Одобрявам: вежди рашидов министър на културатастраница1/14
Дата19.11.2018
Размер2.79 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


ОДОБРЯВАМ:
ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт и модернизация на Оперно-филхармонично дружество, гр. Бургас”

Юни 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката Приложение № 1;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение № 2

V. Техническо задание - Приложение № 3;

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 4;

VІІ. Образец на офертатаПриложение № 5;

VІІІ.Образец на ценова офертаПриложение № 6;

ІХ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7;

Х. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

ХІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

ХІІ. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива - Приложение № 10;

ХІІІ. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11;ХІV.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 14;

ХV.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Приложение № 12;

ХVІ.Декларация по чл.51, ал. 1 от ЗОП- Приложение № 13;

ХVІІ. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 15;

ХVІІІ. Проект на договор - Приложение № 16;


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Описание на обекта на поръчката в открита процедура с предмет: „Ремонт и модернизация на Оперно-филхармонично дружество, гр. Бургас”
1. Предмет на поръчката

Извършване на предвидените в проекта СМР, които включват следните видове дейности:
 • По отношение на енергийната ефективност – изпълнение на енергоспестяващи мерки, съгласно предписанията на обследването за енергийна ефективност на сградата.

 • По отношение на осигуряване на достъпна среда – изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 26 ноември 2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, като се изгради стълбищна платформа към главния вход и санитарно помещение за хора с увреждания.

 • По отношение на противопожарната осигуреност – да се изпълнят изискванията на Наредба № 2 от 1994г. за Противопожарните строително-технически норми, както и предписанията в Протокол за резултатите от комплексна проверка извършена от районна служба „Пожарна безопасност и спасяване”, ноември 2008г.

 • Други СМР:

 • ремонт на покрива;

 • ремонт на санитарния възел на първи етаж; ремонт и подяна на водопроводната и канализационна инсталация

 • боядисване на стените;

 • частична подмяна на настилки

 • ремонт и подмяна на амортизираната електроинсталация-силова, осветителна, аварийна и ел.табла

 • преминаване от течно гориво към газ, подмяна на котлите и обща профилактика на отоплителната система.


2. Място на изпълнение

гр. Бургас, ул. „Климент Охридски” № 2.


3. Оглед

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

При огледа е необходимо да бъде представен документ за закупена документация за участие. За извършения оглед се подписва декларация обр. № 15 от настоящата документация.

4. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение е по предложение на участника. Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо - предавателен протокол между възложителя и изпълнителя, с който възложителят предоставя обекта на изпълнителя за изпълнение на СМР.5. Начин и срок на плащане

Възложителят ще извърши цялостното плащане на стойността на извършената работа в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.

При започване на изпълнението съгласно чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура в срок от 60 работни дни.

За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.6. Предлагана цена

Въз основа на представените количествени сметки участникът трябва да изработи количествено-стойностни сметки с посочени и единични цени в тях /Приложение № 6/.

Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените работи, одобрени от представител на възложителя, в съответствие с количествено-стойностните сметки и предложените единични цени от офертата на участника.

7. Гаранционни срокове

Участниците предлагат гаранционни срокове на изпълнените СМР. Гаранционните срокове не трябва да са по-малки от посочените в Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8. Гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% /три на сто/ от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване и редукция на гаранцията са посочени в проекта на договор.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в случаите по чл. 61 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранцията за участие в случаите по чл. 62 от ЗОП. Валидността на гаранцията за участие е 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ
І. Минимални изисквания към участниците

1.Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група ,втора категория строежи.За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се представя съответен еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

2. Участникът в процедурата следва да притежава следните валидни сертификати:

2.1. ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации;

2.2. ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации;

2.3. OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации;

3. Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строително-монтажни работи в размер на 3 000 000 лв. без ДДС общо за предходните 2008, 2009 и 2010 година.

4. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството.

5. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за предходните 2008, 2009 и 2010 година.Всеки участник представя декларация, че отговаря на посочените по-горе специфични изисквания за изпълнение на поръчката. В декларацията се представя информация относно посочените изисквания. За доказване на посочените изисквания е необходимо да бъдат представени съответните документи. Същите са описани в Приложение № 2, т. І Изискуеми документи.
ІІ. Изискуеми документи към офертата
Обществената поръчка се възлага на основание чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

 1. Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от удостоверение за актуално състояние, в случай, че участникът не е пререгистриран по Закона за търговския регистър със срок 3 /три/ месеца от датата на издаване; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи  в официален превод на български език. ( „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.)


 1. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран.

 2. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП:

  • копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството /чл.50, ал. 1, т. 1 от ЗОП/;

  • копие от Годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;

  • декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години – Приложение №12 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/;

 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП:

  • декларация по образец - Приложение № 13от документацията на Възложителя, съдържаща: списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти /чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.

 5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент / копие/;

 6. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/.

 7. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/.

 8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, втора категория строежи (копие).

 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП Приложение № 7.

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- Приложение № 8;

 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

 12. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Приложение № 10;

 13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документацията.

 14. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 11;

 15. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание - Приложение № 14;

 16. Проект на договор –Приложение № 15;

 17. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. Офертата се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 18. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”;

 19. Кратка анотация за дейността на участника.

 20. Копие от документа за закупена документация за участие.

 21. Други документи, посочени в документацията за участие.

 22. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. В проекта на договор не се попълват цени.Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изискани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 и посочени в Раздел ІІ. Изискуеми документи от настоящото приложение;

2. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят Офертата за участие съгласно приложения в документацията образец /Приложение №5/;

3. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта съгласно

приложения в документацията образец /Приложение №6/;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
ІІІ. Подаване и отваряне на офертите
1. Всеки участник може да подаде офертата си до 13 часа на 01.07.2011 г. включително в деловодството на министерството, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден.
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика с офертата участникът посочва от чие име /фирма/ е подадена офертата и изписва следния текст:


До Министерство на културата – Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и модернизация на Оперно-филхармонично дружество, гр. Бургас”
2. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.
3. Отваряне на получените оферти ще се извърши на 04.07.2011 г. от 10.30 часа в сградата на министерството, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за мосово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи: • Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

 • ПИПСМР за съответните видове работи;

 • Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

 • БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
2. Цели на спецификациите

2.1. Общи положения :

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.


2.2.Общи изисквания за качество и работа :

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на извършените СМР и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.
3. Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък., от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт, определен от Строителния надзор.

Като минимум за изпълнението на настоящата поръчка от Изпълнителя се изисква да е вписан с Удостоверение в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група и от трета до пета категория.

Като минимум за изпълнението на настоящата поръчка от Изпълнителя се изисква да е сертифициран по ISO 9001и ISO 14001 с обхват предмета на поръчката.

Като минимум за изпълнението на настоящата поръчка от Изпълнителя се изисква да е сертифициран или да е в процес на сертификация по OHSAS за безопасни условия на труд.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Строителния надзор. Строителният надзор е длъжен да вземе решение в срок от 1 месец след получаването на тази информация. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Строителния надзор заедно с издържан превод на български език.

Изпълнителите, които не представят изискуемите по този раздел Удостоверения и сертификати и неотговарящи на изискванията за изпълнение на обекта на настоящата поръчка, съгласно чл. 30 от ЗОП няма да бъдат допускани до класиране на офертите.


3.1 Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Строителния надзор, само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно одобрените работни проекти и детайли, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци, преди върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.

Строителният надзор ще одобри или издаде инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. На тези инструкции незабавно ще бъде обърнато внимание и работите няма да бъдат сертифицирани за плащане докато всички дефекти не бъдат отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор.

Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.


4. Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката. Изпълнителят трябва да представи план за здравословни и безопасни условия на труд на Строителния надзор за одобрение преди започването на каквито и да било действия на площадката. Той също ще бъде подготвен да видоизмени плана с цел да включи каквито и да било мерки, които Строителният надзор смята за необходими за безопасността на хората на площадката. Изпълнителят ще назначи на всеки под - обект Координатор за безопасност и здраве.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница