Одобрил: министър проф. Анна-мария борисова документациястраница1/2
Дата09.04.2018
Размер372.84 Kb.
ТипРешение
  1   2


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОДОБРИЛ:


МИНИСТЪР

ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за обществените поръчки, Решение № РД-17-806/01.07.2010г.на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през 2010 година, съгласно утвърдена спецификация, изпратено на 01.07.2010г. за обнародване в електронната страница на Държавен вестник и до Агенцията по обществените поръчки.
Съдържание :


 1. Решение № РД-17-806/01.07.2010г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 2. Обявление за участие в обществената поръчка

 3. Предмет на поръчката – Приложение № 1

 4. Техническа спецификация – Приложение № 2

 5. Образец на оферта с указания за подготовката й – Приложение № 3 и 3 А;

 6. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 4;

 7. Типови образци на декларации.

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от възложителя срокове и условия, посочени в решението, обявлението и настоящата документация.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Офертата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец – Приложение № 3. При приемането й в деловодството на Министерство на здравеопазването върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в деловодството на Министерство на здравеопазването, за което на приносителя се издава документ, след което офертата се представя от участника в дирекция “Преструктуриране и публично-частно партньорство “, етаж 2, стая № 211 за вписване в Регистъра на МЗ за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на МЗ за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 26.07.2010г.

Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда офертите на 27.07.2010г. от 10:30 ч. в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. “Света Неделя“ № 5.

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.4 от ЗОП.

Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването, в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените оферти в часа, датата и мястото, посочени в обявлението - отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка на документите, подписан и подпечатан от участника.

Офертата, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

При офериране на равни цени от двама и повече участници в процеурата последните се класират чрез жребий, изтеглен в присъствие на: участниците в процедурата, членовете на комисията и нотариус, който съставя констативен протокол. В случай, че участник/участниците в процедурата не се явят за изтеглянето на жребия в определения час, тегленето се извършва извършва 1 /един/ час по-късно от член на комисията в присъствието на нотариуса и членовете на комисията, за което се съставя констативен протокол.

След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с решение класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението.Стойността на настоящата документация е в размер на 50 /петдесет/ лева с включен ДДС. Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването всеки работен ден между 14:00 и 17:00 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD. Копие от платежният документът следва да бъде поставено в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежен ред. Документацията е публикувана и в профила на купувача, с адрес, цитиран в раздел I.1) от обявлението за възлагане на обществена поръчка.

Приложение № 1

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


  1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
 • Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през 2010 година, съгласно Приложение № 2 – Техническо-количествена спецификация.

 • Всеки един от участниците може да направи предложение за една, няколко или всички позиции от спецификацията по отделно.

 • Всички количества, посочени в спецификацията са „количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди, но не повече от договореното.
  1. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще бъдат сключени със срок на действие една година от датата на подписването им.

 • Срок на изпълнение – не по-късно от 60 (шестдесет) дни след получаване на писмена заявка от Възложителя;

 • Място на доставка – складове/офиси на под-получатели по Програмата в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Плевен, Русе, Сандански, София, Стара Загора и Хасково, съгласно и след получаване на заявка от Възложителя.
  1. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА
 • Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката на изделията и консумативите до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност), като стойността им се посочва по отделно;

 • Предложените цени трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора освен в случаите на чл.43, ал.2, т.2 от ЗОП.

 • Предлаганите цени могат да бъдат посочени с точност до четири знака след десетичната запетая.

 • Предлаганата цена следва да бъде формирана за срок на годност не по-малък от от 75 % към датата на доставка.  1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 • Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, като по преценка на Възложителя, в зависимост от общата стойност на договора се извършва по следния начин:

 • след извършване на доставката, съгласно получената заявка, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от представяне на доставна фактура-оригинал, писмени заявки за доставка от Министерство на здравеопазването, приемателно-предавателни протоколи по образец на Министерство на здравеопазването и партиден сертификат от производителя (без изделията от група V).
 • чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписването на договора, след представяне на проформа-фактура (или оригинал) и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на прекратяване на договора. Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на доставна фактура-оригинал, писмени заявки за доставка от Министерство на здравеопазването, приемателно-предавателни протоколи по образец на Министерство на здравеопазването и партиден сертификат от производителя (без изделията от група V).
  1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 • Гаранциите за участие в процедурата за всяка отделна позиция е в размер, съгласно Приложение № 3.

 • Документ за заплатени гаранции за участие в процедурата се представя заедно с офертата.

 • Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно нареждане в оригинал или копие.  1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му като се освобождава след неговото приключване.

 • Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на прекратяване на договора.
  1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
 • Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подаването им.
  1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
 • Участникът, подал офертата с най-ниската предложена единична цена за всяка една от позициите и подпозициите се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка за съответната позиция.

 • При оценката и класирането на предложенията се взимат цените без ДДС, с включени всички останали данъци, такси, митни сборове и други.

 • При аритметични несъответствия между единичната и общата цена за дадена позиция, под внимание се взима предложената единична цена.


  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ
 • Всички медицински изделия (Групи I, II, III и ІV) следва да отговарят на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/;

 • За предлаганите медицински изделия и другите консумативи следва да се представят документите, съгласно Приложение 3А;

 • Всички медицински изделия (Групи I, II, III и ІV) следва да притежават сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида;

 • Производителите на всички предлагани изделия и консумативи следва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството;

 • Всички изделия трябва да имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на действащото законодателство в областта, удостоверена с декларация от кандидата, с изключение на позициите от Група V.
  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 • До участие по позициите от групи I, II, III и ІV се допускат само участниците, отговарящи на изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/.

 • Участниците за позициите от група V следва да притежават сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен, удостоверяващ наличие на внедрена система за управление на качеството.

 • Участниците следва да представят валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

 • Участникът следва да представи декларация, че е съгласен с всички условия и изискванията на Възложителя.


Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО-КОЛИЧЕСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

АРТИКУЛ

МЯРКА

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ДО

ГРУПА І – ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (ИЗВЪН СПИСЪК А И Б)

1

Test for Syphilis IgG/IgM

тест

6420

2

Test for Syphilis VDRL

тест

6700

3

Имунохроматографски едностъпков тест за експресно определяне наличието на Метадон (MTD/MTE) в човешката урина

* за изработване на теста и отчитане на резултата да не се изисква необходимост от специално лабораторно оборудване;

*тестът трябва да е в касета


тест

1 200

4

Имунохроматографски едностъпков тест за експресно определяне наличието на опиати (OPI) в човешката урина

* за изработване на теста и отчитане на резултата да не се изисква необходимост от специално лабораторно оборудване;

*тестът трябва да е в касета


тест

1 200

5

Имунохроматографски едностъпков тест за експресно определяне наличието на Амфетамини (AMP) в човешката урина

* за изработване на теста и отчитане на резултата да не се изисква необходимост от специално лабораторно оборудване;

*тестът трябва да е в касета


тест

300

6

Имунохроматографски едностъпков тест за експресно определяне наличието на Марихуана (THC) в човешката урина

* за изработване на теста и отчитане на резултата да не се изисква необходимост от специално лабораторно оборудване;

*тестът трябва да е в касета


тест

300

7

Имунохроматографски едностъпков тест за експресно определяне наличието на Бензодиазепин (BZD) в човешката урина

* за изработване на теста и отчитане на резултата да не се изисква необходимост от специално лабораторно оборудване;

*тестът трябва да е в касета


тест

300

8

Кит за оцветяване по грам 2.0 л.
Съставки на диагностичния набор:
1.Gram's safranine solution for microscopy
2.Gram's cristal violet solution for microscopy
3.Lugol's solution for microscopy
4.Metil alcohol

кит

17

9

PH ленти

(киселинност 4-9 РН)брой

20600

ГРУПА ІІ – ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (СПИСЪК А)

10

ELISA HBsAg test

(Опаковка - 1х96 ямкова плака, окомплектовани с необходимия брои връхета)тест

6452

11

ELISA HCV Antibody test

(Опаковка - 1х96 ямкова плака, окомплектовани с необходимия брои връхета)тест

6452

12

ELISA HIV Ag/Ab test

(Опаковка - 1х96 ямкова плака, окомплектовани с необходимия брои връхета)тест

6452

13

Бърз ХИВ тест за откриване на специфични анти-ХИВ антитела в кръвни проби

Бърз качествен тест за откриване на антитела срещу вируса причиняващ имунен дефицит у човека, типове 1 и 2.

Възможност да открива специфични анти-ХИВ антитела в проби от кръв, серум и плазма.

Процедурата за изпълнение да не изисква предварителна обработка на кръвните проби и специално лабораторно оборудване за изпълнение на теста (автоматични пипети, инкубатор, шейкър и др.)

Всичко необходимо за изработване на пробата да бъде включено в диагностичния тест-кит. Време за отчитане на резултата - до 5 минути от приключване на процедурата по изработване на теста.

Съхранение на тестовете – на стайна температура, възможност за работа на диагностикумите в температурни граници до 300С.тест

8500

14

Бърз ХИВ тест за откриване на специфични анти-ХИВ антитела в орална течност

Бърз качествен тест за откриване на антитела срещу вируса причиняващ имунен дефицит у човека типове 1 и 2.

Възможност да открива специфични анти-ХИВ антитела в проби от орална течност, цяла кръв и периферна кръв.

Всичко необходимо за вземане и изработване на пробата от орална течност да бъде включено в диагностичния тест-кит.

Време за отчитане на резултата до 20 минути.

Съхранение на тестовете на стайна температура, възможност за работа на тестовете на в температурни граници до 300С.


тест

7000

ГРУПА ІІІ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА САМОТЕСТУВАНЕ

15

ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ

(за установяване на ранна бременност, едностъпков, точност на резултата – мин. 99%)тест

11800


ГРУПА ІV – ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

16

Адаптор за вакутейнер

брой

3150

17

Спринцовка 1 cc

(стерилна, инсулинова, двукомпонентна или трикомпонентна)брой

50 000

18

Спринцовка 2 cc

(стерилна, двукомпонентна)брой

496 250

19

Спринцовка 5 cc
(стерилна, двукомпонентна)

брой

32 850

20

Спринцовка 10 cc
(стерилна, двукомпонентна)

брой

24 500

21

Спринцовка 20 cc
(стерилна, двукомпонентна)

брой

6 500

22

Игла 20 G, стерилна

брой

26 000

23

Игла 0.7x40, стерилна

брой

21 000

24

Игла 22 G, 1 1/2, стерилна

брой

179 000

25

Игла 23 G, 1 1/4, стерилна

брой

119 000

26

Игла 25 G, (0.5x25), стерилна

брой

68 000

27

Игла 26 G, (0.45x16), стерилна

брой

151 000

28

Игла 27 G, ½ (0.4x13), стерилна

брой

189 000

29

Игла 27 G, ¾ (0.4x19), стерилна

брой

405 00

30

Презервативи – орални
(ароматизирани, без талк)

брой

205 000

31

Презервативи – вагинални, лубрикирани

брой

2 112 872

32

Презерватив за анален секс

(от естествен каучуков латекс, лубрикирани)брой

1 085 000

33

Лубрикант - вагинален овлажнител

- опаковка за многократна употреба, мин. 20 гр.

- съвместим за употреба с презервативи от естествен каучуков латекс;


брой

163 000

34

Лубрикант за анален секс:
- на водна основа в опаковка от мин. 3 ml, за еднократна употреба;
- без медикаменти;
- съвместим за употреба с презервативи за анален секс

брой

58 000

35

Лубрикант за анален секс:
- на силиконова основа, в опаковка мин. 3 ml, за еднократна употреба;
- без медикаменти;
- съвместим за употреба с презервативи за анален секс

брой

51 000

36

Контейнер – мин.10 литра

(еднократна употреба, за използвани игли и спринцовки)брой

373

37

Контейнер – мин. 2 литра
(еднократна употреба, за използвани игли и спринцовки)

брой

9536

38

Контейнер – мин. 10 литра
(еднократна употреба, за използвани спекулуми)

брой

1293

39

Контейнер за събиране урина

еднократна употреба, стерилни, градуирани, прозрачни, опаковани по единично, обем 40-60мл, винтова капачка и място за надписванеброй

1000

40

Контейнер за транспортиране на биолог. материали (кръвни проби) – с обем мин. 1.5 литра, макс. 2 литра. Капак на винт с ръкохватка за пренасяне, осигуряващ херметично затваряне. Изработен от материал, подходящ за почистване и дезинфекция.

брой

125

41

Дезинфектант за ръце – на алкохолна основа, без хлорхексидин.

Да съдържа омекотители.

Да е с широк спектър на действие.

Да е хипоалергичен и да не оказва негативно влияние върху кожата на ръцете.

Да имат кратка експозиция и остатъчно действие.

Разфасовка – макс. 1 литър.литър

1596

42

Дезинфектант за медицински инструменти

Да е на базата на натриев перборат / активен кислород или перокиси /

Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие, без да фиксират органична материя и да не се инактивират от белтъчни замърсявания

Да имат антикорозивно действие

Да са съвместими с различни материали, от които са направени инструментите

Да са с широк спектър на действие: бактерициден (включително туберкулоцидно ), фунгицидно, спороцидно и вируснеутрализиращо действие ( HBV, HCV, HIV )

Да са ефективни при ниски концентрации, кратка експозиция и да са предназначени специално за почистване и дезинфекция на инструменти

Прилагането им да не е свързано с допълнителни условия: добавка на активатор, температура и др.

* Разфасовка макс. 5 литра


литър

1020

43

Дезинфектант за под и повърхности

Да не съдържат алдехиди и хлор, с приятен и слаб аромат

Да са ефективни в ниски концентрации

Да имат много добър миещ и дезинфекциращ ефект

Да не се инактивират от органична материя

При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху персонала и пациентите

Да не увреждат третираните повърхности

Да са съвместими с различни материали, от които са направени повърхностите

Да са с широк спектър на действие: бактерициден (включително туберкулоцидно ), фунгицидно,

вируснеутрализиращо действие ( HBV, HCV, HIV)

Да се дозират лесно, при възможност да се предлагат с дозиращи устройства
* Разфасовка макс. 5 литра


литър

1030

44

Ръкавици (латексови)
* размер: М, с талк;

чифт

73000

45

Ръкавици (латексови)
* размер: S, с талк;

чифт

42000

46

Ръкавици (латексови)

* размер: L, с талк;чифт

9000

47

Винилови ръкавици,
* размер: S, без талк

чифт

17000

48

Винилови ръкавици,
* размер: М, без талк

чифт

33000

49

Винилови ръкавици
* размер: L, без талк

чифт

200

50

Ръкавици (найлонови)

чифт

15 500

51

Турникет
(за вземане на венозна кръв)

брой

416

52

Комплект микротейнер + автоматичен ланцет - микротейнер със сепарираща гел с обем 2 мл., фунийка за събиране на периферна кръв, капачка с винт за микротейнера, автоматичен стерилен ланцет за еднократна употреба с дълбочина на убождането мин. 2 мм.

комплект

47 000

53

Комплект (вакутейнер и игла) затворена система за взимане на венозна кръв, епруветка с обем между 5 и 7 мл., със сепариращ гел, стерилна игла с размер 21G 0.8x40mm

комплект

56 000

54

Комплект (вакутейнер и игла) за отделяне на плазма, с дезактиватор на кръвосъсирването хепарин (Lithium Heparin). Обем на вакутейнерите 4 до 5 мл.

Стерилна игла с размер 21G 0.8x40 mmкомплект

2 000

55

Спекулум, еднократен, размер S

брой

5000

56

Спекулум, еднократен, размер M

брой

5 000

57

Спекулум, еднократен, размер L

брой

2724

58

Стерилни тампони (женски)

брой

12 800

59

Стерилни тампони алуминиеви (мъжки) с памучен край

брой

4 300

60

Лепенка с риванол (2x3 см)

брой

403 000

61

Медицински памук (100 гр.)

опаковка

10 580

62

Марля (7.5х7.5 cm), (опаковка по 100 бр.)

опаковка

2020

63

Калцуни, полипропилен

чифт

6000

64

Покривни стъкла 24x24

брой

17400

65

Предметни стъкла с нематиран край 76х26

брой

27300

ГРУПА V – ДРУГИ КОНСУМАТИВИ

66

Лигнин 500 гр., пакети по 5 килограма

брой

980

67

Хартиени чаршафи, ролка с размери 10х1м

ролка

2225

68

Сламка, без възможност за огъване

брой

120 000

69

Мек тампон за секс по време на месечен цикъл. За еднократна употреба, клинично тестван.

брой

68 800

70

Метални капачки, без уплътнител

брой

177 000

71

Течен сапун за ръце, (разфасовка по 1 л.)

брой

2530

72

Хартиени кърпи за ръце (еднократна), ролка

ролка

4100

73

Спирт 70% (разфасовка от 1 л.)

брой

1762

74

Спиртни кърпички (70% спиртно съдържание), индивидуална
опаковка

опаковка

818 000

75

Лимонена киселина (10 гр.)

опаковка

29 600

76

Филтър (цигарен)

брой

319000

77

Найлоново пликче с цип (15х10 cm)

брой

33 000

78

Имерсия за микроскоп (маслена основа)

брой

29

Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница