Обяснителен меморандумДата06.01.2017
Размер224.99 Kb.
#11963
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 млн. евро над съответните функции от финансовата рамка.

Приложимите правила по отношение на финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 5 май 2010 г. Франция подаде заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка с предприети съкращения в два от филиалите на групата PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles и Sevelnord) във Франция.

След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2010/015

Държава членка

Франция

Член 2

буква a)

Основно предприятие

PSA Peugeot Citroën

Доставчици и производители надолу по веригата

0

Референтен период

1.11.2009 – 28.2.2010

Начална дата на персонализираните услуги

1.1.2009

Дата на подаване на заявлението

5.5.2010

Съкращения по време на референтния период

649

Съкращения преди и след референтния период

1 440

Общо съкращения, които отговарят на изискванията за оказване на помощ

2 089

Брой на съкратените работници и служители в целевата група за получаване на помощ

2 089

Разходи за персонализирани услуги (в евро)

18 352 056

Разходи по прилагането на ЕФПГ3 (в евро)

32 047

Разходи по прилагането на ЕФПГ (%)

0,17

Общ бюджет (в евро)

18 384 103

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

11 949 666

1. Заявлението беше подадено до Комисията на 5 май 2010 г. и беше допълвано с нови данни до 13 април 2012 г.

2. Заявлението отговаря на предвидените в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 критерии за отпускане на средства от ЕФПГ и е подадено в рамките на посочения в член 5 от същия регламент 10-седмичен срок.Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията или на световната финансова и икономическа криза

3. За да установи връзка между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Франция посочва, че поради влошаването на перспективите за растеж и затягането на условията за кредит, причинени от кризата, частните лица са започнали да се страхуват за сигурността на работните си места и са били принудени да отложат покупката на автомобил. Същевременно, предвид влошаването на икономическото положение, предприятията като цяло също са намалили инвестициите си и следователно обновяването на автомобилния си парк. Така, въпреки временните мерки, въведени от някои държави членки (програмите за бракуване), европейският автомобилен пазар — и по-специално в Западна Европа, който е най-важният пазар за групата PSA Peugeot Citroën4 — е претърпял драстичен спад през втората половина на 2008 г. с понижение на броя на новорегистрираните леки и лекотоварни автомобили в Европа (18 страни от Западна Европа) с 10,7 % през третото тримесечие и със 17 % през четвъртото тримесечие на 2008 г. спрямо същия период през предходната година. Спадът на продажбите на автомобили вследствие на световната финансова и икономическа криза е засегнал пряко икономическите резултати на групата PSA Peugeot Citroën, която е отчела загуби от 344 млн. евро през 2008 г., въпреки че в края на първото тримесечие на същата година групата е имала печалба от 731 млн. евро.

За да преодолее тази конюнктурна криза, групата PSA Peugeot Citroën най-напред силно е намалила броя на срочно наетите работници и е въвела временни мерки (например годишна норма за изработените часове, работа при непълно работно време) с цел да намали производството си, като същевременно запази работните места на своите работници. След като е станало ясно, че тези механизми няма да бъдат достатъчни, за да може да се справи със спада в продажбите на автомобили, групата PSA Peugeot Citroën е решила да пристъпи към план за приканване към доброволно напускане.

4. Освен това, в отговор на предишни заявления относно автомобилния сектор5 6Комисията вече констатира, че той е бил особено силно засегнат от финансовата криза, която доведе до икономическия спад, тъй като 60—80 % (в зависимост от държавата членка) от новите автомобили в Европа се купуват с кредити7. През второто тримесечие на 2009 г. беше отчетено понижение на общия брой на произведените автомобили в ЕС с 39,5 % в сравнение с предходната година. Кризата е засегнала изключително тежко водещите производители на автомобили в Европа и техните доставчици8.Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква а)

5. Франция подаде посоченото заявление съгласно критериите за намеса, предвидени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно които се изискват най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително съкратени работници и служители при негови доставчици или производители надолу по веригата.

6. В заявлението се посочват 649 съкращения в рамките на групата PSA Peugeot Citroën през четиримесечния референтен период от 1 ноември 2009 г. до 28 февруари 2010 г. В заявлението също се посочват 1 440 други съкращения в резултат на същия план за съкращения въз основа на доброволно напускане, които са настъпили в рамките на групата PSA Peugeot Citroën, но извън референтния период. Общият брой на тези съкращения е изчислен в съответствие с член 2, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Обяснение на непредвидимия характер на съкращенията

7. Френските власти изтъкват, че международната финансова криза е довела до внезапен срив на перспективите за производство на автомобили от групата PSA Peugeot Citroën. Групата е отчела ускорен растеж на продажбите си през 2007 г. (1,7 % през първото полугодие и 6,2 % през второто, в сравнение със същия период през предходната година). Във връзка с това тя е очаквала през 2008 г. да е налице сравнима положителна тенденция. Световната финансова и икономическа криза обаче — чието избухване и последици не са били предвидени — е разрушила напълно положителните перспективи на групата, без тя да е можела да се подготви за това.Определяне на предприятията, извършващи съкращенията, и на работниците и служителите в целевата група за получаване на помощ

8. Заявлението засяга 649 съкращения в рамките на двата филиала на групата PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles и Sevelnord).Име на предприятията

Брой на съкращенията по време на референтния период

Peugeot Citroën Automobiles

630

Sevelnord

19

Общо

649

Както е предвидено в член 3а, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, освен за работниците и служителите, съкратени през референтния период, помощта е предназначена за още 1 440 души, съкратени от същите предприятия преди и след референтния период по същия план за доброволно напускане. Общият брой на работниците и служителите, които могат да се ползват от съвместно финансирания съгласуван пакет от персонализирани услуги, следователно е 2 089.

9. Разбивката на работниците и служителите в целевата група е, както следва:Категория

Брой

Процент (%)

Мъже

1 623

77,69

Жени

466

22,31

Граждани на ЕС

2 028

97,08

Граждани на трети страни

61

2,92

15-24 години

13

0,62

25-54 години

1 208

57,83

55-64 години

868

41,55

Над 64 години

0

0,00

10. Сред работниците и служителите в целевата група има 108 лица (5,2 %) с дълготрайни здравословни проблеми или увреждания.

11. Разбивката по професионални категории е, както следва:Категория

Брой

Процент (%)

Висши служители:

344

16,47

Служители, техници и специалисти (СТС)

494

23,65

Работници

1 251

59,89

12. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Франция потвърждава, че на различните етапи от изпълнението на мерките по ЕФПГ, и по-специално по отношение на достъпа до тях, се прилага и ще продължи да се прилага политика на равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и нейните органи и други заинтересовани страни

13. Съкращенията, посочени в настоящото заявление, засягат десет френски региона, повечето от които са разположени в северната част на страната. Все пак доброволните напускания засягат по-специално Bretagne (32 % от доброволните напускания), Ile-de-France (25 %) и Franche-Comté (13 %).

14. Компетентният орган е Министерството на труда, заетостта и здравеопазването (Ministère du travail, de l'emploi et de la santé), и по-специално Главна дирекция „Заетост и професионално обучение“ (Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle). Другите заинтересовани страни са националните дирекции, отговарящи за предприятията, конкуренцията, потреблението и заетостта, както и техните териториални поделения. Самата група PSA Peugeot Citroën също е основен участник и ще координира действията.

Очаквано въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, регионално или национално равнище

15. Планът за доброволно напускане на групата PSA Peugeot Citroën засяга главно следните четири френски региона, подредени по важност: • Bretagne (1 473 съкращения): обектът в Rennes е разположен в район, където равнището на безработица е под средното за страната (съответно 7 % и 9,3 % през 2011 г.), но където основният работодател е групата PSA Peugeot Citroën;

 • Franche-Comté (803 съкращения): обектите в Sochaux и Vesoul се намират в район, където равнището на безработица (12,2 % през 2011 г.) е значително по-високо от средното за страната. Тази територия, която има исторически традиции в промишлеността и по-специално в автомобилната промишленост, е силно засегната от икономическата криза.

 • Île-de-France (515 работници и служители в целевата група): обектите в Île-de-France са разположени в район, където равнището на безработицата (8,4 % през 2011 г.) по принцип е по-ниско от равнището, характерно за европейската част на Франция, но където заетостта в промишлеността намалява по-бързо, отколкото в другите френски райони. Така между 1999 г. и 2008 г. работните места в промишлеността в Île-de-France са намалявали средно с 2,5 % на година, а в останалата част на Франция — с 1,4 %9.

 • Alsace (428 съкращения): обектът в Mulhouse се намира в район, където пазарът на труда е силно засегнат от безработицата (11,5 % през 2011 г.). Тази територия страда от бързо свиване на заетостта в промишлеността (- 4,7 % между 2003 г. и 2007 г.). Групата PSA Peugeot Citroën е основният работодател в района;

 • Lorraine (400 съкращения): обектите в Metz и Tremery се намират в район, където равнището на безработица (10,5 % през 2011 г.) е по-високо от средното за страната. Тази територия е насочена най-вече към сектора на услугите, но е засегната от постоянно влошаване на положението на заетостта в промишлеността (- 1,76 % между 2003 г. и 2007 г.). Групата PSA Peugeot Citroën, със своите два обекта, е най-значимият частен работодател в района.

16. Планът на групата PSA Peugeot Citroën за доброволно напускане също е засегнал, макар и в по-малка степен, районите Nord-Pas-de-Calais (142 работници и служители в целевата група), Picardie (50 работници и служители в целевата група), Basse Normandie (37 работници и служители в целевата група), Auvergne (16 работници и служители в целевата група) и Centre (3-ма работници и служители в целевата група).

17. Като предоставя работа на повече от хиляда работници и служители, филиалът Peugeot Citroën Automobiles на групата PSA Peugeot Citroën е длъжен да допринася за съживяването на тези райони съгласно член L1233-84 от Кодекса на труда. Това означава, че предприятието ще допринесе за създаването на нови дейности и работни места с цел да се смекчат последиците от съкращенията в тези райони.Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на очакваните разходи, включително допълняемост с дейности, финансирани от структурните фондове

18. Целта на плана за доброволно напускане, приведен в действие от групата PSA Peugeot Citroën на 1 януари 2009 г., беше да помогне на 5 100 работници и служители, засегнати от този план. До 31 март 2010 г. всеки от тези работници и служители можеше да избере една от следните възможности: 1. Професионален или личен проект: този механизъм е насочен към работниците и служителите, които имат конкретни планове за преквалификация (например тези, които вече знаят кой ще бъде бъдещият им сектор на професионална дейност или бъдещият им работодател), но които се нуждаят от временна подкрепа (от един до три месеца), за да постигнат целта си. Тази подкрепа е под формата по-специално на съвети, обучения или помощ за създаването или поемането на съществуващо предприятие. Сто и тринадесет работници и служители са избрали възможността за професионален или личен проект;

 2. Отпуск за преквалификация: този механизъм е предвиден за работници и служители, които все още нямат конкретен план за преквалификация към момента на доброволното си напускане и които биха желали през период с продължителност до 9 месеца да се ползват от мерки за преквалификация, съвети, насоки или помощ за създаването или поемането на съществуващо предприятие. Хиляда триста шестдесет и девет работници и служители са избрали възможността да ползват отпуск за преквалификация;

 3. Създаване или поемане на съществуващо предприятие: този механизъм е насочен към работниците и служителите, чийто проект за преквалификация се състои в създаването или поемането на съществуващо предприятие, но които не се нуждаят от подкрепа за тези действия. Шестстотин и седем работници и служители са избрали възможността за създаване или поемане на съществуващо предприятие;

 4. Доброволно пенсиониране;

 5. Помощ за връщане в държавата по произход;

 6. Помощ за вътрешна мобилност;

 7. Помощ за излизане в продължителен отпуск.

Със заявлението за финансово участие от страна на ЕФПГ се цели да се помогне общо на 2 089 работници и служители, избрали първите три механизма, описани по-горе, а именно професионален или личен проект (113 работници и служители), отпуск за преквалификация (1 369 работници и служители) и създаване или поемане на съществуващо предприятие (607 работници и служители).

Що се отнася до отпуска за преквалификация, член L1233-71 от Кодекса на труда предвижда, че предприятие, в което работят повече от хиляда души, е длъжно да предложи мерките, определени в този член, с минимална продължителност четири месеца и максимална продължителност девет месеца. Следователно съгласно цитирания кодекс периодът от петия до деветия месец е доброволен и за него може да се допусне участие от ЕФПГ в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента за създаване на ЕФПГ. Групата PSA Peugeot Citroën реши да предложи тази мярка за максимален период от девет месеца в зависимост от длъжността, трудовия стаж и местоработата на работника или служителя. В заявлението не се предвижда финансово участие за отпуск за преквалификация през първите четири месеца от действието на схемата, т.е. през минималния период, предвиден от закона, нито през период, през който за работниците и служителите все още тече срокът на предизвестието за освобождаване от длъжност.19. Предлагат се следните мерки, които се съчетават в съгласуван пакет персонализирани услуги, насочен към трудова реинтеграция на 2 089 работници и служители от целевата група.

 • Групи за заетост и мобилност: групите, които са 24 на брой, предоставят съвети за търсене на работа и за ориентиране в предложенията за обучения, предоставят достъп до обучения и съвети в областта на създаването на предприятия (например търсене на финансиране, изготвяне на план за развитие, увод в управлението и др.). Тези групи се състоят от служители на групата PSA Peugeot Citroën, подкрепяни от външни специалисти от консултантски дружества. Техните дейности се организират и координират от централно звено. Техните услуги се предлагат на всички работници и служители в целевата група за получаване на помощ от ЕФПГ.

 • Обучение за отпуск за преквалификация: за работниците и служителите, избрали отпуск за преквалификация, се организират обучения, адаптирани към техните нужди, установени от съответната група за заетост и мобилност (например компютърна помощ, курсове по английски език и др.). Продължителността на тези обучения може да надхвърли предвидения деветмесечен отпуск за преквалификация, ако те са включени в програма за обучение, приета от групата за преквалификация.

 • Обучение за професионален или личен проект: за работниците и служителите, избрали професионален или личен проект, се организират обучения, адаптирани към осъществяването на техния проект (например дърводелство, методика на ергономията, декоративно боядисване и др.).

 • Обучение за създаване или поемане на съществуващо предприятие: за работниците и служителите, избрали създаване или поемане на съществуващо предприятие, се организират обучения, адаптирани към осъществяването на техния проект (например подкрепа за счетоводната дейност, обучение за ръководене на предприятие и др.).

 • Субсидия за отпуск за преквалификация: тази месечна субсидия, която се изплаща до края на отпуска за преквалификация, възлиза на 65 % от последната заплата на работника или служителя. Нейният размер се изчислява въз основа на предполагаемото участие на пълно работно време на работниците и служителите в активни мерки на пазара на труда; ако това участие е по-малко, ЕФПГ ще изплати на работниците и служителите субсидия, изчислена пропорционално на тяхното действително участие.

 • Помощ за създаване на предприятие: тази мярка се предлага както на работниците и служителите, избрали професионален или личен проект, така и на тези, избрали отпуск за преквалификация. Тя се състои, според нуждите на съответните работници и служители, в:

   • субсидия в размер на 6 000 EUR, изплатена на два пъти (първата половина при представянето на удостоверителен документ за създаването или поемането на съществуващо предприятие; остатъкът от сумата се изплаща при предоставяне на доказателство, че предприятието продължава да извършва действителна дейност шест месеца след регистрацията си);

   • местна надбавка за заетост в размер на 2 000 EUR, която се изплаща, ако създаването или поемането на съществуващо предприятие е в района на заетост, където е било първоначалното назначение на работника или служителя, напуснал групата PSA Peugeot Citroën;

   • надбавка за подкрепа на заетостта в размер на 1 000 EUR за всяко работно място на пълно работно време, но максимум за две създадени работни места;

   • подлежащ на възстановяване заем в размер на 15 000 EUR при нулев лихвен процент. Разходите само за тази мярка се изчисляват на 2 900 EUR. Това са разходи за разглеждане на документите и за лихвите по задълженията, фактурирани на предприятията от съответните кредитни институции.

20. Разходите за изпълнение на мерките по ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, покриват дейностите по подготовката на заявлението за финансово участие, управлението, информацията и рекламата, както и по контрола на изпълнението на действията по ЕФПГ.

Дейностите по информиране, предложени от Франция, включват публикуването на статии относно заявлението за финансово участие на ЕФПГ в медиите на групата PSA Peugeot Citroën и на вътрешната страница на отдел „Човешки ресурси“, както и предоставянето на афиши за представяне на фонда в обектите на групата. Освен това афишите и диплянките, изготвени от Комисията относно финансовото участие на ЕФПГ, са разпространени в местните информационни центрове и в рамките на групите за заетост и мобилност. Предложението на Франция също така предвижда разпространението на външна комуникация след одобрението на заявлението от Комисията.

Френските власти обясняват ниския размер на сумите, предвидени за мерките за управление и контрол, с факта, че те не са включили стойността на дейности, които така или иначе са длъжни да осъществяват като част от управлението на държавата.

21. Персонализираните услуги, представени от френските власти, представляват активни мерки на пазара на труда и попадат в обхвата на правомерните действия, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Френските власти изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 18 352 056 EUR, а разходите по прилагането на ЕФПГ — на 32 047 EUR (0,17 % от цялата сума). Общият размер на исканото участие от ЕФПГ възлиза на 11 949 666 EUR (65 % от общия размер на разходите).Действия

Очакван брой работници/служители от целевата група

Очаквани разходи за работник/ служител от целевата група
(в евро)

Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)10

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Групи за заетост и мобилност

2 089

981,43

2 050 206

Обучение за отпуск за преквалификация

700

3 684,59

2 579 213

Обучение за професионален или личен проект

68

3 131,38

212 934

Обучение за създаване или поемане на съществуващо предприятие

304

3 634,12

1 104 773

Субсидия за отпуск за преквалификация

1 080

5 105,18

5 513 593

Помощ за създаване на предприятие

924

7 458,16

6 891 337

Междинна сума на разходите за персонализирани услуги
18 352 056

Разходи по прилагането на ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Подготовка и последващи действия
17 047

Организация, контрол и проследимост на данните
15 000

Междинна сума на разходите по прилагането на ЕФПГ
32 047

Общо очаквани разходи
18 384 103

Финансово участие на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите)
11 949 666

22. Франция потвърждава, че описаните по-горе мерки са допълващи спрямо дейностите, финансирани от структурните фондове, и гарантира, че не е налице дублиране на финансирането, като се има предвид, че не е отпускана друга помощ от Европейския съюз или от френската държава. В споразумение между френската държава и групата PSA Peugeot Citroën се потвърждава задължението да се гарантира, че не е налице дублиране на финансирането.

Дата, на която е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализираните услуги на засегнатите работници и служители

23. Франция започна да предоставя на засегнатите работници и служители персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който е предложен за съфинансиране по линия на ЕФПГ, на 1 януари 2009 г. — датата, на която засегнатите работници и служители са започнали да се ползват от съвкупността от мерки, предвидени в плана за доброволно напускане. Следователно тази дата е началото на периода за допустимост на разходите, за които може да бъде отпусната помощ от страна на ЕФПГ.Процедури за консултации със социалните партньори

24. На 2 декември 2008 г. Централният комитет на предприятието проведе извънредно събрание, за да обсъди проекта на плана за приканване към доброволно напускане, предвиден от групата PSA Peugeot Citroën. Впоследствие Централният комитет на предприятието проведе няколко събрания през 2009 г., по-специално за да оцени изпълнението на плана за приканване към доброволно напускане и да направи равносметка. Подаването на заявление за финансово участие от ЕФПГ е съобщено на извънредно събрание на Централния комитет на предприятието на 20 април 2010 г. Освен това синдикалните организации са редовно осведомявани за прилагането на мерките.

25. Френските власти потвърждават, че са спазени изискванията, определени в националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за задължителни действия по силата на националното законодателство или на колективни споразумения

26. По отношение на критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление френските власти: • потвърждават, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерки, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения;

 • доказват, че дейностите осигуряват подкрепа на отделни работници и служители и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърждават, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза.

Системи за управление и контрол

27. Франция е уведомила Комисията, че финансовото участие ще се управлява от направление „Национален фонд за заетост“ (Mission du Fonds national de l'emploi — FNE) към Главна дирекция „Заетост и професионално обучение“ (Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle — DGEFP) в Министерство на труда, заетостта и здравето (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé). Плащанията ще се управляват от направление „Финансиране, бюджет и управленски диалог“ (Mission du Financement, du Budget et du Dialogue de Gestion — MFBDG) в отдел „Финансиране, диалог и контрол на управлението“ (Département Financement, Dialogue et Contrôle de Gestion) в същото министерство. Одит и контрол ще се осъществяват от направление „Организация на контрола“ (Mission Organisation des Contrôles — MOC) към поддирекция „Политики за обучение и контрол“ (Sous-Direction Politiques de Formation et du Contrôle) в същото министерство. Сертификация ще предоставя Центърът за сертификация (Pôle de Certification) към Главна дирекция „Публични финанси“ (Direction générale des finances publiques).Финансиране

28. Въз основа на подаденото от Франция заявление предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет персонализирани услуги възлиза на 11 949 666 EUR (включително разходи по прилагането на ЕФПГ), което представлява 65 % от общия размер на разходите. Предложената от Комисията сума, която да бъде отпусната от фонда, се основава на предоставената от Франция информация.

29. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

30. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

31. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията започва опростена тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. с оглед да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използването на ЕФПГ и относно размера на исканата сума. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проектопредложението за мобилизиране на средства от фонда, да уведоми другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

32. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне на средства, за да бъдат вписани в бюджета за 2012 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.Източник на бюджетните кредити за плащания

33. За покриването на сумата от 11 949 666 EUR, необходима за настоящото заявление, ще се използват бюджетни кредити от бюджетния ред на ЕФПГ.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot от Франция)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление11, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията12, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия13,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците и служителите, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ беше разширен за заявленията, подадени между 1 май 2009 г. и 30 декември 2011 г., за да се включи подкрепа за работниците и служителите, съкратени като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 млн. евро.

(4) На 5 май 2010 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в рамките на групата PSA Peugeot Citroën във Франция и представи допълнителна информация до 13 април 2012 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 11 949 666 EUR.

(5) Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Франция,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряването на сумата от 11 949 666 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

1ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

4Европейският пазар в широк смисъл (30 страни) представлява 74 % от продажбите на автомобили с марка Peugeot и 80 % от продажбите на автомобили с марка Citroën.

5COM(2011) 664 от 13.10.2011 г., Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2011/005 PT/Norte-Centro — автомобилна промишленост, подадено от Португалия).

6COM(2011) 420 от 11.7.2011 г., Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault, подадено от Франция).

7СОМ(2009)104 от 25.2.2009 г., „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“.

8ГД „Предприятия и промишленост“: «Impact of the economic crisis on the manufacturing and construction industries – April 2009 update» (Отражение на икономическата криза върху секторите на производството и строителството – актуализирана версия от април 2009 г.) (http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?lang=fr&tpa_id=0&item_id=3437).

9„Industrie francilienne: des emplois plus qualifiés et moins industriels“ („Промишлеността в Île-de-France: повече квалифициран труд и по-малко работни места в промишлеността“, INSEE, декември 2011 г., http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf

10Налице е несъответствие в графата „Общо разходи“ поради закръгляне на стойностите.

11ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

12ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

13ОВ C [...], [...] г., стр. [...].

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница