася за постигане на целите на общата политика в областта на рибарството.

 5. Тъй като тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради общия характер на пазара на продукти от риболов и аквакултури и поради необходимостта от по-нататъшни общи действия, те могат да бъдат постигнати по-добре на равнище на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

 6. Важно е, че управлението на общата организация на пазарите се ръководи от принципите на доброто управление на общата политика в областта на рибарството.

 7. Организациите на производителите са ключови действащи лица по отношение на правилното прилагане на общата политика в областта на рибарството и на общата организация на пазарите. Ето защо е необходимо да бъдат укрепени техните цели, за да се гарантира, че техните членове извършват дейности, свързани с рибарството и аквакултурите по устойчив начин, подобряват предлагането на пазара на продукти и събират икономическа информация относно аквакултурите. При реализирането на тези цели организациите на производителите следва да вземат предвид различните преобладаващи условия в секторите на рибарството и аквакултурите в Съюза, по-специално особеностите на дребномащабния риболов.

 8. Междубраншовите организации, които обединяват различни категории оператори, могат да помогнат за подобряване на координацията на дейностите за предлагане на пазара в рамките на веригата на стойността и за разработване на мерки, които са в интерес на целия сектор.

 9. Целесъобразно е определянето на общи условия за признаване на организации на производители и междубраншови организации от държавите-членки, за разширяване на правилата, приети от организации на производители и междубраншови организации, както и за споделяне на разходите, произтичащи от такова разширяване. Процедурата за разширяване на правилата следва да подлежи на одобрение от Комисията.

 10. За да могат организациите на производители да насочват своите членове към устойчиви дейности, свързани с рибарството и аквакултурите, те следва да определят и представят на компетентните органи на държавите-членки план за производство и предлагане на пазара с необходимите мерки за изпълнение на техните цели.

 11. Непредвидимостта на риболовните дейности прави целесъобразно създаването на механизъм за съхранение на продукти от риболов за консумация от човека с цел насърчаване на по-голяма стабилност на пазара и увеличаване на възвращаемостта от продуктите, по-специално чрез създаване на добавена стойност. Този механизъм следва да допринесе за стабилизиране и сближаване на местните пазари в Съюза с оглед постигане на единния пазар.

 12. Организациите на производителите могат да създадат колективен фонд за финансиране на плановете за производство и предлагане на пазара и на механизма за съхранение.

 13. За да се вземе предвид разнообразието на цените в целия Съюз, всяка организация на производители следва да има право да направи предложение за цена за задействане на механизма за съхранение. Тази цена на задействане не следва да води до определяне на минимални цени, които биха възпрепятствали конкуренцията.

 14. Тъй като рибните запаси са споделен ресурс, тяхната устойчива и ефикасна експлоатация в някои случаи може да бъде постигната по-добре от организации, състоящи се от членове от различни държави-членки. Следователно е необходимо да се предвиди и възможността за създаване на транснационални организации на производители и асоциации на организации на производители, които трябва да спазват правилата за конкуренцията, както е предвидено в настоящия регламент.

 15. Прилагането на общи търговски стандарти следва да позволи пазарът да бъда снабдяван с устойчиви продукти, да се реализира пълният потенциал на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултури и да се улесни търговията в условията на справедлива конкуренция, като по този начин спомогне за подобряване доходността на продуктите.

 16. Нарастващото разнообразие на продукти от риболов и аквакултури прави изключително важно предоставянето на потребителите на едно минимално количество информация за основните характеристики на продуктите. За да бъде насърчено диференцирането на продуктите, е необходимо също да бъде взета предвид допълнителната информация, която може да бъде посочена на доброволен принцип.

 17. Правилата за конкуренция, отнасящи се за споразумения, решения и практики, посочени в член 101 от Договора, следва да се прилагат за производството или предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, доколкото тяхното прилагане не възпрепятства функционирането на общата организация на пазарите или не застрашава постигането на целите на член 39 от Договора .

 18. Целесъобразно е да се определят правила за конкуренцията, приложими към производството и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като се вземат предвид специфичните особености на сектора на рибарството и аквакултурите, включително раздробеността на сектора, фактът, че рибата е споделен ресурс и големият размер на вноса. С цел опростяване съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти4 следва да се включат в настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1184/2006 следва вече да не се прилага за продукти от риболов и аквакултури

 19. Необходимо е да се подобри икономическата информация относно пазарите на продукти от риболов и аквакултури в Съюза.

 20. За да може да допълва или изменя условията и изискванията за признаване на организации на производители, да допълва или изменя съдържанието на планове за производство и за предлагане на пазара, да определя или изменя общите търговски стандарти, да допълва или изменя задължителна информация и да установява минимални критерии за информация, предоставена доброволно от операторите на потребителите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие да приема актове по отношение на членове 24, 33, 41 и 46 в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 21. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

 22. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на членове 25, 31, 34 и 37 от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

 23. Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета следва да бъде отменен, но членове 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 следва да продължат да се прилагат до влизането в сила на Регламента относно Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I
Общи разпоредби


Член 1
Предмет


 1. С настоящото се създава обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, наричана по-долу „обща организация на пазарите“.

 2. Общата организация на пазарите включва следните инструменти:

а) професионални организации;

б) търговски стандарти;

в) информация за потребителите;

г) правила за конкуренция;

д) проучване на пазара.

Член 2
Обхват

Общата организация на пазарите се прилага за продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към настоящия регламент, които се предлагат на пазара в Съюза.Член 3
Цели

Общата организация на пазарите допринася за постигането на целите, определени в членове 2 и 3 от Регламента относно общата политика в областта на рибарството.Член 4
Принципи

Общата организация на пазарите се ръководи от принципите на доброто управление, определени в член 4 от Регламента относно общата политика в областта на рибарството.Член 5
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 3 от Регламента относно общата политика в областта на рибарството. Прилагат се и следните определения:

а) „продукти от риболов“ означава водните организми, получени в резултат на риболовна дейност, или продукти, произведени от тях, както е изброено в приложение I;

б) „продукти от аквакултури“ означава водните организми във всеки етап от техния жизнен цикъл, получени в резултат на дейности, свързани с аквакултурата, или продукти, произведени от тях, както е изброено в приложение I;

в) „производител“ означава физическо или юридическо лице, използващо средства за производство за произвеждане на продукти от риболов или аквакултури с цел предлагане на пазара;

г) „секторът на рибарството или аквакултурите“ означава секторът на икономиката, включително всички дейности за производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

д) „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукти от риболов или аквакултури за разпространение, потребление или консумация на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

е) „предлагане на пазара“ означава предоставянето на продукт от риболов или аквакултури на пазара на Съюза за първи път;Глава II
Професионални организацииКаталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница