Одобрявам димитър сотиров кмет на Община ЗеменДата08.05.2018
Размер191.3 Kb.


ОДОБРЯВАМ

ДИМИТЪР СОТИРОВ

Кмет на Община Земен:.............................................

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯЗа участие в обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет

Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”
Земен, 2016г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”
1. Общи условия:

1.1. Редът и условията ,при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.

1.2. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, техническо и ценово предложение.

1.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител.

1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

1.5. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

1.7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

2. Условия за участие

2.1. Общи условия към участниците

2.1.1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2.1.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелсвата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.2.2. Условията на т. 2.1.2.1. се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
2.2. Изисквания за технически и професионални способности:
2.2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.Под «идентични или сходни с предмета на поръчката» следва да се разбират услуги, свързани с изготвянето на технически и/или работни за строителство на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари2.2.2. Участникът следва да разполага с екип от технически лица, които да отговарят на следните изисквания за професионална квалификация и опит:

1. Ключов експерт по част “Геодезия” - Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

2. Ключов експерт по част „Инженерна геология и хидрогеология - Инженер със специалност „Геология и хидрогеология“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

3. Ключови експерти по част “Пътна”:

3.1. Строителен инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област

3.2.Инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област

4. Ключов експерт по част “ОД” и част “ВОД” - Инженер със специалност …… или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област. .

5. Ключов експерт по част „Конструктивна“ - Инженер със специалност „Конструкции“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

6. Ключов експерт по част „Електро“ - Инженер със специалност „Електро“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

7. Ключов експерт по част „ВиК“ - Инженер със специалност „ВиК“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

8. Ключов експерт по част „Телекомуникации“ - Инженер със специалност „Телекомуникации“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.
3.3. Документи за доказване на техническите и професионални способности:

3.3.1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получителите, заедно с доказателство за извършената услуга;

3.3.2. Списък на експертния състав – ръководен състав по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП с приложени заверени копия на удостоверения за пълна проектантска правоспособност на посочените лица.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
4. Оферта:

4. Офертата на участника съдържа:

4.1. Оферта за участие, с приложена информация за личното състояние и за техническите и професионални способности на участника, както следва:

4.1.1.Декларация за липса но обстоятелсвата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

4.1.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

4.1.3. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получителите, заедно с доказателство за извършената услуга;

4.1.4. Списък на ръководния състав по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП с приложени заверени копия на удостоверения за пълна проектантска правоспособност на посочените лица.


4.1.5. Деклараця по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Декларацията се представя в свободен текст.Когато участникът ще използва подизъплнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица.

4.1.5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

4.1.6. Информационен лист, съдържащ данни за участника - Изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.4.2. Техническо предложение, съдържащо:

4.2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

4.2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съотвествие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на възложителя; Участникът следва да представи изложение – описание, съдържащо:

 Описание на практическото организиране на работния процес

 Описание на основните дейности по изготвяне на проекта

 Представяне на план-график за организация на работата

 Предложение за организационна структура

 Описание на разпределението на отговорностите и задачите между експертите в екипа на учасатника

 Предложение за механизми на вътрешен контрол в организацията

 Описание на процеса на комуникация с възложителя

Участникът следва да предложи срок за изпълнение на проектиране – изготвяне на технически проект, съобразен със заложените от възложителя срокове: не повече от 80 календарни дни от датата на сключване на договора. Предложеният от участника срок следва да бъде реалистичен с оглед предмета на поръчката и да е съобразен с предлаганото описание на организирането на работния процес и приложения план-график за изпълнение.

4.2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – част от образеца техническо предложение

4.2.4. Декларация за срока на валидност на – част от образеца техническо предложение

4.3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената, съгласно изискванията на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Максималната стойност на поръчката е 70 000 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС, или лева със ДДС. В посочената стойност се включват възнаграждения за дейностите от предмета на поръчката, разпределени както следва:

За изпълнение на проектиране -

За изпълнение на авторски надзор –Участници, които са оферирали по-високи цени за изпълнение ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
5. Окомплектоване и подаване на офертата:

5.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опакова от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

На опаковката се посочат:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, както следва: „Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”

Офертата се изпраща на адрес: Община Земен, град Земен, ул. "Христо Ботев" №3.

5.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава докуемнт.

5.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтиривания или корекции.

5.5. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

5.6. Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на новоопределения срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.


6. Разглеждане на офертите:

6.1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти.

6.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

6.3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.7. Сключване на договор

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.

7.2. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

7.3. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелдства по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с поставените условия, на коит оследва да отговарят участниците. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им.

7.4. В случай, че до сключване на договора, възложителят не е осигурил финансиране, то изпълнението на договора започва от уведомяването за осигуряването на финансирането. При тази хипотеза всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта.Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
1. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата
Показатели за оценка:

TО - Техническа оценка;

СО – Срок на изпълнение

ФО – Финансова оценка (предложена цена)


Относителна тежест на показателите за оценяване:

TО = 40 точки, максимална стойност

СО = 20 точки, максимална стойност

ФО = 40 точки, максимална стойност


Комплексната оценка се изчислява по формулата:

КО = ТО + СО + ФО
На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.

2. Последователност и методика на оценка
2.1. ЕТАП 1 – Техническа оценка на офертата.

Техническите предложения се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническото задание.


ТО е оценка на техническото предложение с максимален брой точки 40.
Оценката на техническото предложение ще се осъществява въз основа на следните преимущества:


 • Описание на практическото организиране на работния процес

 • Описание на основните дейности по изготвяне на проекта

 • Представяне на план-график за организация на работата

 • Предложение за организационна структура

 • Описание на разпределението на отговорностите и задачите между експертите в екипа на учасатника

 • Предложение за механизми на вътрешен контрол в организацията

 • Описание на процеса на комуникация с възложителяТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

Организация и методология за изпълнението на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение

Максимален брой точки

40

Фактори, влияещи на оценката


Брой точки

Предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като съдържа следните преимущества:


 • Обосновката съдържа ясно и подробно описание на практическото организиране на работния процес;

 • Подробно са описани всички основни дейности по изготвяне на проекта, като е отчетена спецификата на конкретните обекти, по отношение на които се предвижда изработването на съответния инвестиционен проект;

 • Представен е подробен план - график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, като планираната продължителност за всяка дейност е обоснована и кореспондира на конкретните особености на съответния обект;

 • Предложена е организационна структура, демонстрираща добро управление на човешкия ресурс във връзка с изпълнението на поръчката;

 • Описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и взаимодействието между отделните специалисти в екипа;

 • Предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи навременното изпълнение на поръчката и високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение;

 • Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.


40

 • Участникът е описал практическото организиране на работния процес;

 • Подробно са описани са всички основни дейности по изготвяне на проекта;

 • Представен е план - график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение

 • Предложена е организационна структура, кореспондираща с изпълнението на поръчката

 • Описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт

 • Предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи навременното изпълнение на поръчката, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение,

 • Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.

20

 • Участникът е описал работния процес, като налице са съществени непълноти

 • Описани са дейностите по изготвяне на проекта, но в описанието са налице съществени непълноти

 • Представен е план - график за организация на работата

 • Предложена е организационна структура

 • Описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника

 • Предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение,

 • Представен е процесът на комуникация с възложителя.
10

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено, правилно, логично и по безспорен начин посочва конкретния етап, вид дейност, процес, по начин, по който същият да бъде безспорно индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

Подробно“ - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно и съдържа отделни етапи, видове дейности и процеси, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности и процеси, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените изисквания;

Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнениеили не са предвидени механизми на вътрешен контрол в организацията или не са посочени мерки и механизми за управление на работните процеси, гарантиращи изпълнението на договора.

ВАЖНО! Технически предложения, които не съответстват на изложените преимущества на възложителя и настоящата документация се отстраняват от процедурата.
2.2. ЕТАП 2 – Срок на изпълнение – СО
ВАЖНО: Участниците оферират само срок за изпълнение на проектиране и същия участва за целите на методиката за оценка. Срокът за изпълнение на авторски надзор е зависим от изпълнение на строителство на проекта, поради което не може да се определи към този момент нито от възложителя, нито от изпълнителя.
Максимален брой точки на срока на изпълнение от общата оценка на офертата - 20 т.
СО е срок за изпълнение с максимален брой точки 20.
Показателят СО се формира по следната формула:

СО= СОмин. / СОучастник х20

където:

СОмин.– предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;СОучастник – предложена цена от съответния участник.

Изискване: При оценка на показателя „срок на изпълнение“, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая.
2.3. ЕТАП 3 - Финансова оценка – ФО

До финансова оценка (ФО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Максимален брой точки на финансовата оценка от общата оценка на офертата - 40 т.
ФО е финансова оценка с максимален брой точки 40.
Показателят ФО се формира от подпоказателите:

ПЦП (предлагана цена за проектиране) – с максимален брой точки 30, определеняна по формулата:

ПЦП = ПцП мин. / ПцП участник х 30

Където ПцП мин = предложена най-ниска цена за изпълнение на проектиране;

ПцП участник = предложена цена от съответния участник.ПЦА (предлагана цена за авторски надзор) – с максимален брой точки 10, определяна по формулата:

ПцА мин. / ПцА участник х 10

Където ПцА мин = предложена най-ниска цена за изпълнение на авторски надзор;

ПцА участник = предложена цена от съответния участник.Показателят ФО се формира от сбора на показателите:

ФО = ПцП + ПцАИзискване: При оценка на показателя „предлагана цена“, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая.
ВАЖНО! Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница