Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова


Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегиястраница7/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия


Общините отговарят за изпълнението на Областната Стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2011-2015), чрез които на територията на всяка община ще се реализира част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие.Общините се ангажират да информират Областния съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които срещат и правят предложения за подобряване на Стратегията.

Общинския съвет - роля и отговорности:

 • Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината;

 • Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

 • Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.

Кметът на общината:

 • Организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;

 • Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

 • Изготвя и представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;

 • Участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия.

Взаимодействие с областните структури


За изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик(2011-2015) и на Областната стратегия е необходимо взаимодействие със следните областни структури:

Областен съвет за развитие на област Добрич е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който носи определени отговорности за развитието на социалните услуги на територията на областта:

 • Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

 • Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск;

 • Областният съвет за развитие приема докладите за изпълнение на стратегията, обсъжда и приема предложенията за промени в документа.


Дирекция „Социално подпомагане”

Д”СП”- носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на Областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги:
 • Участва при проучването на необходимостта от социални услуги в общината;

 • Събира и актуализира данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;

 • ОЗД подпомага интегрирането на деца от ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работи за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение, определя и прилага мерки за закрила съблюдавайки принципите на закрила на детето.

Държавна агенция за закрила на детето

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Балчик е важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. Ролята на ДАЗД включва: • Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;

 • Оказва методическа помощ на всички участници в процеса на разработване и реализиране по отношение на услугите за деца;

 • Издава лицензи на доставчиците на социални услуги за деца;

 • Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.

Регионален инспекторат по образование на МОМН

Регионалният инспекторат по образованието, отговаря за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на не обхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и др.Дирекция “Бюро по труда”

Участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към ромска общност) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Дирекция “Бюро по труда” участва в изпълнението на стратегията чрез:


 • Разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови групи;

 • Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

 • Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности.

Неправителствени организации

Основна роля в изпълнението на стратегията играят НПО като преки доставчици на услуги, като представители на гражданското общество и групите в риск. Тяхната роля се състои в: • Участие във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;

 • Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и областта за хора в риск;

 • Участие в изработването и актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й.6. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията.
Изграждането на капацитет за реализиране на общинската стратегия за социалните услуги в община Балчик има за цел да повиши административния и организационен капацитет на всички организации, институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение - от административните позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал.

В настоящия раздел са представени дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в социалната работа, използване на ефективни механизми за осигуряване на участието на хората от рисковите групи в процеса на повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. Планирани са и мерки за изграждане на капацитет, свързани с осигуряване на допълнителен ресурс от управленски кадри, специалисти и помощен персонал, който да осигури предоставянето на новите услуги, планирани за разкриване в продължение на целия период на реализиране на стратегията.

В отговор на идентифицираните потребности от развитие на съществуващия капацитет и на база на прогнозиране на необходимите човешки ресурси за новите услуги, заложени в Общинската стратегия, са съгласувани следните цели по:

Приоритетно направление 5. Развитие на човешките ресурси

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, чрез:


 • Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

 • Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги

Мярка 5.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на територията на общинaта.Дейност 5.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2) в отделите, ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на общината;

Дейност 5.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отдела в общината, ангажиран с управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да осигурят:

 • Повишаване на капацитета на служителите за изследване на потребностите на общността и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск (деца, семейства, хора с увреждане, самотно живеещи стари хора и т.н.)

 • Изграждане на административен капацитет за реформиране и преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия.

 • Повишаване на компетентността на специалистите за финансово планиране и осигуряване и ефективно управление на финансовите средства и други ресурси, необходими за осъществяване на социалните услуги на територията на общината;

 • Повишаване на компетентността за планиране и осъществяване на политики и програми за развитие на човешките ресурси, ангажирани с предоставянето на социални услуги в общината, обхващащи: развитие на системата на подбор, обучение, управление и задържане на персонала, въвеждане на гъвкави системи за възнаграждения, обвързани с обема и качеството на предоставяните услуги и индивидуалното представяне и др.

 • Повишаване на познанията на специалистите в отдела на общината по прилагането на съществуващата нормативната уредба и добрите практики за администриране и управление на социални услуги в България (държавно делегирана дейност; с финансиране от общинските бюджети или с друго външно финансиране, осигурено от дарители или със средства от проекти);

 • Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на предоставянето на социални услуги на външни доставчици - неправителствени организации или търговски дружества;

 • Повишаване на капацитета за наблюдение и оценка, както и за оказване на методическа подкрепа за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.

Мярка 5.1.2. Да се изгради капацитет на общинско ниво за кандидатстване по и управление на средства от структурните фондове на ЕС и на други донорски програми.

Дейност 5.1.2.1. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучения за представители на екипите, управляващи социалните услуги в общините, които да осигурят придобиване и надграждане на умения за:

 • Познаване, анализиране и ефективно използване на възможностите на съществуващите финансови инструменти от национално финансиране и Структурните фондове на ЕС;

 • Подготовка на проектни предложения. Основни умения за: трансформиране на проблемите в цели за постигане на промяна; подбор на специфични дейности и методи за интервенция, които осигуряват постигане на целите; планиране на необходимите финансови, човешки и материални ресурси за осъществяване на проекта; дефиниране на индикатори за проследяване на резултатите; планиране на мерки за осигуряване на качество на предоставените услуги, равен достъп и активно участие на потребителите в развитието и контрола по предоставяне на услугите; планиране на мерки и дейности за осигуряване на устойчивост.

 • Управление на проекти, включващи: развитие на компетенциите за ефективно изпълнение на планираните дейности в рамките на проекта; добро управление на наличните ресурси; стимулиране на участието на всички заинтересовани страни; между институционално сътрудничество; документиране и популяризиране на успешните практики и резултати от проекта; осъществяване на дейности за осигуряване на необратимост и устойчивост на промяната

Мярка 5.1.3. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно управление на социалните услуги

В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите, ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на нови услуги:Дейност 5.1.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения и практика за:

 • Анализиране на потребностите, проблемите и ресурсите в общността, свързани с разширяване на обхвата, повишаване на ефективността или със създаване на нови социални услуги;

 • Създаване на методологии за новите услуги; организация на работата по предоставяне на новите услуги;

 • Изграждане на стратегии за популяризиране на услугите и спечелване на доверието на клиентите;

 • Развитие на междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и др. в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на новите услуги;

 • Договаряне предоставянето на социални услуги и взаимоотношения в този процес; финансово управление и контрол;

 • Наблюдение и оценка на социални услуги, ориентирано към резултатите и постигнатото качество.

Дейност 5.1.3.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват съвкупност от:

 • Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на услугата;

 • Дейности за привличане и развитие на специалисти, чрез стажантски програми и /или преобучение на специалисти и осигуряване на помощен персонал от социални услуги;

 • Дейности за привличане на специалисти чрез други доставчици на социални услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени партньорски взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и гъвкаво използване на съществуващия набор от специалисти в общините и в областта или с цел оптимизиране на разходите за високо квалифициран персонал.Мярка 5.1.4. Въвеждане на системи на супервизия

Разработването и въвеждането на ефективни системи за супервизия в практиката на доставчиците ще стимулира развитието на капацитета за реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик и ще осигури качество на предоставяните услуги.Дейност 5.1.4.1. Поредица от обучения, които да развият капацитета на доставчиците на общинско ниво за осъществяване на супервизия, съобразена със спецификата на предоставяните услуги.

Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги

Мярка 5.2.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран в предоставянето на социални услуги.Целта на мярката е да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно ангажиран в предоставянето на услуги.

Дейност 5.2.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги,

Дейност 5.2.1.2. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции, и др.

Дейност 5.2.1.3. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги;

Дейност 5.2.1.4. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално, национално и европейско ниво, осигуряващи обмен на опит и професионално развитие на специалистите, които директно предоставят социални услуги.

Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Мярка 5.3.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в

мрежа

Дейност 5.3.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на местно ниво и работа в мрежа.

Дейност 5.3.1.2. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:


 • Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;

 • Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско ниво;

 • Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги.

Дейност 5.3.1.3. Създаване и използване на програми за обмен на различни професионалисти, в рамките на общината.

Дейност 5.3.1.4. Документиране и популяризиране на добрите практики в общината и в областта за осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или управлението на социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването на кампании за превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на услугите.

Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничествоОбща цел 6. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Специфична цел 6.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Мярка 6.1.1. Формиране на умения за изграждане на партньорства

Дейност 6.1.1.1 Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за развиване на социалните услуги.

Дейност 6.1.1.2. Подкрепа при провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите страни на общинско ниво за:

 • Адаптиране на общинският план за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Общинската и Областната стратегия;

 • Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността (НПО и граждани), най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики и др.

Специфична цел 6.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

Мярка 6.2.1. Механизми за създаване на междусекторно сътрудничество

Дейност 6.2.1. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:

 • Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;

 • Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за областната стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско и областно ниво;

 • Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги.


Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница