Одобрявам: Емил Костадинов ръководител мер русестраница4/4
Дата10.02.2018
Размер0.75 Mb.
#57786
1   2   3   4

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


към Договор №. ...............от ...........2015 г.

Днес .............2015 г., в гр. Русе между:


ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул."Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, иден номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Емил Пенев Костадинов– Ръководител МЕР Русе, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение за следното:


І.ОБЩИ условия

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник” .

2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на НЕК-ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

6. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07- 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

9. Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на Възложителя, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от Възложителя. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» и ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени :    • да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

    • да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи / бригади /, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2


за конфиденциалност
към договор №. ...............от ...........2015 г.
Днес .............2015 г., в гр. Русе между:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул."Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, иден номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Емил Пенев Костадинов– Ръководител МЕР Русе, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.


Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :


 • Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

 • Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

 • Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

 • Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.


РАЗДЕЛ ІX. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

гр. Русе

ул. „Борисова”, № 27

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 


Подпис и печат,

(БАНКА)


образец на банкова гаранция за участие в процедурата
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, № 105

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу участник, ще участва в откритата с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата) процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът трябва да представи банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата).

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че участникът е извършил едно от следните действия: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. (посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите, посочен в обявлението).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. (посочва се дата и час съобразени с крайния срок за представяне на офертите и посоченият в обявлението срок на валидност плюс 60 дни), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат (БАНКА)Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница