Одобрявам министър: /проф. С. ИгнатовДата13.01.2018
Размер240.52 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”


Одобрявам

МИНИСТЪР:

/проф. С.Игнатов/


РЪКОВОДСТВО


за прилагане

на Наредба No 9 на МОМН

за условията и реда за планиране, разпределение и разходване

на средствата, отпускани целево от държавния бюджет

за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ

за оценка, наблюдение и отчитане

на резултатите от проектите
Извадка от

НАРЕДБА № 9 от 8.08.2003 г.

за условията и реда за планиране, разпределение и разходване

на средствата, отпускани целево от държавния бюджет

за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

(Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г.,

в сила от 01.01.2010 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката,

обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.,

изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г.,

бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Библиотека закони - АПИС, т. 7, р. 3, № 301г
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В конкурсите за финансиране на проекти за научноизследователска или художествено-творческа дейност могат да участват отделни преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти, студенти и колективи от държавното висше училище. Ръководител на научноизследователския или творческия колектив е хабилитиран преподавател от държавното висше училище.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Факултет “.......................................................”

З А Я В К А
за финансиране

на научноизследователски проект

от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Т Е М А

на проекта:

....................................................................................................................”


Ръководител на работния колектив:

.................................................................

201х г.

Изисквания към съдържанието

на заявките за финансиране на научноизследователски проекти


 1. Тема на проекта.

Препоръчително е темите на научноизследователските проекти да започват както следва:

Създаване и изследване на ..........”

Изследване и създаване на ..........”

Разработване и изследване на ..........”

Изследване и разработване на ..........”

Проектиране и реализиране на ..........”

Изследване на ..........”

Създаване на ..........”

Разработване на ..........”

Проектиране на ..........”

Подобряване на ..........”

Повишаване на ..........”

Усъвършенстване на ..........”

Оптимизиране на ..........”
 1. Проблем. Актуалност на проблема.

 2. Състояние на въпроса. Изводи.

 3. Цел и задачи.

 4. Очаквани научни приноси.

 5. Очакван практически резултат (реален краен продукт).

 6. Приложимост на резултатите в практиката и в учебния процес.

 7. Списък на работния колектив:

 • Ръководител

 • Членове

 • Преподаватели

 • Докторанти

 • Студенти

 1. План-програма – по образец.

 2. План-сметка – по образец.

 3. Публикации и постижения на членовете на колектива в областта, към която се отнася проектът.

 4. Други.

Забележка: Максимален обем на заявката – 10-15 стр.

Съгласувано със

зам.-ректор НКР:

/доц. д-р А. Смрикаров/
ПЛАН-ПРОГРАМА

No на

етапа
Дейности

Продължителност,

месеци
Резултати

1.


2.


3.

Популяризиране на разработката чрез участие с презентации, доклади, статии и експонати съответно в семинари, сесии, конференции, списания, изложби и др.

През целия период


Публикации, експонати и др.
Написване, рецензиране и приемане на отчета.

10.12.201х г.
Съгласувано със

зам.-ректор НКР:/доц. д-р А. Смрикаров/
ПЛАН-СМЕТКА

Nо


Видове разходи

лв.

1.

Дълготрайни материални активи в т.ч.:
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Краткотрайни материални активи
3.

Програмни продукти в т.ч. и лицензи
4.

Външни услуги в т.ч.:
4.1.

Заплащане на външни организации за извършване на анализи, изпитания, поддръжка, ремонт на научна апаратура и др.

4.2.

Разходи за принтиране, копиране, ламиниране и др. услуги

4.3.

Разходи, свързани с публикуване на резултатите от изследванията

4.4.

Разходи, свързани със защита на интелектуална собственост в България и чужбина


5.

Такси правоучастие

6.

Командировки
7.


Възнаграждения на участниците в изпълнението на проекта в т.ч.:
7.1.

Възнаграждения за докторанти и млади учени (до 35 г.)
7.2.

Възнаграждения за останалите участници
8.

Възнаграждения по извънтрудови правоотношения в т.ч.:
8.1.

Заплащане на външни технически изпълнители за извършване на вспомагателни дейности
8.2.

Заплащане на научни консултанти и на консултанти в областта на интелектуалната собственост, които не са на щат в Русенския университет
9.

Разходи за изработване на постера

140

ОБЩО:

План-сметката отговаря на изискванията: /Св.Андонова/

Забележки:

 • Разходите по т.1 трябва да бъдат не по-малко от 25 % от общата стойност на договора и трябва да бъдат разшифровани. Списъкът на планираните ДМА не подлежи на корекции. Средствата за закупуването им се осигуряват приоритетно и се отпускат в началото на периода. Доставката задължително става съгласно закона за обществените поръчки.

 • Ако е планирано закупуване на лаптоп, задължително трябва да се обоснове необходимостта от такъв за изпълнението на договора. Напр.: „Лаптопът ще бъде използван за създаване на мобилна система за събиране и обработка на експериментални данни”.

 • Разходите по т.4.3 не трябва да превишават 10 % от общата стойност на договора.

 • Разходите по т.6 не трябва да превишават 15 % от общата стойност на договора.

 • Разходите по т.7 и т.8 не трябва да превишават 35 % от общата стойност на договора, ако в колектива са включени докторанти и млади учени и 10 %, ако не са включени такива. Не по-малко от 30 % от разходите по т.7 и т.8 трябва да бъдат за възнаграждения на докторанти и млади учени. Възнагражденията на участниците в изпълнението на проекта се изплащат след приемането на окончателния отчет за резултатите от работата по същия и превеждане на 100 % от средствата от министерството на финансите.

 • Средствата (без тези по т.7 и т.8) трябва да бъдат изразходвани до края на м. ноември.

 • Разходите по т.9 трябва да бъдат не по-малко от 140 лв.

 • По изключение и с разрешение на зам.-ректора по НКР неизразходваните средства могат да се използват през м. декември, но само за командировки с цел участие в конференции и за закупуване на консумативи и КМА, необходими за приключването на проекта и за подготовка на отчета.

Критерии за оценяване

и процедура за класиране на заявките

Първи етап

(на факултетно ниво)
Във всеки факултет / филиал заявките се класират от експертна комисия, определена от декана на факултета / директора на филиала. В състава на комисията влиза зам.-деканът по НКР и по един представител на всяка катедра. Членовете на комисията трябва да са хабилитирани лица. Допуска се привличане и на външни експерти. Желателно е членовете на комисията да не са измежду участниците в конкурса.

Заявките се оценяват по точкова система по следните критерии: • Актуалност на проблема и темата – 0-10 т.

 • Интердисциплинарност – 0-10 т.

 • Готовност на работния колектив да реши поставените задачи и постигне целта на проекта – 0-10 т.

 • Приложимост и полезност на крайния продукт за практиката – 0-10 т.

 • Възможност за комерсиализиране – 0-10 т.

 • Обвързаност с национални и международни програми – 0-10 т.

 • Участие на студенти – 0-10 т. – по 2 т. на студент

 • Участие на докторанти – 0-20 т. – по 5 т. на докторант

 • Цялостно оформление на заявката – 0-10 т.

Всяка експертна комисия, в зависимост от спецификата на научната тематика на факултета, има право да добавя и други критерии или да заменя едни критерии с други – без подчертаните, които са задължителни.

Комисията определя за всяка от заявките по двама рецензенти, от които единият задължително трябва да е външен, т.е. да не работи по договор с РУ. Рецензиите се представят в едноседмичен срок и трябва да съдържат: • уводна част с кратко описание на същността на проекта;

 • препоръки и забележки;

 • точкови оценки по горните критерии;

 • сумарен брой точки;

 • заключение относно целесъобразността от финансиране на проекта;

 • данни на рецензента – трите имена, ЕГН, No на лична карта, кога и от кого е издадена, адрес с пощенски код – дават се само на зам.-декана по НКР.

На рецензентите се изплаща хонорар в размер до 30 лв. от средствата за научноизследователска дейност. Хонорарът се определя от ФС в зависимост от качеството и обема на рецензията и се указва в съответен доклад до зам.-ректора по НКР.

Заявките се класират на заседание, на което трябва да присъстват най-малко две трети от членовете на комисията, като се отчитат препоръките и забележките на рецензентите, а също и сумарният брой точки. Решението за класиране на заявките и за финансиране на конкретни проекти се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. Комисията съставя протокол, който трябва да съдържа класирането на заявките и предложение за финансиране на определени проекти. Комисията излиза и с предложение за разпределение на средствата, отпуснати на факултета, между одобрените проекти. Протоколът се подписва от всички присъствали на заседанието членове и се внася във факултетния съвет за утвърждаване. Решенията на съвета се свеждат до знанието на всички заинтересовани. Същите не подлежат на обжалване и преразглеждане.Забележка: Желателно е да се дава предимство на проекти, по които работят докторанти, но няма осигурено финансиране от други източници.

Втори етап

(на университетско ниво)
Одобрените от факултетния съвет заявки се оформят съгласно “Изискванията” и се предават на централната комисия, съставът на която се утвърждава от ректора. В комисията се включват зам.-ректорът и по един представител на всеки факултет и филиал, като същите не трябва да са участници в конкурса. Комисията проверява:

 • дали на първия етап е спазена процедурата;

 • дали заявките са оформени съгласно “Изискванията”;

 • дали действително са обвързани с докторантури и

 • дали ще завършат с реален краен продукт (опитна установка, опитен образец, технология, програмен продукт, сайт, книга (монография) и др.) и дали същият съответства на обема на финансирането;

след което излиза с писмено предложение до Ректора за сключване на вътрешни договори с ръководителите на съответните работни колективи.
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”


Ф О Н Д “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ДОГОВОР

No 201х - (абревиатура на факултета) - (пореден номер във факултета)

Днес, ....01.201х г. в гр. Русе между колектив с ръководител ………………………………………….…….., наричан Изпълнител и Русенския университет "Ангел Кънчев",  наричан  Възложител, представляван  от ректора проф. д.т.н. Христо Белоев и гл. счетоводител  Яна Кралева се сключи настоящият договор, съгласно който:

 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши  следното: ..………………………………………………………………………………….. съгласно приложената план-програма, която е неразделна част от настоящия договор.

2. Изпълнителят се задължава да започне работата по договора на ХХ.ХХ.201х г. и да изпълни задълженията си до 10.12.201х г.

3. Възложителят се задължава да финансира разработката съгласно приложената план-сметка, която е неразделна част от настоящия договор, като средствата се отпускат след като същите бъдат приведени на университета от МФ. При неизпълнение на субсидията за научна дейност средствата в план-сметката се намаляват с процента на неизпълнението.

4. Други условия:Договорът трябва да бъде пряко свързан с докторантурата на обучавани в университета докторанти.

Договорът трябва да завършва с РЕАЛЕН КРАЕН ПРОДУКТ, съответстващ на обема на финансирането.

Договорът трябва да бъде предпоставка за участие на колектива в национални и международни програми.

В края на м. юни да бъде представен кратък отчет на български по образец.

Договорът се счита за изпълнен след представяне на:


 • кратък отчет на български и на английски по образец;

 • подробен отчет в два екземпляра;

 • положителна рецензия от хабилитирано лице извън състава на звеното, в което е разработен проектът;

 • протокол от заседание на Факултетния съвет;

 • художествено изработен постер по образец, отразяващ основните резултати от работата по проекта.

 • Проектът ще завърши с ............................................................................... (Тук задължително се отбелязва какъв ще бъде крайният продукт от изпълнението на договора – опитна установка, опитен образец, технология, програмен продукт, сайт, книга (монография) и др. Същият трябва да съответства на обема на финансирането.)

 5. Изпълнителят се задължава да участва в изложби и конференции с крайния продукт от работата по договора.

6. Изпълнителят няма право да използва предмета на този договор без знанието и съгласието на Възложителя.

7. Служебно създадените от Изпълнителя обекти на интелектуална собственост ще бъдат своевременно заявени за защита по съответния ред пред Патентното ведомство на Р. България и/или в чужбина, като заявители по тези процедури ще бъдат едновременно Възложителят и авторите.

8. Неуредените в този договор въпроси се уреждат съгласно ЗЗД.

9. Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за Изпълнителя.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ :

1 ............................. 1 .............................

/ проф. д.т.н. Хр. Белоев /    / …………………… /

                           

2 .............................

/ Я. Кралева  /

СПИСЪК НА КОЛЕКТИВА

Ръководител:

Проф./доц. д.т.н./д-р …….


Членове:

Преподаватели:

1. …..

2. …..


3. …..
Докторанти:

1. …..


2. …..

3. …..
Студенти:

1. …..

2. …..


3. …..

ПРОЦЕДУРА

за разпределяне, изразходване и отчитане

на средствата за научноизследователски проекти,

финансирани от университетския фонд ”Научни изследвания”
І. Правно основание на процедурата:

1. Наредба на МОН No 9 от 08.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

2. Правилник за дейността на Русенския университет – чл. 36, ал. 2.

ІІ. Цел на процедурата:

1. Регламентиране на начина за разпределяне, изразходване и отчитане на средствата за научноизследователски проекти, финансирани от университетския фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

III. Действие и срокове за изпълнение на процедурата:

1. Средствата от ФНИ, заделени за финансиране на научно-изследователски проекти, се разпределят между факултетите и филиалите на РУ, като се отчитат: броят на преподавателите, броят на непрекъсналите и неотчислените докторанти и присъщите на отделните факултети материални разходи.

2. За финансиране на всеки одобрен проект се съставя договор в два еднообразни екземпляра – по един за колектива и Русенския университет (РУ), придружени от списък на колектива, ако има такъв, план-програма и план-сметка – по утвърдените образци, подвързани в папки с машинки. След подписването на договора се правят две копия на същия и на приложенията към него.

3. Договорите се подписват от ректора и гл.счетоводител на РУ, но след съгласуване на план-програмата и план-сметката със зам.-ректора по НКР. Всеки договор получава идентификатор, състоящ се от годината, абревиатурата на факултета и пореден номер, например, 201х-ФАИ-1. Този номер се записва на всички отчетни документи – заповеди за командировки, фактури, отчети и др. Договорът се завежда и съхранява в университетска канцелария.

4. След подписването на договорите, зам.-ректорът по НКР изготвя и предлага за утвърждаване от Ректора на обобщен бюджет на ФНИ по дейности (чл. 2. от Наредба № 9). На основание на този бюджет зам.-ректорът по НКР изготвя, а Ректора на РУ утвърждава ППФЗ за годишните разходи. Същият, окомплектован с копия от план-сметките, се представя във финансово-счетоводния отдел на РУ и на финансовия контрольор. Разходите се отчитат за всеки договор поотделно в рамките на планираните средства.

5. Средствата за осигуряване разплащанията с рецензентите и финансирането на научноизследователски проекти във Филиал-Силистра и Филиал-Разград се включват в бюджетите на тези звена като целева субсидия, която се изразходва и отчита при тях по настоящите правила.

6. След подписването на договорите и след постъпването на средства във ФНИ Изпълнителите по тях могат да се разпореждат с до 50 % от общата стойност на договора, като за целта използват образците на заявки за доставка на материали, за командировки и др. (http://local.ru.acad.bg/docs/forms/finance/index.php), които се подготвят от името на ръководителя на темата, утвърждават се от зам.-ректора по НКР и се предават на финансовия контрольор за упражняване на контрол върху извършваните разходи.

7. Правото за ползване на следващите 40 % от средствата по договора се получава след представяне на междинен отчет с обем не повече от 2 стр. в определени от зам.-ректора по НКР форма и срок, като отчетът трябва да бъде придружен от препис на протокола от заседанието на съответната катедра, на което този отчет е обсъден и приет. Протоколът се резолира от зам.-ректора по НКР и се предава в счетоводството на РУ. Ползването на тези средства става по същия ред, както по т.6. Останалите 10 % се предоставят след приемането на окончателния отчет по договора.

8. За договори със срок на изпълнение над една година, при положително становище на съвета на звеното, се сключва допълнително споразумение за следващата година, като план-сметката за разпределение на средствата се актуализира.

9. При неизпълнение на поетите ангажиментите по договора от страна на бенефициента, съгласно чл. 12 от Наредба № 9, по предложение на зам.-ректора по НКР, ректорът преразпределя средствата по договори и дейности.

10. За отчитане на дейностите, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата научна или художественотворческа дейност ректорът представя на Министъра на образованието, младежта и науката шестмесечен отчет, а в срок до 31 януари - годишен отчет за предходната година, изготвен в съответствие с единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ:

 • Дълготрайни материални активи (ДМА) са такива, чиято стойност надвишава 840,00 лв. с ДДС или 700,00 лв. без ДДС, или такива, които са предназначени за подобряване параметрите на съществуващ ДМА, при което стойността на същия се увеличава – такъв е, например, случаят със закупуване на платка или друг компонент, предназначен за вграждане в наличен персонален компютър. Закупените по договора ДМА се изписват от МОЛ на съответната катедра. Ако в резултат на договора бъде създаден обект, представляващ ДМА, същият подлежи на заприходяване към катедрата.

 • Планираните ДМА се закупуват по реда, предвиден за съответните групи активи в бюджета на РУ за съответната година – чрез включване в заявка за доставка с обществена поръчка или чрез избор между 3 оферти, съгласувано с финансовия контрольор на университета. За включване в заявка за доставка чрез обществена поръчка (за компютърната и периферната техника това условие е задължително) ръководителят на темата попълва заявката, използвайки предложените спецификации. Ако тези спецификации не отговарят на потребностите на темата, ръководителят трябва да се обърне към ЦИКО за допълване на спецификацията.

 • Всички закупени по договора краткотрайни материални активи (КМА) се изписват от МОЛ на катедрата.

 • Ако проектът завършва с издаване на книга, целият тираж се разпределя по предложение на авторите, като за целта се съставя разпределителен протокол като показания по-долу. Оригиналът на протокола се предава на счетоводството. Книгата не може да се продава.

 • Външни са услугите, извършвани от външни за РУ организации, при заплащането на които се издава фактура.

 • Таксите за правоучастие се отчитат с фактура.

 • Заповедите за командировки по договори се подписват от зам.-ректора по НКР и се отчитат според Наредбата за командировките и Заповедите на ректора № 62/14.01.2008 г. и № 106/18.01.2008 г.

 • Разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения се изплащат в касата на РУ след представяне на доклад за извършената работа от Изпълнителя по договора до зам.-ректора по НКР. В доклада точно се описват видовете работа и пълните паспортни данни на лицата- изпълнители. Зам.-ректорът резолира доклада “за изплащане”, след което същият се предава в отдел “Човешки ресурси” за изготвяне на заповед за изплащане на сумите. При необходимост от изплащане еднократно на едно лице на сума в размер на около 100,00 лева чисто, в план сметката трябва да се предвиди разход от 135,00 лева. (Разликата е за осигуровки за сметка на работодателя и данъци според действащото законодателство). Те са за сметка на договора и трябва задължително да бъдат включени в план-сметката.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Предоставените средства следва да се изразходват съгласно план-сметката на договора.

 • Заплащането на разходите става по банков път срещу представена проформа-фактура или фактура.

 • Заплащане на суми до 200,00 лв. може да става и в брой. Ако за целта е получен аванс, средствата се отчитат в счетоводството на РУ в срок най-късно до 10 дни след получаването им и задължително в рамките на месеца, в който са получени.

 • Всеки Изпълнител по договор следва сам да прецени, кога да тегли аванс с оглед спазване на горното условие.

 • Нов аванс се отпуска, само след отчитането на вече получен такъв.

 • Разходите се отчитат с фактури на името на


Русенски университет ”Ангел Кънчев”

Русе, ул. ”Студентска” № 8

ИН по ДДС: BG 000 522 685

БУЛСТАТ: 000 522 685

МОЛ: проф. д.т.н. Христо Белоев
Във фактурата в графата за получател се записва името на Изпълнителя по съответния договор. Фактурите, при които разплащането е в брой, задължително трябва да бъдат окомплектовани с касови бележки от касов апарат с фискална памет. В противен случай същите няма да се приемат и разходът остава за сметка на лицето, което го е направило.

 • Средствата трябва да бъдат изразходвани до края на м. ноември на съответната година. Изключения се допускат с разрешение на зам.-ректора по НКР, напр. за участие в конференция през м. декември.

Утвърдил


Зам.-ректор НКР: ......................................

/доц. д-р А.Смрикаров/П Р О Т О К О Л
за разпределение

тиража на

“..............................................”

(наименование на книгата)

Предадени на:

Броя

Подпис

Централна университетска библиотекаБиблиотека на филиалаАвтори:(име, презиме, фамилия)(име, презиме, фамилия)Рецензенти:(име, презиме, фамилия)(име, презиме, фамилия)Други:(име, презиме, фамилия)(име, презиме, фамилия)Общо:Ръководител на колектива: ............................

/ /

Гл.счетоводител: ............................

/ /
................ 201х г.
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Факултет “.......................................................”

О Т Ч Е Т
на резултатите от работата

по научноизследователски проект,

финансиран от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

201х - ФАИ - 01
Т Е М А

на проекта:

.................................................................................................................”


Ръководител на работния колектив:

.................................................................


201х г.

Изисквания към съдържанието на отчетите

за резултатите от работата по научноизследователски проекти

(Примерно съдържание на отчета)


Титулната страница на отчета трябва да бъде като показания по-горе образец. Отчетът трябва да бъде с ламинирани корици и да е подвързан с пластмасов „гребен”. Изготвя се в два екземпляра.
Анотация

Увод
I Глава

Анализ на състоянието на проблема

...


Изводи

Цел и задачи на проекта


II Глава

Теоретични изследвания

...


Изводи
III Глава

Практическо решаване на проблема

...


Изводи
IV Глава

Експериментални изследвания

...


Изводи

Общи изводи (обобщение на частните изводи след всяка глава)

Предложения за използване на резултатите и

виждания за насоките на по-нататъшната работа

Използвана литература

Приложения

 • Копия на публикуваните или приети за публикуване доклади и статии;

 • Служебни бележки за внедряване и ефект;

 • Др.

Справка за научните, научно-приложни и приложни приноси (предложени, разработени, създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, модели, устройства, технически и/или програмни системи и др. с доказана полезност за практиката; от приносите трябва да се разбира, че поставените задачи са решени и то - с използване на научни методи и средства и че целта на проекта е постигната)

Финансов отчет – изготвя се от счетоводството на университета, за да се направи съпоставка между план-сметката и действителните разходи по пера.

Забележка: Желателно е отчетът да бъде така написан, че да може да послужи за зачисляване в докторантура или при защита на дисертация.

Критерии за оценяване на резултатите

и процедура за приемането на отчетите
За всеки отчет факултетната експертна комисия определя рецензент, който трябва да е хабилитирано в съответната научна област лице и да бъде извън състава на звеното, в което е разработен проектът.

Рецензията трябва бъде написана в съответствие с единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от проектите (Приложение към Наредба No 9) и да съдържат отговори на следните въпроси: • Проектът съответства ли на утвърдените приоритети?

 • Изпълнени ли са задачите на проекта?

 • Постигната ли е поставената цел?

 • Има ли научни, научно-приложни и приложни приноси и в какво се заключават те?

 • Проектът завършва ли с РЕАЛЕН КРАЕН ПРОДУКТ, какъв е той и съответства ли на обема на финансирането?

 • Има ли осъществени действия по защита на интелектуална собственост?

 • Какво е количеството и качеството на направените публикации? Колко от тях са на студенти и докторанти?

 • Колко докторанти и студенти са участвали реално в работата по проекта и спомага ли това за кадровото развитие на Университета?

 • Целесъобразно ли са изразходвани отпуснатите средства?

 • ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ.

 • Други - по преценка на рецензента.

Отчетите се докладват на заседание на съответната катедра, а след това и пред ФС. След прочитането на рецензиите и обсъждането на отчета, ФС гласува решение за неговото приемане или не приемане и дава обща оценка (по шестобалната система) за резултатите от работата на колектива.

На рецензентите се заплаща хонорар в размер до 50 лв. Хонорарът се определя от ФС в зависимост от качеството и обема на рецензията и се указва в съответен доклад до зам.-ректора по НКР.

Оригиналът на отчета заедно с рецензиите и протокола от заседанието на ФС се предава на секретаря на Централната комисия - г-жа В. Мирчева. След показване на изложбата отчетът се предава в Университетската библиотека.

Вторият екземпляр се съхранява от ръководителя на колектива.
Постер с основните резултати от проектаКаталог: science -> Documents
science -> Библиографическая база данных по спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса и квадрупольным взаимодействиям
science -> Air resistance
science -> Невидима сила променя хора, съдби и бъдеще на цели региони в света
science -> Научни резултати постигнати при разработването на изследователски проекти, финансирани от му – София
science -> Триумфът на,,спутник” – сергей корольов или вернер фон браун
science -> Анализ на техническия ресурс на елементи от система за електрохимичен процес красимира Ангелова, Станчо Павлов
Documents -> Патенти за изобретения и други документи за защита на интелектуална собственост
science -> „Чалгизирането” на българската култура
science -> Изследване на бифуркацията на динамични рискови технически системи николай Петров, Красимир Йорджев, Станчо Павлов


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница