Обявление №2Дата19.09.2017
Размер16.21 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело № 207/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.04.2015 г. до 15.05.2015 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе втора публична продан на недвижим имот, собственост на Виктор Колев Цокев от гр. Русе, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 52218.530.491 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, ул. “Аврам Драганов” № 19 с площ 677 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, заедно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 118 кв.м и РЗП 250 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е 80 % от цената по първата продан и е в размер на 54 285,60 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и пет лв. и шестдесет ст./ лв.

По делото има данни за вписана договорна ипотека върху имота № 173, т. І от 2006 г. в полза на “Юробанк България” АД гр. София за сумата 99 540 лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в гр. Априлци, кв. Център, ул. “Аврам Драганов” № 19, пазач на имота Виктор Колев Цокев, тел: 0893 643364.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп.дело № 207/2012 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 18.05.2015год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:13.03.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница