Обявление №1Дата28.10.2018
Размер41.5 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1


Изпълнително дело 495/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.09.2014 г. до 15.10.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Милка Маринова Димитрова от с. Голяма Желязна, общ. Троян, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 15703.175.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, общ.Троян, местност “Радей” с площ 5498 кв.м., с трайно предназначение – горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор 175044.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1658,00 /хиляда шестстотин петдесет и осем/ лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 15703.175.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, общ.Троян, местност “Радей” с площ 3600 кв.м., с трайно предназначение – горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор 175046

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1072,00 /хиляда седемдесет и два/ лв.

По делото има данни за учредена договорна ипотека върху имотите № 38, т. І от 2010 г. в полза на “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Голяма Желязна.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 495/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 16.10.2014 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

20.08.2014 год. /А. Йонкова/

ОБЯВЛЕНИЕ № 1


Изпълнително дело 495/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.09.2014 г. до 15.10.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Стойко Краев Пандурски от с. Голяма Желязна, общ. Троян, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 15703.110.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, общ.Троян, местност “Радьовото” с площ 1000 кв.м., с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор 110068.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1530,00 /хиляда петстотин и тридесет/ лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 15703.110.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, общ.Троян, местност “Радьовото” с площ 1503 кв.м., с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор 110072.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 2303,00 /две хиляди триста и три/ лв.

По делото има данни за учредена договорна ипотека върху имотите № 38, т. І от 2010 г. в полза на “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Голяма Желязна.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на всеки от продаваемите имоти /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 495/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 16.10.2014 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

20.08.2014 год. /А. Йонкова/

ОБЯВЛЕНИЕ № 1


Изпълнително дело 495/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.09.2014 г. до 15.10.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Красимир Атанасов Вълев и Денислава Иванова Дунчева-Вълева от гр. Троян, а именно:

Самостоятелен обект в сграда – ателие № 5-5 с идентификатор 73198.507.547.2.25 по кадастралната карта на гр. Троян, ул. “Акад. Ангел Балевски” № 5, ет. 5 с площ от 80 кв.м., заедно с прилежащите му 32,59 кв.м. идеални части от общите части на сграда с идентификатор 73198.507.547.2, построена в поземлен имот с идентификатор 73198.507.547.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 21 503,00 /двадесет и една хиляди петстотин и три/ лв.

По делото има данни за учредена договорна ипотека върху имотите № 38, т. І от 2010 г. в полза на “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Голяма Желязна.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на всеки от продаваемите имоти /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 495/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 16.10.2014 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:20.08.2014 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница