Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директорстраница4/5
Дата09.01.2017
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Обявяване на резултатите


Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение, като им го изпраща в тридневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Определяне на Изпълнител на обществената поръчка


1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник и ще сключи договор с него.

2. В договорите ще бъдат включени задължително всички предложения от офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители.

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.3. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора представи:

- изискуемите документи по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;Представяните документи по чл. 47, ал. 10 и по чл. 48, ал. 2 от ЗОП при подписването на договор се приемат за актуални, ако не са изтекли повече от шест месеца от датата на издаването им.

Представянето на горепосочените документи не се изисква, ако се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър.

- определената гаранция за изпълнение на договора.

4. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.


Други условия


1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Указания към участниците в процедурата;

г) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образците приложени към документацията за участие в така обявената обществена поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящата оферта, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията за участие.

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(общо описание на съпътстващите дейности и услуги, когато е приложимо)

Настоящото предложение включва следното: 1. Цена за изпълнение – съгласно „Ценово предложение”, поставено в запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.

 2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор.

 3. Място на изпълнение: гр. София, сградите на БНТ.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме и подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.
Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА

ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение изготвено съгласно утвърденото техническо задание на Възложителя:

1. Обща цена за изпълнение на услугата за целия три годишен срок на договора........................ лева без ДДС или ...........лева с ДДС, формирана по следния начин:

1.1. Цена за изпълнение на услугата за първата година........................ лева без ДДС или ...........лева с ДДС;

1.2. Цена за изпълнение на услугата за втората година........................ лева без ДДС или ...........лева с ДДС;

1.3. Цена за изпълнение на услугата за третата година........................ лева без ДДС или ...........лева с ДДС.Забележка: в цената са включени всички разходи за изпълнение на поръчката.

Предлаганият от нас начин на плащане е съгласно проекта на договор.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение:

1. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 2. "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"

Ние:


От……………………………………… ….........................

(изписва се името на участника)

………………………………………...................................

( ЕИК/БУЛСТАТ )

……………………………………………………………….

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото задание при следните условия:

1. Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;

2. Предлаганата от нас услуга, включва хардуерна поддръжка и софтуерни ъпгрейди на посочените компоненти на системата:

2.1. AirSpeed 5000 HD & AVC-Intra - 4 броя

System ID: 10327917495 - 10332134149 - 10332134276 - 10332153834

2.2. Media Composer софтуер - 5 броя

System ID: 4026701491 - 259095133390 - 259095136474 - 776352542 - 259193105388

2.3. NewsCutter Nitris DX – 2 броя

System ID: 776354594 – 776355629

2.4. iNews Command / iNews NRCS – 1 брой

System ID: 110000701104; System ID: 333005481

2.5. Avid Interplay – 12 броя

2.6. ISIS 5500 32TB DellNetworking S25N 24 port Copper Switch System, Expert Plus – 1 брой

System ID: 2929284893

2.7. ISIS 7000 with Additional Chassis – 1 брой

System ID: 2929273048/ System ID: 2929273048

2.8. SGL FlashNet

TAPE LIBRARIES - EXCESS OF 50 SLOTS AND 2 TAPE DRIVES

FlashNet Tape Library module - 1 брой

Library Tape slots - per 50 slots - 16 броя

Tape Drive support - 4 броя

CONTROL PLUG IN'S

Avid WG4 or Interplay PlugIn -1 брой

DISK TO TAPE MIGRATION

Storage Manager- 1 брой

Disk Cache support - per TB- 12 броя

FLASHNET CLUSTERING - Software only

FlashNet Primary Cluster - 2 Node MS Certified SQL & FlashNet Cluster- 1 брой

3. Предлаганата от нас поддръжка на Avid системи и модули ще се извършва съгласно съпортен план Avid ExpertPlus, който включва:

3.1. Дистанционна диагностика и съпорт: 7 дни в седмицата х 24 часа на денонощие.

3.2. Канали за поддръжка:

- Съпортен портал с денонощен достъп и време на реакция – 4 часа;

- Телефонна линия за критични случаи;

- Съпортен форум ;

3.3. Софтуерни ъпгрейди и патчове на последни версии на софтуерните продукти.

3.4. Възможност за ескалация на критични за излъчването технически проблеми с цел незабавно решаване.

3.5. Хардуерна подмяна в аванс на всички хардуерни компоненти на системите в срок от 1 работен ден.

4. Предлаганата от нас поддръжка на SGL системи и модули ще се извършва съгласно съпортен план SGL Standard

5. Лице за контакт: ........................................................................................, тел. ......................, факс:..........................., е-майл: .........................

Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Приложение:


 1. Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________ 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният…………………………………………………………………………….,

/ име, презиме, фамилия /

с адрес: гр..........................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на ............................., ЕГН ………………………….......в качеството на ........................................... ...........................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 • Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а то Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни........................... ДЕКЛАРАТОР : ........................... /подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният………………………………………........................................................., / име, презиме, фамилия /

с адрес: гр..........................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от …………………., на ............................., ЕГН …………………….......в качеството на ..............................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник ........................................................................(посочете фирмата на участника) :

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

4. Представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни........................... ДЕКЛАРАТОР: ........................... /подпис/

Забележка: Когато кандидатът или участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният………………………………………...................................................., / име, презиме, фамилия /

с адрес гр...........................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от …………………., на ............................., ЕГН ……………………......в качеството на ..............................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)


Д Е К Л А Р И Р А М :

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................
Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният……………………………………….....................................................

/ име, презиме, фамилия /

с адрес: гр........................................................................................................................................, л.к., №……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :


 • Представляваният от мен участник няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


.......................... ДЕКЛАРАТОР : .................................................
гр. ................. /подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 2. "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"

 3. Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният………………………………………....................................................., / име, презиме, фамилия /

с адрес. гр..................................................................................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ................................

…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на .....................................................................................................

 1. Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.
Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

гр. ..................... 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"


Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"


Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

( посочете наименованието на поръчката от образеца на офертата )
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът (посочете фирмата на участника), който представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам (ненужното се изтрива) подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, , сме съгласни да участваме като(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на при изпълнение на(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(изброите конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я2

за автономност на офертата

Долуподписаният/ата..........................................ЕГН: ....................................., лична карта № ....................................., издадена на ................................... г. от ......................................, в качеството ми на ..........................................................................................................................(посочва се длъжността)

на ....................................................................................., – участник в открита процедура за(посочва се наименованието на участника)

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"


ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм запознат с: Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., публикувани на интернет страницата на КЗК: http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc, и със Списъка на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, публикуван на интернет страницата на КЗК: http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc

2. Осведомен съм, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията.

3. По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата процедура3:

 • не съм участвал в тръжни манипулации или картел по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията4.

 • съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в процедурата: ...................................................................................................


г. Декларатор: ­ ___________

(дата на подписване) (подпис и печат)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че паричните средства, предмет на посочената операция (сделка)..................................................................................в размер на .......................................

имат следния произход...................................................................................................................


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. .......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..................................................................................

...........................................гражданство:..........................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

2..........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:...................................................................................

...........................................гражданство:..........................................................................................

документ за самоличност:.................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за договори със сходен предмет на предмета на поръчката, изпълнени и приключили в тригодишния срок, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти

Долуподписаният/ата .........................................................................................................(трите имена)

ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в открита процедура с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
 1. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество................................................................... .................................................................................. (посочете фирмата на кандидата), e изпълнило договори с предмет, сходен на предмета на поръчката през последните три години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти както следва:Година

Договор № ….........../..………

и предмет:

Възложител, адрес и лице контакти

Период на изпълнение на договора

от ….........

до ….........

Място на изпълнение

%- но участие на фирмата

Стойност на участието на фирмата /лева/

20.... г.1.


Всичко за 20.... г.
20....г.2.


Всичко за 20.... г.
20.... г.3.


Всичко за 20... г.


Общо за периода
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение: Референции.


Дата: Подпис и печат: ………………………...

/име, длъжност/Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я

за оборота от услуги, които са обект на процедурата, през последните 3 години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си

Долуподписаният/ата .........................................................................................................(трите имена)

ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в открита процедура с предмет: "Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество/ЕТ………………………., има оборот от услуги, които са обект на процедурата, през последните 3 години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ както следва:Години

Оборот от усулги, които са обект на процедурата – лева

2011 г.
2012 г.
2013 г.
ОБЩО:
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: Подпис и печат: ………………………...

/име, длъжност/


Проект

ДОГОВОР

Днес, 2014 г., вгр. София, между:


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано № 29, ЕЖ 000672350, IBAN сметка BG12 BNBG 9661 33 001789 01, BIC код BNBG BGSD, при БНБ, представлявана от Вяра Анкова - Генерален директор, Росица Григорова - Финансов директор и Цветелин Матов -Директор на дирекция "ТТ",наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-нататък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


На основание проведена открита процедура по ЗОП, заповед № ........../........................... на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, решение на Управителния съвет на БНТ, по Протокол № ........../..........................., точка ..... за утвърждаване на този договор, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддръжка на системата за производство, излъчване и архивиране на телевизионни програми и новини AVID, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати уговореното в настоящия договор възнаграждение.

/2/ Системата AVID, no отношение на която се извършва поддръжка, съгласно този договор, е описана в Техническото задание - Приложение № 1 - неразделна част от договора.

/3/ Параметрите на плановете за поддръжка са посочени в Техническото задание на възложителя - Приложение № 1 и техническото и финансово предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 и № 3 - неразделна част от договора.II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.Срокът на договора е 3 /три/ години, считано от датата на подписването му.III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 /1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на поддръжка по чл 1. е в размер на ..............................лева /.................../ без ДДС за целия три годишен срок на договора, формирана по следния начин:

1. Цена за изпълнение на услугата за първата година........................ лева без ДДС;

2. Цена за изпълнение на услугата за втората година........................ лева без ДДС;

3. Цена за изпълнение на услугата за третата година........................ лева без ДДС;

/2/ В цената по ал. 1 се включва пълното осъществяване на поддръжката за целия срок на договора.

Чл.4/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.3, ал.1, по следния начин:


 • І-ва година – 1/3 от възнаграждението по договора, платимо на 6 равни вноски в срок от 10 работни дни след представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • ІІ-ра година – 1/3 от възнаграждението по договора, платимо на 6 равни вноски в срок от 10 работни дни след представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 • ІІІ-та година – 1/3 от възнаграждението по договора, платимо на 6 равни вноски в срок от 10 работни дни след представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да определи конкретни специалист/и, изрично оторизирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на услугата по настоящия договор.

2. да осъществява поддръжка на системата AVID и нейните елементи, които са на територията на България.

3. предложената поддръжка на Avid системи и модули да се извършва съгласно съпортен план Avid Expertplus, който включва:

3.1. дистационна диагностика и съпорт: 7 дни в седмицата по 24 часа на денонощие;

3.2. канали за поддръжка:

3.2.1. съпортен портал с денонощен достъп и време на реакция – 4 часа;

3.2.2. телефонна линия за критични случаи;

3.2.3. съпортен форум.

4. да извърши софтуерни ъпгрейди и патчове на последни версии на софтуерните продукти.

6. да извърши по възможност за ескалация на критични за излъчването технически проблеми с цел незабавно решаване.

7. да извърши хардуерна подмяна в аванс на всички хардуерни компоненти на системите в срок от 1 работен ден.

8. да извърши поддръжката на SGL системи и модули, съгласно съпортен план SGL Standard.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на поддръжката, да получи цената по чл.3, ал.1, съгласно уговореното.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да използва системата AVID в съответствие с техническите изисквания, посочени в характеристиките на продукта.

2. да използва единствено предоставени или одобрени от Avid продукти и периферни устройства. В случай на използване на нестандартни или не одобрени от Avid продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може по своя преценка да откаже предоставянето на услугата.

3. да инсталира своевременно софтуерни актуализации, предоставени от Avid или от името на Avid.

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достатъчно ниво на достъп до необходимите продукти и данни.

5. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на прехвърляне на продукти или на подмяна на вътрешни електрически компоненти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за продължаване на обслужването на системи, които са прехвърлени или в които са подменени части, без предварително писмено уведомление за това.

6. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвентарните (производствените) номера на системите, които ще бъдат покрити по настоящия договор за обслужване.

7. да заплати цената по чл.3, ал.1, съгласно уговореното

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествена поддръжка, отговаряща на изискванията в Техническото задание – Приложение № 1 и одобрена техническа и финансова оферта на Изпълнителя – Приложение № 2 и № 3Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница