Обявява обществена поръчка чрез публично състезание по реда на зоп с предметстраница1/5
Дата18.12.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“

София, 2017 г.


СЪДЪРЖАНИЕ :

Раздел І : Пълно описание предмета на обществената поръчка

Раздел ІІ : Технически спецификации и изисквания

Раздел ІІІ : Критерии за подбор

Раздел ІV: Kритерий и методика за оценка на офертите

Раздел V : Общи изисквания за участие в процедурата

Раздел VІ : Основания за отстраняване

Раздел VІІ : Документация за участие

Раздел VІІІ : Указания за изготвяне на офертата. Подаване на офертата

Раздел ІX : Сключване на договор


РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


 1. Предмет на поръчката и обхват:

Предметът на настоящата обществена поръчка e проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на нови работни захранвания на ГРУ 6kV трета секция и КРУ 6kV четвърта и пета секции с кабелни електропроводни линии от трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV в ТЕЦ „София“;

Обособена позиция №2: „Пълен инженеринг на КРУ 10кV, АВР средно напрежение 10кV, АВР ниско напрежение 0,4kV и подмяна на основен захранващ кабел 10кV на ПС „Лозенец” в TP „София Изток”;

Обособена позиция №3: „Промяна групата на свързване на трансформатор №9 чрез външно пресвързване по първична и вторична комутация в ТЕЦ „София“.
Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и обявлението.

Участникът може да подава оферта за всички обособени позиции.


2. Място на изпълнение на поръчката:

- обособена позиция №1 - гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6

- обособена позиция №2 - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №28

- обособена позиция №3 - гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6

3. Срок за изпълнение на поръчката:

Участникът предлага срок за изпълнение за всяка обособена позиция в календарни дни.


4. Гаранционни срокове:

4.1. Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи за всяка обособена позиция (не по – малък от 60 месеца, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 5 от „Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”). Срокът започва да тече от дата на подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Обр. № 15).

4.2. Участникът предлага гаранционен срок за доставеното оборудване за всяка обособена позиция (не по-малко от 24 месеца от дата на подписване на приемателно-предавателен протокол).
5. Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 010 000,00 /един милион и десет хиляди / лева без вкл. ДДС.- на обособена позиция №1 - 600 000,00 /шестстотин хиляди/ лева без ДДС;

- на обособена позиция №2 – 360 000,00 /триста и шестдесет хиляди/ лева без ДДС;

- на обособена позиция №3 - 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева без ДДС.
6. Оглед на обекта:

Участниците трябва да извършат оглед на обектите до изтичане на срока за представяне на оферти. Датата на огледа трябва предварително да бъде съгласувана с Възложителя.

Лица за контакт:


 • за обособена позиция №1 и №3- Васил Александров-тел.: 0878626918; 02/8131302;

 • за обособена позиция №2 - Борис Тенев- тел.:0896777284; 02/9709917;


7. Начин и срок на плащане:

Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договора.


8. Възможност за предоставяне на варианти в офертите:

Не се допуска възможност за варианти на офертите.


9. Критерий за оценка на офертите:

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя ще бъде определена въз основа на критерия „Оптимално съотношение качество/цена”. Показателите са посочени в методиката за оценка на офертите.9.1. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
10. Срок на валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите е 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на офертите. Офертите с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие.


11. Гаранции

11.1. Гаранция за изпълнение на договора:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранция за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Паричната сума и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на третото лице – гарант.

Когато участникът избере гаранция за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.


11.2. Форма на гаранцията за изпълнение:

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД:

„Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF

Банковите гаранции трябва да са в съответствие с приложеният към настоящата документация образец.РАЗДЕЛ ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“

А. Технически спецификации за Обособена позиция №1: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на нови работни захранвания на ГРУ 6kV трета секция и КРУ 6kV четвърта и пета секции с кабелни електропроводни линии от трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV в ТЕЦ „София“.
I. Съществуващо положение.

След извеждане от експлоатация на Открита разпределителна уредба /ОРУ/ 35 кV и трансформатори №1 - 5.6МVА 35/6 кV, №2 - 5.6 МVА 35/6 кV, №3 - 17МVА 35/6кV и №4 - 31,5МVА 35/6 кV, отпадат работните захранвания на разпределителни уредби за собствени нужди - ГРУ 6кV - трета секция и КРУ 6кV - четвърта и пета секции.ГРУ 6 кV трета секция захранва:

 • КРУ 6 kV девета секция /стара помпена станция/;

 • Резервно захранване на КРУ 6 кV четвърта, пета, шеста и девета секции.

КРУ 6 кV - четвърта секция захранва:

 • Трансформатор №1 работен 560 кVА 6/0,5 кV - за работно захранване на разпределителна уредба за собствени нужди 500V - първа секция;

 • Трансформатор №1 резервен 560 кVА 6/0,5 кV - за резервно захранване на разпределителни уредби за собствени нужди 500V - първа, втора и трета секции;

 • Трансформатор 560 кVА 6/0,4 кVза района;

 • Трансформатор №1 1000 кVА 6/0,4 кV за работно захранване на нов химически цех; Трансформатор №1 400кVА 6/0,4 кV за работно захранване на водогреен котел №5;

 • Електропитателна помпа №4.

КРУ 6 кV - пета секция захранва:

 • Трансформатор №2 работен 560 кVА 6/0,5 кV - за работно захранване на разпределителна уредба за собствени нужди 500V - втора секция;

 • Трансформатор №2 400 кVА 6/0,4 кV за резервно захранване на водогреен котел №5; Трансформатор №1 560 кVА 6/0,5 кV за захранване на мазутна станция;

 • Трансформатор №2 1000 кVА 6/0,4 кV за работно захранване на водогрейни котли №3 и №4;

 • Трансформатор 63 кVА 6/0,4 кV за захранване на „Инком“ ЕООД;

 • Електропитателна помпа №5;

 • Въздушен вентилатор 6А на парогенератор №6;

 • Резисторно комплектно заземително устройство /РКЗУ/ №1.

Стомано-бетонните фундаменти на трансформатор №1 25 МVА 110/6/6 кV са в много лошо състояние. Климатичната цикличност и проникването на влага в микропукнатините на бетона през дългия период на експлоатация, са довели до карбонизиране на повърхностния бетонов слой. Бетоновото покритие е подкожушено или вече обрушено, наблюдава се оголена и корозирала армировка.

II. Цел на Техническото задание.

Разработване на работен проект, доставка, изпълнение на проекта и въвеждане в експлоатация на нови работни захранвания на ГРУ 6kV трета секция и КРУ6kV - четвърта и пета секции от трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV с кабелни електропроводни линии 6kV, ревизия, разработване на методика за възстановяване и ремонт на маслосборната яма и железобетонните фундаменти на трансформатора за възстановяване на нормалното техническо състояние на конструкциите и удължаване на експлоатационния живот.III. Проектиране.

 1. Технически изисквания за проектиране.

  1. Проектирането да включва:

 • Избор на кабелни трасета, нови кабели и кабелна арматура за първична и вторична комутация за работни захранвания на ГРУ 6 kV трета секция и КРУ 6 kV - четвърта и пета секции, управление сигнализация на прекъсвач и разединители 110 kV.

 • Работното захранване на ГРУ 6 kV трета секция да се изпълни от първа намотка 6 kV на трансформатор №1 – 25 MVA 110/6/ 6kV в ОРУ 110 kV до килия №7 в ГРУ 6 kV трета секция.

 • Работното захранване на КРУ 6 кV - четвърта и пета секции да се изпълни от втората намотка 6kV на трансформатор №1 - 25MVA 110/6/6kV в ОРУ 110kV, до килия №23 в КРУ 6kV четвърта и пета секции. Номиналната мощност на намотки 6kV на трансформатор №1 - 25MVA 110/6/6kV е 12,5MVA всяка. Кабелите ще бъдат положени в съществуващите кабелни канали и дължините им ще се определят съгласно избраните кабелни трасета на проектното решение.

 • Избор на прекъсвач, разединители, токови трансформатори - 6 kV, шини, кабелни сборки, измервателна апаратура, кабели вторична комутация, арматура и блокировки и др., за оборудване на килия №7 в ГРУ 6kV трета секция.

 • Избор на прекъсвачи, токови трансформатори - 6 kV, шини, измервателна апаратура, кабели вторична комутация и др., в килии №21 и №25 на КРУ 6kV четвърта и пета секции. Новите прекъсвачи да бъдат монтирани на съществуващите колички в килии №21 и №25 на КРУ6кУ /ретрофит/.

 • Захранването на трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV ще се осъществява от шини „А“ и шини „Б“ 110kV в ОРУ 110kV поле №14. Поле 14 в ОРУ 110kV е оборудвано с елегазов прекъсвач, разединители и токови трансформатори, изборът и доставката на които не са предмет на настоящия проект.

 • Управлението на прекъсвач и разединители 110kV да се осъществява от командна зала и местно, а на стационарните заземителни разединители 110kV - само местно.

 • Във връзка с диференциалната защита на шини 110kV, да се предвиди възможност за избор на фиксация на трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV към шини “А“ или към шини „Б“.

 • Оборудван команден шкаф в поле №14 на ОРУ 110kV, с мнемосхема на челната страна.

 • Вентилен отвод към звездния център на трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV и носеща констукция за вентилния отвод.

 • Нови оборудвани лицеви панели за управление, сигнализация и релейни защити на 110kV и 6kV в командна зала, на места, посочени от Възложителя.

 • Проектиране на система за автоматично включване на резервно захранване /АВР/ на ГРУ 6kV трета секция от втора отпайка на трансформатор №8 - 40,5MVA 110/20/6kV.

АВР на КРУбкУ четвърта и пета секции ще остане по съществуващата схема и не е предмет на настоящия проект.

 • Нови релейни защити на работните захранвания на КРУ 6 kV - IV и V секция и ГРУ 6 kV - III секция.

 • Нови основна и резервна комплексни релейни защити на трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV, разделени както следва:

 • Защитни функции, които трябва да притежават основните релейни защити:

 • диференциална защита ANSI 87Т;

 • МТЗ ANSI 50/51 (МТЗ с контрол напрежение и Токова отсечка);

 • УРОП ANSI 50BF;

 • Защитни функции, които трябва да притежават резервните релейни защити:

 • МТЗ ANSI 50/51 (МТЗ с контрол напрежение и Токова отсечка);

 • Земна защита 3Iо ANSI 50/5 IN - Групова/индивидуална максимално токова (по 3Iо) земна защита на страна 110 kV на трансформатора;

 • Претоварване ANSI 49;

 • Софтуер за диагностика и настройки на релейните защити.

 • Технологични защити на трансформатора.

 • Подсъединяване веригите на първична и вторична комутация към съществуващата ел. схема на ТЕЦ „София”.

 • Част „Строително - конструктивна“, включваща ревизия на маслосборна яма и ремонт на железобетонните фундаменти на трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV.

 • Да се предвиди възможност за присъединяване към съществуващите релейни защити /ДЗШ, УРОП/, като по този начин се осигури функционирането на прекъсвачите.
  1. Разстояния за определяне на дължините на кабели първична и вторична комутация:

 • От трансформатор №1 25 MVA 110/6/6kV до КШП в ОРУ 110 kV- 35 метра;

 • От трансформатор №1 25 MVA 110/6/6kV до КРУ 6 кV, IV и V секции- 385 метра;

 • От трансформатор №1 25 MVA 110/6/6kV до ГРУ 6 кV, III секция- 375 метра;

 • От КРУ 6 кV, IV и V секции до Командна зала- 205 метра;

 • От ГРУ 6 кV, III секция до Командна зала- 115 метра.

Измерването е извършено по съществуващите кабелни трасета.

 1. Каталог: uploads -> files
  files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
  files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
  files -> 10 години движение за социален хуманизъм
  files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
  files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
  files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
  files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
  files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
  files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
  files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница