Одобрявам: п кмет на община кирково техническa спецификацияДата30.07.2018
Размер140.17 Kb.ОДОБРЯВАМ:……п………….

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО


ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ1.1. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.2. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТА

1.3.ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

2.ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. ОБЩА ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

2.3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3.1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.2. ТРАНСПОРТ

3.3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.4. ПАРАМЕТРИ НА ОБУЧЕНИЯТА

3.5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА

4. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

4.1. КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ

4.2.ДРУГИ ЕКСПЕРТИ

5. ДОКЛАДВАНЕ

6. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8. ПЛАЩАНИЯ

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Данни за Възложителя


Община Кирково

Област Кърджали

С.Кирково, ул.”Дружба” № 1, п.к. 6884

  1. Основание за възлагане на проекта


Настоящата публична покана е насочена към създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на общинските служители на общ. Кирково и включва следните основни дейности:

 • Чуждоезиково обучение по английски език-надграждащо обучение за 20 участника.

 • Обучение по „Развитие на селски и алтернативен туризъм” за 20 участника

 • Обучение по „Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия” за 20 участника.
  1. Институционална рамка


Настоящата публична покана се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в „Обучения на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване на знанията и професионалната компетентност”, във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, по приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-10/22.08.2014г. по бюджетна линия BG51PO002/13/2.2-14, сключен между Община Кирково, УО на ОПАК и Министерство на финансите.

Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г. е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел „Сближаване”.

Управляващият орган (УО) на ОПАК е дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в Министерството на финансите (МФ).

Управляващият орган носи отговорността за ефективното и ефикасното управление и изпълнение на оперативната програмаСтратегическа цел на ОПАК: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система

Специфични цели на ОПАК:

 • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система

 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО)

 • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

Управляващ орган (УO) на ОПАК е дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" в Министерството на финансите. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения; вземането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; мониторинга и оценката на изпълняваните проекти.
 1. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Обща цел на поръчката


Общата цел на настоящата поръчка е повишаване равнището на професионална компетентност на служители на община Кирково по отношение на езиковата им подготовка, както и развитие по ключови компетентности и умения в развитието на селския и алтернативния туризъм, опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

  1. Специфични цели на проекта

 1. Повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация

 2. Повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.
  1. Очаквани резултати


Повишен капацитет на служителите в община Кирково чрез подобряване на квалификацията и повишаване на мотивацията им посредством:

 • проведено обучение по английски език

 • проведено обучение по развитието на селския и алтернативния туризъм

 • проведено обучение по опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия

 • проведени дейности за информация и публичност за популяризиране на проекта и неговите резултати

Обучаваните трябва да постигнат по-високо равнище на професионализъм. Трябва да придобият компетенции в нови области, както и да надградят основни познания.
 1. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  1. Предмет на обществената поръчка


Предмет на настоящата процедура е:Обучения на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване на знанията и професионалната компетентност”, във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, по приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-10/22.08.2014г. по бюджетна линия BG51PO002/13/2.2-14, сключен между Община Кирково, УО на ОПАК и Министерство на финансите.

В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Кирково, чрез провеждане на следните обучения: • Чуждоезиково обучение по английски език –надграждащо ниво за 20 участника.

 • Обучение по „Развитие на селски и алтернативен туризъм” за 20 участника

 • Обучение по „Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия” за 20 участника.

Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: Обучения на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване на знанията и професионалната компетентност”, във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, по приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-10/22.08.2014г. по бюджетна линия BG51PO002/13/2.2-14, сключен между Община Кирково, УО на ОПАК и Министерство на финансите.

Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.


  1. Транспорт


За обученията, които ще се извършват извън територията на общ. Кирково, е необходимо да бъде осигурен транспорт – пътнически микробус и/или автобус/и, който да отговаря на техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна.

Част от обученията ще се провеждат в хотели, предложени от участника, избран за изпълнител и съгласувани с възложителя, като в разходите следва да е включен осигурен транспорт от с.Кирково до хотелите, в които ще се провеждат събитията и обратно.

Мястото за провеждане на обученията ще бъде съгласувано с Възложителя, след сключване на договор с избрания Изпълнител.

  1. Основни дейности на Изпълнителя


Основна дейност на Изпълнителя е организиране и провеждане на обучения на служители на община Кирково и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията, което включва в себе си следните основни дейности:
1.Организиране на Чуждоезиково обучение по английски език-надграждащо обучение на 20 служители на община Кирково.Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на практически знания и умения за провеждане на комуникации с инвеститори и граждани на общината. Продължителността на обучението е 150 учебни часа. Формата на обучението е присъствена.

Провеждането на обучението трябва да бъде в сградата на община Кирково през работното време на общинатa.

Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:


  1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни материали, отпечатването им в тираж достатъчно броя за предоставянето им на обучаваните служители на общината, на преподавателите-обучители и резерв от 2 броя, при необходимост;

  2. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж ;

  3. осигуряване на необходимите преподаватели-обучители;

  4. осигуряване на информираност и публичност. Спазване на изискванията за визуализация.

  5. осигуряване на снимков материал.


2. Организиране на Обучение по Развитие на селски и алтернативен туризъм –за 20 участника на община Кирково. Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, и трябва да бъде проведено извън община Кирково.

Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на знания и умения за развитие на селския и алтернативния туризъм. Разглеждането на добри практики в развитието на селския и алтернативния туризъм и намирането на развитието им на местна почва.

Провеждането на обучението трябва да бъде извън територията на общ. Кирково, в град в България, според предложението на Участника, като обучаемите трябва да бъдат настанени в минимум 4- звезден хотел.

Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:  1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни материали, отпечатването им в тираж достатъчно броя за предоставянето им на обучаваните служители на общината, на преподавателите-обучители и резерв от 2 броя, при необходимост;

  2. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж;

  3. осигуряване на необходимите преподаватели-обучители;

  4. логистично осигуряване, вкл. транспорт, посрещане, регистриране и настаняване в минимум 4- звезден хотел на обучаемите;

  5. осигуряване на кетъринг;

  6. осигуряване на зала за обучаемите, вкл. осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материали за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника;

  7. отчитане, в съответствие с изискванията на Възложителя - изготвяне на междинни и окончателен доклади за изпълнение на поръчката.

  8. осигуряване на информираност и публичност. Спазване на изискванията за визуализация.

  9. осигуряване на снимков материал.


3. Организиране на обучение по Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия за 20 участника на община Кирково. Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, и трябва да бъде проведено извън територията на община Кирково.

Провеждането на обучението трябва да бъде извън територията на общ. Кирково, в град в България, според предложението на Участника, като обучаемите да бъдат настанени в минимум 4- звезден хотел.

Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:


  1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни материали, отпечатването им в тираж достатъчно броя за предоставянето им на обучаваните служители на общината, на преподавателите-обучители и резерв от 2 броя, при необходимост;

  2. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж;

  3. осигуряване на необходимите преподаватели-обучители;

  4. логистично осигуряване, вкл. транспорт, посрещане, регистриране и настаняване в минимум 4- звезден хотел на обучаемите;

  5. осигуряване на кетъринг;

  6. осигуряване на зала за обучаемите, вкл. осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материали за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника;

  7. отчитане, в съответствие с изискванията на Възложителя - изготвяне на междинни и окончателен доклади за изпълнение на поръчката.

  8. осигуряване на информираност и публичност. Спазване на изискванията за визуализация.

  9. осигуряване на снимков материал.

Необходимо е практическо надграждане на познанията на обучаемите за изискуемите ключови компетентности, с оглед ефективната и ефикасна работа на ръководните, експертните и др. служители. Чрез подобряване уменията за работа в екип и подпомагане развитието на познанията за селския и алтернативния туризъм, участниците трябва да се запознаят със значимостта на опазването на биоразнообразието и борбата с природните бедствия. В рамките на обучението трябва да бъдат развити умения за екипна работа при намирането на решения за развитие на селския и алтернативен туризъм, както и при опазване на биоразнообразието и борбата с природните бедствия.
На обучаемите, които са завършили успешно съответното обучение, задължително трябва да бъде издаден сертификат!
  1. Параметри на обученията


Обученията трябва да бъдат организирани от ключови експерти и осъществявани от преподаватели -специалисти в съответните области. Обучаваните трябва да имат достъп до съвременна педагогическа литература по време на обучението.

За обученията извън територията на общината, настаняването трябва да включва нощувки в хотел с минимум четири звезди.Участникът, определен за изпълнител по настоящата процедура, трябва да осигури хранене за всички включени обученията извън територията на общината, както следва: по 2 закуски, 3 обяда, по 2 вечери и по 5 кафе-паузи за един обучаван за едно обучение.
  1. Очаквани резултати от обученията


Обучените служители на община Кирково трябва да получат по-високо равнище на професионализъм. Те трябва да придобият компетенции в 3 нови области, както следва:

 1. Да комуникират много по-лесно на английски език с инвеститори и граждани.

 2. Да придобият знания и умения в развитието на селския и алтернативния туризъм.

 3. Да придобият основни познания за опазването на биоразнообразието и борбата с природните бедствия.


 1. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

  1. Ключови експерти


Изпълнителят следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от 4 ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва:

   4.1.1. Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Хуманитарни науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит на ръководителя на екипа: не по-малко от 7 (седем) години; 3. Специфичен професионален опит: Опит, свързан с организиране, провеждане или управление на обучения за възрастни или на публични събития (конференции, семинари и др.) ; опит като ръководител на дейности, свързани с изпълнение и отчитане на проекти за обучения на публични организации, НПО и др.

   4.1.2. Експерт „Обучение по английски език” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Хуманитарните науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 2 (две) години като преподавател на възрастни по английски език и/или 5 (пет) години като преводач на свободна практика за институции от публичния и частния сектор и НПО.

   4.1.3. Експерт „Развитие на селски и алтернативен туризъм” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на ”Туризма”, „Психологията” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години опит; 3. Специфичен професионален опит: опит, свързан с преподавателска дейност на възрастни-провеждане на обучение на възрастни в бизнеса, държавната администрация или мотивационни обучения.

   4.1.4. Експерт „Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на “ Биологията и опазването на околната среда” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години опит; 3. Специфичен професионален опит: опит, свързан с преподавателска дейност на възрастни-провеждане на обучение на възрастни в бизнеса, държавната администрация или мотивационни обучения.

Участникът, избран за Изпълнител е длъжен да осигури и необходимия брой обучители за провеждане на обученията, с опит в провеждане на обучения и с необходимата квалификация и образование.  1. Други експерти


Изпълнителят може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката.
 1. ДОКЛАДВАНЕ


Участникът, определен за изпълнител по настоящата порцедура, отчита извършената работа за срока на изпълнение на договора чрез доклади/констативни протоколи за всяко проведено и приключило обучение, които се изготвят на български език и внасят при възложителя на 1 (един) хартиен и на електронен носител.

За отчитане на цялостното изпълнение по настоящия договор, изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срок от 5 (пет) дни след окончателното изпълнение на заложените в договора дейности. Докладът трябва да съдържа пълен анализ и оценка на изпълнените дейности, оценка на постигнатата ефективност от проведените обучения, степен на съответствие с поставените цели, съответствие между планираните и постигнатите резултати, описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложения подход и корективни мерки за преодоляването им. Докладът се придружава с всички подкрепящи документи, доказващи изпълнението на дейността по поръчката и постигнатите резултати.


 1. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА


Възложителят разглежда представените доклади, като в срок от 5 (пет) дни уведомява участника, определен за изпълнител, за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията.

Окончателното приемане на работата се извършва чрез издаване на приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя, без забележки.


 1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


  1. Датата на приключването на проекта е 22.08.2015г.

  2. Участниците посочват в офертата си срок за изпълнение на услугата, който не следва да е по-дълъг от посочения по-горе срок.
 2. ПЛАЩАНИЯ


Плащания – чл.78 от Регламент на Съвета №1083/11.07.2006г., изх. 91-00-333/11.08./14 ОПАК.

Изготвил:…………п…………….Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-10/22.08.2014г. по бюджетна линия BG51PO002/13/2.2-14, сключен между Община Кирково, УО на ОПАК и Министерство на финанситеПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница