Одобрил: п д-р Юлиян Найденовстраница1/3
Дата02.02.2018
Размер489.38 Kb.
  1   2   3


ОБЩИНА СИЛИСТРА


ул. “Симеон Велики” №33 (086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43

7500 Силистра E-mail: mаyor@silistra.bg

Одобрил: ___________П___________

д-р Юлиян Найденов

Кмет на Община Силистра

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:


Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра”.

Обособена позиция № 1 – Първи район : ул. „Цар Шишман”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Добруджа”, ул. „Петър Вичев”, ул. „Ал. Стамболийски”, бул. „Македония”, ул. „София”, ул. „Хан Аспарух” и ул. „Плевен”;

Обособена позиция № 2 – Втори район: ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Васил Левски”, бул. „Македония”, ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Хан Кубрат”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Черно море”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Петър Мутафчиев”, ул. „Добрич”;

Обособена позиция № 3 – Трети район: ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Серес”, ул. „Янко Тодоров”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Ген. Колев”, ул. „Дръстър”, ул. „7 – ми септември”, ул. ”П. Яворов”;

Обособена позиция № 4 – Четвърти район: ул. „Богдан Войвода”, ул. „Кубадин”, ул. „7 – ми септември”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Добрич”, ул. „Тулча”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Димитър Енчев”, ул. „Кълъраш”, ул. „Серес”;

Обособена позиция № 5 – Пети район: ул. „Кълъраш”, ул. „Одеса”, ул. „Тимок”, ул. „Иван Василев”, ул. „Рила”, ул. „Димитър Енчев”;

Обособена позиция № 6 – Шести район: с. Айдемир – ж.к. „Север”, ж.к. „Юг”; с. Калипетрово – ул. „Герена”, ул. „Ново Петрово”, ул. „Зелен Синур”, ул. „Красна поляна”, ул. „Илинден”.

Съгласували:

1.Емил Гойчев, ……П………..

Зам.кмет „Устройство на територията”


2. Константина Николова,…. П………

Ст. юрисконсулт

гр. Силистра, 2015г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ III. Условия за участие

РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ V. гаранции

РАЗДЕЛ VI. Указания за подготовка на офертите

РАЗДЕЛ VII. Съдържание на офертата

РАЗДЕЛ VІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ Іх. РАЗЯСНЕНИЕ

РАЗДЕЛ х. Комуникация между вЪзложителя и учАСТНИЦИТЕ.

РАЗДЕЛ ХІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ХІІ. Класиране и определяне на Изпълнител. прекратяване на процедурата

РАЗДЕЛ  ХIІІ. Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка

РАЗДЕЛ ХІV. ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ хV. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

РАЗДЕЛ хVІ. други указания и етични клаузи

раздел хVІІ. образци

раздел хVІІІ. приложения

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА СИЛИСТРА, с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33; интернет адрес: www.silistra.bg, e-mail: op_silistra@abv.bg.1.2. Правно основание за възлагане на поръчката и мотиви

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал.1, т.2, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на Глава V от ЗОП - чрез откритата процедура.1.3 Предмет на обществената поръчка:

Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра. Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Първи район : ул. „Цар Шишман”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Добруджа”, ул. „Петър Вичев”, ул. „Ал. Стамболийски”, бул. „Македония”, ул. „София”, ул. „Хан Аспарух” и ул. „Плевен”;

Обособена позиция №2 – Втори район: ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Васил Левски”, бул. „Македония”, ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Хан Кубрат”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Черно море”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Петър Мутафчиев”, ул. „Добрич”;

Обособена позиция №3 – Трети район: ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Серес”, ул. „Янко Тодоров”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Ген. Колев”, ул. „Дръстър”, ул. „7 – ми септември”, ул. ”П. Яворов”;

Обособена позиция №4 – Четвърти район: ул. „Богдан Войвода”, ул. „Кубадин”, ул. „7 – ми септември”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Добрич”, ул. „Тулча”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Димитър Енчев”, ул. „Кълъраш”, ул. „Серес”;

Обособена позиция №5 – Пети район: ул. „Кълъраш”, ул. „Одеса”, ул. „Тимок”, ул. „Иван Василев”, ул. „Рила”, ул. „Димитър Енчев”;

Обособена позиция №6 – Шести район: с. Айдемир – ж.к. „Север”, ж.к. „Юг”; с. Калипетрово – ул. „Герена”, ул. „Ново Петрово”, ул. „Зелен Синур”, ул. „Красна поляна”, ул. „Илинден”.

1.4. Финансова рамка

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Прогнозната стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката е до 2 997 333,58 (два милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди триста тридест и три лева и 58ст.) лева без включен ДДС, сформирана като сбор от прогнозните стойности на обособените позиции, както следва:Обособена позиция №1 – 392 580.76 (триста деветдесет и две хиляди петстотин и осемдесет лева и седемдесет и шест стотинки) лева без включен ДДС;

Обособена позиция №2 - 618 565.83 (шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) лева без включен ДДС;

Обособена позиция №3 – 590 217.12 (петстотин и деветдесет хиляди двеста и седемнадесет лева и дванадесет стотинки) лева без включен ДДС;

Обособена позиция №4 – 502 595.85 (петстотин и две хиляди петстотин деветдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без включен ДДС;

Обособена позиция №5 – 388 393.22 (триста осемдесет и осем хиляди триста деветдесет и три лева и 22 ст.) лева без включен ДДС;

Обособена позиция №6 – 504 980.80 (петстотин и четири хиляди деветстотин и осемдесет лева и 80 ст.) лева без включен ДДС.

Общата финансова рамка е определена на база прогнозни (предвидени) количества, обхващащи периода на действие на договора. Посочените прогнозни количества са индикативни.Прогнозните стойности се явяват и максимално допустими за участниците!

1.5. Финансиране: Средствата за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции ще бъдат осигурени от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, при условие, че Община Силистра сключи съответен/ни Договор/и за целево финансиране за обект/и посочен/и в обособена/ите позиция/ии.

При условие, че не бъде осигурено финансиране по реда на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора за съответната обособена позиция и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др.

Плащанията ще се извършват изцяло по правилата на Българска банка за развитие и уговореното в договор за целево финансиране - Приложение №11 от методическите указания на МРРБ, утвърдени по националната програма за енергийна ефективност, приета с ПМС №18/02.02.2015 г. (попр. ДВ бр. 18/10.03.2015г.).

1.6. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции e 31.12.2016 г.1.7. Критерий за оценка на офертите:

За всички обособени позиции, включени в предмета на поръчката класирането на офертите ще се извърши по критерия „най–ниска цена”.

Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската цена без ДДС, предложена за изпълнение предмета на обществената поръчка (обособената позиция), получена като сбор от средноаритметичната стойност на цените по:

т. 1 - цена в размер на .................. (словом………….) лв./м2 РЗП (разгъната застроена площ) без включен ДДС, при налична първична (проектна) документация на сградата и

т. 2 - цена в размер на .................. (словом………….) лв./м2 РЗП (разгъната застроена площ) без включен ДДС, при липсваща първична (проектна) документация на сградата и

цената по т. 3 - цена в размер на .................. (словом………….) лв./м2 РЗП (разгъната застроена площ) за сграда за извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ от ценовото предложение на участниците.

Ц = (Цената по т.1 + Цената по т. 2) / 2 + Цената по т. 3

В случай, че постъпят две или повече еднакви като аритметична стойност ценови предложения, класирането ще се извърши след публичен жребий, по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП, който се тегли в присъствието на членовете на комисията, назначена от Възложителя и участниците. Възложителят обявява датата, часа и мястото на провеждане на жребия, като уведомява всички участници в процедурата.РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:


  • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

  • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

  • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Пълното описание на предмета и обхвата на настоящата обществена поръчка е описано детайлно в техническото задание, неразделна част от настоящата документация за участие.

РАЗДЕЛ IІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.3.2.  Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

3.3. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.

3.4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3.5. Споразумението трябва да съдържа клаузи, в който задължително се посочват:

- представляващият обединението, който да е изрично оправомощен да представи оферта от името и за сметка на Обединението, включително и да сключи договор с Възложителя, да задължава с подписа си обединението, както и да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- разпределението на участието на лицата с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- всички членове на обединението са солидарно отговорни пред Възложителя за изпълнение на договора;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.3.6. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на срока за подаването на офертата.

3.7. Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки:

- съгласие от страна на възложителя;

- възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

- в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация;

- Независимо от промяната в състава си, обединението трябва да продължи да отговаря на минималните технически изисквания от настоящата документация.

3.8. Лице, което участва в обединение не може:

-да представя самостоятелна оферта,

- да участва в друго обединение- участник в процедурата;

- да дава съгласие и да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.3.9. Когато не е представен договор/споразумение за създаването на обединение /консорциум, или в приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата– участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

3.10. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

3.11.  В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който :

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

2. е обявен в несъстоятелност;

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

Забележка: под „определена професия или дейност” следва да се разбира професии и дейности, свързани с извършване на дейности по установяване на техническите характеристики на сгради и/или обследване за енергийна ефективност.

7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

8. при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

9. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;3.11.1. Изискванията по т.1, 6 и 7, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;3.11.2. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по т. 1, 2, 3, 4, 8 и 9.

3.11.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1, 2, 3, 4, 8 и 9 и посочените в обявлението изисквания по т. 5, 6 и 7 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията по 47, ал. 9 от ЗОП се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

3.11.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47 ал. 2, т. 1, 2 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

3.12. Изисквания към кандидат-чуждестранно лице

3.12.1 Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

3.12.2 Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.3.12.3 Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

3.12.4 Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

3.13. Декларацията по чл. 47, ал. 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. За подизпълнителите се прилагат изискванията само чл.47, ал.1 и 5 ЗОП

3.14. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


Каталог: documents -> 253
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
253 -> Опасности и рискове за здравето на работещите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница