Обявление №1Дата31.03.2018
Размер18.88 Kb.
#63680

ОБЯВЛЕНИЕ № 1


Изпълнително дело № 226/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.03.2017 г. до 10.04.2017 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на Минко Стоев Севдански от с. Бели Осъм, общ. Троян, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 03486.109.1552 в по по КККР на с. Бели Осъм, общ. Троян, адрес на поземления имот: с. Бели Осъм, общ. Троян, ул. Стоян Българенчето № 46; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: ниско застрояване, площ: 154 кв.м., при съседи: имот № 03486.109.6248, имот № 03486.109.331, имот № 03486.109.329, а по нот. акт – 150/3319 ид. части от УПИ кад № 331, попадащ в парцел VІІ в кв. 130 по плана на с. Бели Осъм, заедно с построените в поземления имот: 1. Двуетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 03486.109.1552.1 със застроена площ 89 кв.м.; 2. едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 03486.109.1552.2 със застроена площ 65 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 21 165,00 /двадесет и една хиляди сто шестдесет и пет/ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху имота, има възбрана, вписана под № 273, т. 1 от 19.09.2016 г. в полза на Държавно горско стапанство гр. Троян.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това по местонахождението му в с. Бели Осъм, общ. Троян, ул. Стоян Българенчето № 46.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 226/2012 г.

За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица   Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица   Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 11.04.2017 год. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

10.02.2017 год. /А. Йонкова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница