Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документациястраница2/10
Дата30.07.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.1. Предназначение


Автоматичните предпазители са предназначени за защита на веригите за измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

2.2. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти: • БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение;

 • БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток;

 • БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи;

 • БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда;3. Основни изисквания към автоматичните предпазители


3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5  25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50 С;3.2. Електрически характеристики:

3.2.1 автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване В.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;3.2.2 автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване В.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;
4. Пакетни ключове

4.1. Предназначение


Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

4.2. Стандарти и норми

Всички пакетни ключове обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти: • БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила.

 • БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление.

 • БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код).

 • БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване.

4.3. Основни изисквания към пакетните ключове


4.3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

4.3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А;

5. Бутони

5.1. Предназначение


Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни шкафове в ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.

5.2. Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти: • БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила.

 • БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление.

 • БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.

 • БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване.

5.3. Основни технически характеристики


5.3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата,

- несветещ;5.3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А;

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Провеждане на договарянето
1. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените първоначални оферти.
2. Комисията провежда договарянето с участниците представили първоначални оферти по реда на подаване на първоначалните оферти в деловодството на ЕСО ЕАД – МЕР София област.
3. направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
4. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителното договаряне се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.
5. Преговорите със следващия участник започват след окончателно приключване и съставяне на протокол за резултатите от договарянето с предходния участник.
6.когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията прилага чл. 70 от ЗОП.
7. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

- класиране на участниците, или

- прекратяване на процедурата.

РАЗДЕЛ V: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Указания за подготовка и подаване на първоначалните оферти.
1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. В случай, че към офертата се прилагат копия на документи, те следва да бъдат заверени от участника с подпис, печат и текст «Вярно с оригинала». Всички документи на чужд език следва да бъдат представени и в превод на български език.
2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
3. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: предмета на поръчката и име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Ценовото предложение се представя в плика на офертата в отделен запечатан непрозрачен плик
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.
5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.4.
6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
7. Всеки участник има право да представи само една оферта
8.Всички страници се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции
9. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „Най-ниска цена”, за което съставя и подписва доклад. Доклада бива публично оповестен на интернет страницата на ЕСО ЕАД. Участниците ще бъдат уведомени писмено за резултатите от проведената обществена поръчка.

10. Възложителя може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
11. При сключване на договор класирания на първо място участник представя:

11.1.Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3%(три процента) от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ на адрес: гр. София - 1360, бул."Европа" № 2 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД , МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ:

BIC: TTBB BG 22

IBAN: BG06TTBB94001526735076

банка: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

адрес: бул. „Александър Стамболийски” №: 73

град: София 1303
банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

11.2.Документи, изискуеми за удостоверяване липсата на обстоятелствата съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

11.3.Декларации за удостоверяване липсата на обстоятелствата, изискуеми съгласно чл. 47, ал.5 от ЗОП.

12. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл. 89, ал. 7 от ЗОП с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от документите по чл. 47, ал.1, т.1 и т. 4 ал.5;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1 , т. 4 или ал.513. Приложеният към документацията образец на банкова гаранция е примерен. Участникът, с който ще се сключи договор за възлагане на поръчката, трябва да се съобрази с компонентите на примерния образец, ако е избрал тази форма на гаранция.

14. При положение, че Участник предоставя информация в Техническото си предложение, която има конфеденциален характер, то той следва да приложи към офертата си декларация по чл. 33, ал. 4 за обстоятелствата в Техническото предложение, които имат конфеденциален характер.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

гр. София 1360

бул. „Европа”, №2

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на командни шкафове за МЕР София област””.

От ...................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,(улица, град, община)

..........................................................................................................................................................,

представлявано от ............... .........................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .........................................................................................

..........................................................................................................................................................,

адрес за съобщения .......................................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ..................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №....................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на командни шкафове за МЕР София област”., както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.


Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок (съответна дата и час). Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договора.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:
1.гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ на адрес: гр. София - 1360, бул."Европа" № 2 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД , МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ:

BIC: TTBB BG 22

IBAN: BG06TTBB94001526735076

банка: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

адрес: бул. „Александър Стамболийски” №: 73

град: София 1303

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.10 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП. (свидетелство за съдимост и за задължения по смисъла на чл.162, ал2 т1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс към държаватаи към общините)
Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал.10, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:


 1. Техническо предложение.

 2. Ценово предложение.

 3. декларация за приемане на условията в проекта на договор.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА
(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

гр. София 1360

бул. „Европа”, №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на командни шкафове за МЕР София област”
От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка: „Доставка на командни шкафове за МЕР София област”

срок за изпълнение на поръчката: .................. календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на подписване на договора в т.ч.:
гаранционен срок на доставените стоки: ............... (........словом ..............) месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на въвеждането им в експлоатация.

Като неразделна част от настоящото техническо предложение прилагаме следните документи:

Декларация за съответствие (declaration of conformity) за всички стандарти, на които отговарят материалите, използвани при изработването на командните шкафове, лицевите панели и монтажни плочи.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА АПАРАТУРА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА
НА КОМАНДНИ ШКАФОВЕ
Обект: МЕР София област - п/ст Априлово 110/20 kV, п/ст Елин Пелин 110/20kV,п/ст "Етрополе" 110/20 kV, п/ст "Самоков" 110/20 kV и п/ст София Запад 400/110/31,5/20 kV

НАИМЕНОВАНИЕ

М-ка

К-во

Забел.

Тип и фирма производител

I.

Доставка на команден шкаф /КШ-I-002/ поле Трансформатор, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура:

компл.

3

Общо за 3бр. КШ

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

3

9

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , двуполюсен

бр.

1

3

 

3

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

3

 

4

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

9

 

5

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

9

 

6

Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.3

бр.

3

9

 

7

Блок-контакт НО+НО към поз.1.4 и 1.5

бр.

6

18

 

8

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

3

9

 

9

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

10

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

12

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

13

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

3

9

 

14

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

3

 

15

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

3

 

16

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

3

 

17

Нагревател 220V AC

бр.

1

3

 

18

Термостат

бр.

1

3

 

19

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

0

 

20

- Клема разделяема токова, за кабел re със сечение до 10mm²

бр.

30

90

 

21

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

17

51

 

22

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

2

6

 

23

- Контактен мост двупозиционен

бр.

12

36

 

24

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел re със сечение до 10mm²

бр.

160

480

 

25

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

320

960

 

26

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

60

180

 

27

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

10

30

 

28

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

30

90

 

29

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

6

18

 

30

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

6

18

 

31

- Етикет към клема заглавна

бр.

6

18

 

32

- Фиксатор за клеморед

бр.

6

18

 

33

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

4,4

13,2

 

34

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

5,2

15,6

 

35

- Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм

м

1

3

 

36

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

0

 

37

-1,5мм2

бр.

350

1050

 

38

-2,5мм2

бр.

50

150

 

39

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

4,5

 

40

Кабелни щуцери:

 

 

0

 

41

PG 29

бр.

18

54

 

42

PG 21

бр.

15

45

 

43

PG 36

бр.

6

18

 

II.

Доставка на команден шкаф /КШ-I-009a/ поле Секционен прекъсвач, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура:

компл.

1

Общо за 1бр. КШ

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

5

5

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , двуполюсен

бр.

1

1

 

3

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

1

 

4

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

5

5

 

5

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

5

5

 

6

Блок-контакт НО+НЗ към поз.2.3

бр.

4

4

 

7

Блок-контакт НО+НО към поз.2.4 и 2.5

бр.

10

10

 

8

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

3

3

 

9

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

10

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

12

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

13

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

3

3

 

14

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

1

 

15

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

1

 

16

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

1

 

17

Нагревател 220V AC

бр.

1

1

 

18

Термостат

бр.

1

1

 

19

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

 

 

20

- Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

30

30

 

21

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

17

17

 

22

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

2

2

 

23

- Контактен мост двупозиционен

бр.

12

12

 

24

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

170

170

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница