Одиторски докладДата13.09.2016
Размер24.1 Kb.
До

съдружниците

на “Мотор инженеринг инвест” ООД

гр. ВарнаОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на икономическата група на “Моторинженеринг инвест” ООД, гр. Варна и неговото дъщерно предприятие (Дружеството) към 31.12.2003 година. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на икономическата група. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.
С изключение на посоченото в следващия параграф, нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени в консолидирания финансов отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и на съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне в консолидирания финансов отчет. Считаме, че извършеният одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.
До датата на приключване на одита не можахме да се убедим в достатъчна степен относно характера на извършените последващи разходи в размер на 28 хил.лв. по инвестиционни имоти, в резултат на което не бихме могли да изразим становище по тяхното представяне в годишния финансов отчет за 2003 г.
Като се изключи ефекта от възможните промени, в резултат на резерва, изразен по - горе, удостоверяваме, че консолидираният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, имущественото и финансовото състояние на Групата към 31.12.2003 година, както и финансовия резултат и промяната в паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.
Без да изразяваме резерви обръщаме внимание на следното:

1. Към 31.12.2003г. в консолидирания счетоводен баланс са представени задължения към съдружници в размер на 81 хил.лв.

2. Независимо от факта, че годишният финансов отчет е изготвен на база принципа за действащо предприятие, наличието на следните значителни събития и условия, предизвикват съмнения относно приложимостта на този принцип:


  • загуба от текущия период в размер на 60 хил.лв.;

  • непокрита загуба от предходни периоди в размер на 264 хил.лв.;

  • отрицателни нетни активи в размер на 158 хил.лв.;

Тъй като задълженията, представени в консолидирания счетоводен баланс са предимно към свързани лица, съмнението за нарушаване на принципа “действащо предприятие” би отпаднало, ако Дружеството получи ефективна финансова подкрепа от своите собственици или се извърши преобразуване по смисъла на раздел II от глава XVI от Търговския закон.

3. Консолидираният финансов отчет е подписан от управителя на “Моторинженеринг инвест” ООД - Балин Балинов. Съгласно съдебното удостоверение, Дружеството се управлява от Балин Балинов и представлява от Балин Балинов и Минко Минков.Дата: 31.07.2004 г. Регистриран одитор (№ 0207):

д.е.с. Надя Костова
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница