Одитен стандарт №7 – същественост и одитен рискДата02.09.2017
Размер27.34 Kb.
#29342

ОДИТЕН СТАНДАРТ № 7 – СЪЩЕСТВЕНОСТ

И ОДИТЕН РИСКОдитният стандарт № 7 регламентира съществеността и одитния риск при одита. Стандартът се прилага задължително при всички видове одити, извършвани от Сметната палата.

1. Същност на съществеността. Съществеността характеризира степента на допустимост на грешки и нередности в използваната информация при одита, която би могла да повлияе върху решенията и поведението на потребителите на информацията от даден финансов отчет или доклад за одит на изпълнението и други одити.2. Видове същественост. При одита се разграничават следните видове същественост:

2.1. същественост по стойност – определя се като абсолютна величина или като процент от приходите, разходите или стойността на активите или пасивите на одитирания обект;

2.2. същественост по естество (характер) – определя се като оценка на отделни елементи от информацията за одитирания обект, представянето на които е особено важно за потребителите или съществува засилен обществен интерес поради естеството и значението на информацията;

2.3. същественост по смисъл (контекст) определя се като оценка на информация, която може да не е съществена по стойност или по характер, но да е важна поради обстоятелствата, при които се проявява, и значението, което би имала при бъдещи действия и евентуални последствия от тях, както и когато е свързана със съмнения за измами и злоупотреби.

3. Праг на същественост. Праг на същественост е максимално допустимото равнище на общите грешки и нередности, които не биха оказали съществено влияние върху решенията и поведението на потребителите на информацията от даден финансов отчет или доклад за одит на изпълнението и други одити.
4. Конкретният праг на същественост при отделните одити се определя съобразно особеностите на одитираните обекти и одитната политика на Сметната палата.
5. Одитен риск. Одитен риск е рискът да се изрази погрешно одитно становище по финансов отчет или погрешен извод при одит на изпълнението и други одити, когато има съществени грешки и нередности в използваната информация при одита.

6. Компоненти на одитния риск. Одитният риск включва следните компоненти:

6.1. присъщ риск – това е рискът за съществуване на грешки и нередности в резултат на самата дейност на одитирания обект и средата, в която той функционира: организация и структура на обекта; качество на управлението; сложност и разнообразие на дейностите; честа смяна на ръководния персонал; професионално равнище и квалификация на персонала и други фактори, свързани с функционирането на обекта;

6.2. контролен риск – това е рискът контролните процедури на одитирания обект да не открият, предотвратят или коригират своевременно съществени грешки и нередности; те могат да бъдат допуснати и поради това‚ че контролните процедури не се прилагат ефективно и постоянно през целия одитиран период или поради липсата на такива процедури;

6.3. риск на откриване - това е рискът одиторът да не открие грешки и нередности при одита, които поотделно или заедно с други грешки и нередности могат да бъдат съществени.
7. Конкретните равнища на одитния, присъщия и контролния риск при отделните одити се определят съобразно особеностите на одитирания обект и одитната политика на Сметната палата, а на риска за откриване – по математически модел, описан в указанията за прилагане на одитните стандарти на ИНТОСАЙ в европейските страни.
8. Сметната палата приема максимален одитен риск и праг на същественост за всички извършвани от нея одити, след предварително обсъждане с Народното събрание и министъра на финансите.

Стандартът е приет на заседание на Сметната палата с Протокол № 30 от 20.06.2002 г.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница