Обявление №1Дата22.01.2019
Размер20.4 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1


Изпълнително дело № 558/2011 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.11.2015 г. до 03.12.2015 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Иванка Иванова Стоева от гр. Троян, а именно:

1. ½ ид. част от Поземлен имот – горска територия с идентификатор 20300.323.27 по кадастралната карта на с. Дебнево, общ. Троян, целият с площ 5000 кв.м., при съседни имоти с идентификатори 20300.323.26, 20300.323.28, 20300.323.35.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 715,50 /седемстотин и петнадесет лв. и петдесет ст./ лв.

2. ½ ид. част от Поземлен имот – горска територия с идентификатор 20300.313.56 по кадастралната карта на с. Дебнево, общ. Троян, целият с площ 5501 кв.м., при съседни имоти с идентификатори 20300.313.50, 20300.313.55, 20300.313.57, 20300.313.75.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 655,50 /шестстотин петдесет и пет лв. и петдесет ст./ лв.

3. ½ ид. част от Поземлен имот – горска територия с идентификатор 20300.194.43 по кадастралната карта на с. Дебнево, общ. Троян, целият с площ 5498 кв.м., при съседни имоти с идентификатори: 20300.194.44, 20300.194.12, 20300.194.48, 20300.194.9, 20300.194.8, 20300.194.4.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 495,40 /четиристотин деветдесет и пет лв. и четиридесет ст./ лв.

4. ½ ид. част от Поземлен имот – горска територия с идентификатор 20300.328.35 по кадастралната карта на с. Дебнево, общ. Троян, целият с площ 3001 кв.м., при съседни имоти с идентификатори: 20300.328.34, 20300.328.42, 20300.328.43, 20300.328.36 и 20300.329.3.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 271,10 /двеста седемдесет и един лв. и десет ст./ лв.

По делото няма данни за ипотеки върху описаните имоти, вписана е възбрана № 16, т. 1 от 20.01.2012 г. в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД – взискател по изп. дело № 558/2011 г.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Дебнево, общ. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Троян в “Централна Кооперативна Банка” АД IBAN BG 98 СЕСВ 9790 33F8 9117 00 по изп. дело № 558/2011 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 04.12.2015 год. в 09.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:02.10.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница