Оценка за степента на въздействие върху защитени зони на „добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „лозница-2, участък-1 и участък-2”страница1/10
Дата25.06.2017
Размер1.16 Mb.
#24296
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВРИС” ООД

гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 34, тел.: 034 445 619, факс.: 032 277 112ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

на „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛ ОТ НАХОДИЩЕ „ЛОЗНИЦА-2, УЧАСТЪК-1 И УЧАСТЪК-2” В ЗЕМЛИЩАТА НА с. ВЕЛИЧКОВО И с. ЮНАЦИТЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Река Марица” BG0000578”, - тип К Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директивата за птиците и ЗЗ „Рибарници Звъничево” BG0002069 тип J Защитена зона по Директивата за птиците, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)

Юли, 2011

СъдържаниеСъдържание 2

Данни за възложителя 4

Данни за изготвилите доклада 5

Въведение 61 Анотация на инвестиционното предложение 7

2 Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 11

3 Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 14

4 Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение 17

5 Описание и анализ на степента на въздействие от реализирането на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 27

6 Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на проекта/инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 64

7 Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива 66

8 Картен и снимков материал с местоположението на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи; 69

9 Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22; 70

10 Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, и че не е налице друго алтернативно решение; 71

11 Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация; 72

12 Източници: 74

Приложение 1. Картен материал 76

Приложение 2. Документи на експертите 77

Приложение 3. Писма. 78Данни за възложителя

Възложител: „ВРИС” ООД –гр. Пловдив

ЕИК: BG:822117590

Управител: Емил Викторов Брайчев

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив

ул. „Братя Бъкстон” № 34,

Данни за изготвилите доклада

Изготвили доклада: Веселин Митрев Вълчанов

Диплом № 088219 за висше образование

на СУ „Климент Охридски“

специалност Биология

e-mаil: veselin@gbg.bg

Росица Минева Георгиева

Диплом сер. МЯ № 0003974 ВЛТИ София GSM 0886 700 925


Въведение


Настоящият доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „Река Марица” BG0000578” и „Рибарници Звъничево” BG0002069 на инвестиционното предложение „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик” с възложител „ВРИС” ООД е изготвен съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм ДВ, бр 81 от 15 от 2010).

Докладът се изготвя на основание на писма на МОСВ изх. №№ ОВОС-1394/18.06.2010г. и ОВОС-469/06.07.2011г. В доклада за ОС са отразени препоръките и изискванията в писмата и взети под внимание предвидените ограничения и режими за опазване на защитените територии по смисъла на ЗЗТ, които влизат в границите на защитената зона и предвидените ограничения в стандартните я формуляри на двете защитени зони.

Предоставената концесионна площ на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа, както и в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

Въпреки горното, Компетентният орган (МОСВ) в горецитираното писмо е преценил, че по отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” и чл. 3. Мотивите са, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообобитания на видове, предмет на опазване в защитените зони по поречието на река Тополница, а именно: 33 „Рабарници Звъничево”, с код BG0002069, за опазване на дивите птици, както и върху 33 „Река Марица”, с код ВG0000578 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Докладът е допълнение на внесения през 2008г в РИОСВ Пазарджик Доклад за ОС на проект „Добив на инертни материали (пясък и чакъл) от находище Лозница 2”, изготвен от колектив в състав: Валентина Фиданова - Ръководител на екипа, Евгения Добрева – ГИС експерт, Ивелин Иванов – сътрудник Симеон Марин – сътрудник, Елена Тилова – сътрудник, Градимир Градев – сътрудник. Допълненията са направени поради настъпилите промени след 2008г. в стандартните формуляри на двете зони и Заповед РД № 803/4.11.2008г на МОСВ за обявяване на ЗЗ „Рибарници Звъничево”.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница