Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средсва по проекти финансирани от ес работна инструкция 01 „Комплектоване, подписване и представяне на проекта пред съответния орган – Управителен органстраница1/3
Дата28.02.2018
Размер455.65 Kb.
  1   2   3
гр. Банско 2770, пл. “Никола Вапцаров” № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33
Утвърдил: …………….…………………….

АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ

Кмет на Община Банско


ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСВА ПО ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС


РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ - 01 „Комплектоване, подписване и представяне на проекта пред съответния орган – Управителен орган, Изпълнителна агенция или ЕК”
1. Общи условия

Тази инструкция регламентира разработването, окончателното комплектоване на проекта, подписването му от оторизирано лице, представянето му пред съответния орган и има за цел унифицирането на тези дейности, предпазване от незаконосъобразни действия и от несъответствия с нормативна бази и изисквания на донора.


2. Етапи на изпълнение, съдържание и документиДействие

Описание

Отговорник

Срок

Документ


1.Определяне на екип за разработване на проект

Кметът на Община Банско, по предложение на началник отдел «УП» издава и подписва заповед, с която определя, екипа отговорен за разработването на съответния проект. Необходимо е да бъде издадена заповед за определяне на екипа, с обхват на работа и срок за изпълнение.

В случай, че в разработването на проектното предложение няма да участват експерти от други отдели, отговорност за разработването на проекта носят служителите в отдел «УП» и отпада необходимостта от издаване на изрична заповед.Кмет,

Началник отдел „УП”Заповед

2. Разпределяне на функциите между членовете на екипа по разработването на проекта. Определяне на междинни срокове за изпълнение, краен срок и начини за комуникация.

Определеният за Ръководител на екипа /РЕ/ по разработването на проекта по действие №1 от тази процедура, общински служител определя точно функциите на всеки отделен член на екипа. Възможно е Кметът, в рамките на заповедта по действие №1 от тази инструкция, да определи и основните и специфичните функции на екипа за разработване на проекта. Определят се междинни срокове за изпълнение на отделни задачи по предварителната работа и по разработването на проекта. Определя се краен срок за изготвяне на проекта. РЕ определя и адресира до всеки член на екипа начините на комуникиране и докладване на изпълнението, както и определя ръководители на подекипи, когато една задача ще се изпълнява от повече служители.

В рамките на това действие се определят правилата и процедурите за използване на външни експерти за отделни части от проекта или в целия процес на разработване.
Ръководител на екипа по разработването на проекта

Протокол, времеви график, план за комуникация, правила и процедури за привличане на външни експерти

3. Разработване на проекта, събиране на допълнителна информация, извършване на изследвания и проучвания / при необходимост/, анализи, съобразно формуляра и в зависимост от Оперативната програма и вида проект, събиране на необходимата информация и данни за успешно разработване. Попълване на формуляра за кандидатстване, заедно с всички необходими приложения и документи 1.

Определеният от Кмета екип или служителите в отдел „УП” разработва проекта, съдържащ всички елементи, в съответствие с формуляра за кандидатстване. Екипът извършва всички необходими проучвания, изследвания и анализи, за да обоснове проекта, анализира средата и заинтересованите страни, дефинира проблемите и избере подходящи алтернативи за тяхното решаване, определи общата и конкретните цели, целевата група и ползите от проекта, дейностите и очакваните резултати, промените в средата и общината, устойчивостта на въздействието и мултиплицирането на проекта. При необходимост и съответно действие №2, някои от горепосочените части се възлагат на външни експерти. Екипът провежда срещи за информиране на заинтересованите страни, в зависимост от действие №2, спецификата на проекта и изискванията на съответната оперативна програма или грантова схема по ФАР.

В зависимост от оперативната програма или по схема за безвъзмездна помощ и от вида проекта 2 /информационен или друг/ и от стойността му, се разработват и други анализи, като: • Обхват на проекта и оценка на финансовата ефективност;

 • Времеви график;

 • Бюджет на проекта;

 • Анализ разходи-ползи; финансов и икономически анализи и анализ на чувствителността и риска;

 • Анализ на човешките ресурси

 • Управление на комуникациите в проекта;

 • Анализ на публичните разходи;

 • Влияние върху околната среда.

Екипът изготвя и оформя проект, съгласно формуляра по съответната оперативна програма или предприсъединителен инструмент. Екипът попълва всички необходими приложения, съгласно изискванията на донора, посочен в пакета документи за кандидатстване.

Отговорността за достоверността на информацията носи служителя от екипа, определен за разработването на определената му част от проектопредложението.Ръководител на екипа за разработване на проекта

Проект с предложения

4.Комплектоване на проекта

РЕ за разработване на проекта проверява и допълва при липси, дали формулярът за кандидатстване е пълен и дали всички посочени в чек-листа документи са налице.

Ръководител на екипа

Списък за проверка

5. Проверка на досието на проекта

РЕ /възможно и други членове на екипа/ проверява дали досието е напълно комплектовано и попълнено съгласно чек-листа към формуляра за кандидатстване. Приложени ли са изискуемите от донора оригинален екземпляр и определения брой копия, както и от всички документи на необходимите езици 3.

Ръководител на екип

Досие на проекта

6. Проверка на електронните копия

РЕ /възможно и други членове на екипа/ проверява дали са приложени на български и/или на английски език електронни копия от проекта със съответните му приложения. При необходимост се допълва.

Ръководител на екип

Списък приложения

7. Проверка на декларация от кандидата

РЕ проверява наличността и дали е попълнена и подписана декларация/декларации от водещия кандидат.

Ръководител на екипа

Декларация/декларации от кандидата

8. Проверка на декларациите за партньорство / на кандидата и на партньорите, ако има такива/

РЕ проверява наличността и правилността на попълване на декларацията за партньорство на кандидата и на партньорите. РЕ проверява дали партньорите са подписали и подпечатали декларацията. При необходимост се правят промени/допълнения.

Ръководител на екипа

Декларация от партньора/ партньорите

9. Проверка идеята за проект

РЕ проверява дали идеята за проекта е попълнена, дали отговаря на изискванията на Плана за развитие на Община Банско 2007-2013 г. и Насоките за кандидатстване по съответната програма и дали е приложена към формуляра. В случай на липси или неточности се преработва.

Ръководител на екипа

Идея за проект

Формуляр за проверка

10. Проверка на бюджета и източниците за финансиране

РЕ със счетоводител по проекта проверяват:

 • Дали бюджетът и източниците на финансиране са представени в съответната форма на формуляра

 • Дали са попълнени и дали отговарят на изискванията за кандидатстване по съответната програма – допустимост на преките разходи

 • Административните разходи, предвидени в Бюджета са до допустимия % или по-малко от него от преките допустими разходи по проекта /съгласно Насоките и при хипотеза на не използване на административни разходи по други проекти/

При необходимост се преработват.

Ръководител на екипа, счетоводител по проекта

Бюджетна бланка; източници на финансиране; Формуляр за проверка към т.10

11. Проверка на логическа матрица на проекта /ако се изисква/

РЕ проверява:

 • Дали логическата матрица на проекта е попълнена

 • Дали целта на проекта и общата цел съответстват на тези посочени в проектния формуляр

 • Дали индикаторите са специфични и отговарят на изискванията за индикатор

 • Дали източниците на информация са адекватни и приложими

 • Дали разходите по проекта, посочени на ниво дейности в източниците за проверка съответстват на тези в бюджета

 • Дали средствата, посочени в показателите на ниво дейности са отразени и в проектния формуляр

 • Дали отговаря на изискванията на образеца

 • Дали е приложена към досието

В случай на липси или неточности я преработва.


Ръководител на екипа

Логическа матрица; Формуляр за проверка към т.11

12. Проверка на формуляра за кандидатстване, отделните му елементи и изискуемите анализи при кандидатстване по съответна Оперативна или предприсъединителна програма

Когато общината разработва проект по съответна оперативна програма, финансирана от съответен структурен фонд, РЕ следва да провери:

І. При проект за инфраструктурни инвестиции по членове 39-41 от регламент 1083/2006 на ЕС/ЕФРР и КФ/ дали е използван правилният формуляр и попълнени ли са всички негови елементи/анализи 4:


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Адреси и данни за контакт

 2. Данни за проекта

 3. Резултати от предпроектни проучвания

 4. График

 5. Анализ на разходите и ползите

 6. Анализ на екологичното въздействие

 7. Обосновка на публичното участие

 8. Финансов план

 9. Съвместимост с политиките и законодателството на общността

 10. Заверка от компетентния национален орган анекс І декларация на органа, отговарящ за мониторинг на обектите, включени в мрежата NATURA 2000

Анекс ІІ – анализ на разходите и ползите

[Списък на всички приложения]

ІІ. При проект за производствена инвестиция по членове 39-41 от регламент 1083/2006 на ЕС /ЕФРР и КФ/ дали е използван правилният формуляр и попълнени ли са всички негови елементи/анализи 5 :

СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Адреси и данни за контакт

 2. Данни за проекта

 3. Резултати от предпроектни проучвания

 4. График

 5. Анализ на разходите и ползите

 6. Анализ на екологичното въздействие

 7. Обосновка на публичното участие

 8. Финансов план.

 9. Съвместимост с политиките и законодателството на общността

 10. Заверка от компетентния национален орган анекс І Декларация на органа,отговарящ за мониторинг на обектите, включени в мрежа NATURA 2000

Анекс ІІ –Анализ „Разходи-ползи”

[Списък на всичките анекси]

Ръководител на екипа

Формуляр за проверка към т.12

13. Проверка на други документи 6

В зависимост от спецификата на конкретната програма е възможно да има и други изискуеми документи /програми за обучение, обучителни планове, писмо за намерения и други/. РЕ следи за наличността, пълнотата и съдържанието на цялата изискуема документация по дадена програма, била тя Оперативна или ФАР.

Ръководител на екипа

Други изискуеми документи по програмата /посочени в Насоките

14. Проверка на подкрепящите документи 7

РЕ проверява наличността и дали когато са копия, са спазени изискванията за нотариална заверка или заверка от кандидата/партньора. Изискуеми подкрепящи документи /примерни, но не изчерпателни/ за община:

 • Учредителен акт /от Държавен вестник/

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ

 • Счетоводен отчет за предходната година /баланс и отчет за касово изпълнение на бюджета/

 • Удостоверения от НАП за липса на задължения

 • Заповед за прехвърляне на правомощия от Кмета на друго лице /в случай, че друго лице подпише проектния формуляр и декларацията/

 • Автобиография на Ръководителя на проекта /в отделни случаи на всички членове /

 • Други документи в зависимост от спецификата на съответната програма /копие от регистрация по ДДС, копие от лицензи, например по НАПОО и др.

Документи на партньорите /ако са НПО/: • Устав

 • Съдебна регистрация

 • Удостоверение за актуално състояние

 • Счетоводните отчети за предходната година /баланс и ОПР/

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ

 • Копие от регистрация по ДДС /ако е необходимо/

 • Удостоверения от НОИ и НАП за липса на задължения

 • Документи за собственост, наем, или ползване

 • Строителни разрешения

 • Строителна документация – идеен, технически, работен проект

РЕ е отговорен за подробното запознаване с изискванията на програмата за вида документи за кандидата и партньорите, за необходимостта от оригинал или заверено копие /от нотариус или от организацията/, за легализацията на преведени документи.

При липси или неспазване на изискванията РЕ изисква релевантни документи и поправки.Ръководител на екипа

Подкрепящи документи;

Формуляр за проверка към т.14


15. Подписване на проекта и всички подкрепящи документиРЕ предоставя на Кмета за подпис всички окончателни документи:

 • Проект

 • Декларация/и на кандидата

 • Документ за финансова идентификация

 • Други – в зависимост от конкретната програма

При условие, че Кметът е оторизирал друго лице за подписване на документацията по кандидатурата за финансиране, то всички подписи се полагат от лицето, а към документацията се прилага документ за прехвърляне на правомощия на съответното лице.

При необходимост от решение на ОС /в случай, че конкретния проект изисква съфинансиране от общинския бюджет/ то проектът се разглежда на сесия на ОС и се взема решение.Ръководител на екипа; Кмет;

Упълномо-щено лицеЗаповед на Кмета за прехвърляне на правомощия /ако има/;

Решение на ОС /ако е необходимо/


16. Представяне на проекта пред съответния финансиращ орган – Управителен орган или Изпълнителна агенцияРЕ преглежда крайния срок за представяне на проекта и в какъв вид /по електронна поща, на място и/или по пощата/.

РЕ проверява спазени ли са изискванията за външния вид на плика/пакета – изискуемите надписи и обозначения на програмата, за която се кандидатства.

РЕ или други член на екипа представят в срок проекта.

РЕ или членът на екип представил проекта, депозира в архива на отдел УП на общината пълен комплект от проектопредложението и номера на приемане на проекта.


РЕ, членове на екипа

Пълен комплект от проектопредложението

Номер на приемане на проекта /входящ №/РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ - 02 „Подписване на договор за финансиране”


 1. Общи условия

Тази работна инструкция е елемент от Одитна пътека при управление и контрол на средства от ЕС на Община Банско. Тя регламентира окончателното окомплектоване на проектна с необходимите промени /ако има такива/, подписването на договора за финансиране и попълване и изпращане на искане за авансово плащане. Тя има за цел унифицирането на тези дейности, предпазване от незаконосъобразни действия от несъответствия с нормативна база на донара.


 1. Етапи на изпълнение, съдържание и документи
Действие

Описание

Отговорник

Срок

Документ


1. Получаване на известие за одобрение на проекта

Известието се завежда в деловодството на общината и след това се предава за съхранение към проектопредложението в отдел “УП” на общината.

РЕ

Вх. номер в деловодната система на общината

2. Преглед на документацията по проекта

Кметът и Ръководителят на екипа преглеждат известието за одобрение на проекта, главно за т.н одобрение под условие, както и за срокове за подписване.

РЕ,

Членове на екипа,

счетоводител


Писмо/известие

Документация по проекта3. Извършване на препоръчани /изисквани промени в проекта и бюджета/ ако има такива/

Членове на екипа преглеждат отново документацията по проекта.

Ако одобрението е под условие и изискване на финансиращия орган за направа на промени в проекта и в бюджета, РЕ се разпорежда за извършването им. При необходимост от промени в анализ и други елементи от проекта се привличат външни експерти. Всички изисквани от финансира-щия орган документи и промени се отразяват и изпращат в определения срок.РЕ,

Членове на екипа

счетоводител


Писмо/известие

Документация по проекта4. Назначаване на Ръководител на екип за управление на проекта и екип по проекта

Заповед на кмета, която се определя Ръководител за управление на проекта, обхват на работа и срок за изпълнение, както и останалите членове от екипа по проекта.

Кмет,

Началник отдел “УП”
Заповед

5. Подписване на договор за финансиране със съответния Управляващ орган или Изпълнителна агенция

Кметът на общината, Ръководителят на проекта, членовете на екипа за изпълнение на проекта, главен счетоводител, вътрешен одитор и юрист се запознават с договора и приложенията към него:

 • описание на проекта;

 • общи условия, валидни за договори за безвъзмездна помощ, финансирани от Европейската общност, сключени по децентрализирани програми за външна помощ /при проект по ФАР/;

 • специфични условия за проекта

 • подробен бюджет на проекта/финансов план и източници на финансиране;

 • процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти на безвъзмездна помощ в контекста на външните действия на Европейската общност /при проект по ФАР/;

 • стандартен формуляр за финансова идентификация;

 • образец на сертификат за одит /ако се изисква/;

 • ръководство за изпълнение на проекта.

При изискване от финансиращия орган, главният счетоводител открива нова банкова сметка специално за проекта. Главният счетоводител/счетоводителят по проекта попълва стандартния формуляр за финансова идентификация и го заверява в съответната банка.

Кметът или упълномощено от него лице подписва договора.Ръководител на проекта,

Главен счетоводител

Юрист


Договор за финансира-не с всички приложения.

Нотариално заверено пълномощно6. Подписване на искане за авансово плащане

Счетоводителят по проекта попълва стандартното искане за авансово плащане. Ръководителят по проекта /РП/ подготвя необходимите документи към авансовото искане:

- подписан договор

- други документи, в зависимост от общите и специалните условия по договора.

РП изпраща искането за авансово плащане до финансиращия орган.РП

Счетоводител по проектаАвансово искане

Приложения към него, съгласно договораРАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ - 03 „Управление на човешките ресурси по проект” 1. Общи условия

Тази инструкция е елемент от Одитна пътека за управление и контрол на средства от ЕС в Община Банско. Тя регламентира избора на екип на проекта и разпределение на функциите между отделните служители и отговорни лица.


2. Етапи на изпълнение, съдържание и документи


Действие

Описание

Отговорник

Срок

Документ


1. Вземане на решение за това кой ще e Водещ кандидат по проекта – общината или външна организация

Началник отдел “УП” предлага на кмета на общината начин за реализиране на проекта (в зависимост от изискванията на донора/оперативната програма към кандидатстващите организации) – пряко от общината като Водещ кандидат или като партнираща организация. Кметът взема решение, което се отразява в документацията по проекта. Действия по работна инструкция 01

Кмет, Началник отдел “УП”

Предло-жение до кмета;

Проектна докумен-тация2. Вземане на решение за това кои длъжности ще се съвместяват от служители на администрацията и за кои след финансирането на проекта ще се обявяват нови работни места.

Началник отдел ”УП”, предлага на кмета на общината списък на длъжностите, предвидени в проекта, които да се съвместяват от служители на администрацията и такива, които да се заемат от външни лица. Действията следва да са съобразени с насоките за кандидатстване и изискванията по съответната Оперативна програма. Решението на кмета се отразява в документацията по проекта.

За инвестиционни проекти на стойност над 1 000 000 лв. съдържанието на “Стратегия за управление на човешките ресурси в проекта” е следното: • Участници в проекта

 • Организационна структура на проекта

 • Длъжностна характеристика

 • Работно време

 • Матрица на разпределение на отговорностите

Съгласно Методическите указания, стратегията за управление на човешки ресурси се разработва във фаза Планиране, по управление на цикъла на проекта.

Кмет

Предло-жение до кмета;

Проектна докумен-тация3. Назначаване на комисия по определяне на екип по проект


След подписване на договора или при получаване на писмо за одобрение, кметът на общината със своя заповед назначава комисия за избор на външни лица за членове на екипа, който ще го реализира. В заповедта се посочват:

 1. Длъжностите на отделните членове на екипа;

 2. Изискванията към отделните длъжности;

 3. Необходима квалификация за заемане на съответната длъжност;

 4. Критериите за подбор на кандидатите.

Заповедта следва да е съобразена със Стратегията за управление на човешките ресурси /ако има такова приложение/.

В приложение към заповедта се посочва вида на формуляра за кандидатстване.За длъжностите, които ще се съвместяват от служители на администрацията, кметът издава вътрешна заповед, в която се посочва кой служител каква длъжност ще съвместява.

Кмет

Заповед на кмета;

Длъжност-ни харак-теристики;

Формуляр за кандидат-стване

стратегия за управление на човешките ресурси /ако се изисква4. Публикуване на обява в местен вестник за набиране на кандидати за членове на екипа.

Ръководител на екипа, изпраща за публикуване най-малко в един местен вестник обява за набиране на кандидати за отделните длъжности на екипа по проекта, които ще се заемат от външни лица.

РЕ

Уведомле-ние до Бюрото по труда;

Обява във вестник
5. Възлагане на обществена поръчка за подизпълнител по проекта и определяне на консултанти/ експерти

В случай, че управлението на част от проекта се предоставя на външна организация/експерт и съгласно Практическото ръководство или ЗОП се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка. Поръчката се извършва по реда на ЗОП или НВМОП /при проект по Оперативна програма/, т. 4. “Правила, приложими към договорите за услуги”, а при инфраструктурен проект и на база ПМС 194/13.08.2007 „За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз”.

Кандидатите подават оферта по образец, неразделна част от които са въпросниците за оценка на административния капацитет.Кмет

ЗОП; НВМОП;

Оферти;


Въпрос-ници

6. Проверка, организацията изпълнител има ли разработени одитни пътеки за управление и контрол на средствата от ЕС

Ако част от изпълнението на проекта се възлага на външна организация, проверката за наличие на разработени одитни пътеки се извършва на етапа оценяване на подадените оферти. В случай, че такива няма, ръководителят на организацията поема задължение с договора за възлагане да разработи и внедри одитни пътеки за управление и контрол на средствата от ЕС.

Кмет, Комисия по оценяване на офертите

Заповед на кмета, Наръчник с одитни пътеки

7. Разработване на одитни пътеки

Ръководителят на проекта възлага разработването на одитни пътеки, в съответствие с изискванията на Агенцията за ДВФК и регламентите на ЕС.

Ръководител на екип

Одитни пътеки

8. Проверка организацията има ли разработена наредба за документообо-рота

Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на част от изпълнението на проекта на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработена наредба за документо-оборота.

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


9. Разработване и приемане на наредба за документообо-рота

Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на наредба за документооборота.

Ръководител на проекта;

вътрешен контрольорНаредба за документо-оборота

10. Проверка организацията има ли разработени правила за водене на счетоводството

Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на управление на част по проект на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработени правила за водене на счетоводството.

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


11. Разработва-не на правила за водене на счетоводството

Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на правила за водене на счетоводството.

Ръководител на проекта

Правила за водене на счетовод-ството

12. Организа-цията има ли разработена система за финансово управление и контрол

Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на управление на част по проект на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработена система за финансово управление и контрол.

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


13. Разработва-не и приемане на система за финансово управление и контрол

Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на система за финансово управление и контрол.

Ръководител на проекта

Система за финансово управление и контрол

14. Организа-цията има ли разработен етичен кодекс


Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на управление на част от проект на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработен етичен кодекс за поведение на служителите

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


15. Разработва-не на етичен кодекс за поведение


Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на етичен кодекс за поведение на служителите.

Ръководител на проекта

Етичен кодекс

16. Организа-цията има ли разработен вътрешен правилник за работа

Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на управление на част от проект на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработен вътрешен правилник за работа.

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


17. Разработва-не и приемане на вътрешен правилник за работа

Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на вътрешен правилник за работа.

Ръководител на проекта

Ръководител на проекта

18. Организа-цията има ли разработена система за подбор, обучение, оценка и атестация на кадрите

Кметът (ако общината управлява проекта) или комисията по оценка на офертите за възлагане на управление на част от проект на външна организация проверяват дали в тяхната организация има разработена система за подбор, обучение, оценка и атестация на кадрите.

Кмет,

Комисия по оценяване на офертите


19. Разработва-не и приемане на система за подбор, обучение, оценка и атестация на кадрите

Ръководителят на проекта възлага на служители от неговата организация, на членове на екипа по проекта или на външни специалисти разработването на система за подбор, обучение, оценка и атестация на кадрите.

Ръководител на проекта

Система за управление на кадрите

20. Разработва-не на матрици на правата и отговорностите на членовете на екипа по реализиране на конкретния проект

Ръководителят на проекта разработва матрици на правата и отговорностите на отделните длъжностни лица – членове на екипа по реализиране на проекта. При нужда се внасят промени в длъжностните характеристики на отделните служители. В случай, че той не им е работодател, ръководителят прави предложение до съответния им работодател за внасянето на такива промени

Ръководител на проект

Матрици на правата и отговор-ностите;

Длъжностни характерис-тики21. Запознаване на длъжностните лица с вътрешните нормативни актове, към които имат отношение като членове на екипа.

Ръководителят на проекта запознава длъжностните лица по проекта с матрицата на правата и отговорностите, с основните процедури, работни инструкции и документи, свързани с одитните пътеки, системата за финансово управление и контрол, системата за управление на кадрите, с етичния кодекс, правилата за водене на счетоводната политика и наредбата за документооборота.

Ръководител на проект

Матрици на правата и отговор-ностите;

Длъжностни характерис-тики

Забележка:

Действия по т.2, т.3 и т.4 са допустими единствено в случаите, когато към проектната документация не са прилагани поименни автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница