Обяснителна запискастраница1/20
Дата07.10.2016
Размер3.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Изменение на Териториалноустройствен план (ТУП/ОУП) на СТЦ „Перелик”, община Смолян

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРЕЛИК”, ОБЩИНА СМОЛЯН 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Проектът за изменение на териториалноустройствен план на Спортно-туристически център „Перелик”, е изготвен съгласно решение № 525 на Общински съвет, община Смолян, взето на заседание, проведено на 21.12.2006 г. (Протокол № 38). Съгласно това решение, на основание на чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134 ал.1 т. 1 и ал. 3 От Закона за устройсткво на територията се допуска „едновременно изработване, съобщанате и одобряване на изменение на Общ устройствен план на Спортно-туристически център „Перелик” и изработване на подробни устройствени планове на съответните територии, съгласно предоставеното планово задание.”

Въпреки това решение, подробните устройствени планове на ядрата могат да бъдат финализирани след приемането на изменението на Общия устройствен план и Правилата и нормите за неговото приложение.


1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАЧАТА

Основание за възлагане на изменение на Териториалноустройствен план на Спортно-туристически център „Перелик” е преди всичко фактът, че Териториалноустройственият план на колектив с ръководител арх. Ат. Каджебов е изготвен в периода преди приемането на Закон за устройство на територията и наредбите към него. Той е разработен в условия, различни от съществуващите в момента по отношение на собствеността върху земите и горите, различно състояние и капацитет на курорт „Пампорово” в съседство и неизяснени инвестиционни намерения. Поради тази причина изменението на териториалноустройствения план (ТУП) на Спортно-туристически център „Перелик” се разработва в съответствие на чл. 134 ал. (1) т. 1 и 2 на Закон за устройство на територията (ЗУТ) – “съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът” и “нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества”.


Задачата се разработва въз основа на сключен тристранен договор от 05.03.2007 г. между Община Смолян, представлявано от кмета на общината г-жа Дора Илиева Янкова, Спортно-туристическои център „Перелик” АД, представляван от Кирил Иванов Асенов, изпълнителен дирактор и фирма ЕТ “Троева Консулт”, представлявана от арх. Веселина Русева Троева, ръководител на авторски колектив от общо 24 проектанти, консултанти и сътрудници.


Проектът се изготвя в сътрудничество с Луи Гили от „Дианеж” и арх. Пиер Диенер от ДГА, Франция, с които се подържа постоянен контакт и са проведени съвместни обсъждания на междинните етапи.


1.2. ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Изменението на Териториалноустройствения план на Спортно-туристически център “Перелик”, обект на разработката, е възложено в границите на община Смолян. С настоящия проект се предлага промяна на границите на предходната разработка и на курортно туристическата зона, предвид на необходимостта от обвързване на новопроектираната туристическа инфрастрктура за зимни спортове със съществуващите селища и махали. При тази промяна на границите, площта на разработката става 13705.4 ha. Това позволява да се решат следните по-важни проблеми: • В обхвата на целия курортно-туристически район да се сформира една „Снежна дъга”, която да предостави оптимални условия за достъп и преход от една зона към друга, интегрираща ски центровете при Чепеларе, Пампорово и Перелик;

 • Да се обвържат съществуващите урбанизирани центрове по периферията на спортно-туристическата зона във високата част на територията с новосформираните ядра, разположени по дъгата в ниската част на територията в единна система чрез подходяща транспортна, техническа и туристическа инфраструктура;

 • Да се определи спецификата на всяко едно от съществуващите и новопроектираните ядра, които с разнообразен набор от услуги и атракции да гарантират равномерното натоварване на територията;

 • Да се съхранят от урбанизиране и антропогенно натоварване териториите, носители на природни и кулутурни ценности, важните визуални коридори и местата с биоразнообразие от национално и общоевропейско значение;

 • Да се изгради система от ядра и връзки, позволяващи оптимално и балансирано използване на територията през всички сезони, чрез провеждане на подходящи маршрути и зони за туризъм, конна езда, планински велосипедизъм, разходки и игра на снега и разнообразни спортове, съобразени с релефа, растителността, водните течения и съществуващите полски и горски пътища;

 • Да се съхрани структурата на територията чрез подходящи по големина селищни образувания, изградени в мащаба и духа на родопските селища в този район с оптимални устройствени параметри плътност, интензивност, етажност и височина на застрояване и съобразени с традицията облик, колорит и материали;

 • Да се осигури добър достъп до всички зони с автомобилен и където е възможно модерен екологичен чист и безшумен транспорт, като се подобри транспортната инфраструктура и връзките със съседните територии.

Основна цел на изменението на Териториалноустройствения план на Спортно-туристически център “Перелик” е да създаде условия за пълноценно развитие на територията, при настъпилите промени в собствеността върху земите и горите след одобряването на плана при оптимално съхраняване на природните, културните и социални ценности, характер и мащаб за изграждане на модерен висококатегориен туристически център. В допълнение следва да се отбележи и необходимостта от приемане на система от мероприятия за опазване, поддържане и възстановяване на средата.

Съгласно Плановото задание главна цел на изменението на ТУП (ОУП) е “Създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие на туризма през всички сезони и комплексно устройство на туристическия център в единство с уникалната природна среда


Произтичащите от това задачи са следните:

 • Да се анализира развитието на селищната мрежа и на съществуващите ски центрове и се отбележат онези предмства и недостатъци, които трябва да се имат предвид при изменението на плана на СТЦ „Перлик”, при неговото изпълнение и контрол върху приложението му като се набележат и приоритетите за проучваната територия;

 • Да се прецизират границите на курортно туристическата зона и ядрата в нея, в съответствие с границите на имотите с възстановена собственост и Плановото задание;

 • Да се потърси баланс между легловата база и социалната инфраструктура, като се регулират параметрите на застрояване в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Плановото задание;

 • Да се предвиди разширяване на системата от писти и оптимално завишаване на зимния капацитет, при отчитане на релефа, разположението на защитените територии и връзките с изходните пункове и се осигури намаляване на екологичния и здравен риск;

 • Да се подобрят комуникационно-транспортните връзки с гр. Смолян, който да бъде основен изходен пункт към Спортно-туристическия център;

 • Да се планира инфраструктурното осигуряване на обектите, съоръженията и териториите, да се предвидят допълнителни места за паркиране извън границите на отредените терени;

 • Да се доразвие системата от пешеходни алеи, конна езда и велосипедизъм и се предвидят допълнителни места за спорт, игра и атракции извън зимния сезон, между които голф игрище, места за лов и риболово, експониране на местни занаяти и културни прояви;

 • Да се набележат мерки за опазване, компелксно устройство и възстановяване на околната среда след реализиране на предвиденото в устройствения план, съобразени с екологичните изисквания и доклада за ОВОС на действащия териториалноустройствен план.

 • Да се предложат правила и норми за приложение на новия Общ устройствен план и да се набележат приоритетите и принципите за бъдещото управление на Спортно-туристически център „Перелик” при равнопоставеност на инвеститор, община, частни собственици и общество.

Тъй като измененията на Общите устройствени планове се разработват при условията и в съответствие с изискванията към съответния вид планове, от това следва че съгласно чл. 106 на ЗУТ, трябва да се определят:

1. Общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;2. общият режим на устройство на всяка от териториите със съответните правила и нормативи;

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и връзките им с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.”

За изпълнението на задачата е използвана наличната информация, описана по-долу, както и създадения за ОУП на Спортно-туристически център „Перелик” модел на Географска информационна система.


1.3. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

За разработването на проекта за изменение на териториалноустройствения план на Спортно-туристически център “Перелик”, община Смолян е използвана следната информация: • Планово задание от Община Смолян, 2006 г.

 • Териториалноустройствен план на Спортно-туристически център “Перелик”, община Смолян, одобрен 2001 г. – обяснителна записка, планове и схеми, авторски колектив с ръководител арх. Ат. Каджебов;

 • Концепция за развитие на Спортно-туристически център “Перелик”, община Смолян на колектив на фирма „Дианеж”, Франция, май 2007 г.

 • Лесоустройствен проект за територията;

 • Дигитализани карти на територията в мащаби 1:5000, 1:10000 и 1:25000

 • Карта на възстановената собственост на територията, 2006 г.

 • Сателитна снимка и ортофотоснимка на територията;

 • Карта на почвените типове, изготвена от ИАПР, м. май 2007 г.

 • Информация за климата от НИХМ при БАН, РЦ Пловдив, януари 2007 г.;

 • Информация за защитените територии, картен материал и данни за земите включени в проект НАТУРА 2000, вкл. и Наредба за съхранение на ландшафта при управление на земните маси за територията на Община Смолян;

 • Доклад за геоложките, инженерно-георожките и хидрогеоложките условия на територията на СТЗ „Перелик”, изготвена от колектив с ръководител инж. Г. Господинов, предоставен на 18.05 2007 г.

 • Докладна записка относно наличната транспортна инфраструктура, изготвена от Петя Коровска, мл. Експерт ИРОС и данни за пътищата от РПМ на Областно пътно управление, Смолян от 07.03.2007 г.

 • Справка за наличните сметища и за РДТБО, изготвена от инж. Диана Калайджиева, глравен експерт екология и проекти в община Смолян

 • Карта на съществуващите мрежи и съоръжения в района на СТЦ „Перелик” в М 1:15000, изготвена от ЕРП Пловдив АД при ЕVN България ЕАД, април 2007 г.

 • Демографски данни за територията, предоставени от Община Смолян и актуализирана информация от НСИ.

 • Данни за обектите на социалния сервиз – здравеопазване и образование;

 • Информация за археологическите обекти в обхвата на разработката;

 • Данни за инженерната инфраструктура;

 • Действаща нормативна уредба за устройство на територията и опазване на околната среда;

 • Стратегии, планове и програми за развитие на региона и на общината в т.ч. Общински план за развитие, Стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г. и др.;

 • Регионален план за действие за екотуризъм, Екорегион Западни Родопи, данни за туристическата инфраструктура, вкл. и рекламни материали и дискове за развитие на туризма в общината;

 • Общински програми за опазване на околната среда и за управление на отпадъците;

 • Публикации за тенденциите в развитието на планинските курортни комплекси;

 • Публикации за развитието на зимните курорти в България и строителството в тях в специализирани издания;

 • Планове и материали за най-модерните действащи зимни курорти в България, Италия, Австрия и Канада;

 • Данни от проучвания на членовете на авторския колектив;

 • Снимков материал от огледи и облитания на територията от периода 2006-2007 г.

Трудностите при събирането и актуализирането на информацията са свързани с поредицата установени несъответствия между данните, подадени от различни държавни институции, различните програмни продукти, с които е обработена наличната информация, изключително кратките срокове и съвпадение във времето на работата на колективите изготвящи цялостната концепция, изменението на териториалноустройствения план и подготовката на материалите за подробните проучвания. В допълнение трябва да се посочи и неподходящото време за наземни изследвания и по-детайлни проучвания на отделни зони, обект на намеса, поради затруднената достъпност през зимния сезон.


 1. Каталог: upload -> documents -> 2016
  2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
  2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
  2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
  2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
  2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
  2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
  2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
  2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
  2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница