Оценка и поведение при жени с повишен риск за развитие на карцином на млечната жлезаДата25.10.2018
Размер51.5 Kb.
#98379
Оценка и поведение при жени с повишен риск за развитие на карцином на млечната жлеза

Г.Байчев, И.Ненов, В.Ризов

Онкохирургична клиника, Онкологичен център –УМБАЛ- Плевен

Резюме:


Поведението при жени с повишен риск за развитие на карцином на гърдата е клинична дилема, както за лекарите и здравната система така и за самите пациентки.

Авторите анализират предимствата и ограниченията на предлаганите в момента математически модели за оценка на риска, генетични тестове, експресия на биологични маркери, както и значението на някои епидемиологични фактори.

Предлаганите превантивни стратегии за профилактика включват промени в начина на живот,скринингови програми, участие в клинични проучвания за фармакопревенция и превантивна хирургия.
Ключови думи: преканцерози, рак на млечната жлеза, рискови фактори.

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честия злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (25% от всички онкологични заболявания) и е на второ място сред причините за смъртност от тях. Карцином на гърдата се развива при 1 от всеки 8 американки, 1 от 12 западноевропейки и 1 от 22 българки. Новодиагностицираните случаи се увеличават средно с 1-2% годишно или повече от 1 100 000 жени ежегодно в света развиват РМЖ (1)

Независимо, че етиологията на заболяването и до днес все още не е напълно изяснена, вече са доказани редица рискови фактори, по-важните от които са: (1,2,3)


 • Възраст: най-засегнати са жените между 50 и 70 години

 • Фамилна обремененост: генетични фактори са установени в 5% от всички случаи на РМЖ и в 25-33% от пациентките на възраст под 30 години.

 • Начин на хранене: роля на системна консумация на алкохол и прием на голямо количество липиди в храната, тютюнопушене

 • Телесно тегло: затлъстяването при постменопаузални жени повишава вероятността от развитие на карцином на гърдата.

 • Ендогенни хормонални фактори: удължено време на експозиция на млечната жлеза към действието на ендогенни естрогени (ранно менархе, късна менопауза, нераждали или късно първо раждане)

 • Екзогенни хормони: установено е, че продължителния прием на орални контрацептиви увеличава епителната пролиферация в гърдите на нераждали жени. Прилагането на хормонозаместителна терапия над 10 години увеличава риска от РМЖ с 28-40%

 • Йонизиращо лъчение: чести рентгенови изследвания, лъчелечение при млади жени.

 • Доброкачествени заболявания на млечната жлеза с повишен риск за развитие на РМЖ: пролифериращата фиброкистична болест с атипична (дуктална или лобуларна) епителна хиперплазия се свързва с по-висок (4-8 пъти) риск за развитие на последващ карцином.

Оценката на потенциалния риск е особено ценна след установяване на корелациите между хистологичния тип и основните епидемиологични рискови фактори.

В най-голямото досега извършвано многоцентрово проучване (BCDDP-Breast Cancer Detection Demonstration Project) включващо 5 годишно проследяване на 15161 жени, биопсирани по повод на фиброкистични заболявания на гърдата е установен следния релативен риск за развитие на РМЖ, според резултата от биопсията, фамилната обремененост и менопаузалния статус (таб.1)
Хистология

Фамилност

Менопаузален статус

(-)

(+)

Пост-

Пре-

Липса на пролиферация

1

3,6

1

1,3

Пролиферация без атипия
1,7

2,6

4

1,6

Атипична хиперплазия

4,2

22

3,3

12

Таб.1 Релативен риск за развитие на карцином на гърдата според BCDDP (4)
Въпреки големият напредък в разбирането на етиопатогенезата на заболяването и получените резултати от множество клинични проучвания, оценката и поведението при жените с повишен риск за развитие на РМЖ остава клинична дилема както за клиницистите, така и за здравно-осигурителните системи и самите пациентки.

Основните насоки, по които се работи в момента са: (3,5,6) • Анализ на предимствата и ограниченията на предложените математически модели за оценка на риска (Gail, Claus, BRCAPRO)

 • По-широко въвеждане на генетичните тестове (BRCA1/2 гени)

 • Изясняване на значението на редица нови биологични маркери (PCNA,TGF-β, HER2/neu и др.)

 • Въвеждане на модерни методи за ранна диагностика на преканцерозите и ранния карцином на гърдата (дигитална мамография, дуктален лаваж, дуктоскопия)

Breast Cancer Risk Assessment Working Group предлага следната класификация за оценка на риска: (7)

 • Нисък риск (не повече от 1,5 пъти)

Биопсия: Епителна хипреплазия

Gail Risk<от 1,7% за 5- годишен период • Повишен риск (от 1,5 до 5 пъти)

Атипична хиперплазия доказана биопсично

Gail Risk > от 1,7% за 5 годишен период

Клетъчна атипия от Тънкоиглена аспирационна биопсия или дуктален лаваж

Прием на хормонозаместителна терапия над 10 години • Много висок риск (над 5 пъти)

Анамнеза за контралатерален карцином на гърдата

Дуктален или лобуларен карцином in situ доказани биопсично


Оценката на риска е важна част от предлаганите превантивни стратегии и може да повиши мотивацията на жените към участие в профилактични дейности като:

 • Промяна в начина на живот. Препоръчва се повишаване на физическата активност, ограничаване на тютюнопушенето и алкохола и контрол на телесното тегло

 • Акуратно проследяване в скринигови програми. Обобщените резултати от рандомизираните американски проучвания показват, че за периода 1968-1989г. благодарение на скрининга средният размер на нооводиагностицираните тумори е намалял с 10% на всеки 5 години. По отношение на преживяемостта най-голяма е ползата за възрастовата група от 50 до 69 години – с 30-40% намаляване на смъртността след 5 годишен мамографски контрол и третиране на съмнителните лезии (5)

 • Участие в клинични проучвания за фармакопревенция с антиестрогени, ретиноиди, тирозин-киназни инхибитори и др. Профилактичният прием на Tamoxifen от жена с повишен риск намалява статистически достоверно с 49% вероятността от последващо развитие на РМЖ, като този ефект е най-висок във възрастта над 60 год. (55%) (6)

 • При някои високорискови случаи особено при наличие на мутирали онкогени се предлага и превантивна хирургия (субкутанна мастектомия,лапароскопска оваректомия) Според най-голямото извършвано до момента проучване на ролята на профилактичната мастектомия, обхващащо средно 14 годишно проследяване на 214 високо и 425 средно рискови жени, последващ рак на гърдата е установен само при 3 случая от проучваната група. При контролата включваща сестрите на оперираните жени РМЖ е доказан при 38,7%, което показва че двустранната субкутанна мастектомия намалява риска от карцином с над 90 % (8) Двустранната обвариектомия преди 35 годишна възраст води до намаляване на риска от РМЖ с 64% в сравнение със само 32% редукция ако се извърши във възрастта между 35-40 години.

В заключение може да се обобщи, че определянето на размера на риска (нисък,повишен и много висок) за последващ карцином на гърдата може да отговори на много въпроси, както на клиницистите, така и на жените относно вероятността от заболяване и необходимостта от съответно превантивно поведение. Липсата у нас на ефективно работеща Национална програма за борба с рака и съвременен скрининг прави поведението на отделния гражданин и лекар фактор номер 1 в профилактиката и ранната диагностика на заболяването.


Книгопис:

1. Байчев Г, Диагностика и поведение при заболявания на млечната жлеза, София, “Неда”, 1999, 141с.


2. Henderson BE, HS Fegleson, Epidemiology and screening In: Textbook of breast cancer.

G. Bonadonna, GN Hortobagui, AM Gianni (eds.) Martin Dunitz Ltd., London, 1998, 1-173.Fabian CJ, BF Kimler, Breast cancer chemoprevention: current challenges and a look toward the future. Clin Breast Cancer 2002,3,113-124
4. Dupont WD., FF Parl, WH Hartmann et al. Breast cancer risk associated with proliferative breast disease and atypical hyperplasia- Cancer 1993, 71, 1258-1265
5. Cady B. Is axillary node dissection necessary in routine management of breast cancer? No. In: Important advances in oncology – 1996. V.T. De Vita, S.Hellman, SA. Rosenberg (eds.) hippincott-Raven Publ, Philadelphia, 1996, 252-265
6. Vogel VG. Atypia in the assessment of breast cancer risk: implications for management. Diagn Cytopathol 2004, 30, 151-157
7. Hollingswarth AB, SA Singletary, M. Morrow, et al. Current comprehensive assessment and magement of women of increased risk for breast cancer. Am J Surg 2004, 187, 349-62
8. Hartmann LS, DJ Schaid, JE Woods. Efficacy of bilateral prophylactic mastectomy in women with a family history of breast cancer. N Engl J Med, 1999,34,77-84
Каталог: files -> OBZORI
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
OBZORI -> Lung cancer: present state of the problem
OBZORI -> Аспирационна цитология от папилата и дуктален лаваж при пациентки със заболявания на млечната жлеза
OBZORI -> Консултация и терапевтични подходи при жени в менопауза
OBZORI -> Цитологична диагностика на заболявания на млечната жлеза
OBZORI -> Биопсия на синтенелни лимфни възли при малигнен меланом Г. Байчев
OBZORI -> Поведение при секреция от млечната жлеза
OBZORI -> Хормонозаместителна терапия и заболявания на гърдата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница