Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09Дата25.01.2018
Размер47.69 Kb.
#51871
ОБЯВА
за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.12.2015 г. и 10.12.2015 г. в Националната гвардейска част - гр. София
Със заповед № ОХ-604/02.09.2015 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

СПИСЪК

на вакантни длъжности за военни оркестранти в

Гвардейски представителен духов оркестър на Националната гвардейска част
Наименование на

вакантната длъжност

и населеното място


Брой


Изисквания към длъжността


Минимално

образование и

квалификация


Военно

звание


Допълнителни

изисквания


Ниво на достъп

до

класифицирана

информация


1.

Оркестрант III група

в Гвардейски представителен

духов оркестър на военно

формирование 54800 - София
2

Средно/висше

образование

(музика)


от младши

сержант


до старши

сержантСпециалност

„Тромбон


Поверително


2.

Оркестрант III група

в Гвардейски представителен

духов оркестър на военно

формирование 54800 - София
1

Средно/висше

образование

(музика)


от младши

сержант


до старши

сержантСпециалност

„Тромбон;

Тенор”


Поверително

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните

изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 33 години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат друго гражданство;

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни.

Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 10.11.2015 г. с приложени към него:

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);

- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

- Свидетелство за съдимост;

- Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Декларация, че нямат друго гражданство;

- Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в резерва (ако има такова);

- Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

- Копие от военноотчетна книжка (ако има такава);

- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

- Протокол от извършена оценка на психологичната пригодност на кандидатите от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА);

- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

- Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

- Удостоверение от регионалния център за психично здраве (психо-диспансер).

- Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус.

Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит - тест за обща култура и събеседване.

- Изпитът на музикален инструмент ще включва изпълнение на гама до пет знака - изпълнението ще бъде зададено от комисията, етюд и пиеса – по избор на кандидата и изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

- Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10x10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България.

- Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

Кандидатите за приемане на военна служба се класират по бал в низходящ ред, формиран като сума от:

- Точките от изпита на музикален инструмент;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура.

Кандидатите за оркестранти, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 33 години.

Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 09:00 ч. на 09.12.2015 г. и 10.12.2015 г., на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.Телефони за информация 02/92-28-906, 02/92-28-938 – София, 0601 62431 – Военно окръжие-Търговище, 0601 68783-офис за военен отчет –Община Търговище
Каталог: new in site -> file
file -> Дата, място, час проява
file -> Второ средно общообразователно училище
file -> За сведение на гражданите, които желаят да ползват ведомствената почивна база
file -> Конкурс за матроски /войнишки/ длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина
file -> Списък на спечелилите предметни награди чрез жребий,изтеглен в присъствието на нотариус на 17. 05. 2012Г
file -> График за работа с деца през лятната ваканция на 2014 година графикът е разработен на основание чл. 92, т. 9 от Правилника за приложение на закона за народната просвета
file -> Община търговище обявява
file -> Отчет на мкбппмн търговище за 2013 г. I. Организационно състояние на Местната комисия за бппмн
file -> Препис кмет на община търговище
file -> Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница