Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение застраница2/12
Дата13.10.2018
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.


Съгласно Наредбата за ОС “Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Въздействията върху защитените зони, които изграждането на жилищни сгради за собствени нужди могат да окажат, са (вж. т III):

- Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в мястото на строителство.

- Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

- Бариерен ефект за животински видове, предмет на опазване в зоните.

- Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, по време на строителството, от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора.

- Унищожаване на екземпляри от растителни видове, предмет на опазване в зоните.

За оценка на кумулативното въздействие са взети предвид ИП, планове, програми или проекти от 2011 година (началото на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, с който се определят научно референтните стойности по отношение площи на природни местообитания и местообитания на видове, и численост на популациите на видовете, предмет на опазване в зоните) до настоящия момент.

Съгласно писмените справки от МОСВ, РИОСВ Плевен, РИОСВ Велико Търново, РИОСВ Стара Загора, РИОСВ Пловдив и РИОСВ София (Приложение № II-1), както и според информацията на страниците им, в ЗЗ „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493, до момента са процедирани 119 ИП, планове, програми или проекти, можещи да окажат някакво въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната (Приложение № II-2). За ЗЗ „Централен Балкан - буфер”, код BG0002128, тази цифра е 55 (Приложение № II-3). Изключени са дублирани ИП, планове, програми или проекти, такива, чиято процедура е прекратена, такива, които са извън разглежданите ЗЗ, както и такива, които са в процедура от над 5 години.

Кумулативно въздействие не би могло да се очаква с лесоустройствени проекти (ЛУП) или промяна на такива, които по принцип не променят характера на местообитанията (съгласно съответните решения). Така също и с ИП във вече урбанизирана среда (УПИ), такива, касаещи ремонтни/рехабилитационни работи по съществуващи обекти, като и други ИП, при които няма как да възникне пряко въздействие върху природни местообитания и/или видове, предмет на опазване в ЗЗ – напр. ИП за капково напояване на съществуващи земеделски култури. Не са взети предвид и някои програми със стратегически характер, които не предвиждат конкретни ИП и не биха могли да окажат въздействие върху природни местообитания или видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Всички ИП, планове, програми или проекти, можещи да окажат някакво въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в двете зони, и засягащи се от настоящото ИП, са разгледани в т. V.2.

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони и техните елементи.


Въздействията върху защитените зони и техните елементи, които подобни ИП могат да окажат, са:
1. Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в мястото на строителство.

ИП предвижда разширение на съществуващия в ПИ №20996.12.51 цех за бутилиране на изворна вода, с цех за бутилиране на стъклени бутилки. Предвижда се разширението да се осъществи в съседните ПИ № 20996.12.49 и 20996.12.47. Площта им е 4.003 дка, която се приема за пряко засегната.


2. Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

При разделянето на територия (полигон), заета от дадено природно местообитание или местообитание на вид на две или повече части, при което някои от тях са прекалено малки, за да изпълняват функцията си на природно местообитание или местообитание на вид. Възможно е да се получи при изграждането на постройката.


3. Бариерен ефект за животински видове, предмет на опазване в зоните.

При строителство на места, играещи или можещи да играят роля на биокоридори, така че индивиди от засегнатите видове да не могат да се придвижват свободно. Той може да се дължи на невъзможност на индивиди от някои видове да преодолеят застроената площ, или “нежелание” за това, породено от безпокойство. Резултатите са невъзможност за или затруднена миграция (в широкия смисъл на думата, може да бъде денонощна, свързана с храненето, или сезонна, свързана с определени абиотични фактори или с размножаване, или при разселване), и/или фрагментация на популациите на засегнатите видове. Предвид малките мащаби на строителство и малката височина, ИП не може да представлява бариера за птици и прилепи, поради високата мобилност на тези групи.


4. Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, по време на строителството, от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора.

На базата на опита ни от други ИП, като максимален обхват на това въздействие е възприет буфер с ширина 150 м от границите на имотите. На 150 м силата на шума от строителната и транспортната техника ше спадне приблизително до фоновия шум.


5. Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, при експлоатацията.

На практика такова безпокойство няма да има. Имотите са в непосредствена близост до съществуващия цех за бутилиране на изворна вода, като технологията на бутилиране както в него, така и в новия цех, не предполага излъчване на шум, вибрации и др. фактори, можещи да окажат безпокойство.


6. Замърсяване на района със строителни и битови отпадъци.

Този фактор ще се прояви единствено при неспазване на нормативната база по отношение на отпадъците. Характерисириката на ИП не предвижда подобно въздействие, ето защо то няма да се разглежда.


7. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове.

Въздействието е възможно само при използване на неместни и/или инвазивни видове при озеленителните мероприятия. ИП не предвижда озеленяване, ето защо въздействието няма да се разглежда.


8. Смъртност на отделни индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните.

Характера на застрояването не предполага мащабни строителни дейности с големи и бързи строителни машини. Освен това характера на терена - тревисто местообитание, лишено от микрохабитати, които биха могли да предлагат убежище за видове, предмет на опазване в зоната, не предполага унищожаване на индивиди от тези видове. Вероятност за смъртност на отделни индивиди от видове, предмет на опазване в зоната, не съществува, ето защо въздействието няма да се разглежда.


9. Унищожаване на екземпляри от растителни видове, предмет на опазване в зоните.

Този фактор ще се прояви единствено при наличие на такива в мястото на строителство, при подготовката на терена и изкопните работи.Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница