Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директорстраница4/5
Дата09.08.2018
Размер391.5 Kb.
1   2   3   4   5

Обявяване на резултатите


Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение, като им го изпраща в тридневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Определяне на Изпълнител на обществената поръчка


1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник и ще сключи договор с него.

2. В договорите ще бъдат включени задължително всички предложения от офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители.

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.3. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора представи:

- изискуемите документи по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;Представянето на горепосочените документи не се изисква, ако се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър.

- определената гаранция за изпълнение на договора.

4. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.


Други условия


1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Указания към участниците в процедурата;

г) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образците приложени към документацията за участие в така обявената обществена поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящата оферта, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията за участие.

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(общо описание на продуктите и на съпътстващите дейности и услуги, когато е приложимо)

Настоящото предложение включва следното: 1. Цена за изпълнение – съгласно «Ценово предложение», поставено в запечатан плик с надпис «Предлагана цена».

 2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор.

3. Място на изпълнениe – Франкфурт, Германия и София, България.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

До подписването на договор това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от  ......................... лв. без ДДС или............ лв. с ДДС, изготвено съгласно утвърденото техническо задание на Възложителя.

Забележка: в цената са включени всички разходи за изпълнение на услугата.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.


Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Прилагаме: 1. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

Ние:

От……………………………………… ….........................(изписва се името на участника)

………………………………………...................................

( БУЛСТАТ/ЕИК )

……………………………………………………………….

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото задание при следните условия:

1. Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието, което включва:


 • Предложение за защитена (protected) оптична STM-1 свързаност между Франкфурт, Германия и София, България.

 • Предложение за професионални устройства за кодиране и декодиране на full HD видео сигнали с вмъкнат звук и устройства за координация с аналогови звукови входове и изходи.

 1. Заявяваме, че:

 • Предложената от нас оптична връзка ще бъде свързана на място във Франкфурт с вече наетата от БНТ оптична защитена STM-1 връзка между Сочи и Франкфурт.

 • HD кодиращите и HD декодиращите устройства, както и необходимите помощни устройства като мрежови рутери и други, ще бъдат двойно резервирани.

 • В помещението на БНТ в сградата на IBC, Сочи, ще бъде монтиран от OBS панел с оптични SC конектори. Резервният сигнал, кодиран от резервния кодер, ще се включи при отпадането на основния сигнал или кодер. При отпадане на основния декодер приемането ще продължи посредством резервния декодер.

 • Кодиращите и декодиращите устройства, устройствата за звукова координация и мрежовите рутери, както и всички други предложени допълнителни устройства ще бъдат монтирани, изпробвани и ще бъде осъществено пробно предаване и приемане на тестови сигнали от упълномощени наши служители между помещение BGBNT, IBC, Сочи и помещение КРА, намиращо се в сградата на БНТ, ул. Тулово 2, два дни преди официалното откриване на Зимната олимпиада.

 • По време на Зимната олимпиада ще осигурим сервизни представители на място IBC, Сочи, поне 12 часа, 7 дни в седмицата, които да отстраняват възникнали проблеми с наетите устройства. Ще осигурим оперативен център 24/7 по време на олимпиадата, който да съдейства при възникване на технически проблем с предоставената услуга.

Ние се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Приложение:

1.Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………………………………………....................................

/ име, презиме, фамилия /

...............................................................................................................…………,

адрес гр.......................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на ............................., ЕГН ………………………… ......в качеството на ........................................... .............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а то Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.......................... ДЕКЛАРАТОР : ........................... /подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният……………………………………….................................... / име, презиме, фамилия /

.....................................................................................................,

адрес гр.......................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от …………………., на ............................., ЕГН …………………… ......в качеството на .....................................................................................................

.........................................................................................................................................


(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник ..............................................................................

(посочете фирмата на участника) :

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

4. Представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.......................... ДЕКЛАРАТОР : ........................... /подпис/

Забележка:

Когато кандидатът или участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният……………………………………….................................... / име, презиме, фамилия /

.....................................................................................................,

адрес гр.......................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от …………………., на ............................., ЕГН …………………… ......в качеството на .....................................................................................................

.........................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
Д Е К Л А Р И Р А М :
1. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. /Представляваното от мен юридическо лице не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният………………………………………...................................

/ име, презиме, фамилия /

.................................................................................…………………………................,

адрес гр......................................................................................................................

....................................................................... л.к., №……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН ………………… ................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :


 1. Представляваният от мен участик няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

.......................... ДЕКЛАРАТОР : .................................................
гр. ................. /подпис/Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница