Одобрявам: кмет на община тутракан /Д-р Димитър Стефановстраница1/9
Дата30.11.2018
Размер1.21 Mb.
#106654
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБЩИНА ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636


E-mail: tutrakan@b-trust.org

ОДОБРЯВАМ: ....................................

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН /Д-р Димитър Стефанов/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура по 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:
Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година”,

по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Снегопочистване на улици в гр. Тутракан;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места в гр. Тутракан
Обособена позиция № 3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;
Обособена позиция № 4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;Обособена позиция № 5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;
Обособена позиция № 6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;
Обособена позиция № 7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;
Обособена позиция № 8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година”ЧАСТ I – Откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчката

ЧАСТ II – Техническа спецификация и указания към участниците

Раздел I – Пълно описание на предмета на поръчката

1. Предмет на поръчката

2. Описание на поръчката

3. Място на изпълнение на поръчката

4. Срок на изпълнение на поръчката

5. Стойност на договора, срокове и начин на плащанеРаздел II Технически спецификации

1. Инструкции за дейности по зимно поддържане и снегопочистване

2. Критерий за оценка на офертите

Раздел III - Условия и ред за подаване на офертите

1. Адрес за представяне на офертите

2. Срок за представяне на офертите

3. Подаване на офертатаРаздел IV – Изисквания към офертите и указания за подготовката им

1. Общи изисквания към офертите на участниците

2. Изисквания към участниците

3. Необходими документи за участие

4. Съдържание на пликове № 1, 2 и 3

5. Гаранции

6. Срок на валидност на офертата

7. Разяснения по документацията за участие

8. Комуникация между Възложителя и Участниците

Раздел V – Условия и ред за провеждане на процедурата

1. Провеждане на процедурата

2. Сключване на договор

3. Уведомяване за възлагане на обществена поръчка:ЧАСТ ІIIПроекто-договор

ЧАСТ IV - Образци на документи

 • от Образец № 1 до Образец № 29

 • Приложение №1ЧАСТ І

Откриване на процедурата

за възлагане на обществена поръчка

ЧАСТ ІІ

Техническа спецификация и указания към участниците
Раздел I

Пълно описание на обекта на поръчката
1. Предмет на поръчката: „Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година”, обособена в девет позиции.
2.Описание на поръчката:

Обществената поръчка включва извършване зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Тутракан и улиците в гр. Тутракан през зимен сезон 2013/2014, като за:


Обособена позиция № 1 се предвижда извършване на следните видове работи:

● снегопочистване на уличната мрежа в гр. Тутракан, която е разделена на групи /Приложение № 1/:

І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;

ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

ІІІ група - Улици със снегопочистване в една посока - еднократно;

● снегопочистване на площади, паркинги и подходи до ДТБО и складове;


Обособена позиция № 2 се предвижда да се извършва зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места в град Тутракан.
Обособена позиция № 3 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;
Обособена позиция № 4 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;
Обособена позиция № 5 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;
Обособена позиция № 6 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;
Обособена позиция № 7 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;
Обособена позиция № 8 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
Обособена позиция № 9 се предвижда извършване на зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.
3.Място на изпълнение: Общинските пътища на територията на община Тутракан и улиците в гр. Тутракан.
4.Срок на изпълнение: до 31.03.2014 година
5. Стойност на договора, срокове и начин на плащане

5.1. Максималната обща стойност на поръчката по всички обособени позиции не може да бъде повече от 120 000,00 /сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС, както следва:

- Обособена позиция № 1 - не повече от 50 000 / петдесет хиляди / лева без ДДС;

- Обособена позиция № 2 - не повече от 20 000 / двадесет хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 3 - не повече от 2 000 / две хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 4 – не повече от 14 800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 5 – не повече от 6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 6 – не повече от 9 600 /девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 7 – не повече от 3 200 /три хиляди и двеста/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 8 - не повече от 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 9 – не повече от 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС.
5.2. Изпълнителят има право на междинни плащания след представяне на фактура за извършената работа.

5.3. Изпълнителят има право на окончателно плащане след представяне на фактура за извършената работа.

5.4. Отчитането на извършената работа се отразява в Протоколи, в които се отразява почистения или опесъчен път, съответно улица, километричното положение и време на почистване. Приемането на извършената работа се извършва от кметовете или кметските наместници по села в съответния район.

Приемането на извършената работа се извършва от директор Дирекция „ИРООС” при община Тутракан.

5.5. Заплащането на приетите извършени дейности и количества работи се извършва на база подписан Констативен протокол.

5.6. Заплащането се извършва съгласно условията на проекто-договора.


Раздел II

Технически спецификации

I. Инструкции за дейности по зимно поддържане и снегопочистване:
За позиция № 1: Снегопочистване на улици в гр. Тутракан
Общо описание: Снегопочистване на улици, паркинги, площади и подходи до ДТБО и складове.
Снегопочистване на улиците – еднократно почистване на уличното платно по целия габарит, отбивките и кръстовищата за нормална проходимост при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Стръмните и тесни улици се почистват от верижна машина с оглед на безопасността. Задължение на изпълнителя е при нареждане от оторизираното лице от общинската администрация да изтегли закъсали автомобили, придружаване на специализирани автомобили (линейки, противопожарни и др). При необходимост е възможно товарене на снежна маса и извозването и на определените от възложителя места.

Улиците в град Тутракан са обособени в три групи:

І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;

ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

ІІІ група - Улици със снегопочистване в една посока - еднократно;
Времетраенето на снегопочистването се отчита след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация.
Участникът следва да разполага със следната механизация :


 • Снегорин – трактор – минимум 3 бр., от които минимум 2 бр. да са клас над 150 к.с. или еквивалент;

 • Верижен трактор ДТ-75 или еквивалент – минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1 бр.За позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места.
Доставката, обработката на пясък и сол до депо, ще се осъществява от Изпълнителя. За целта е необходимо същият да разполага със склад за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване в гр.Тутракан. Пясъка да не съдържа примеси от глина и фракции по големи от 5мм и съдържанието на сол в сместа минимум 25%. Разходна норма за опясъчаване на участъците е средно около 1.00т/км. Опясъчаването, ще става по различни схеми при спазване на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”-(издание на НАПИ – 2009г.), а именно:

 • Механизирано опясъчаване със специализиран автомобил на наклони основно на улици в град Тутракан, автоспирки и критични места.Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Товарачна машина – минимум 1бр.

 • Пясъкоразпръсквач– минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1бр.


ЗАБЕЛЕЖКА: За позициите за опясъчаване може да се кандидатства с един комплект машини.
Стойността на услугата е за действително опясъчен участък от пътя, включващ и транспортното разстояние до наклона.
За позиции:

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
ЗАБЕЛЕЖКА: Част от трасето на път SLS-1132 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ са главни улици на гр.Тутракан (от спирка „Славянка” до кръстовище на бившия ДАП).
Общо описание

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Снегопочистващите машини да са разположени в районите на съответните участъци от ОПМ. Задължение на изпълнителя е при нареждане от оторизираното лице от общинската администрация да изтегли закъсали автомобили, придружаване на специализирани автомобили (линейки, противопожарни и др).Пътищата от общинската пътна мрежа са разделени на две групи:
Първа група


Позиция № Позиция №

Наименование и номер на пътя

Група/ Времетраене (час)

от км - до км

3

SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил

Първа/ 2

0+000-2+400

4

SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец

Първа/ 6

0+000-9+650

4

SLS-1132 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/

Първа/ 3

0+000-9+160

8

SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/

Първа/ 4

0+000-5+400

6

SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/

Първа/ 6

0+000-2+800

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Тези пътища са с ширина на пътното платно 6м. и с по интензивно движение.Времетраенето на снегопочистването след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация на пътната отсечка не бива да превишава времето, указано в таблицата по-горе.Втора групаПозиция №

Наименование и номер на пътя

Група/ Времетраене (час)

от км - до км

5

SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново

Втора/ 4

0+000-7+660

6

SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци

Втора/ 4

0+000-1+300

6

SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница

Втора/ 4

0+000-7+570

7

SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово

Втора/ 3

0+000-3+110

7

SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол

Втора/ 6

0+000-0+700

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Тези пътища са с ширина на пътното платно до 5м.Времетраенето на снегопочистването след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация на пътната отсечка не бива да превишава времето, указано в таблицата по-горе.
Участниците следва да разполагат с минимално техническо оборудване: снегорин -трактор над 150 к.с. /или еквивалент/ минимум по 1/един/ бр. на позиция. Същите да са базирани както следва:
За позиция:

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуи – в с. Цар Самуил;

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец – в град Тутракан;

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново – в с. Нова Черна;

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104 – в с. Белица/;

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол – в с. Търновци;

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/- в с. Варненци/с. Шуменци ;

Предложената цена да бъде на почистен километър от пътната мрежа, включваща и предвижването на техниката до участъка.
За позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.

Доставката, обработката на пясък и сол до депо, ще се осъществява от Изпълнителя. За целта е необходимо същият да разполага със склад за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване в гр.Тутракан. Пясъка да не съдържа примеси от глина и фракции по големи от 5мм и съдържанието на сол в сместа минимум 25%. Разходна норма за опясъчаване на участъците е средно около 1.00т/км. Опясъчаването, ще става по различни схеми при спазване на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”-(издание на НАПИ – 2009г.), а именно: • Механизирано опясъчаване със специализиран автомобил на наклони по общинската пътна мрежа и основно на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец

 • Транспорт на пясък по наклони – опясъчаването, ще се извършва ръчно от наети работници от съответните кметства.

Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Товарачна машина – минимум 1бр.

 • Пясъкоразпръсквач– минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке/ - 1бр.


ЗАБЕЛЕЖКА: За позициите за опясъчаване може да се кандидатства с един комплект машини.
Стойността на услугата е за действително опясъчен участък от пътя, включващ и транспортното разстояние до наклона.
II. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предлагана цена, изчислена съгласно предлаганите единични цени за отделни видове работа, определени като показатели в таблиците по-долу.


1. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 1 - Снегопочистване на улици в гр. Тутракан;


Показатели №

Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.


Снегопочистване на улици І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;лв/км / без ДДС/


Т-20

П2.

Снегопочистване на улици ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;лв/км /без ДДС

лв/км /с ДДС/
Т-15

П3.

Снегопочистване на улици ІІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

лв/км / без ДДС/

Т-10

П4.

Работа при зимни условия с трактор клас над 150 к.с.(или еквивалент)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-35

П5.

Транспорт на снежни маси със самосвал до 5 км

лв./м.3/ без ДДС/

Т-5

П6.

Работа при зимни условия с челен товарач (фадрома)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-5

П7.

Работа при зимни условия с верижен трактор ДТ-75 или еквивалент

лв /м.час/ безДДС/

Т-10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П7/ единични цени за отделни видове работа/П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7,

Максимален брой точки по всеки показател от П1 до П7/ единични цени за отделен вид работа/, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-7/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена за съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.


2. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места.
Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.

Опясъчаване- механизирано на улици ( цената обхваща-Стойност на сместа- товарене, транспорт до наклоните, реално опесъчена отсечка в км, средно тон осолена смес/км)

лв/км / без ДДС/


Т-80

П2.


Транспорт на осолен пясък по наклоните (цената обхваща- транспорт до наклоните/ реално транспортно разстояние/

лв/ткм / без ДДС/


Т-10

П3.

Доставка на осолен пясък (цената обхваща - стойност на сместа, товарене)

лв/т без ДДС

Т- 10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П3П=П1+П2+П3

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П3, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-3/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.


3. Показатели за определяне на цената за обособени позиции от № 3 до № 8 включително:


ПоказателиОбособени позиции и описание на услугите

Мярка

Точки /Тежест

1

2

3


4


П1.

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;

лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П2.

Работа при зимни условия с трактор клас над 150 к.с. (или еквивалент)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-75

П

Общо
100 точки


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1/за съответната позиция/-П2П=П1+П2

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П2/, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-2/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П2.


4. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.
Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.

Опясъчаване- механизирано на ОПМ ( цената обхваща Стойност на сместа -товарене, транспорт до наклоните, реално опесъчена отсечка в км, средно тон осолена смес/км)

лв/км / без ДДС/


Т-80

П2.


Транспорт на осолен пясък по наклоните (цената обхваща- транспорт до наклоните/ реално транспортно разстояние/

лв/ткм / без ДДС/


Т-10

П3.

Доставка на осолен пясък (цената обхваща - стойност на сместа, товарене)

лв/т без ДДС

Т- 10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П3П=П1+П2+П3

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П3, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-3/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница