Оценка на риска какво е риск?страница1/3
Дата16.10.2017
Размер0.61 Mb.
#32456
  1   2   3


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В СИСТЕМАТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Настоящата оценка на риска е продиктувана от желанието да се разшири инструментариумът за работа с малолетни и непълнолетни правонарушители. Тя не е единствената в тази насока. В периода 2005 - 2007г. с финансовата подкрепа на Глобален фонд за развитие на Британското правителство и ЦКБППМН Фонд за превенция на престъпността ИГА-Пазарджик разработи в посока адаптиране на британски инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители ASSET под названието „Структуриран инструмент за оценка на риска” - СИОР в МКБППМН. ASSET се прилага за всички ненавършили пълнолетие лица, които вече веднъж са извършили правонарушение.

Целта на инструмента е да посочи различните фактори, които детерминират противоправното поведение, като се измерва и степента, в която даден фактор може да бъде причина за повторно извършване на нарушение. Инструментът преценява кои фактори са влияели на поведението и в каква насока да се извършва корекционната дейност.

Представяният вариант на оценка на риска е синтезиран и акцентира върху факторите с най-голяма тежест при формиране на противоправно поведение.

За основа са използвани резултатите от изследване на криминогенните фактори, проведено в Пловдив през 2008 г., както и описаните в литературата показатели.
Оценка на риска - какво е риск? - Обстоятелство или съвкупност от фактори, които повишават вероятността подрастващият да извърши противоправно действие или да бъде обект на такова. „Отрицателното изменение в поведението му зависи не само от тяхното действие, а от цялата съвкупност от фактори, включително такива с неутрално или положително въздействие върху поведенческите модели на детето. Поради това рисковете не обуславят неизбежно и едностранно отклонението от нормата, тъй като то се влияе и от други обстоятелства, а повишават вероятността от настъпването му.”/ Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата. Пушкарова Ива, Петрунов Г., Кирилов Г., 2010г./

Формулярът за оценка на риска е продиктуван от нуждата за „достатъчност” на информацията за средата, за лицето и предоставя възможност за адекватна реакция спрямо тях за провеждане на корекционна работа и предприемане на съответните мерки от институциите.

Предназначение:


  • да оцени каква е вероятността даден правонарушител да извърши ново правонарушение.

  • да идентифицира и класифицира дефицитите, свързани с правонарушението, включително основна личностна характеристика и когнитивни поведенчески проблеми.

  • да подпомогне овладяването на риска от причиняване на вреда.

  • да допълва наличната информация и подпомага разработването на индивидуална програма за работа с лицето.

Използваният подход е актуариален /базиран на данните/, продиктуван от стремежа за увеличаване на точността при оценката на риска. В специализираната литература се сочи, че миналото поведение и актуалното състояние на интеракциите е най-добрия индикатор за бъдещото поведение. В крайната оценка обаче е дадена възможност на оценяващия да впише субективната си преценка на базата на наблюдение на лицето и професионален опит.

Формулярът умишлено съдържа най-съществените, сочени в изследванията фактори, деформиращи поведението, с цел да бъде оперативен, да е ограничен във времето и да не се разглежда като „допълнителна” натоварваща задача.

Използваната „тежест” на показателите са резултат на извършени в теорията анализи на криминалното поведение, като например: „Без определено жилище /на улицата, изоставени сгради.../”; „Прояви на умишлено нараняване на хора и животни” и могат да се считат на този етап за „временна”.

Макросоциалните фактори не са посочени във формуляра. Представени са микросоциалните като семейство, училище, приятелски кръг. Индивидуалните рискове провокират или улесняват отклоняващото се поведение.

Факторите са групирани в осем раздела. Всеки от тях съдържа индикатори, детайлизиращи рисковите показатели. Работещият с картата е необходимо да провери тяхната наличност в интервю с лицето или други субекти, имащи информация за него.

Дескриптивната част набира информация за възложителя на оценката на риска; данни за лицето; актуална жизнена среда в смисъл на семейни взаимовръзки; институционални грижи. Част от данни за лицето е полът и възрастта му, имайки предвид криминализацията на поведението около дванадесетата година.

Семейство - значимостта се определя от опосредстващото й значение за отрицателните послания на макросредата, както и възможният конфликт на „семейство-макросреда” /бедност при относителен добър жизнен стандарт на обкръжението/. Последното води до дълбоки емоционални преживявания и възможни поведенчески девиации. Разделите, които имат отношение към този криминогенен фактор са „Характеристики на средата, в която живее М/Н” и „Семейни отношения”. Първият описва „сигурността” и „жизнения комфорт” на лицето като базисни потребности, вторият визира „контрол”, „наказания”, „конфликтност” и „кризи”. Ролевите позиции на родителската двойка не са включени, но те са препоръчителни при изготвяне на окончателната оценка, след съпътстваща консултация със специалист.

Училище - значим фактор за социализация, както беше потвърдено в наше изследване на ученическите нагласи, учителите са авторитет за подрастващите. Този криминогенен фактор е позициониран в раздел четвърти „Учебна дейност”. В аспекта на социализация, училищната дезадаптация и липсата на подкрепа увеличават риска за деформации в поведението и индивидуалността на подрастващите. „Трудните” деца в училище извършват правонарушения и впоследствие са субекти на престъпления.

Изследвания в Англия показват, че една промяна в динамичния фактор образование, повишаването му е свързан и с промени в коефициента на рецидива.Референтна /приятелска/ среда - „Според възприетите групови механизми, неформалната група от връстници, консолидиране на основата на общи интереси и дейности в свободното време е територия на взаимно „заразяване” с поведенчески стереотипи. Когато отрицателното отклонение от нормата е част от груповите правила, то директно уврежда социализацията на членовете поотделно”. Разделът „Приятелски кръг” включва показатели, идентифициращи възможни деформации в отношенията с връстници и/или принадлежността му към рискова група по отношение вероятността за противоправно поведение.

Индивидуални рискове - биологични /внимание, интелект, биологична увреда и др./, психологически /разстройства на личността, поведенчески разстройства, злоупотреба с вещества и др./. По-голямата част на показателите в раздела за „Физическо и психическо здраве” не са пряко свързани с противоправното поведение, но оказват влияние при формирането на цели, вземането на решения, контрол на действията. При съчетание с неблагоприятно социално обкръжение те подпомагат развитието на девиантната личност. Изключение прави показателят за употреба на наркотични вещества, който се счита за най-силно обвързан с рецидив.

Личност - детайлно се разглеждат ресурсите на обекта на оценката в този раздел в три посоки: емоции, самооценка и самовъзприемане, начин на мислене. Изследванията са показали, че правонарушителите се справят зле с живота, тъй като проявяват различни емоционални или когнитивни дефицити - липса на контрол върху импулсите, слаби възможности за решаване на проблеми, неспособност да се разбират вижданията на другите и ригидно, негъвкаво мислене. Установено е, че дефицитите в тези области могат да предсказват вероятността за рецидив. Ниският риск в тази група усилва възможността за позитивен изход при действия, насочени към корекция на поведението.

Наличието на индикаторите в „Стил и начин на живот” могат да усилят риска, подчертавайки установяващи се противоправни модели на поведение. В съчетание с висок бал в „Противообществени прояви“ визира формиране на сериозна противоправна тенденция на поведенческите прояви.

Факторите на риска взаимно се усилват, когато количествено се натрупват, продължителни са по въздействие или някои са с изразена интензивност.

Извършването на оценка на риска значително повишава ефективността си при съпътстваща консултация от специалист с цел изследване на ресурсите на личността, история на живота, междуличностни интеракции, стратегии за решаване на проблеми, нагласи и отношения.


За коя група се използва формулярът? - За малолетни и непълнолетни, станали обект на правните и възпитателни институции. Интерес представлява за нас и изследване на детето за рискови фактори, преди то да регистрира противоправна постъпка. В този случай формулярът може да бъде изцяло използван за превентавна и корекционна работа.

Оценяване. Формулярът за оценка на риска е максимално опростен, като от обработващия данните се изисква да отбележи наличието на съответния показател и да сумира баловете в края на всеки раздел.

Окончателна оценка на риска, след изготвяне на сумарните балове по раздели, на този етап до голяма степен е субективна. Намерението на екипа на ЦПСА-Пловдив е да натрупа емпиричен материал, използвайки я в пряката си консултативна работа, както и по възпитателни дела на МКБППМН, след което да анализира данните и изготви насоки за обобщаване на оценката.

Оценката на риска дава картина на ситуацията, в която се намира лицето и е предпоставка за изготвяне на индивидуална програма за позитивна промяна. Ползващите я трябва да знаят, че „високият риск” не винаги „гарантира” извършването на противоправно деяние.


КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В СИСТЕМАТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

МКБППМНРайон
Име и длъжност на лицето, провеждащо оценката
Възложител на оценката
№ на решението за възлагане на оценката
№ на възпитателното дело


Данни за лицето

Име, презиме и фамилия
Прякор
Пол

 мъжки

 женски


Дата на раждане
Място на раждане
Постоянен адрес
Настоящ адрес
Телефон за връзка
Училище и клас
Етническа принадлежност

/по самоопределение/


 Българска  Турска  Арменска

 Ромска  Смесен произход


 Друга:Основно използван език


Жизнена среда

Структура на семейството


Кого познава?С кого през последните 6 /шест/ месеца е поддържал връзка?

С кого живее в момента?


Баща

Втори баща (съпруг на майката)

Партньор на майката
Майка

Втора майка (съпруга на бащата)

Партньор на бащата
Приемен баща

Приемна майка

Осиновители
Братя /години/__, __

Сестри /години/__, __

Дядо от страната на майката

Дядо от страната на бащата

Баба от страната на майката

Баба от страната на бащата

Друг/и роднина/и

Посочете:


Хора, които не са му роднини.

Посочете:Учредено със съдебно решение настойничество или попечителство

Посочете
Забележка /ако няма информация за член от семейството/:
Ако живее сам:

Сам

С партньор

Със собствено/и дете/ца
Институционална грижа

Бил ли е някога настаняван в институция?

 Не /премини на Раздел „Характеристики на средата, в която живее М/Н“/ Да


  1. Към момента

Институция

По инициатива на

Период на настаняване

Възраст на настаняване

Обитател на СПИ
Обитател на ВУИ

Обитател на ДВНМН

Обитател на ДДЛРГ
Обитател на защитено жилище

Обитател на кризисен център

Друго:


  1. В минал период

Институция

По инициатива на

Период на настаняване

Възраст на настаняване

Обитател на СПИ
Обитател на ВУИ

Обитател на ДВНМН

Обитател на ДДЛРГ

Обитател на защитено жилище

Обитател на кризисен център

Друго:


Раздел 1


Характеристика на средата, в която живее М/Н


  1. Характеристика на жилището, което обитава към момента

Оценка

Лента за проверка

Постоянно - собственост на семейството0На близък роднина0Общинско жилище0Под наем0Временно, краткосрочно1Без определено жилище /на улицата, изоставени сгради.../5Самостоятелно/ собствено0Общежитие1
  1. Има ли промяна в местоживеенето през последната 1 /една/ година

Оценка

Лента за проверка

Не0Да*1


Колко пъти:
* Точка се присъжда, ако смяната на местоживеенето не е довела до положителна промяна


Забележка:
  1. Характеристика на битовите условия

Оценка

Лента за проверка

Непригодни за нуждите на детето /хранене, сън, почивка, хигиена, възможност за лично пространство/.5Ниска хигиена на жилището.1Липса на електричество и/или течаща вода1Голямо текучество в дома на хора, които не са членове на семейството.2Условия, затрудняващи учебната самоподготовка.1


Може ли кварталът, в който живее М/Н, да бъде определен като опасен и предразполагащ противообществено поведение?

 Не /Премини към Раздел „Физическо и психично здраве“/

 Да  1. Характеристика на квартала, в който живее М/Н

Оценка

Лента за проверка

Явни признаци за търговия с наркотици и /или употреба на наркотици.2Отдалеченост /липса на удобен транспорт/.1Липса на места/ възможности/, предлагащи подходящи за възрастта занимания /младежки клубове, спортни съоръжения и др./.1Наличие на етническо напрежение в квартала.2Концентрация на криминални прояви /продаване на крадена стока/.2Наличие на напрежение между местните жители и полицията.1


Степен на риск за Раздел „Характеристики на средата, в която живее М/Н“

Общ брой точки


Точки

Степен на риск
0

няма данни за риск1 - 5

нисък риск6 - 10

среден риск11 - 27

висок рискКаталог: childrenconsult -> files -> resurs
resurs -> Методически особености в превантивната и корекционно-възпитателната дейност на мкбппмн при работата им с малолетни и непълнолетни от етнически обособени квартали в град Пловдив
resurs -> Общи сведения за етнически обособените квартали в град Пловдив
resurs -> 2015 година център по превенция и социална адаптация пловдив
resurs -> Урок на тема : „Вандализъм" Цели на урока: Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм"
resurs -> Решение на комисията въз основа на чл. 41 от збппмн, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена проява
resurs -> „Трафик на хора
resurs -> Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – пловдив
resurs -> „Кражба и грабеж


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница