Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участнициДата13.01.2018
Размер154.39 Kb.
#45252
ОЦЕНЪЧНА КАРТА

ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
ДЖИ ТИ АЙ 2008” ЕООД

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана

10

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

85


ПЪТРЕМОНТ” ООД

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

25

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

100

ЗАПРЯНОВИ 03” ООДПоказател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана

10

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

85


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

ДЖИ ТИ АЙ 2008” ЕООДПоказател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана

10

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

85


ПЪТРЕМОНТ” ООД

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

25

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

100

ЗАПРЯНОВИ 03” ООДПоказател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

25

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

100ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

ДЖИ ТИ АЙ 2008” ЕООДПоказател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана

10

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

85


ИЛВА ХГ” ООД

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

25

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

100

ЗАПРЯНОВИ 03” ООДПоказател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Подпоказател

Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

25

Б.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Предвидените мерки реално гарантират намаляване негативното въздействие върху околната среда във връзка с извършваните СМР

- Предвидените мерки са ефективни

- Предвидените мерки са приложими

35

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

40

ОБЩО П1:

100

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

_______/п/___________

/инж.Пламен Йончев/


Членове:

1._______/п/________ 2.________/п/_________/инж. Атанас Тошев / /Айтен Салим/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница