Обява по чл. 187, ал. 1 От зоп за събиране на оферти I. Обект, предмет и кратко описание на поръчката обект на поръчкатаДата14.01.2018
Размер90.54 Kb.


Изх. № 192-00-21

06.07.2016 г.
ОБЯВА
ПО ЧЛ. 187, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Обект на поръчката е предоставяне на услуги с предмет: "Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали ".
2. Кратко описание на поръчката

Целта на поръчката е да се изпълнят препоръките и предложенията на IRRS мисията от 2013 г. относно дейностите по осигуряване на безопасност при превоз на радиоактивни материали (РАМ).

В тази връзка, Възложителят е предвидил да се разработи ръководство за безопасен превоз на РАМ, което да се базира на документите, посочени в т. 2.2 от техническите спецификации и което да отразява съответните препоръки и предложения на експертите от IRRS мисията по отношение на радиационната защита при превоз на РАМ, аварийното планиране и реагиране при извънредни събития, управлението на дейностите по безопасен превоз на РАМ и контрола за съответствие с нормативните изисквания. Чрез създаване на ръководство за прилагане на основните изисквания за безопасен превоз на РАМ ще се постигнат следните цели:


 • да се представят ясно и конкретно визията, подхода и критериите на АЯР за ефективно прилагане в практиката на регулаторните изисквания за безопасен превоз на РАМ;

 • да се детайлизират и разтълкуват изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества (ДВ, бр. 60 от 2005 г.) и препоръките на МААЕ за безопасен превоз на РАМ, дадени в публикация № SSR-6 “Regulation for the safe transport of RAM” (IAEA, 2012 г.);

 • да се подмогнат заинтересованите юридически и физически лица (заявители, лицензианти, титуляри на разрешения, товароизпращачи, превозвачи, товарополучатели) по отношение на адекватното прилагане на нормативните изисквания за безопасен превоз на РАМ и процедурите за издаване на лицензии и разрешения за превоз на РАМ, в съответствие със ЗБИЯЕ;

 • да се специфицират начините и подхода за правилно прилагане на нормативните изисквания за безопасен превоз на РАМ и осигуряване на радиационна защита във всеки един от случаите, които са предмет на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА
1. Условия, на които следва да отговарят участниците

1.1. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.

За доказване на съответствието с това изискване участникът представя заверено копие на сертификат за управление на качеството по съответния стандарт.

1.2. Участникът следва да разполага със следния екип от експерти, отговарящ за изпълнението на поръчката:1.2.1. Ключов експерт 1 - Ръководител на проекта - отговорен за изпълнението на проекта като цяло, който трябва:

 • Да има професионален опит най-малко 20 години в областта на радиационната защита;

 • Да е участвал като ръководител на проекти в областта на радиационната защита, аварийното планиране и готовност;

 • Да отговаря на изискванията за квалифициран експерт по радиационна защита, които са указани в Закона за безопасно използване на ядрента енергия - да притежава необходимите знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната защита на персонала и населението, както и на безопасността на ядрените съоръжения и източниците на йонизиращи лъчения.

1.2.2. Ключов експерт 2 – Експерт по аварийно планиране и готовност при ядрена и радиационна авария, който:

 • Да има не по-малко от 10 години опит в областта аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария;

 • Да е участвал в проекти, свързани с аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария;

 • Да има опит в областта на разработване на методики и програмно осигуряване за оценка на радиологичните последствия за персонала и населението при ядрена и радиационна авария.

1.2.3. Ключов експерт 3 – Експерт по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали (РАМ), който трябва:

 • Да има не по-малко от 10 години опит в областта на радиационната защита;

 • Да е участвал като експерт в проекти, свързани с безопасния превоз на РАМ;

 • Да притежава детайлни познания по Директивите и Регламентите, прилагани в ЕС, Документи на МААЕ за условията за безопасен транспорт на РАМ (изисквания и ръководства) и изискванията, произтичащи от ратифицираните от България спогодби и конвенции за международен превоз на опасни товари;

 • Да притежава детайлни познания по българското законодателство на безопасен превоз, внос, износ на РАМ;

 • Да притежава специфичен професионален опит в регулиране на радиационната защита и/или опазване на околната среда;

 • Да има опит в разработване на методики и програмно осигуряване за оценка на защитни мерки за персонала и населението, за радиационна защита, ядрена и радиационна безопасност, опазване на околната среда, анализи и оценка на радиационната обстановка.

За доказване на съответствието с това изискване на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП участникът прилага списък на ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

2. Изисквания към изпълнението на услугата
2.1. Ръководството трябва да съдържа:
ГЛАВА ПЪРВА: Общи положения

(Цел, предмет, обхват и структура на ръководството; Дефиниции - приложение 1 към ръководството)

ГЛАВА ВТОРА: Общи разпоредби за безопасен превоз на радиоактивни материали (РАМ)

Раздел 1: Радиационна защита

Раздел 2: Аварийно планиране и аварийно реагиране

Раздел 3: Система за управление при превоз на РАМ

Раздел 4: Осигуряване на съответствие с нормативните изисквания

Раздел 5: Управление на несъответствията при превоз на РАМ

Раздел 6: Нестандартни случаи при превоз на РАМ

Раздел 7: Обучение и информиране на лицата, участващи в превоз на РАМГЛАВА ТРЕТА: Ограничения по отношение на активността и специфичната активност при превоз на РАМ

Раздел 1: Допустими активности за различните радионуклиди при превоз на РАМ

Раздел 2: Класификация на РАМ

Раздел 3: Класификация на опаковките, предвидени за превоз на РАМГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Изисквания към РАМ, опаковките и опаковъчните комплекти при автомобилен, железопътен и въздушен превоз и при превоз по водни пътища

Раздел 1: Общи изисквания преди първия превоз и при всеки следващ превоз на РАМ

Раздел 2: Превоз на други материали едновременно с РАМ

Раздел 3: Изисквания и контрол за радиоактивно замърсяване и за опаковки с теч

Раздел 4: Изисквания и контрол при превоз на освободени опаковки, материали с ниска специфична активност и материали с повърхностно радиоактивно замърсяване в индустриални опаковки или неопаковани

Раздел 5: Определяне на транспортен индекс и на индекс за безопасност по критичност. Ограничителни условия за мощността на дозата за опаковки и транспортни пакети, за транспортния индекс и индекса за безопасност по критичност

Раздел 6: Маркировка, етикети и знаци при превоз на РАМ

Раздел 7: Отговорности на товароизпращача, превозвача и товарополучателя

Раздел 8: Подреждане на товари при превоз на РАМ

Раздел 9: Специфични изисквания при автомобилен, железопътен и въздушен превоз на РАМ, при превоз на РАМ по море или по речен път и при пренасяне на товари чрез пощенската мрежа

Раздел 10: Специфични изисквания при транзитен превоз на РАМ

Раздел 11: Реагиране при недоставени товари

Раздел 12: Граничен и митнически контрол при превоз на РАМ

ГЛАВА ПЕТА: Изпитвания и тестови процедури на РАМ и опаковки

Раздел 1: Демонстриране на съответствие

Раздел 2: Тестове за РАМ в специална форма

Раздел 3: Тестове за ниско дисперсен РАМ

Раздел 4: Тестове за опаковки

ГЛАВА ШЕСТА: Одобряване и административни изисквания при международен превоз на РАМ

ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. Дефиниции

 2. Класификация на РАМ в съответствие с UN номерата на ООН

 3. Методология за изчисляване и прилагане на величините А1 и А2 при превоз на РАМ

 4. Други - по целесъобразност

2.2. Разработеният проект на документ по т. 2.1 трябва да се основава на:

2.2.1 Действащото българско законодателство за безопасен превоз на радиоактивни материали:


 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия ( Обн. ДВ. бр. 63 от 28 Юни 2002 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г.);

 • Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества (ДВ, бр. 60 от 2005 г.);

 • Наредба за основните норми по радиационна защита (ДВ. бр.76, 2012 г.);

 • Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ. бр.76, 2012 г.);

 • Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (изм. доп. бр.27, 2015 г.);

 • Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ( ДВ, бр.5 2004 г.);

 • Наредба 46 за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр.107, 2001);

 • Наредба 18 за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр.25, 1999 г.);

 • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (ДВ. бр. 94 от 2011 г.)

 • Наредба 6 за изискванията за пощенска сигурност (ДВ, бр.105, 2003);

 • Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117.

2.2.2. Регламент (Евратом) 1493/93 относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки на ЕС.

2.2.3. Публикации на МААЕ: • IAEA No SSR-6 “Regulation for the safe transport of RAM”, 2012 г. (TS-R-1);

 • IAEA No SSG-26 /Specific Safety Guide/ Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition)

 • IAEA Safety Guide № TS-G-1.2 (ST-3), 2002 “Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving RAM”;

 • IAEA Safety Guide № TS-G-1.4 “The management system for the safe transport of Radioactive Material”;

 • IAEA Safety Guide № TS-G-1.5 “Compliance Assurance for the safe transport of Radioactive Material”.

2.3. Проектът на Ръководство за прилагане на основните изисквания за безопасен превоз на РАМ се предава на Възложителя на хартиен носител в 2 екземпляра на български език и на електронен носител в 1 екземпляр в PDF формат.

2.4. При изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да съблюдава всички изисквания на Възложителя, посочени в утвърдените Технически спецификации за възлагане на поръчката.III. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Оферти ще се приемат до 17.30 ч. на 14.07.2016 г. в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:


За участие в обществена поръчка с предмет:

"Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали "

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.
IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

При оценката на икономически най-изгодната оферта офертите на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя ще бъдат оценявани по критерий "най-ниска цена".

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска стойност на ценовото предложение.

При еднаква предложена най-ниска стойност от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на поръчката.
VI. ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 15.07.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.


VII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката е до 40 000 лева без включен ДДС.


VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение е съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнител, но не по-късно от 60 дни от датата на сключване на договор.


IХ. ОДОБРЯВАМ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЯВАТА:

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Технически спецификации;

3. Образци;

4. Проект на договор.

ст.н.с. д-р Лъчезар Костов / п./ 1

Председател на Агенцията за ядрено регулиране
Съгласували: / п./

Н.Тодоров , директор на дирекция”РЗ”


/ п./

С. Харизанова, с.д.директор на дирекция “АПФСО”

Изготвил: / п./

И.Ботева,Правен консултант по Договор № 44-00-16/13.04.2016 г.

1 Заличени съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница