Обявление държавен фонд „Земеделие“Дата17.01.2018
Размер34.08 Kb.
#47844

ОБЯВЛЕНИЕ
Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136,
тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони”, Държавен фонд „Земеделие“,
  гр. София, за не по-малко от 7 /седем/ позиции.
 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен бакалавър;

 • професионална област: икономика /макроикономика, застраховане и социално дело, бизнес икономика, аграрен бизнес, аграрен туризъм, управление на регионалното развитие, екоикономика, прогнозиране и планиране, икономика на търговията, международни икономически отношения, администрация и управление, финанси, счетоводство, финансов контрол, маркетинг, счетоводство и контрол, стопанско управление, икономика и финанси/, математика, инженерство, право.
 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:

 • компютърна грамотност (MS Office; Internet);

 • английски език;
 1. Начин за провеждане на подбора:
 1. Необходими документи за участие на кандидатите:

 • мотивационно писмо;

 • автобиография /европейски формат/;

 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;

 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка - при наличие на такива;

 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;

 • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Анна Николова Николова-Чолакова.
Телефон за контакт: 02/8187-161.
Краен срок за подаване на документи – 07.10.2016 г. включително.
Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на подбор и назначаване на служители за длъжността експерт, не се регистрират.


 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • обработва заявки за плащане като първи експерт по всяка конкретна заявка;

 • проверява заявките и придружаващите ги документи за окомплектованост и за съответствие с критериите за финансиране;

 • проверява коректността и пълнотата на всички извършени контролни проверки в съответствие с акредитираните правила и процедури за работа и длъжностната характеристика за длъжността;

 • проверява и отговаря за верността на всички извършени изчисления и за одобрение на разходи, които са допустими, съгласно приложимото национално и европейско законодателство;

 • проверява дали всички представени в проекта документи отговарят на изискванията, заложени в приложимите наредби, Програмата за развитие на селските райони и приложимото право на ЕС;

 • отговаря лично за достоверността на информацията, в т.ч. информационните справки и писмени материали, подготвени по нареждане на директора на дирекция;

 • изготвя кореспонденцията на дирекция ОППМРСР към отдел „Регионална разплащателна агенция” на областните дирекции на фонда и към други административни структури, като с подписа си удостоверява верността на информацията;

 • отговаря за воденето на регистри в дирекцията и застраховките;

 • номерира, копира, сканира и архивира документи и подпомага експертите в тази дейност;

 • изготвя справки, отчети, становища и анализи при поискване от директора на дирекцията;
 1. Списъкът с допуснатите кандидати, датата, мястото и часът на провеждане на подбора ще бъде обявен в интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/РУМЕН ПОРОЖАНОВСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница