ОбявлениеДата19.07.2018
Размер31.33 Kb.
#76507

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 156/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.05.2014 г. до 23.06.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе втора публична продан на недвижими имоти, собственост на Величко Пенков Пенков от гр. Априлци, обл. Ловешка, при начални цени, равни на 80 % от цените по първата продан, а именно:

1. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.820.16 по кад. карта на гр. Априлци, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 762 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 370,60 /триста и седемдесет лв. и шестдесет ст./ лв.

2. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.822.3 по кад. карта на гр. Априлци, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 9099 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 4426,20 /четири хиляди четиристотин двадесет и шест лв. и двадесет ст./ лв.

3. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.8 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 1189 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 578,40 /петстотин седемдесет и осем лв. и четиридесет ст./ лв.

4. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.7 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 4006 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1948,80 /хиляда деветстотин четиридесет и осем лв. и осемдесет ст./ лв.

5. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.54 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 917 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 446,00 /четиристотин четиридесет и шест/ лв.

6. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.911.29 по кад. карта на гр. Априлци, м. Къневското, целият с площ от 1626 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 790,80 /седемстотин и деветдесет лв. и осемдесет ст./ лв.

7. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.922.12 по кад. карта на гр. Априлци, м. Събевското Говедарника, целият с площ от 404 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 196,60 /сто деветдесет и шест лв. и шестдесет ст./ лв.

8. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.924.24 по кад. карта на гр. Априлци, м. Трапа-Варчевото, целият с площ от 3065 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1491,00 /хиляда четиристотин деветдесет и един/ лв.

9. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.544.88 по кад. карта на гр. Априлци, м. Маришница, целият с площ от 1432 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищна нужди.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 5 675,20 /пет хиляди шестстотин седемдесет и пет лв. и двадесет ст./ лв.

10. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.544.89 по кад. карта на гр. Априлци, м. Маришница, целият с площ от 1119 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищна нужди.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1847,80 /хиляда осемстотин четиридесет и седем лв. и осемдесет ст./ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху имотите.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в гр. Априлци, обл. Ловешка.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемите имоти /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Троян в “Райфайзенбанк /България/” ЕАД IBAN BG 29 RZBB 9155 3320 0588 05 по изпълнително дело № 156/2012 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 24.06.2014 год. в 08,30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:28.04.2014 год. /А. Йонкова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница