Обявление №2 Изпълнително дело №153/2012 гДата22.01.2019
Размер42.03 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело № 153/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.03.2015 г. до 17.04.2015 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Мартин Христов Христов от гр. Габрово, при начални цени, равни на 80 % от цените по първата продан, а именно:

1. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.314.24 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Кокошников дол”, представляващ залесена горска територия, цялата с площ от 10 002 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1050,00 /хиляда и петдесет/ лв.

2. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.324.13 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Стойковското”, представляващ залесена горска територия, цялата с площ от 5001 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 525,00 /петстотин двадесет и пет/ лв.

3. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.168.89 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Папрат”, представляващ нива, цялата с площ от 3758 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 476,40 /четиристотин седемдесет и шест лв. и четиридесет ст./ лв.

4. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.179.2 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Лозята”, представляващ ливада, цялата с площ от 2006 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 254,40 /двеста петдесет и четири лв. и четиридесет ст./ лв.

5. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.184.180 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Бостан баир”, представляващ овощна градина, цялата с площ от 1128 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 142,80 /сто четиридесет и два лв. и осемдесет ст./ лв.

6. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.205.30 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Гламя”, представляващ нива, цялата с площ от 1521 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 193,20 /сто деветдесет и три лв. и двадесет ст./ лв.

7. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.212.46 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Драгнев шамак”, представляващ нива, цялата с площ от 3240 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 411,00 /четиристотин и единадесет/ лв.

8. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.217.5 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Мирово”, представляващ нива, цялата с площ от 1503 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 190,80 /сто и деветдесет лв. и осемдесет ст./ лв.

9. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.231.13 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Дъбравата”, представляващ нива, цялата с площ от 9002 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1141,80 /хиляда сто четиридесет и един лв. и осемдесет ст./ лв.

10. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.264.95 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Лъката”, представляващ нива, цялата с площ от 242 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 30,60 /тридесет лв. и шестдесет ст./ лв.

11. 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.200.10 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Лозята”, представляващ нива, цялата с площ от 1497 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 189,60 /сто осемдесет и девет лв. и шестдесет ст./ лв.

12. 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.205.27 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Гламя”, представляващ нива, цялата с площ от 480 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 60,60 /шестдесет лв. и шестдесет ст./ лв.

13. 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.231.12 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Дъбравата”, представляващ нива, цялата с площ от 10 298 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1306,20 /хиляда триста и шест лв. и двадесет ст./ лв.

14. 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.242.22 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Поляната”, представляващ нива, цялата с площ от 3897 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 494,40 /четиристотин деветдесет и четири лв. и четиридесет ст./ лв.

15. 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20300.264.99 по кадастралната карта на с. Дебнево, обл.Ловешка, общ. Троян, местност „Лъката”, представляващ нива, цялата с площ от 127 кв.м.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 16,20 /шестнадесет лв. и двадесет ст./ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху продаваните имоти. Вписана е възбрана № 213, т. 1 от 13.12.2010 г. в полза на взискателя по изп. дело № 153/2012 г. „Дончо Василев – ДВ” ЕООД с. Горник, общ. Червен бряг.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Дебнево, общ. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на всики от продаваемите имоти /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп.дело № 153/2012 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. За всеки от продаваемите имоти се подава отделно предложение.

Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 20.04.2015 год. в 09,30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

11.02.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница