Одобрявам, Инж. Стефан златаровстраница1/6
Дата15.10.2018
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 ope.moew.government.bg.
одобрявам,

Инж. СТЕФАН ЗЛАТАРОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от закона за обществените поръчки с предмет:
Избор на изпълнител за ИЗГОТВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР(ИПЦ) И РАБОТЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТРИЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207.1, ЗАЕДНО С ПОЗЕМЛЕН ИМОТ(ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207, А ИМЕННО:

- ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАЖИ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207.1 ПО КККР НА ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-9/30.01.2009 Г. НА ИЗП. ДИРЕКТОР НА АГКК, С АДРЕС УЛ. „МИТРОПОЛИТ СИМЕОН” № 14, РАЗПОЛОЖЕНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ВСЕКИ ЕТАЖ 104 КВ.М, ЦЯЛАТА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ”(СЪГЛАСНО СКИЦА № 22191/26.06.2009 Г., ИЗД. ОТ СГКК – БУРГАС) , С ВХОД ОТ УЛ. „МИТРОПОЛИТ СИМЕОН” № 14 И СЪС СТЪЛБИЩЕ ДО ТРЕТИЯ ЕТАЖ;

- ПОМЕЩЕНИЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 37,50 КВ.М, НАХОДЯЩО СЕ НА І-ВИ(ПАРТЕРЕН) ЕТАЖ, СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТ УЛ. „МИТРОПОЛИТ СИМЕОН” № 14, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207.1 ПО КККР НА ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-9/30.01.2009 Г. НА ИЗП. ДИРЕКТОР НА АГКК, С АДРЕС УЛ. „МИТРОПОЛИТ СИМЕОН” № 14, ТРИ ЕТАЖА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДАТА „ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ”(СЪГЛАСНО СКИЦА № 22191/26.06.2009 Г., ИЗД. ОТ СГКК – БУРГАС), РАЗПОЛОЖЕНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.207, ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ 185,31 КВ.М;“С ъ д ъ р ж а н и е
на

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от закона за обществените поръчки с предмет:


„Изготвяне на Концепция на Информационно-посетителски център (ИПЦ) и Работен проект по всички необходими части за преустройство на обособени части от триетажна сграда с идентификатор 07079.610.207.1, заедно с Поземлен имот(ПИ) с идентификатор 07079.610.207, а именно:

- Втори и трети етажи от сграда с идентификатор 07079.610.207.1 по КККР на гр. Бургас, Община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес ул. „Митрополит Симеон” № 14, разположена в ПИ с идентификатор 07079.610.207, със застроена площ на всеки етаж 104 кв.м, цялата сграда на три етажа, с предназначение „жилищна сграда със смесено предназначение”(съгласно скица № 22191/26.06.2009 г., изд. от СГКК – Бургас) , с вход от ул. „Митрополит Симеон” № 14 и със стълбище до третия етаж;

- Помещение със застроена площ 37,50 кв.м, находящо се на І-ви(партерен) етаж, със самостоятелен вход от ул. „Митрополит Симеон” № 14, находящо се в сграда с идентификатор 07079.610.207.1 по КККР на гр. Бургас, Община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес ул. „Митрополит Симеон” № 14, три етажа, с предназначение на сградата „жилищна сграда със смесено предназначение”(съгласно скица № 22191/26.06.2009 г., изд. от СГКК – Бургас), разположена в ПИ с идентификатор 07079.610.207;

- Поземлен имот с идентификатор 07079.610.207, целия с площ 185,31 кв.м;“


За описаните имоти е съставен Акт за частна държавна собственост № 144/24.10.1949 г. и същите са предоставени за безвъзмездно право на управление за неопределен срок на Дирекция на Природен парк „Странджа”, съгласно Договор № Д-04-15/31.10.2012 г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот – частна държавна собственост и Анекс към него с № Д-04-5/15.03.2013 г.”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел I. Публична покана

Раздел II.Пълно описание на предмет на поръчката

Раздел III. Указания за участие

Раздел IV. Критерий за възлагане, показатели, относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната оценка

Раздел V. Техническо задание

Раздел VI. Образци

Образец № 1

Оферта

Образец № 2

Административни сведения

Образец № 3

Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Образец № 4

Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Образец № 5

Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Образец № 6

Информация за общия оборот

Образец № 7

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 8

Декларация - списък на ключовите експерти

Образец № 9

Автобиография

Образец № 10

Декларация за ангажираност на ключов експерт

Образец №11

Техническо предложение

Образец № 12

Проект на договор

Образец № 13

Ценово предложение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница