Обява за общественосттаДата10.04.2018
Размер34.6 Kb.
ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма Композит Х АД, със седалище с.Крушуна , ул.Цветан Петров №16 , община Летница представлявана от Чарлз Даниел Френч , гражданин на Великобритания с личен № ххххххххх . Притежаващ удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС № ххххххх, издадено на 08.10.2010 от МВР Ловеч, валидно до 08.10.2020г., телефон за контакт 0887093992

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
“КОМПОЗИТ Х” АД със седалище и адрес на управление на дейността с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч ул. “Цветан Петров” 16, ЕИК 131421767

/седалище и ЕИК на юридическото лице/


има следното инвестиционно предложение: ЗАВОД ЗА КАТЕРАЧНИ ХВАТКИ

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението
Заводът ще разполага с поточни линии за производство на катерачни хватки от полиестер и полиуретан. Технологично смолите, които се доставят се смесват с кварцов пясък и се екструдират в предварително изработени форми. В завода няма да има мощности които да налагат непрекъснатост на производственият процес, тъй като основният материал е инертен материал (кварцов пясък с различна едрина), смолите било то на полиестерна или полиуретанова основа са само консолидиращ елемент. Новоизграденият завод ще се намира в парцел с влязъл в сила ПУП, отреден е за производствена дейност и съответно има комуникационен план за пътно включване, както и одобрена линейна схема за ел.захранване и водопроводно отклонение. Сградата ще бъде построена от предварително изготвени сглобяеми стоманобетонни елементи със съответният конструктивен проект, като дълбочината на фундиране ще е около -2,60м. и ще се изпълни със земекопна техника без необходимост от специализирани дейности ,като ползване на взрив и др.
(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)
2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;
Няма връзка
3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Парцелът се намира в землището на гр.Летница, местност Беликата, Поземлен имот с идентификатор 43476.166.82, адрес: гр. Летница, п.к. 5570, бул. „България“ с площ от 14 674 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съсдеди: поземлен имот с идентификатор: 43476.315.1912, поземлен имот с идентификатор: 43476.166.77, поземлен имот с идентификатор: 43476.166.81, поземлен имот с идентификатор: 43476.16 6.83, съгласно скица, издадена от АКГГ – гр. Ловеч № 10888/04.04.2011г. Имотът е собственост на „УОЛТОПИЯ” ООД, която ще учреди на „Композит Х“ АД право на строеж, съгласно предварителен договор от 03.04.2012г. Имотът не се намира в близост до защитени територии и обекти на културно наследство.
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
Предвидено е водопроводно отклонение от съществуващ водопровод за целите на строителството и последващата експлоатация. Водата не е част от технологичният процес, поради което ще се използва само за комунално-битови нужди. Няма повърхностни или подземни води . Канализацията ще е решена с изгребна яма.
5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;
Няма опасни отпадъци и нужда от специализирани дейности по съхранението и извозването им. Основно битови отпадъци и инертни материали.
6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Наблизо няма воден обект в който да се заустване . Решението ни е да изградим изгребна яма.

Дата: 09 април 2012 Възложител:...................................../подпис, печат/Каталог: upload -> docs -> 2013-11
2013-11 -> Решение №143 /26 г на Общински Съвет гр. Летница
2013-11 -> Утвърждавам: красимир симонски изпълнителен директор на изпълнителна агенция „електронни съобщителни
2013-11 -> Решение №88/30. 07. 2008 г на Общински Съвет Летница
2013-11 -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 09 „ Алтернативи"
2013-11 -> О б я в л е н и е на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, у в е д о м я в а
2013-11 -> Решение на Ловешки окръжен съд, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост, поради липса на друга техническа възможност, както следва
2013-11 -> Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
2013-11 -> На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
2013-11 -> На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница