Одобрил: инж лЮбомир илиевстраница1/3
Дата01.05.2018
Размер0.5 Mb.
#67124
  1   2   3


ОДОБРИЛ:

ИНЖ. лЮБОМИР иЛИЕВ

УПРАВИТЕЛ „бдж-тп” еоод

техническО задание

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на интернет мрежа, организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на дружеството за срок от една година”

Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания на възложителя.

 1. Обекти на изграждане

„Осигуряване на интернет мрежа организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за свързаност между отделни обекти на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД на територията на цялата странас оглед нормално предоставяне на обмен на информация между отделните подразделения на дружеството и предоставяне на електронни услуги на клиентите на дружеството:

1.1.Точка на доставка - сградата в гр. София на ул.„М. Луиза" № 114а;

 • Оптична свързаност;

 • Капацитет на канала 100 Mbps симетрично до българските и международни доставчици на Интернет;

 • 100 % гарантиран параметър на канала CIR/Committed Information Rate/, гарантиран капацитет на канала до точката на предоставяне на услугата;

 • Гарантирана скорост от 40 Mbps;

 • Гарантиран процент на загубени пакети по-малък от 0.1%.

1.2.Административни сгради, както следва:

 • ПТП Пловдив - гр. Пловдив, ул. „Македония" 2;

 • ПТП София - гр. София, жп спирка Смирненски;

 • ПТП Г. Оряховица - сградата в гр. Г. Оряховица, ул.Цар Освободител 97;

 • Локомотивно депо Дупница - гр.Дупница,2600,ул."Аракчийски мост"№2;

 • Локомотивно депо Стара Загора - гр. Стара Загора, индустриална зона;

 • Локомотивно депо Димитровград - гр. Димитровград, индустриална зона;

 • Локомотивно депо гр. Бургас, бизнес център Бургас - гр. Бургас, ул. „Ив. Вазов" 1 и 6;

 • Локомотивно депо гр. Русе - гр. Русе, ул. „Тутракан" 2;

 • Бизнес център Варна - гр. Варна. пл."Славейков" 1.

За описаните административни сгради следните параметри за интернет свързаност:

 • Изграждане и поддържане на трасе оптичен или меден кабел /LAN свързаност/, друг вариант, в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност;

 • Капацитет на канала 100 Mbps;

 • Гарантирана 1 Mbps на работно място;

 • Допустими загуби на пакети - < 0.1%;

 • Без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.

1.3. Товарни жп гари - гарите включени в новата СУПР по Приложение 1:

За описаните по приложението жп товарни гари се изискват следните параметри за интернет свързаност: • Изграждане и поддържане на трасе оптичен или меден кабел /LAN свързаност/, друг вариант, в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност;

 • Негарантирана скорост 100 Mbps . гарантирана 1 Mbps на работно място;

 • Допустими загуби на пакети - < 0.1%;

 • Без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.

1.4. Други служби - други служби по Приложение 1.

Изграждане и поддържане на свързаност в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност.

Капацитет на канала 100 Mbps и гарантирана и 1 Mbps на работно място, без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.


 1. Технически изисквания към Изпълнителя за осъществяване на VPN комуникационна свързаност между отделните обекти
  1. Осигуряване на Услуга Виртуална частна мрежа (IP VPN) чрез осигуряване на Layer 3 канали за пренос на данни до всяка точка от мрежата на ,.БДЖ - Товарни превози" ЕООД:

  2. Доставка на Интернет за нуждите на "'БДЖ - Товарни превози" ЕООД в централната точки и рутиране на интернета към всички точки в страната. За целта участникът трябва да осигури необходимото техническо оборудване - рутери.

2.3. Необходимо е до всяка точка на клиента да бъде изградено надеждно трасе и осигурен физически MAN порт, конфигуриран в режим trunk или access за осигуряване на Layer 2 (Ethernet) пренос. Точките на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД трябва да ползват следните скорости на пренос на данни: 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10Mbps или 100 Mbps за регионалните поделения. Следва да се осигурят различни VLAN за връзката на всяко регионално поделение до Централната точка. В Централната точка MAN портът трябва да предлага скорости не по-малки от 100 Mbps. Конфигурацията на този порт следва да бъде в трънк режим.

Layer 3 базираната услуга на Оператора трябва да осигури безпроблемно рутиране на списък с мрежи на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД. За default gateway/network следва да се счита оборудването базирано в Централната точка. Към него всяко регионално поделение трябва да бъде свързано чрез отделна (point-to point) Layer 3 IP VPN връзка, която трябва да се терминира на отделен логически интерфейс на устройството в Централната точка.2.4. Да поддържа динамична маршрутизация (BGPV4) по вътрешните си трасета.

  1. Да се предостави минимум по един брой VLАN на локация.

2.6. Да предостави възможност за бързо добавяне на нови точки към VPN мрежата на Възложителя, преместване на точка, промяна на скорост.

  1. Да се предложи и осигури надеждно техническо решение за включване към VPN мрежата на два от сървърите на “БДЖ ТП ЕООД” към същата.

  2. Изпълнителят да осигури поддръжка и проактив наблюдение на мрежовото оборудване на Възложителя 1. Изисквания за свързаността, предлагана от Изпълнителя  1. Предоставената комуникационна свързаност да отразява съвременните тенденции в техниките и технологиите на пренос на данни и осигуряване на всички възможности за управление на различни категории трафици в мрежата на Участника. Участникът трябва да осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената VPN мрежа на Възложителя.

  2. Постоянна свързаност със скорост на достъпа според приложена таблица с адреси и скорости:

 • Неограничен по време и обем трафик

 • Симетрична скорост на upload/download

 • 100% гарантиран капацитет

 • Възможност за промяна на капацитета при необходимост:

 • Изпълнителят да осигури физическата свързаност между собствената си мрежа и техническите съоръжения на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

  1. Изпълнителят да отговаря за цялостното проектиране на комуникационната мрежа, внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването:

 • Достъпност на мрежата над 99.5% ;

 • Време закъснение - под или равно на 75 ms;

 • Загуба на пакети - по малко от 0.06 % ;

 • Време за възстановяване - по-малко или равно на 4 часа.

  1. Да се осигури възможност за отдалечен достъп /Remote Access/ през публичното Интернет пространство на базата на предоставен надежден софтуер /потребителско име и парола/.

  2. Да не се допуска използването на публична интернет среда при предоставяне на услугата виртуална мрежа за пренос на данни. 1. Изисквания за услугата, предлагана от Изпълнителя

4.1. Задължителни изисквания при изграждането на решението:

 • Един доставчик;

 • 24x7x365 поддръжка със сертифицирани специалисти и отстраняване на инциденти в сроковете необходими на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

 • 99% надеждност на предлаганата услуга;

  1. Време за реакция при възникнал проблем и интервал на информиране за статуса на проблема - първоначален статус в рамките на 30 минути, последваш статус на всеки 1 час;

  2. Изпълнителят да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).

  3. Изпълнителят да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Представя се декларация и описание на системата.

  4. Да изгради и предостави система за осъществяване на постоянен мониторинг на връзката и отчет на трафика на така изградената VPN мрежа, както от специалисти на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД , така и от Изпълнителя, който предоставя услугата.

  5. Да се осигури представител за административно и търговско обслужване на дейността по смисъла на настоящата процедура, който да бъде на разположение в рамките на стандартно приетото работно време (в рамките от 08 часа до 18 часа за всички работни дни). В случай на негово отсъствие трябва да бъде осигурен заместник със същите компетенции и правомощия;

  6. Изпълнителят да разполага с Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиентите си, в технологична близост до исканите от Възложителя точки.

Изпълнителят следва да предостави услугите за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа в срок до 60 / шестдесет / работни дни от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.Списък с обекти на Възложителя за предоставяне на услугата

No

гр. /с./

Точен Адрес

Вид, тип (гара, локомотивно депо и т. н.)

Вид Свързаност

Капацитет

Брой компютри

LAN

1

гр. София

гр.София,Бул. Мария Луиза 114А

административна сграда, централна точка

наземна

200Mbps

56

192.168.1.1

2

гр. София

гр.София, жп спирка Смирненски

адм. сграда ПТП София

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

20

192.168.2.1

3

гр. София

гр.София,1220, ул."Елов дол"№1

адм. сграда ПТП София север

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.3.1

4

гр. Дупница

гр.Дупница,2600, ул."Отец Паисий"№1

адм. Сграда БЦ Дупница(гара Дупница)

наземна

IP VPN 3 Mbps

3

192.168.4.1

5

гр. Перник

гр.Перник,2300, ул,"Сини вир"№1

адм. Сграда БЦ Дупница

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.5.1

6

гр. Дупница

гр.Дупница,2600,ул."Аракчийски мост"№2

Локомотивно депо Дупница

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

20

192.168.6.1

7

гр. София

гр.София,1271,ул."Азалия" №3

ВР пункт Илиянци

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.7.1

8

гр. София

гр.София, жп спирка Смирненски

ВР цех Подуяне

наземна RLAN

IP VPN 1 Mbps

4

192.168.9.1

9

гр. Мездра

гр.Мездра,3100,ул."Христо Ботев"№1

ВР цех Мездра

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.12.1

10

гр. Дупница

гр.Дупница,2600,ул."Отец паисий"№44

ВР участък Дупница

наземна

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.13.1

11

гр. Перник

гр.Перник,2300, ул."Сини вир"№1

ВР пункт Перник

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.14.1

12

гр. Лом

гр.Лом,3600,ул."Пристанищна"№43

ВР работилница Лом

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.15.1

13

гр. Мездра

гр.Мездра,3100,ул."Христо Ботев"№14

жп общежитие Мездра

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.16.1

14

гр. София

гр.София,1528,ул.5002, №8

гара Искър

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.17.1

15

гр. София

гр.София,1309,ул."Крум Христов Стоянов"№1

гара София товарна

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.18.1

16

гр. София

гр.София,1574, ул."Боян магесник"№96 A

гара Подуяне

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.19.1

17

гр. София

гр.София,1271, ул."Азалия" №3

гара Илиянци

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.20.1

18

гр. София

гр-София,1870, кв.Ботунец, жп гара Кремиковци

гара Кремиковци

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.21.1

19

гр. София

гр.София,1225,кв.Бенковски, бул. "Лазар Михайлов"№30

гара Биримирци

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.22.1

20

с. Яна

с. Яна, 2135, жп гара Яна

гара Яна

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.23.1

21

гр. Нови Искър

гр. Нови Искър, 1280, ул. "Вечерница" №6

гара Курило

наземна

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.24.1

22

гр. Костинброд

гр. Костинброд, 2230, жп гара Костинброд

гара Костинброд

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.25.1

23

с. Волуяк

с. Волуяк, 1346, ул."Победа"№4

гара Волуяк

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.26.1

24

гр. Драгоман

гр. Драгоман,2210, ул. "Георги Сава Раковски"№3

гара Драгоман, ВРУ Драгоман

наземна

IP VPN 4 Mbps

4

192.168.27.1

25

гр. Димитровград ЖС

гр. Димитровград ЖС, Сърбия

гара на територията на Сърбия

сателитна антена
4

192.168.28.1

26

гр. Костенец

гр. Костенец, 2030, жп гара Костенец

гара Костенец

наземна

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.29.1

27

гр. Пирдоп

гр. Пирдоп, 2070, жп гара Пирдоп

гара Пирдоп

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.30.1

28

гр. Перник

гр.Перник,2300, ул. "Владайско възстание"№1

гара Метал товарна

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.31.1

29

гр. Перник

гр.Перник,2300, ул. "Сини вир"№1

гара Перник разпределителна

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.32.1

30

с. Дамяница

с.Дамяница,2813,жп гара Дамяница

гара Дамяница

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.33.1

31

с. Кулата

с. Кулата, 2868,ул."Плевен"жп гара Кулата

гара Кулата

наземна

IP VPN 2 Mbps

2

192.168.34.1

32

гр. Кюстендил

гр. Кюстендил ,2500,"Гаров площад"№1

гара Кюстендил

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.35.1

33

гр. Благоевград

гр.Благоевград,2700,ул."Димитър Солонски"№13

гара Благоевград

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.36.1

34

гр. Червен бряг

гр. Червен бряг, 5980,бул."Христо Ботев"№21

гара Червен бряг

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.37.1

35

с. Бели извор

с. Бели извор,3040, жп гара Бели извор

гара Бели извор

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.38.1

36

гр. Лом

гр.Лом,3600,ул."Пристанищна"№43

гара Лом

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.39.1

37

гр. Мездра

гр.Мездра,3100,площад "България"№7

гара Мездра

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.40.1

38

гр. Бургас

гара Владимир Павлов

гара Владимир Павлов

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.41.1

39

гр. Видин

гр. Видин, 3700,ул."Александър Батенберг"№1

гара Видин пътническа

наземна

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.42.1

40

гр. Видин

гр. Видин, 3700, кв. Нов път, Товарна гара Видин

гара Видин товарна

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.43.1

41

гр. Пловдив

ул. Македония 2

администрация ПТП Пловдив

наземна RLAN

IP VPN 40 Mbps

67

192.168.101.1

42

гр. Бургас

Ул. .Иван Вазов 1

администрация

наземна

IP VPN 10 Mbps

16

192.168.102.1

43

гр. Бургас

Бургас, ул. Иван Вазов 6, oбщежитие

гара, администрация

наземна

IP VPN 10 Mbps

12

192.168.103.1

44

гр. Димитровград

ул. Първи май 28А

БЦ Димитровград

наземна

IP VPN 6 Mbps

6

192.168.104.1

45

гр. Стара Загора

Ул. Герасим Папасчев 18

БЦ Стара Загора

наземна RLAN

IP VPN 6 Mbps

9

192.168.105.1

46

гр. Бургас

Гара Владимир Павлов ,Локомотивно депо

локомотивно депо

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

29

192.168.106.1

47

гр. Димитровград

индустриална зона

локомотивно депо

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

17

192.168.107.1

48

гр. Стара Загора

индустриална зона

локомотивно депо

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

23

192.168.108.1

49

гр. Пловдив

ул. Найчо Цанов 44а

ВР Цех

мобилна мрежа

IP VPN 3 Mbps

3

192.168.109.1

50

гр. Пловдив

ул. Найчо Цанов 44а

ВРУ Пловдив

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.110.1

51

гр. Стара Загора

Западна Индустриална зона

ВР Цех

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

2

192.168.111.1

52

гр. Стара Загора

Ул. Герасим Папасчев 22

ВРУ Стара Загора

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

3

192.168.112.1

53

гр. Димитровград

ул. Хан Аспарух 2

ВРУ Димитровград

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

3

192.168.113.1

54

гр. Свиленград

кв. Гарата ул. Асен Илиев 2

ВРУ Свиленград

наземна

IP VPN 4 Mbps

4

192.168.114.1

55

гр. Карнобат

ВРУ,в района на гарата

ВРУ Кн

наземна

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.115.1

56

гр. Карнобат

ВРЦех, в района на гарата

ВР Цех

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.116.1

57

гр. Карнобат

ЕП Кн, в района на гарата

Екипировъчен пункт към лок депо Бургас

мобилна мрежа

IP VPN 1 Mbps

1

192.168.117.1

58

гр. Пловдив

ул. Найчо Цанов 42

гара Пловдив разпределителна

наземна RLAN

IP VPN 10 Mbps

8

192.168.118.1


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница