Обявление за поръчка директива 2004/18/eo услуги раздел I: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контактДата13.03.2017
Размер141.29 Kb.
#16828
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO


Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010050

Дирекция "Миграция" - МВР, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, За: Св. Петров, Мл. Петров и Ал. Димова, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9825653 ; 02 9825649 ; 02 9825647, Факс: 02 9823775 ; 02 9879011

Място/места за контакт: ДМ - МВР

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://migration.mvr.bg/default.htm.Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010050

Дирекция "Миграция" - МВР, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, За: Св. Петров, Мл. Петров и Ал. Димова, България 1202, София, Тел.: 02 9825653 ; 02 9825649 ; 02 9825647, Факс: 02 9823775 ; 02 9879011

Място/места за контакт: ДМ - МВРАдреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010050

Дирекция "Миграция" - МВР, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, За: Св. Петров, Мл. Петров и Ал. Димова, България 1202, София, Тел.: 02 9825653 ; 02 9825649 ; 02 9825647, Факс: 02 9823775 ; 02 9879011

Място/места за контакт: ДМ - МВРАдреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010050

Дирекция "Миграция" - МВР, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, За: Деловодството, България 1202, София, Тел.: 02 9822752; 02 9824134; 02 9824164, Факс: 02 9823775

Място/места за контакт: ДМ - МВР

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТАII.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при изпълнение на решения за връщане и осъществяване на прехвърляне на чужденец от Република България към друга държава и обратно.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
Категория услуги: 3 (03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дирекция "Миграция" - МВР, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48
Код NUTS: BG411

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при изпълнение на решения за връщане и осъществяване на прехвърляне на чужденец от Република България към друга държава и обратно.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

63515000, 60400000

Описание:

Услуги, свързани с пътувания


Услуги на въздушния транспорт

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позицииНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчкатаІІ.2.1) Общо количество или обем

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при изпълнение на решения за връщане и осъществяване на прехвърляне на чужденец от Република България към друга държава и обратно - съобразно потребностите на възложителя.Стойност, без да се включва ДДС

2540000 BGN

II.2.2) Информация относно опциите

Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяваниятаТази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеПродължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯIII.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата: 25000 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по IBAN BG 50 BNBG 9661 3300 1474 03 , BIC код BNBGBGSD, БНБ, на името на Дирекция "Миграция" - МВР. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора, плюс 20 дни. Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата. Участникът/Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за участие/изпълнение на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независиво от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случай на обжалване, участниците се задължават да удължат срока на представените от тях банкови гаранции до решаване на спора, за което представят удостоверителен документ от банката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия при образуване на предлаганата цена: Предлаганите цени да са в лева и да се формират на база най-ниски преференциални цени на авиокомпаниите, валидни към датата на пътуването, увеличена с договорената такса за издаване на самолетния билет. Участникът подробно описва начина на формиране на цената на билетите без ДДС. Цените на билетите включват дължимите летищни такси, такси сигурност и други такси, установени от местното законодателство и се определят в български лева (по курса на БНБ в деня на закупуване на билета). 2. Участникът следва да предложи: 2.1. Максимални стойности на самолетните билети за съответните дестинации, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата. Максималните стойности на самолетните билети са крайни и включват дължимите летищни такси, медицински застраховки, такси за сигурност и други такси и данъци, както и такива, установени от местното законодателство. 2.2. Отстъпка, представляваща фиксиран процент от предлаганата от авиокомпаниите цена на билетите - за тези авиокомпании, които работят по тази схема на разплащане; 2.3. Такса за издаване на самолетен билет в евро - за тези авиокомпании, които работят по тази схема на разплащане. 3. Условия и начин на плащане - 100 % банков превод в рамките на 30 / тридeсет / работни дни след издаване на билетите и предаване на оригинални фактури, с двустранно подписани протоколи или дневник за продажба на самолетните билети.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условияИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Срок за изпълнението на поръчката - 12 месеца с възможност на прекратяване на договора след сключване на рамково споразумение от ЦООП със същия предмет на поръчката без да бъдат начислявани неустойки за възложителя. 2. Когато лимитът на цената на самолетния билет е определен от външна организация и се възстановява от същата, не важат условията по подписания договор. 3. Максималните стойности на самолетните билети, стойността на таксите за обслужване и процента отстъпка са фиксирани за периода на действие на договора. 4. Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото е налице /поне едно/ от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При спазване разпоредбите на чл. 56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП да се представят: 1. Документ за регистрация на участника /оригинал или нотариално заверено копие/или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие на документ за самоличност /заверен с подпис и текст вярно с оригинала/, когато е физическо лице. Когато не е представен ЕИК, участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към офертата и удостоверение за актуално състояние. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилагат еквивалентни документи, издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, представени и в официален превод на български език. Изискването за официален превод не се отнася за удостоверението за актуално състояние (по чл.24, ал.1 от ППЗОП). 2. Когато участникът е неперсонифицирано лице (обединение/консорциум), прилага към офертата си нотариално заверен документ или договор за гражданско дружество /обединение/,в който задължително се посочва представляващият обединението; Участникът посочва и чрез кой от участниците в обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата във връзка с чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП. 3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП, следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Да се представи и декларация / от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник/; 6. Документ за внесена гаранция за участие; 7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени в обявлението за обществената поръчка; 8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в обявлението за обществената поръчка; 9. Техническо предложение; 10. Срок за изпълнение на поръчката; 11. Предлагана цена; 12. Декларация за приемане условията в проекта на договор; 13. Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 14. Декларация за приемане условията и начина на плащане; 15. Срок на валидност на офертата; 16. Друга информация посочена в обявлението или в документацията за участие: 16.1. Административни сведения на участника; 16.2. Нотариално заверено пълномощно на изрично упълномощен представител на участника, в случай че участникът се представлява от лице, различно от законния му представител. 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможностиИнформация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът да представи: 1. Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от последните три финансови години /2011, 2012 и 2013г./, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на балансите и отчетите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър. Забележка: В случаите, когато по обективни причини липсва заверен баланс и отчет за приходите и разходите за 2013г., обстоятелствата за 2013г. се доказват с информацията по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП. 2. Информация за оборота по предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. 3. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ професионалната отговорност на IATA агентите по продажба на пътнически въздушен превоз - валидна застрахователна полица за 2014г. или банкова гаранция.Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има минимален, документално доказан общ оборот (за юридически лица) или доход (за физически лица) за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013г./ в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС общо за трите години. 2. Участникът следва да има минимален, документално доказан оборот по предмета на поръчката (за юридически лица) или доход (за физически лица) за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013г./ в размер на 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева без ДДС общо за трите години. 3. Участникът да притежава застраховка за 2014г. или банкова гаранция като доказателство за финансова обезпеченост към IATA.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът да представи: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите (начална и крайна) и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение; За последните три години да се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок за подаване на офертите. 2. Копие на документ, удостоверяващ, че участникът е акредитиран агент на IATA за 2014г. и декларация от участника, че може да издава билети за полети на авиокомпаниите, които участват в Billing Settlement Plan (BSP) България с приложен списък. 3. Копие на валиден сертификат за управление на качество в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката (туроператорски,турагентски услиги, вкл. продажба на самолетни билети) на името на участника, издаден от лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, съответно отговарящ на изискванията за признаване по същия член. 4. Декларация, че участникът разполага с представителство на територията на гр.София с посочване на точен адрес и телефони, включително и че притежава една или повече IATA акредитирани локации. 5. Заверено от участника копие на документ, доказващ правото на участника да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус"(Amadeus), или "Галилео"(Galileo), или "Уърлдспан" (Worldspan),или "Сейбър" (Sabre) или еквивалент), като системата следва да предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация на наличните цени на самолетните билети. 6. Копие на удостоверение за регистрация на участника като туроператор/турагент съгласно Закона за туризма, придружено с доказателство за валидност/писмо от МИЕТ за валидна регистрация в техните регистри. 7. Копие от удостоверение, че участникът е администратор на лични данни, заверено от Комисията за защита на личните данни, валидно към датата на подаване на офертата. 8. Списък на техническите лица (персонал), които ще бъдат непосредствено заети при извършване на услугата - с посочване на имена и професионална квалификация, придружен с документи, удостоверяващи професионалната им квалификация.Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да представи за минимум три от договорите, изпълнени към датата на подаване на офертата, препоръки, удостоверяващи доброто им изпълнение. 2. Участникът да е акредитиран агент на IATA за 2014г. 3. Участникът да e сертифициран съгласно стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката (туроператорски,турагентски услиги, вкл. продажба на самолетни билети). 4. Участникът да разполага с представителство на територията на гр.София и да притежава минимум една IATA акредитирана локация. 5. Участникът да има право да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус"(Amadeus), или "Галилео"(Galileo), или "Уърлдспан" (Worldspan),или "Сейбър" (Sabre) или еквивалент), която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация на наличните цени на самолетните билети. 6. Участникът да е туроператор/турагент съгласно Закона за туризма, с валидна регистрация в регистрите на МИЕТ. 7. Участникът да е администратор на лични данни. 8. Участникът да разполага с минимум две технически лица, които ще бъдат непосредствено заети при извършване на услугата, с професионална квалификация по предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професияИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Участникът следва да е регистриран като туроператор/турагент по Закона за туризма.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлаганеІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: ФО1- претеглена стойност на маскималните стойности на самолетните билети до дестинации, посочени в списъци; тежест: 60
Показател: ФО2 - такса за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване) ; тежест: 30
Показател: ФО3 - процент отстъпка на предложените от участника стойности на самолетни билети ; тежест: 10

ІV.2.2) Информация относно електронен търгЩе се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информацияІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документСрок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

04.08.2014 г. Час: 16:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие13.08.2014 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаПродължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертитеДата: 15.08.2014 г. Час: 10:00

Място

ДМ - МВР, ул."Княгиня Мария Луиза" №48Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени писмено представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията, на която ще се отварят офертите и ценовите предложения.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлаганеТова представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюзПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация1. Документацията за участие в процедурата не се закупува, а се публикува в профила на купувача - http://migration.mvr.bg/default.htm. 2.Писмено искане по чл.29, ал.1 от ЗОП за разяснения по документацията се подава на български език до изтичане на срока, посочен в раздел IV.3.3. 3. Възложителят публикува разясненията в законоустановения срок от постъпване на искането на профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10 - дневен срок съгласно чл.120, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Звено "Правно - нормативно обслужване" - ДМ - МВР, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, България 1202, София, Тел.: 02 9822312 ; 02 9822314 ; 02 9824408 ; 02 9824593, Факс: 02 9823775

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г.ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница