Одобрявам: Емил Костадинов ръководител мер русестраница1/4
Дата14.11.2017
Размер0.99 Mb.
  1   2   3   4


одобрявам:

Емил Костадинов

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР РУСЕ

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н Аза възлагане на обществена поръчка с
Реф. № 22-08-14-9ПП

П р е д м е т :

Авариен ремонт на покрив подстанция Русе”Русе, 2014 г.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
Авариен ремонт на покрив п/ст Русе”

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІ: Технически спецификации

Раздел ІІІ: правила за разглеждане на постъпилите оферти

Раздел ІV: указания към участниците


Раздел V: образец на оферта

Раздел VІ: Образци на документи, неразделна част от офертата

Раздел VІІ: Проект на договор

Раздел VІІІ: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договорРаздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:


 1. Място на изпълнение на поръчката

Подстанция „Русе” е разположена в източната част на град Русе, в жк. Здравец до бул. Липник. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район (МЕР) Русе. Подходът към обекта се осъществява по асфалтиран път, част от градската пътна мрежа.

2. Съществуващо положение


Подстанция Русе е въведена в експлоатация през 1948 г.

Сградата на подстанцията представлява двуетажна масивна постройка, със застроена площ 760 м2 и Г-образно разположение в план, в която се помещават командна и релейна зали и закрити разпределителни уредби (ЗРУ) 10 и 20 кV. Покривът на сградата е изпълнен с многоскатна дървена конструкция, лежаща върху последната етажна плоча, т.е. кота корниз на цялата постройка е еднаква, а билата са с различни коти. Покривната конструкция е „развита” до контура на фасадите на сградата, докато последната стоманобетонна плоча „излиза” конзолно с около 60 см извън периметъра на фасадите и оформя непрекъсната стреха. Покривът е с покритие от керемиди монтирани върху дъсчена обшивка. Стрехите са защитени чрез обшивка от гладка поцинкована ламарина на фалцова връзка. Покривното отводняване се осъществява чрез висящи улуци и водосточни тръби преминаващи през стрехата на сградата. Непосредствено под стрехата са монтирани водосборни казанчета.

На покрива на скоби към било и ръбове са монтирани токоотводи от арматурна стомана Ф11.

През периода на експлоатация се е получило свличане на керемидите. В следствие на течове от пролуките, части от летвената обшивка под керемидите и от носещата покривна конструкция (ребрата и столиците) са изгнили и деформирирани. На 30.05.2014 г. при буря с ураганен вятър и проливен дъжд са били разместени, счупени и съборени част от керемидите на покрива. В резултат, в помещенията на разпределителните уредби в близост до шините системи 10 и 20 кV са се проявили течове, които създават реална опасност от възникване на аварийни изключвания или повреди на съоръженията в подстанцията и съответно лишаване на промишлени и битови абонати от електрозахранване.3. Обем на поръчката

Предвидените ремонтни работи включват: • Демонтаж на покривното покритие от керемиди, тип „марсилски”, в т.ч. направа на дървена коруба и спускане на керемиди по коруба;

 • Почистване и сортиране на здравите демонтирани керемиди, годни за повторна употреба и запазване за последващ монтаж на  50% от тях;

 • Демонтаж на покривното покритие от гладка поцинкована ламарина, монтирано върху най-северния скат на сградата;

 • Демонтаж на токоотводите, уламите, летвената скара и подкеремидената подложка от битумизирана хартия;

 • Демонтаж на улуците, обшивките от поцинк. ламарина по стрехите, водосборните казанчета и водосточните тръби;

 • Демонтаж на около 80% от съществуващата дъсчена обшивка и запазване за последващ монтаж на  62% от демонтирания материал;

 • Подмяна на изгнилите и/или деформирани ребра и греди от дървената покривна конструкция на сградата;

 • Доставка и монтаж на OSB-плоскост 22мм или дъсчена обшивка 3см – по всички северни и западни скатове, включително по източния скат с дължина при стехата 5м;

 • Монтаж на демонтираната дъсчена обшивка по всички южни и източни скатове (с изключение на източния скат с дължина при стрехата 5м);

 • Повърхностно антисептиране на дървесината с натриев флуорит;

 • Доставка и полагане на подпокривно паропропускливо фолио фиксирано към покрива с контралетви;

 • Доставка и направа на нова летвена покривна обшивка за монтаж на керемиди;

 • Доставка и направа на обшивки от гладка поцинкована ламарина по стрехи и от гладка алуминиева или поцинкована ламарина улами;

 • Доставка и монтаж на улуци, казанчета, водосточни тръби и есове от поцинкована ламарина;

 • Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина;

 • Доставка и покриване с керемиди, тип „марсилски” на всички северни и западни скатове, включително по източния скат с дължина при стехата 5м;

 • Покриване със съществуващи керемиди, тип „марсилски” на всички южни и източни скатове (с изключение на източния скат с дължина при стрехата 5м);

 • Доставка и монтаж на единични поцинковани снегозадържащи елементи;

 • Доставка и монтаж на токоотводи от поцинк. стомана със сечение еквивалетно на съществуващото, свързани и фиксирани с фабрични елементи, детайли и крепежи;

 • Доставка и покриване на била и ръбове с капаци;

 • Други.

Необходимите видове и количества СМР за изпълнение на поръчката са описани в приложената количествена сметка.Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технически спецификации за строителните материали, стоки и съоръжения

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл.169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ); да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) приета с ПМС № 325 от 06.12.2006, в сила от 01.01.2007 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда, безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.


За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на декларациии за съответствие и/или сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:
Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)

Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.

1

Подпокривно паропропускливо водонепропускливо фолио от трислоен полипропилен

БДС EN 13859-1:2010 или еквивалентен

2

Глинени покривни керемиди и приспособления

БДС EN 1304:2013 или еквивалентен

3

Керемиди и допълнителни елементи

от бетон за покривиБДС EN 490:2011 или еквивалентен

4

Скоби за висящи олуци

БДС EN 1462:2005 или еквивалентен

5

Висящи улуци

БДС EN 612:2005 или еквивалентен

6

Плоска стоманена ламарина, поцинкована

БДС EN 10346:2009 или еквивалентен

7

Плоска ламарина, алуминиева

БДС EN 485-1:2008+А1:2010

БДС EN 573-3:2014 или еквивалентни


Улуците, водосточните тръби и казанчетата да бъдат от поцинкована ламарина с РЕ-покритие. Улуците да бъдат безшевни, цели (без снадки), трапецовиден профил. Водосточните казанчета да бъдат с овална форма за изх.тръба 120 мм. Водосточните тръби да бъдат 120 мм.


Всички материали необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя.


2. Технически изисквания за изпълнение на СМР

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на: • Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР.

 • Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

 • Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г.;

 • Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

 • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.);

 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

 • Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн., ДВ бр.11 от 03.02.2006 г.);

 • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 • Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 • Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от 15.06.2005 г., в сила от 29.09.2005 г.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на изпълнителят, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.
При изпълнението на покривните работи да се спазва следната технология:

  1. Керемидите и капаците от билото на покрива се демонтират и свалят с помощта на дървена коруба. Здравите и годни за повторна употреба керемиди се почистват и сортират на указано от възложителя място на обекта. Предвижда се върху приблизително 50% от покрива да се монтират част от демонтираните, здрави керемиди. Разкриването на покрива се извършва на участъци (на скатове или на участъци от скатовете), така че да не се допуснат течове в помещенията на закритите разпределителни уредби и командна зала, което би застрашило сигурността на ел. съоръженията и на електроподаването в града;

  2. Демонтира се покривното покритие от гладка поцинкована ламарина от най-северния скат на покрива. Демонтират се уламите от поцинкована ламарина;

  3. Демонтират се токоотводите от гладка бетонна стомана, фиксирани със скоби към билото и ръбовете на покрива;

  4. Съществуващата летвена обшивка (скара) се разваля. Подкеремидената подложка от битумизирана хартия (или хоросан или глина, в отделни участъци) се отстранява;

  5. Улуците, обшивките от поцинкована ламарина по стрехите, казанчетата и водосточните тръби и се демонтират;

  6. Приблизително около 80% от дъсчената обшивка се демонтира по начин, който да позволява последващ монтаж на около 62% (250 м2) от демонтирания материал. Предвижда се върху 50% (420 м2) от покрива да се монтира част от демонтираната здрава дъсчена обшивка;

  7. Тухлената зидария на комините, в частта над покривната плоча се разрушава. Коминните отвори се „затварят” с бетонни капаци (плочи);

  8. Изгнилите и/или деформирани ребра и греди, които не са в състояние да изпълняват носещите си функции се подменят. Новопоставените греди и ребра да са със сечение и размери еквивалентни на демонтираните. Снаждането на отделните елементи, оформящи ребрата, да се изпълни със скосяване, в местата над гредите.;

  9. По всички северни и западни скатове, включително по източния скат с дължина при стрехата 5м се монтират OSB-плоскости с дебелина 22мм или дъсчена обшивка с деб. 3см. По всички останали скатове – южните и западните (с изключение на източния скат с дължина при стрехата 5м) се монтира годната за повторна употреба демонтирана дъсчена обшивка;

  10. Новомонтираните елементи на дървената покривна конструкция, старата дървена конструкция (в местата, където е възможно) и дъсчените обшивки се обработват повърхностно чрез двукратно полагане на натриев флуорид;

  11. По цялата площ на покрива се полага подпокривно паропропускливо, водонепропускливо фолио от трислоен полипропилен. Фолиото се монтира, така че фирмените надписи на продукта да останат от горната страна. Ролката се разстила успоредно на стрехата, от стрехата към билото, като най-долния й край да застъпва надулучната пола. Задължителното зстъпване между отделните ивици е 15 сm, а при наклони по-малки от 20 –20 сm. Преди да започне развиването на ролката, фолиото се заковава за първото ребро. Фиксирането на фолиото към ребрата да се осъществи с иглолистни летви (контралетви) с напречно сечение от 2/4 сm до 5/5 сm, монтирани по дължина на всяко от покривните ребра. Фолиото се оставя леко провиснало между ребрата. Пароизолацията не трябва да покрива билото – разстоянието от края на мембраната до билото трябва да е 5сm. При елементи, които надстърчат покривния скат, краищата на фолиото трябва да се завият нагоре и да се покрият от обшивка, така че да не прониква вода.;

  12. Върху фиксиращите летвички на фолиото се монтира летвената обшивка за полагане на керемидите – летви с напречно сечение от 3/4 до 5/5 сm, монтирани успоредно на стрехата. Първият ред летви да се монтира или по линията, непосредствено в края на ребрата при стрехата или на отстояние до 5-10 сm от тази линия. Отстоянията между летвените редове да е еднакво (например: 31,5 сm, 33 сm) и същото да се прецизира спрямо предвиждания тип керемиди и наклона на покрива.

Предвид това, че керемидите се монтират с надлъжно припокриване между два съседни реда в границите 9 cm – 10,5 cm, за получаване на цяло число еднакво широки редове с керемиди, т.е. за да се избегне напречното рязане на последния ред керемиди (тези при билото), разстоянието между летвите, носещи керемидите („b”) се определя, по следния начин: От дължината на ската „L” се изважда разстоянието за първия ред керемиди „b1” (33 cm или повече) и разстоянието между последната летва и ръба на билото „l”, което винаги е еднакво, като при сух монтаж на билните капаците е равно на 4 cm, а при полагане на билните капаци върху варо-пясъчен разтвор (хоросан) е 2 cm. Получената стойност „L1” се разделя на максималното разстояние между летвените редове според наклона на ската – 31,5сm или 33сm. Получава се нецяло число за броя на редовете, което се закръглява към по-голямата цяла стойност. След това дължината „L1” се разделя на така получения брой цели редове и по този начин се получава точното разстояние между летвите.;

  1. Върху първите два реда летви за монтаж на керемиди при улуците се фиксира обшивка от поцинкована ламарина, която изпълнява функцията едновременно на подулучна пола и обшивка за стрехата. Връзките между отделните листове ламарина да се изпълнят с двоен (легнал) фалц. Фиксирането на обшивката към стрехата да се изпълни с хафтове (крепители, изрязани от тънки ивици ламарина), които влизат във всеки фалц – минимум 2 бр./фалц, като долният им край се заковава към предварително вложените в стрехата дървени трупчета или се анкерира с дюбели към стрехата.


Не се допуска директно преминаване на крепежните елементи през обшивката за стрехата!  1. По вътрешните покривни ъгли (уламите) се монтират обшивки от алуминиева или поцинкована ламарина. Отделните листове се монтират с припокриване от 15 cm. След като елементите бъдат приковани, в близост до краищата им, по дължината, се поставят самозалепващи се ленти или ограничителни лайсни, върху които лягат краищата на керемидите.;

  2. Чрез фиксиране във всяко ребро се монтират скобите за улуци;

  3. Монтират се висящите улуци така, че предния ръб на улука да е с 1–2 сm по-ниско от задния и в случай на затлачване на улука, водата да прелива навън. Наклонът към водосточните тръби да е в границите от 0.3 до 1%. На разстояние през ребро да се монтират обтегачи на улуците.;

  4. Върху първите два реда летви за монтаж на керемиди при улуците се монтира надулучна пола от поцинкована ламарина с ширина 40-50 сm. Връзките между отделните листове ламарина да се изпълнят с двоен легнал фалц.;

  5. Върху готовата летвена обшивка, по всички северни и западни скатове на покрива, включително по източния скат с дължина при стрехата 5м, се монтират доставените нови керемиди, тип „марсилски” или еквивалентни. Всички южни и източни покривни скатове, с изключение на източния скат с дължина при стрехата 5м, се покриват с демонтираните, годни за повторна употреба керемиди. Всяка керемида от първите три реда до улуците и от първите два реда по наклона на при всеки външен ръб на покрива (всяка маия) да се закрепи към летвата под нея с винт (4х50 mm). Всяка трета от останалите керемиди също да се прикове към летвите. Вместо винтове, при спазване на указаните условия, се допуска използането на скоби за закрепване на керемиди, предназначени за монтаж като допълнителна защитна мярка срещу бури.

Между втория и петия ред керемиди успоредни на стрехата и улука, през керемида, да се монтират 3 реда единични снегозадържащи елементи (стопери за сняг);

  1. Билото и маиите на покрива се затварят с капаци на варо-циментов разтвор или чрез сух монтаж, при спазване на всички производствени и технологични изисквания за влагане на крепежни и завършващи елементи и аксесоари. Капаците се поставят, като се започва от края, който е противоположен на преобладаващата посока на ветровете (т.е. започва се от източния край).;

  2. Успоредно с монтажа на капаците по билото и ръбовете, се монтират токоотводите от горещо поцинкована кръгла стомана със сечение еквивалентно на съществуващото. Фиксирането на токоотводите към покривната конструкция и към мълниеприемниците, както и свързването помежду им, се изпълнява с фабрични елементи, детайли и крепежи.;

  3. Монтират се казанчетата и водосточните тръби от поцинкована ламарина.3. Изисквания към организацията на работа

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености: • Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя и съобразен с възможностите за изключване на напрежението на високоволтовите съоръжения, разположени в непосредствена близост.

Графикът и организацията на работата да се съобрази с факта, че исканията за изключвания на мрежа и/или съоръжения на „Енерго-Про Варна” ЕООД се заявява тридесет дни предварително. Останалите електрически апарати в близост до покрива могат да се обезопасят след съгласуване между възложителя и изпълнителя, за което е необходимо предварително предупреждение от два работни дни.

 • При нареждане от персонала на възложителя, работата по покрива може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

 • Използваните ел. инструменти да се занулят и заземят.

 • Вода за технологични и питейни нужди и електроенергия може да се използва от подстанцията.

 • Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта.


 • Строителните работи ще се извършват в близост до части под високо напрежение!

 • При изпълнение на строително-монтажните работи, съществуващите съоръжения да се пазят от повреди!

 • Работата да се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда!


4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя. • Персоналът на фирмата-изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания по ЗБУТ на експлоатационния персонал;

 • Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани;

 • Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;

 • Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;

 • Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат на обекта;

 • Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

    • Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.

 • По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.

 • Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.

 • Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

 • Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

 • Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

 • Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

    • Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

    • Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

    • Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.


5. Изисквания за опазване на околната среда

При изпълнение на строително-монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.

Доставените материали да се съхраняват на предварително определени от възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в нормално експлоатационно състояние.


6. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност

    • Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

 • По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп за пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

 • Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.

 • Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.

 • Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях.
7. Други

7.1. Гаранционни срокове – не по-кратки от упоменатите в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. За въвждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 5 (пет) години.

7.2. Срок за изпълнение – не повече от 55 (петдесет и пет) календарни дни.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВИЛА ЗА разглеждане на постъпилите оферти
1. Общи правила

  1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за разглеждане на постъпилите оферти.

  2. За разглеждане и оценка на постъпилите оферти възложителят назначава комисия.

  3. След получаването на офертите, членовете на комисията подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.

  4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

  5. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения


2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти

  1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „икономически най-изгодна оферта”, при следната


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

На първо място се класира офертата с най-много получени точки при прилагане на утвърдената от възложителя методика.

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на избрания изпълнител.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.


Указания за определяне на оценката по всеки показател:
А. „Техническо предложение на участника” – T – максимален брой точки: 50

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следните формули:


T = (TR / TRmax) х kт1,

TR = (T1 + Т2 + Т3),

където:


T – обща техническа оценка на техническото предложение на участника или резултатната техническа оценка на оценяваната оферта, умножена с коефициент на тежест kт1 = 50;

ТR – резултата от техническата оценка на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица;

TRmax – максимално възможната стойност на ТR – резултата от техническата оценка на членовете на комисията, TRmax = 30 – максимален брой точки – 30;

kт1 – коефициент на тежест, kт1 = 50;

Т1 Т3 – оценки на съответните елементи на техническото предложение,

т.е. формулата добива вида:T = ((T1 + Т2 + Т3)/ 30) х 50,
Оценяват се три основни елемента на Техническото предложение, както следва:


по ред

Елемент на Техническото предложение

Максимален брой точки

1

Работна програма за изпълнение на поръчката – последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – Т1

до 15 т.

2

Технически и функционални характеристики на влаганите материали и предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническите спецификации), както и организация и процедури

за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката – Т2до 10 т.

3

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора – Т3

до 5 т.


Точките по трите елемента на общата техническа оценка на показател „Техническо предложение на участника” (Т1, Т2 и Т3) ще бъдат присъждани по експертна мотивирана оценка от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по следния начин:
А.1. Работна програма за изпълнение на поръчката – последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – Т1.

В тази част от офертата всеки Участник следва да разпише основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователност, взаимообвързаност и продължителност на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора и съобразно техническите спецификации. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, в т.ч. и тези, свързани с изключване на напрежението, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Необходимо е програмата да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и стандарти, на действащото законодателство и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.


Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки – за предложения, които отговарят на елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и стандарти, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническите спецификации. Предложението съдържа описание на видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на обекта.

оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и стандарти, на действащото законодателство, но не са конкретни и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка за строителство без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка.

Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на техническите спецификации и стандарти, на действащото законодателство и при които предложената организация и подход на изпълнение не съответствуват на конкретния линеен график или ако елемента „работна програма” липсва, следва да бъдат предложени за отстраняване.


* „Ясно“ – следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ – описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Съществени непълноти в техническото предложение са тези, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническите спецификации, на съществуващите стандарти, или на действащото законодателство, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
А.2. Технически и функционални характеристики на влаганите материали и предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническите спецификации), както и организация и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката – Т2

В тази част от офертата всеки Участник следва да представи подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката, свързани с последващата им експлоатация, на база изискванията в Техническите спецификации. Всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на техническите преимущества на своето предложение, както и описание на технологията за изпълнение на СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническите спецификации, включително при съобразяване на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и очакваните атмосферни влияния. Участниците следва да направят пълно описание на организацията за осигуряване на качество по време на изпълнение на СМР, както и описание на процедурите за контрол за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от тях специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от тях специалисти, така и в отношенията с Възложителя, по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство.


Метод на формиране на оценката:

оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и стандарти, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката. Ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническите спецификации, включително по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и очакваните атмосферни влияния. Ясно са описани и демонстрирани преимуществата на конкретното предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, посочени в Техническите спецификации. Подробно е описано изпълнението на предмета на поръчката (строителство). Предложението има най-висок качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технически и функционални параметри на влаганите материали и предлаганата технология на работа. Направено е предложение относно следните показатели за постигане на качество – технически и функционални характеристики на основните материали (свързани с техническите им преимущества, устойчивост и последващата експлоатация), които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническите спецификации. Подробно са предложени начините (организацията) за постигане на качество – проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда). Подробно е предложено разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките за контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя. Оценка 10 точки получават предложенията относно тази част от офертата, които напълно отговарят на Техническите спецификации, като ги допълват или превъзхождат и съдържат технически преимущества за следните елементи: предлаганите материали и предлаганите технологии на работа/изпълнение, както и предложения относно техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката, свързани с последващата експлоатация на обекта.

оценка 3 точки – за предложения, които отговарят на описанието на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и стандарти, действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, но не съдържат технически и функционални преимущества относно предлаганите материали и предлаганите технологии на работа/изпълнение на предмета на поръчката, свързани с последващата експлоатация на обекта и/или не са конкретно описани методите, които се предлагат за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, в т.ч. предложението за контрол на качеството и/или не са подробно предложени методите за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и/или процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между участниците в поръчката и/или предложението не съдържа абсолютно никакви преимущества, чрез които да се установи, че то има по-висок качествен ефект, свързан със самото строителство и с последващата експлоатация на обекта в сравнение с изискуемите в документацията базови изисквания.

Предложения относно изпълнението предмета на поръчката, които не отговарят на техническите спецификации или ако тази част от елемента „обяснителна записка” липсва, следва да бъдат предложени за отстраняване.


А.3. Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договораТ3

В тази част от офертата Участниците следва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки за успешното изпълнение на договора.Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за строителство са:

    • Трудности при изпълнението на СМР в близост до тоководещи части под високо напрежение;

    • Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия;

    • Технологични проблеми по време на строителството.


* Допълнително дефинирани рискове, извън определените по-горе, няма да окажат влияние върху оценката по този подпоказател.

Необходимо е техническото предложение на всеки участник в обществената поръчка, за всеки един риск да съдържа информация за: • степента на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

 • мерки за минимизирането на риска и преминаването му от една категория (съществен) в друга (нисък), в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай.


Метод на формиране на оценката:

оценка 5 точки – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно управлението на рисковете отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и са съобразени с предмета на поръчката. В тази част от техническото предложение е описан детайлно всеки един от посочените рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

    • Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за минимизиране на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, за да бъдат постигнати целите от изпълнението на договора;

    • Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на основните дейности по договора;

    • Участникът е предложил мерки за управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на негативното влияние на риска, така че същият да не окаже сериозно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

оценка 1 точка – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно управлението на рисковете отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническите спецификации и са съобразени с предмета на поръчката, но е в сила едно или няколко от следните обстоятелства:

    • Разписани рискове по принцип, а не такива, които са възможни при изпълнението на конкретния договор, предмет на настоящата поръчка;

    • Направено е предложение относно мерки за минимизиране на рисковете, но не са идентифицирани основните проявления или аспекти или сфери, където може да окаже влияние съответния риск;

    • Не е направено подробно/конкретно описание, като са идентифицирани основните аспекти на проявление на рисковете върху изпълнението на договора и/или отговорът/реакцията спрямо риска (мерките за минимизиране на рисковете) е формално и недостатъчно конкретно предложен.

Предложения, несъдържащи мерки за минимизиране на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора (ако тази част от елемента „обяснителна записка” липсва), следва да бъдат предложени за отстраняване.
Поставянето на точките за конкретен участник по трите елемента на техническото предложение Т1, Т2 и Т3 се осъществява въз основа на общото експертно мнение на членовете на комисията по всеки един от тях. Членовете на оценителната комисия изготвят обща оценка на всеки отделен участник.


Б. „Ценово предложение на участника” – Ц – максимален брой точки: 50

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на приложенията към публичната покана. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.


Оценка на ценовото предложение:
Общата ценова оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

Ц = (Цmin / Цуч) х kт2 = (Цmin / Цуч) х 50,

където:


Ц – обща ценова оценка на ценовото предложение на участника или резултатната ценова оценка на разглежданата оферта, умножена с коефициент на тежест kт2 = 50. След изчислението на общата ценова оценка – Ц, полученият резултат на всеки участник ще се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая;

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;

Цуч – предложена цена от оценявания участник;

kт2 – коефициент на тежест, kт2 = 50;
В. Комплексна оценка – К – максимален брой точки: 100

Комплексната оценка е сбор на стойностите на техническата и ценовата оценка:К = Т + Ц,

където:


К – комплексна оценка на участника в обществената поръчка;

Т – обща техническа оценка на техническото предложение на участника;

Ц – обща ценова оценка на ценовото предложение на участника.
При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.


Г. Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по възходящ ред на получената комплесна оценка, като на първо място се класира участникът с най-висока оценка.


В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, чието ценово предложение е с най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


  1. Комплексните оценки на офертите заедно с оценките по всички други показатели се нанасят в Таблица 1.

  2. таблица 1 се подписва от всички членове на комисията.Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница