Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение застраница1/12
Дата13.10.2018
Размер1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


на


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ИЗВОРНА ВОДА В ПИ № 20996.12.51, ЗЕМЛИЩЕ С. ДИВЧОВОТО”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЕКС“ ООД

юни 2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ:


Увод 1

I. Анотация на инвестиционното предложение. 3

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 4

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони и техните елементи. 5

IV. Описание на защитените зони 6

V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони. 11

VI. Предложения за смекчаващи мерки. 81

VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона. 82

VIII. Картен материал. 83

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие. 83

X. Наличие на обстоятелства по Чл. 33 от ЗБР. 84

XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието. 84

XII. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 87

XIII. Приложения. 87

Опис на съкращенията


Съкращение

Значение

ДВ

Държавен вестник

ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ПИ

Поземлен имот

ПС

Природозащитното състояние

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

СДФ

Стандартен формуляр на зоната


Увод


Докладът за Оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващ цех за бутилиране на изворна вода в ПИ № 20996.12.51, землище с. Дивчовото” е изготвен на основание чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 76/2017 г.) и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.).

За инвестиционното предложение Възложителят е внесъл в РИОСВ Плевен уведомление по чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2005 г., … посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.) и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони (ЗЗ) „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и „Централен Балкан - буфер”, код BG0002128 за опазване на дивите птиците от Натура 2000.

С решение № ПН 69-ОС/2018 г. РИОСВ Плевен е постановил да се изготви Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите защитени зони, които попадат в обхвата на инвестиционното предложение.


Докладът за Оценка степента на въздействие е съобразен с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба за ОС и дадените указания от РИОСВ Плевен с решение № ПН 69-ОС/2018 г.

I. Анотация на инвестиционното предложение.


Площадката на инвестиционното намерение се намира в землището на с. Дивчовото, община Тетевен, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 20996.12.47 и 20996.12.49, местност „Данчова бичкия“ с площ 1.874 и 2.129 дка респективно.

Инвестиционното предложение е свързано с промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 20996.12.47 и 20996.12.49, с начин на трайно ползване на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване ливада, и отреждане за Производствени и складови дейности.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващ цех за бутилиране на изворна вода с цех за бутилиране на галони, цех за бутилиране на стъкло от 0.300 ml, 0.500 ml и 0.750 ml, склад за суровини и склад за готова продукция, като една цяла сграда, изградена на бетонна основа с метална конструкция и термопанели. Изкопни работи се предвиждат дотолкова, доколкото се изпълняват основите на сградата. Изкопната земна маса ще се депонира в рамките на имота и ще се ползва при вертикалната планировка на терена около сградата.

Не се предвижда изграждане на транспортни подходи към имота, тъй като е реализиран такъв от съществуващия, граничещ по южната граница на имотите асфалтиран път. Имотът е водоснабден с твърда връзка – тръба Ø 90 от извора до съществуващия цех с Разрешително за водовземане от подземни води № 11511142/09.05.2017 г. Не се предвижда реконструкция на съществуващия водопровод. За отпадъчните води ще бъде ползвана съществуващата водоплътна изгребна яма, за която фирмата има сключен договор със специализирана фирма. Имотът с идентификатор 20996.12.51 е електрифициран и се захранва от собствен мачтов трафопост, и имоти с идентификатори 20996.12.47 и 20996.12.49 ще бъдат захранени от същия. Отоплението ще се осъществява с климатична система.

Инвестиционното намерение предвижда разширение на съществуващия в ПИ №20996.12.51 цех за бутилиране на изворна вода. Производственият процес, свързан с бутилиране на изворната вода е затворен. Състои се в следното:

Стъпка 1. Стъклените бутилки се поставят в машината за грубо измиване.

Стъпка 2. По транспортна лента стъклените бутилки постъпват на мащината за етикирането им.

Стъпка 3. По транспортна лента бутилките от етикиращата машина се придвижват към машината за бутилиране, в която се извършват няколко измивания, пълнене и затваряне с капачки.

Стъпка 4. По транспортна лента бутилките се придвижват за опаковането им и транпортиране до рампата за извозване.

Има изградена система за филтриране на водата.

За осигуряване захранване на машините с въздух се предвижда изграждане на компресорно помещение. За чистотота на въздуха с цел миминизиране на риска от замърсяване се предвижда изграждане на вентилационна система.
Двата имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение, попадат в защитени зони (ЗЗ) „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493, обявена по Директивата за местообитанията, и „Централен Балкан - буфер”, код BG0002128, обявена по Директивата за птиците.


Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница